Poems

185 pages
333 views

“Toplumsal Hareket Sendikacılığı” Kavramının Doğuşu ve Küresel Dolaşımı Üzerine Bir İnceleme, Emek Arastirma Dergisi, Cilt 7, Sayı 10, Aralık 2016/2, S.1-21. (A Study on the Emergence and Global Circulation of ‘Social Movem

Please download to get full document.

View again

of 185
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Öz 1970’li ve 1980’li yıllarda Güney’de (o zamanki yaygın tabiri ile Üçüncü Dünya’da) yükselen emek hareketlerini tanımlamak üzere kullanılmaya başlanan “Toplumsal Hareket Sendikacılığı” (THS) kavramı, 1990’lı yıllardan itibaren hem küresel Güney hem
Transcript
  Arjantin’den Bir Sınıf Mücadelesi Deneyimi: Piqueteros Hareketi Orkun Saip DURMAZ Sendikal Canlanma Stratejileri Kapsamında Örgütlenme Modelinin Uluslararası Nitelik Kazanması: ITUC Küresel Örgütlenme Akademisi Ceyhun GÜLER Özel Güvenlik Görevlilerinin Sorunları ve Sendikal Örgütlenme Deneyimi Cüneyt EREN Latin Amerika Ülkelerinde Enformel Sektör, Sosyal Güvenlik ve Örgütlenme  Aslıcan KALFA-TOPATEŞ “Toplumsal Hareket Sendikacılığı” Kavramının Doğuşu ve Küresel Dolaşımı Üzerine Bir İnceleme Ercüment ÇELİK Gamze YÜCESAN ÖZDEMİR MakaleEditördenDeğiniKitap Eleştirisi Sendikal Harekette Alternatif Arayışlara Dayanak Oluşturacak Sosyolojik Gerçekliğin Bilgisine Sahip Miyiz? Taner AKPINAR “Çalışma”yı Çalışmak: “Çalışma Düşüncesi” Kitabı Üzerine Gökhan BULUT  Prekaryayı Anlamak  Zehra YILDIZ Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi Üzerine Mehmet Atilla GÜLER  Aralık 2016/2 -  Altı Aylık Kuramsal Dergi ISSN 1305 - 6182  www.emekarastirma.org DİSK/Genel-İş  Genel-İş Emek Araştırma Dergisi (GEAD) DİSK/Genel-İş Sendikası tarafından altı ayda bir yayınlanmaktadır • Aralık 2016/2 • Ulusal Hakemli Dergi Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın • ISSN: 1305-6182 Yayın Şekli: 6 aylık - Türkçe Editör  Gamze Yücesan Özdemir, Prof. Dr. Yayın Kurulu*  Ahmet Alpay Dikmen, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi  Aziz Çelik, Doç. Dr., Kocaeli ÜniversitesiElif Hacısalihoğlu, Yrd. Doç. Dr., Trakya ÜniversitesiGamze Yücesan Özdemir, Prof. Dr., Ankara ÜniversitesiMetin Özuğurlu, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Özgün Millioğulları Kaya, Dr., DİSK/Genel-İş Sendikası Araştırma Daire MüdürüSerhat Salihoğlu, DİSK/Genel-İş Sendikası Genel Koordinatörü Editör Yardımcıları* Çağrı Kaderoğlu Bulut Mine Dilan Kıran Özgün Millioğulları Kaya * İsimler alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir. Genel-İş Emek Araştırma Dergisi (GEAD), 2016/2 Sahibi:  Genel-İş Sendikası adına Genel Başkan Remzi Çalışkan Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:  Cafer Konca Grafik Tasarım: Cihan Canbolat  Adres:  Çankırı Caddesi No: 28 Kat: 4-9 Ulus/Ankara Tel: 0312 3091547, Faks:  0312 3091046 E-posta: emekarastirma@genel-is.org.trwww.emekarastirma.org.trParayla satılmaz. Basım tarihi:  Aralık 2016 Baskı: Berk Matbaası Özer Han No:31/104 İskitler ANKARA Tel:  (0312) 342 19 13  Fax:  (0312) 342 1914 Genel-İş Emek Araştırma Dergisi (GEAD) ulusal hakemli bir dergidir.Makalelerin sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayınlanan makalelerden kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz. Genel yayın yönetmeninin yazılı izni olmadan tanıtım amaçlı kısa alıntılar dışında dergide yer alan yazılar hiçbir yolla çoğaltılamaz, dağıtılamaz.Genel-İş Emek Araştırma Dergisi (GEAD)tam metin makalelerine http://www.emekarastirma.org/index.php adresinden erişilebilir.  Cilt 7, Sayı 10, Aralık 2016/2 21. Yüzyılda Alternatif Sendikal Deneyimler ve Modeller 1v23516989117155159163 Arjantin’den Bir Sınıf Mücadelesi Deneyimi: Piqueteros Hareketi Orkun Saip DURMAZ Sendikal Canlanma Stratejileri Kapsamında Örgütlenme Modelinin Uluslararası Nitelik Kazanması: ITUC Küresel Örgütlenme Akademisi Ceyhun GÜLER Özel Güvenlik Görevlilerinin Sorunları ve Sendikal Örgütlenme Deneyimi Cüneyt EREN Latin Amerika Ülkelerinde Enformel Sektör, Sosyal Güvenlik ve Örgütlenme  Aslıcan KALFA-TOPATEŞ “Toplumsal Hareket Sendikacılığı” Kavramının Doğuşu ve Küresel Dolaşımı Üzerine Bir İnceleme Ercüment ÇELİK Gamze YÜCESAN ÖZDEMİR MakaleEditördenDeğiniKitap Eleştirisi Sendikal Harekette Alternatif Arayışlara Dayanak Oluşturacak Sosyolojik Gerçekliğin Bilgisine Sahip Miyiz? Taner AKPINAR “Çalışma”yı Çalışmak: “Çalışma Düşüncesi” Kitabı Üzerine Gökhan BULUT  Prekaryayı Anlamak  Zehra YILDIZ Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi Üzerine Mehmet Atilla GÜLER i  ii Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanır.İletişim: Çankırı Caddesi No: 28 Kat: 4-9 Ulus/Ankara, Tel: 0312 3091547, Faks: 0312 3091046E-posta: emekarastirma@genel-is.org.tr, www.emekarastirma.org.trGenel-İş Emek Araştırma Dergisi (GEAD) sosyal bilimlerin her alanından emek ve sınıf tartışmasını merkeze alan bilimsel makalelere yer verir. Türkçe makaleler yayımlayan Genel-İş Emek Araştırma Dergisi (GEAD) hem iki hakemin, hem de yazarın değerlendirme süreci boyunca gizli kaldığı hakemli bir dergidir.  Volume 7, No 10, December 2016/2 iii The Alternative Experiences and Models of Trade Unionism in the 21st Century An Experience of Class Struggle from Argentina: The Piqueteros Movement Orkun Saip DURMAZ Internationalization of Organizing Model in the Scope of Union Revitalization Strategies: ITUC Global Organizing Academy Ceyhun GÜLER The Problems Related To Worklife and Unionization Experience Private Security Guards Cüneyt EREN Informal Sector, Social Security and Organising in Latin America  Aslıcan KALFA-TOPATEŞ A Study on the Emergence and Global Circulation of ‘Social Movement Unionism’ Concept Ercüment ÇELİK Gamze YÜCESAN ÖZDEMİR ArticlesFrom the EditorNotesBook Reviews Do We Have A Socialogical Understanding of Social Reality to Promote New Forms of Working-Class Movement? Taner AKPINAR Studying the ‘Work’: On the Book ‘the Thought of Work’ Gökhan BULUT  Understanding the Precariat Zehra YILDIZ Evaluating Mülkiye Young Social Politicians Congress Mehmet Atilla GÜLER 1v23516989117155159163
Related Documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x