Research

10 pages
211 views

TÜRKİYE’DE ADEM-İ MERKEZİYETÇİLİK AÇISINDAN 1973 SEÇİMLERİ ÖNCESİ VE SONRASI KENTSEL SİYASETİN ÖNEMİ

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Bu çalışmanın ana amacı 1973 Genel Seçimleri öncesi ve sonrasında yaşanan politik olayların bir analizini yaparak, o dönemin Türkiye’de kentsel siyaset ve adem-i merkeziyetçilik açısından ne tür etkileri olduğunu açıklamaktır. Günümüz Türkiye
Transcript
    ICOMEP’17 | International Congress of Management Economy amd Policy | Abstract Book    INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY ABSTRACT BOOK May 20-21, 2017 / Istanbul - TURKEY ULUSLARARASI YÖNETİM, EKONOMİ VE POLİTİKA KONGRESİ ÖZET BİLDİRİLER KİTABI   20-21 Mayıs  2017 / İstanbul  - TÜRKİYE      ICOMEP’17 | International Congress of Management Economy amd Policy | Abstract Book    INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY ABSTRACT BOOK May 20-21, 2017 / Istanbul-Turkey Editors Seyfettin ERDOĞAN   Durmuş Çağrı YILDIRIM   Ayfer GEDİKLİ   Assistant Editors Mustafa Uğur MIRASEDOĞLU   Hande ÇALIŞKAN  Tu ğ ba KANTARCI Publishing Year:  May, 2017 Language:  Turkish and English ULUSLARARASI YÖNETİM, EKONOMİ VE POLİTİKA KONGRESİ ÖZET BİLDİRİLER KİTAB I 20- 21 Mayıs 2017 / İstanbul - Türkiye   Editörler   Seyfettin ERDOĞAN   Durmuş Çağrı YILDIRIM   Ayfer GEDİKLİ   Editör Yardımcıları   Mustafa Uğur MİRASEDOĞLU   Hande ÇALIŞKAN  Tu ğ ba KANTARCI Yayın Yılı : Mayıs, 2017 Dili:   Türkçe ve İngilizce   Makalelerin her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir.   icomep.com info@icomep.com    ICOMEP’17 | International Congress of Management Economy amd Policy | Abstract Book    BILIM KURULU ADI-SOYADI GÖREVLİ OLDUĞU KURUM   Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan   İstanbul Medeniyet Üniversitesi   Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz   İstanbul Üniversitesi (Rektör Yrd)   Prof. Dr. Süleyman Özdemir    Bandırma Üniversitesi (Rektör)  Prof. Dr. Selahattin Dibooglu University of Missouri  –  St. Louis Prof. Dr. Mikail Erol Çanakkale 18 Mart Üniversitesi  Prof. Dr. Yakup Bulut Hatay Üniversitesi  Prof. Dr. Mustafa Paksoy Kilis Üniversitesi   Prof. Dr. Mehmet Hü seyin Bilgin İstanbul Medeniyet Üniversitesi   Prof. Dr. Hamza Ateş   İstanbul Medeniyet Üniversitesi  Prof. Dr. Anne Winkler University of Missouri  –  St. Louis Prof. Dr. David Rose University of Missouri  –  St. Louis Prof. Dr. Doğan Uysal  Celal Bayar Üniversitesi   Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu   Marmara Üniversitesi   Prof. Dr. Ahmet Nohutçu   İstanbul Medeniyet Üniversitesi   Prof. Dr. Adem Korkmaz (Rektör)   Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi   Prof. Dr. Zekai Özdemir    İstanbul Üniversitesi   Prof. Dr. Tuncay Yılmaz   Sakarya Üniversitesi   Prof. Dr. Tuncay Güloğlu   Yalova Üniversitesi   Prof. Dr. Targan Ünal   Okan Üniversitesi   Prof. Dr. Şaban Kayhan   Hasan Kalyoncu Üniversitesi   Prof. Dr. Soner Çelikkol   Kocaeli Üniversitesi  Prof. Dr. Sami Karacan Kocaeli Üniversitesi   Prof. Dr. Salih Öztürk     Namık Kemal Üniversitesi   Prof. Dr. Rasim Yılmaz    Namık Kemal Üniversitesi      ICOMEP’17 | International Congress of Management Economy amd Policy | Abstract Book    ADI-SOYADI GÖREVLİ OLDUĞU KURUM   Prof. Dr. Ramazan Sarı   Orta Doğu Teknik Üniversitesi   Prof. Dr. Osman Altuğ   Marmara Üniversitesi   Prof. Dr. Nuray Altuğ   Marmara Üniversitesi   Prof. Dr. Nilgün   Çil Yavuz   İstanbul Üniversitesi   Prof. Dr. Mustafa Aykaç   Kırklareli Üniversitesi (Rektör)   Prof. Dr. Murat Yülek    İstanbul Ticaret Üniversitesi  Prof. Dr. Muhsin Kar Yıldırım Beyazıd Üniversitesi  Prof. Dr. Muhittin Kaplan İstanbul Üniversitesi  Prof. Dr. Melike Bildirici Yıldız Teknik Üniversitesi   Prof. Dr. Mehmet Yüce   Uludağ Üniversitesi (Dekan)  Prof. Dr. Mehmet Duman Artvin Çoruh Üniversitesi (Rektör)  Prof. Dr. Mehmet Bulut Sabahattin Zaim Üniversitesi (Rektör)  Prof. Dr. Mehmet Barca Sosyal Bilimler Üniversitesi (Rektör)  Prof. Dr. Kerem Alkin  Nişantaşı Üniversitesi   Prof. Dr. Kenan Dağcı   Yalova Üniversitesi   Prof. Dr. Kahraman Çatı   Düzce Üniversitesi   Prof. Dr. İlyas Doğan   Gazi Üniversitesi   Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak   Sabahattin Zaim Üniversitesi (Dekan)   Prof. Dr. Hatice Neşe Erim   Medeniyet Üniversitesi  Prof. Dr. Hasan Vergil İstanbul Üniversitesi  Prof. Dr. Haluk Alkan İstanbul Üniversitesi   Prof. Dr. Habip Yıldız   Sakarya Üniversitesi   Prof. Dr. Gülden Ülgen   İstanbul Üniversitesi   Prof. Dr. Feridun Yılmaz   Uludağ Üniversitesi  Prof. Dr. Faik Budak Kocaeli Üniversitesi   Prof. Dr. Erişah Arıcan   Marmara Üniversitesi      ICOMEP’17 | International Congress of Management Economy amd Policy | Abstract Book    ADI-SOYADI GÖREVLİ OLDUĞU KURUM   Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl   Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  Prof. Dr. Erdal Demirhan Osmangazi Üniversitesi  Prof. Dr. Mahmoud Sabra Al Azhar University, Filistin Prof. Dr. Ensar Nişancı    Namık Kemal Üniversitesi   Prof. Dr. Emin Ertürk    Uludağ Üniversitesi   Prof. Dr. Elif Çepni   Bahçeşehir Üniversitesi   Prof. Dr. Coşkun Can Aktan   Dokuz Eylül Üniversitesi  Prof. Dr. Cevat Gerni Doğuş Üniversitesi  Prof. Dr. Jean-Pierre Allegret Paris Ouest Nanterre, Fransa Prof. Dr. Bülent Güloğlu   İstanbul Teknik Üniversitesi   Prof. Dr. Bülent Aybar   Southern New Hampshirw University-USA Prof. Dr. Bogna Kazmierska Jozwiak University of Lodz-Poland Prof. Dr. Ayşe Buğra   Boğaziçi Üniversitesi  Prof. Dr. Olexandr Pidchosa Taras Shevchenko University, Ukrayna Prof. Dr. Sudi Apak Esenyurt Üniversitesi  Prof. Dr. Ali Kutan Southern Illinois University Prof. Dr. Aysun Fıçıcı  Southern New Hampshirw University-USA Prof. Dr. Ali Kemal Gürbüz   Balıkesir Üniversitesi  Prof. Dr. Konstantin Tsvetkov University of Agribusiness and Rural Development Prof. Dr. Nazıf Mohib Shahrani  Indiana University Prof. Dr. Aysıt Tansel   Orta Doğu Teknik Üniversi tesi Prof.Dr. Max Gillman University of Missouri  –  St. Louis Prof. Dr. Ali Çelikyay   Osman Gazi Üniversitesi   Prof. Dr. Ahmet İncekara   İstanbul Üniversitesi   Prof. Dr. Abdülmecit Türüt   İstanbul Medeniyet Üniversitesi  
Related Documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x