Science & Technology

14 pages
134 views

Türkiye’de Eğitim Bilimleri Alanında Yayımlanan Bilimsel Makalelerin Atıf Alma Düzeyinin ve H İndeksinin Yıllara Göre İncelenmesi

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Bu araştırmanın amacı 1996- 2015 yılları arasında Türkiye’de eğitim bilimleri alanında yapılan yayınların atıf alma düzeyleri ve h indeksi bağlamında yıllara göre incelenmesidir. Bu bağlamda yayın sayısı, ulusal ve uluslararası atıf sayısı, yayın
Transcript
   _____________________________________________________________________________________  Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 60,  Aralık  2017, s. 110-123 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date   Yayınlanma Tarihi / The  Publication Date  27.10.2017 10.12.2017 Yrd. Doç. Dr. C. Deha DOĞAN   Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı  dehadogan@gmail.com Yrd. Doç. Dr. Ergül DEMİR    Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı  erguldemir@gmail.com TÜRKİYE’DE EĞİTİM BİLİMLERİ ALA NINDA YAYIMLANAN BİLİMSEL MAKALELERİN ATIF ALMA DÜZEYİNİN VE H İNDEKSİ-NİN YILLARA GÖRE İNCELENMESİ   Öz   Bu araştırmanın amacı 1996 - 2015 yılları arasında Türkiye’de eğitim bilimleri alanında yapılan yayınların atıf alma düzeyleri ve h indeksi bağlamında yıllara gö-re incelenmesidir. Bu bağlamda yayın sayısı, ulusal ve uluslararası atıf sayısı, ya-yın başına düşen ulusal ve uluslararası atıf sayısı ve H indeksi değişkenleri dikkate alınarak yıllar içerisindeki değişim izlenmiştir. Araştırma betimsel araştırma   türle-rinden boylamsal tarama modelinde yürütülmüştür. Türkiye’de 1996 - 2015 yılları arasında eğitim bilimleri alanında uluslararası tarama indekslerinde taranabilen top-lam 28.756 yayın üzerinden gerçekleştirilmiştir. Ulusal ve uluslararası veriler “SCImago   Journal&Country Ranks” internet sitesinden elde edilmiştir. Verilerin analizinde gerekli betimsel istatistikler hesaplanmış ve bulgular grafiklerle ifade edilmiştir. Araştırma sonucunda Türkiye’deki akademik yayın sayıları ve atıf sayı-larındaki değişiminin, aralarında bilimsel anlamda gelişmiş ülkelerin olduğu ülke-lerle benzer olduğu görüşmüştür. Ayrıca yıldan yıla yayın sayısı artarken atıf alma düzeylerinde ise hızlı bir düşüşün olduğu görülmektedir. Ülkemizin eğitim bilimle-ri alanında akademik yayınlarının artmasına rağmen eğitim alanında yaşanan so-runların çözülememiş olması üzerinde düşünülmesi gereken önemli bir boyuttur.   Anahtar kelimeler:   Atıf sayısı, Yayın başına düşen atıf oranı, H indeksi, SCImago Journal&Country Ranks    Türkiye’de Eğitim Bilimleri Alanında Yayımlanan Bilimsel Makalelerin Atıf Alma Düzeyinin v e H İndek s inin Yıllara Göre İncelenmesi The Journal of Academic Social Science Yıl: 5, Sayı: 60  ,  Aralık  2017, s. 110-123 111 EXAMINATION OF ACADEMIC ARTICLES PUBLISHED IN EDUCATI-ONAL SCIENCE FIELD IN TURKEY REGARDING NUMBER OF CITATION AND H INDEX .  Abstract In this study it is aimed to examine the academic articles published in Educational Sciences field in Turkey considering the number of citation and H index through the years of 1996-2015. The changes in the variables such as number of citable documents, number of citation and self-citation, number of citation and self-citation per document and level of H index over the years. This is a longitudinal study. The study was carried out on 28.756 documents which were published in educational science field between the years 1996 and 2015. The relevant data were obtained from SCImago Journal&Country Ranks” web site. Collected data were analysed via descriptive statistics and visualised with graphics. Results showed that considering the changes in the number of citable documents and number of cita-tion, academic articles in Turkey are compatible with those in some developed countries. On the other hand, it is remarkable that the number of citation is decreas-ing year after year. It is engrossing that although the number of academic articles in educational sciences field in Turkey is increasing day by day, they are not efficient to solve some important educational problems.  Keywords:  Number of citation, number of citation per document, Hindex, , SCImago Journal&Country Ranks GİRİŞ   Günümüz koşullarında bireylerin yaşadıkları sorunlarla baş edebilme ve bu sorunlara çözümler üretebilme becerilerine sahip olmaları önemli bir gereksinimdir (Sezer ve Sadioğlu, 2015). Bu durumun sağlanması ise eğitim nitelikli olması ile mümkün olabi lir.   Bir ülkede eğitimin niteli-ğinin çeşitli göstergeleri vardır. Mili Eğitim Bakanlığının, sivil toplum kuruluşlarının raporları eğitim alanında yaşanan çeşitli sorunların belirlenmesinde önemli bir yer tutar. Bunların yanı sıra ülke içinde yapılan merkezi sınavların ve PISA, TIMSS gibi uluslararası sınavların sonuçla-rı ve bu sınavlara ilişkin yapılan bilimsel araştırmalar da ülkemizdeki eğitimin niteliği ve işlerli-ğine yönelik önemli bulgular sunmaktadır (Akyüz, 2006; Uzun ve Öğretmen, 2010; Çelen, Çe- lik ve Seferoğlu, 2011; TEDMEM; 2013; Acar, 2015; Kalaycıoğlu, 2015; Koğar ve Aygün, 2015; MEB, 2015).   Eğitimin niteliği hakkında bilgi veren birçok gösterge arasında eğitim bilimleri alanlarında yapı-lan akademik çalışmalar ve bu çalışmaların niteliği de dikkate alınabilir. Beklenen eğitim bi-limleri alanında yapılan akademik çalışmaların pratik karşılıklarının ve uygulama alanına yan-sımalarının olmasıdır. Akademik çalışmalarının sayısının ve niteliğinin artması ile ülkede eğitim alanında yaşanan sorunların azalması istendik bir durumdur. Başka bir ifade ile bu araştırmala-rın eğitim alanında yaşanan sorunlara çözüm olması beklenir. Bu istendik durumun gerçekleşmesi eğitim alanında yapılan akademik çalışmaların niteliği ile ilgili olmakla beraber bunların dışındaki başka etmenlerle de ilişkili olabilir. Karar vericilerin ve    Türkiye’de Eğitim Bilimleri Alanında Yayımlanan Bilimsel Makalelerin Atıf Alma Düzeyinin v e H İndek s inin Yıllara Göre İncelenmesi The Journal of Academic Social Science Yıl: 5, Sayı: 60  ,  Aralık  2017, s. 110-123 112 uygulayıcıların (öğretmenler, müdürler) ne kadar nitelikli akademik çalışma yapılırsa yapılsın  bu araştırmaların bulgularını dikkate almamaları bahsedilen istendik durumun oluşmasına engel ola  bilir. Ülkemizde eğitim sistemleri çok sık değişmekte ve yeniden yapılandırılmaktadır. Ka-rar vericilerin bu değişiklikleri yaparken ne düzeyde bilimsel araştırma bulgularını dikkate al-dıkları üzerinde düşünülmesi gereken bir husustur. Bunun yanı sıra akademik yayınların uygu-layıcılar açısından erişilebilir olması da önemli bir faktördür. Mevcut çalışmada bu etmenler göz ardı edilmiş ve sadece belirli yıllar arasında gerçekleştirilen akademik çalışmaların niteliğine ilişkin bazı değişkenler dikkate alınmıştır. Bu bağlamda bir ülkedeki eğitim sisteminin niteliğine ilişkin belirlemeler yapmada akademik yayınlarının niteli-ğinin değerlendirilmesinin önemi ve gerekliliği aşikârdır. Akademik yayınların niteliğini değer-lendirmede dikkate alınabilecek bazı gösterge ve indeksler bulunmaktadır. Bu çalışmada aşağıda kısaca açıklanan ve ön plana çıkan göstergeler dikkate alınacaktır. Açık-lanan göstergeler bu çalışmada kullanılacağı şekli ile işe vuruk bir şekilde tanımlanmıştır (http://www.scimagojr.com/countryrank.php, 2017). Yayın sayısı:   Belirli zaman aralıklarında bilimsel akademik dergilerde yayımlanmış makale sayısı.   Toplam atıf sayısı:   Belirli zaman aralıklarında yayımlanan makalelere yapılan toplam atıf sayısı.   Ulusal toplam atıf sayısı:   Belirli zaman aralıklarında yayımlanan makalelere ulusal indekslerde yayımlanan makalelerde yapılan atıf sayısı.   Uluslararası toplam Atıf sayısı:   Belirli zaman aralıklarında yayımlanan makalelere uluslarası indekslerde yay ımlanan makalelerde yapılan atıf sayısı.   Yayın başına düşen atıf sayısı:   Belirli zaman aralıklarında yayımlanan makalelerin yapılan top-lam atıf sayısına oranı.   Yayın başına düşen ulusal atıf sayısı:   Belirli zaman aralıklarında yayımlanan makalelerin ulusal   indekslerde yayımlanan makalelerde yapılan toplam atıf sayısına oranı.   Yayın başına düşen uluslararası atıf sayısı:   Belirli zaman aralıklarında yayımlanan makalelerin uluslarası indekslerde yayımlanan makalelerde yapılan toplam atıf sayısına oranı.  H indeksi: Ülkede belirli zaman aralıklarında yayımlanan akademik dergilerde “h” sayısı kadar atıf alan “h” kadar makalenin olması ( örneğin H indeksinin 20 olması en az 20 atıf almış 20 makalenin olduğu anlamına gelmektedir).   Bu bilgiler ışığında Türkiye’de belirli zaman aralığında yayımlanan akademik makalelerin yu-karıda belirtilen değişkenler bağlamında değerlendirilmesi akademik çalışmaların niteliğine ilişin durumun tespit edilmesine ve yıllar içindeki değişimin gözlenmesine imkan tanıyacaktır. Bu durum eld e edilen bulguların Türkiye’de eğitim sisteminde yaşanan sorunlarla ilişkilendiri-lebilmesine olanak tanıyacaktır. Ulusal alan yazın tarandığında Türkiye’de eğitim bilimleri ala-nında yayımlanan makalelerin niteliğine ilişkin belirtilen değişkenler bağlamınd a belirlemelerin yapıldığı bir araştırma olmadığı görülmüştür. Araştırma bulgularının Türk eğitim sisteminde yaşanan sorunların çözümüne yönelik karar vericilere ve uygulayıcılara farklı bir bakış açısı kazandırması beklenmektedir.      Türkiye’de Eğitim Bilimleri Alanında Yayımlanan Bilimsel Makalelerin Atıf Alma Düzeyinin v e H İndek s inin Yıllara Göre İncelenmesi The Journal of Academic Social Science Yıl: 5, Sayı: 60  ,  Aralık  2017, s. 110-123 113 Amaç   Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de eğitim bilimleri alanındaki akademik yayınların atıf alma dü-zeyleri ve h indeksi bağlamında yıllara göre incelenmesidir. Bu genel amaç doğrultusunda aşa-ğıdaki sorulara yanıt aranacaktır:  1.   1996- 2015 yılları arasında atıf yapılabilir yayın sayısı nedir?  2.   1996- 2015 yılları arasında yayımlanan makalelere yapılan atıf sayısı (toplam atıf, ulusal atıf, uluslararası atıf) nedir?  3.   1996- 2015 yılları arasında yayımlanan makale başına düşen ortalama atıf sayısı (toplam atıf, ulusal atıf, uluslararası atıf) nedir? 4.   1996- 2015 yılları arasında ulaşılan en yüksek H indeksi nedir?  5.   Türkiye’de 1996 - 2015 yılları arasında yayın başına düşen ortalama atıf sayısı ve H in-deksinin ülkeler ortalamasına göre durumu nedir?   YÖNTEM   Bu bölümde araştırma modeli, veri kaynağı ve verilerin çözümlenmesi başlıkları yer almaktadır. Araştırmada için gerekli olan veriler bir internet sitesinin arşivinden alındığı için” çalışma gru- bu” ve “veri toplama aracı” bölümleri “veri kaynağı” başlığı ile ifade edilmiştir.   Araştırma Modeli   Bu çalışma betimsel araştırma türlerinden boylamsal tarama modelinde yürütülmüştür. (Büyü-köztürk ve ark., 2009) Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır (Karasar, 2014). Bu süreçte, araştır-macılara herhangi bir müdahalede bulunulmadığı ve var olan durum olduğu şekli ile ortaya çıkarılmaya çalışıldığı için betimsel araştırma niteliği taşımaktadır. Veri Kaynağı   Bu çalışma Türkiye’de 1996 - 2015 yılları arasında eğitim bilimleri alanında uluslararası tarama indekslerinde taranabilen toplam 28.756 yayın üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya dahil olan bilimsel dergiler aşağıda sunulmuştur.      Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education    International Electronic Journal of Mathematics Education    Turkish Online Journal of Educational Technology    Egitim ve Bilim    International Journal of Environmental and Science Education    Egitim Arastirmalari - Eurasian Journal of Educational Research    International Journal of Instruction Turkish Online Journal of Distance Education    Journal of Turkish Science Education    Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri    Elementary Education Online    Türkiye’de Eğitim Bilimleri Alanında Yayımlanan Bilimsel Makalelerin Atıf Alma Düzeyinin v e H İndek s inin Yıllara Göre İncelenmesi The Journal of Academic Social Science Yıl: 5, Sayı: 60  ,  Aralık  2017, s. 110-123 114    Hacettepe Egitim Dergisi    Milli Egitim    International Electronic Journal of Elementary Education    International Journal of Early Childhood Special Education    Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies Ulusal ve uluslararası veriler “SCImago Journal&Country Ranks” internet sitesinden elde edil-miştir. SCImago, dünya üzerinde Elseveier tarafından finanse edilen Scopus tarama indeksinde yere alan yayınların, 27 tematik alanda, ülkelere, yayın ve atıf sıklığına yönelik ayrıntılı veriler sağlamaktadır. Verilerin Çözümlenmesi   Verilerin analizinde yıllara göre betimsel istatistikler hesaplanmış ve yıllar içindeki değişimin  belirgin bir şekilde izlenebilmesi için grafiklerle ifade edilmiştir. Ayrıca yayın ve atıf sayıların-daki değişim Türkiye ve belirli ülkeler otalaması ile betimsel olarak karşılaştırılmıştır. Ülkeler ortalamasının belirlenmesinde, negatif uç değer olasılığını azaltmak için 1996 - 2015 yılları ara-sındaki atıf yapılabilir toplam yayın sayısı 1000’in altında olan ülkeler ihmal edilmiştir.   BULGULAR Bu bölümde araştırma sonucunda elde edilen bulgular araştırma sorularının verildiği sıra ile sunulmuştur.   Atıf Yapılabilir Yayın Sayısı   Birinci Araştırma Sorusu :   1996- 2015 yılları arasında atıf yapılabilir yayın sayısı nedir?   Araştırmada “atıf yapılabilir yayın” kavramı ile hakemli bilimsel dergilerde yayımlanmış araş-tırma makaleleri ifade edilmektedir. Bu bağlamda tartışma veya derleme türündeki çalışmalar kapsam dışında tutulmuştur. Şekil 1’de 1996 - 2015 yılları arasında Türkiye’de Eğitim Bilimleri alanında yayımlanan atıf yapılabilir makale sayıları sunulmuştur.   Şeki l 1: 1995- 2015 yılları arasında Türkiye’de Eğitim Bilimleri alanında yayımlanan atıf yapı-labilir makale sayısı  
Related Documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x