Genealogy

18 pages
246 views

YURT BİLGİSİ DERS KİTAPLARINDA YURTTAŞLIK BİLİNCİ VE AHLAKİ DEĞERLER (1924-1945)

Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
YURT BİLGİSİ DERS KİTAPLARINDA YURTTAŞLIK BİLİNCİ VE AHLAKİ DEĞERLER (1924-1945)
Transcript
    BİLDİRİ ÖZET ve PROGRAM KİTAPÇIĞI   PROGRAM and ABSTRACT BOOK   ______________________________________________ ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ   SEMPOZYUMU  28- 30 Nisan 2016, Pamukkale Üniversitesi, Denizli   INTERNATIONAL   SYMPOSIUM ON   SOCIAL STUDIES   EDUCATION  28- 30 April 2016, Pamukkale University,   Denizli / TURKEY  _______________________________________________________ Anı Yayıncılık   Kızılırmak Sokak 10/A   Bakanlıklar/Ankara   Tel: 0 312 425 81 50 pbx Faks: 0312 425 81 11 Eposta: aniyayincilik@aniyayincilik.com.tr http://www.aniyayincilik.com.tr Pamukkale Üniversitesi Yayınları No: 32   1.baskı (Nisan 2016)   ISBN  978-975- 6992 - 67 -8 Baskı yeri:  Sözkesen Ofset İvedik OSB 1518.Sokak Mat.Sit.İş.Mrk.No.2/40 Yenimahalle/ANKARA    BİLDİRİ ÖZET ve   PROGRAM KİTAPÇIĞI   PROGRAM and ABSTRACT BOOK    ________________________________ ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ   SEMPOZYUMU   28- 30 Nisan 2016, Pamukkale Üniversitesi, Denizli   INTERNATIONAL   SYMPOSIUM ON   SOCIAL STUDIES EDUCATION   28- 30 April 2016, Pamukkale University,   Denizli / TURKEY Anı Yayıncılık   Ankara    İÇİNDEKİLER   Sunuş  /   PREFACE   5   Kurullar / COMMITTEES   6  Düzenleme Ekibi/ ORGANIZING COMMITTEE   9   Kongre Destekçileri / SPONSORS   10   Program Çizelgesi /   TIME TABLE   11   Salon Yerleşim Krokileri/ SALOON MAPS   12   Çağrılı Konuşmacılar / KEY NOTE SPEAKERS   13   Sosyal Program/ SOCIAL PROGRAM   14   BİLİMSEL PROGRAM / Scientific P rogram   15 ÖZETLER / Abstracts 47    Sunuş /   PREFACE    Pamukkale Üniversitesi  ve Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği Derneği   işbirliğiyle V.’si yapılacak olan Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumunu duyurmaktan çok memnunuz. 28- 30 Nisan 2016’da   Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak sempozyumun ana temasını, SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE AVANTGARTLAR VE EKOLLER   (ÖNCÜLER VE ANA EĞİLİMLER) olarak belirledik.   Sosyal Bilgiler Eğitimi, son on yıllarda akademik alanda kendi başına yeni disiplin olarak büyümesini sürdürürken disiplinler - arası yanıyla başka alanların ilgisini her zaman çekebilmiş çoklu alanların bileşimini de anlatmaktadır. Fakat ne yazık ki, bugüne değin sosyal bilgiler eğitiminin öncü isimleri ve ekollerine yeterince eğilinmemiştir. Disiplinin ilk başlatıcısı kim olmuştur. Hangi etkenler bu disiplini gerekli kılmıştır? Hangi anlayış ve yaklaşımlar öne çıkmaktadır? Bu alana sonradan dâhil olup ilham verenler var mıdır? Kendini bir yere “konduramayıp” birkaç alanda koşturanlar olmuş mudur? Muhtemelen deneme ve tartışma içeriği taşıyacak bildirilerin hem bu sorulara cevap bulma çabasını, hem de disiplinin kendi içindeki muhasebesini yapmasına fırsat vereceğini düşünmekteyiz. Bir ölçüde arayış olacak bu sempozyumda, işte bu ana temayı kongrenin beşinci yılında belirlemeyi anlamlı ve uygun bulduk. Sosyal Bilgiler Eğitimi, aynı zamanda doğal olarak güncel si yasi- toplumsal konulardan uzak kalamayan dahası bunları araştırma nesnesi yapan bir alanın adıdır. Bu bakımdan şu alt temalar da içine almaktadır/alacaktır. Güncel Olaylar, Sosyal Medya ve Demokrasi; Sosyal Bilgiler Bağlamında Nüfus, Beyin Dolaşımı, Çeşitlilik ve Göç; Küreselleşme ve Değerler Eğitimi;   Avrupa Birliği ve Türk Eğitim Sisteminde Sosyal Bilgiler; Lisansüstü Eğitimde Sosyal Bilgiler; Sosyal Bilgiler ve Özel Eğitim; Sosyal Bilgiler ve Çocuk.   Yurt dışından da gelecek araştırmacıların katılımlarıyla sosyal bilgiler eğitimi alanında önemli paylaşımların gerçekleşeceğine inandığımız sempozyumumuz, siz değerli katılımcılarla amacına ulaşacaktır. Katkılarınız için şimdiden teşekkür ediyor saygılarımızı sunuyoruz.   Not: Kongre dili, Türkçe ve İngilizce'dir.  
Related Documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x