Recipes/Menus

28 pages
184 views

Türk Sözlükçülüğünde Sır James William Redhouse’un İzdüşümleri-GEÇMİŞTEN GELECEĞE TÜRK SÖZLÜKÇÜLÜĞÜ Elginkan Vakfı 3. Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı

of 28
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Türk Sözlükçülüğünde Sır James William Redhouse’un İzdüşümleri-GEÇMİŞTEN GELECEĞE TÜRK SÖZLÜKÇÜLÜĞÜ Elginkan Vakfı 3. Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı
Transcript
    GEкMİŞTEN   GELECEĞE   TоRK    SнГLоKкоLоĞо  Elginkan VКФПı  3. TürФ   Dili ve EНОЛТвКtı   KuruХtКвı  Bildirileri 19-21 Nisan 2017  EdТtörler    Prof. Dr. ŞüФrü   HКХûФ    AФКХın  Dr. TuğЛК   PoхКn   Sayfa Tasarımı  : Hanifi GüХОх    –   Pasifik Reklam Kapak Tasarımı  : Hanifi GüХОх    –   Pasifik Reklam  Baskı  ve Cilt : Osman оnКХ    –    Kırıntı   YКвınМıХıФ    OsmКnКğК  Mah. KuşНТХТ  Cad. Sevimli İş  Merkezi No: 18/163 AХtıвoХ    –    KКНıФöв    –    İstКnЛuХ   İХОtТşТm:  0553 314 74 24 1. BКsФı   İstКnЛuХ  2017 ISBN: 978-605-65151-5-6 Sertifika No: 30920 E-posta: kirintiyayincilik@gmail.com  ELGİNKAN  VAKFI Merkez: Kore ŞОСТtХОrТ   CКН.YüгЛКşı  Kaya AХНoğКn  Sok. No.6 Zincirlikuyu / İSTANBUL  Tel: 0212 275 30 40 BОХРОх  (Faks) 0212 266 54 49    GEкMİŞTEN   GELECEĞE   TоRK    SнГLоKкоLоĞо  Elginkan VКФПı  3. TürФ   Dili ve EНОЛТвКtı   KuruХtКвı  Bildirileri 19-21 Nisan 2017     Düгenleme  Kurulu (Alfabetik Sıraвla)   Prof. Dr. ŞüФrü   HКХûФ    AФКХın   DoğКn   HıгХКn  Prof. Dr. GünКв  Kut Prof. Dr. Emine G. Naskali Prof. Dr. KКгım   YОtТş   İХСКn   оttü  Yasemin MКхТn  Filiz OФumuş    Bilimsel  Danışma  Kurulu (Alfabetik Sıraвla)   ProП. Dr. ŞüФrü HКХûФ AФКХın HКМОttОpО оnТvОrsТtОsТ  Dr. Imre Baski Eötvös LorКnН оnТvОrsТtОsТ (MКМКrТstКn)  Dr. Marija Djindjic SırЛТstКn BТХТm vО SКnКt AФКНОmТsТ (SırЛТstКn)   DoğКn HıгХКn HürrТвОt GКгОtОsТ   ProП. Dr. DКrФСКn KСıНırКХ i UХusХКrКrКsı TürФ AФКНОmТsТ   BКşФКnı (KКгКФТstКn)   ProП. Dr. GünКв Kut BoğКгТхТ оnТvОrsТtОsТ  Dr. Eva Kincses-Nagy SгОРОН оnТvОrsТtОsТ  (Macaristan) ProП. Dr. MöСs i n NКğısoвХu Azerbayc Кn MТХХь İХТmХОr AФКНОmТsТ  (Azerbaycan) ProП. Dr. EmТnО Gürsoв NКsФКХТ MКrmКrК оnТvОrsТtОsТ   ProП. Dr. Kсгım YОtТş İstКnЛuХ AвНın оnТvОrsТtОsТ      V İкİNDEKİLER    “EХРТnФКn   VКФПı   AНınК”   •  XI Aхış   Konuşmaları   İ lhan оttü   •  XVII ProП. Dr. İ. нnОr GünхКvНı •  XXI Prof. Dr. ŞüФrü   HКХûФ    AФКХın   •  XXIII Kurultay Programı   •  XXVII Aхılış  Oturumu кОvТrmОnХОrТn   GöгüвХО   SöгХüФХОrТmТг   •  1 BİLDİRİLER    •  Orta Türkхe   Söгlükхülüğünde   Mukaddimetü’l -Edeb ve önemi   Nuri YüМО   •  21 Codex Cumanıcus’un   Türk    Söгlükхülüğündeki  Yeri Mustafa ArРunşКС   • 35 Ali Seвdi’nin  Resimli Kamus- ı  Osmani Adlı  Eserinde B Harfi нrneğinde   Tanımlama  ve Tanıklama   (нrnekleme)   Nesrin Bayraktar • 47 Türk    Söгlükхülüğünde   Sır  James William Redhouse’un   İгdüşü mleri ŞОrmТn  Kalafat • 59    Sovyet Dönemi   Söгlüklerine   Yerleştirilen  Sovyet Yurttaşlığı   Anlaвışı   Emine Gürsoв    –     NКsФКХı   • 79 Geхmişten   Günümüгe  Gagauz Söгlükхülüğü   Nadejda нгКФНКğ   • 91 ‘’   Kaгakşa - orısşa   Tilmaş’’ın  Kazak Söгlükхülük    Geleneğinde ki Yeri огerine  Dinara Duisebayeva • 101 Geхmişten   Günümüгe  Karay Türkхesi   Söгlükleri  Murat KoхКФ    • 119 Söгlüklerde  Halk Etimolojisi GünКв   KКrККğКх   • 127 ‘’   Türkхe   Söгlük’’  ile ‘’Kubbealtı  Misalli Türkхe   Söгlük’te  Yirmi Kelimenin Tanım   Karşılaştırılması   Ay şО   İХФОr    • 137 Genel Türkхe   Söгlüklerde   Söгcüğe   İlişkin  Morfolojik Bilgilerin Sunumu PКşК  Yavuzarslan  –    HüХвК  Uysal • 157 Söгlüklerde   Birleşik    Söгcük    Söгcük   Sorunu Murat KüхüФ     –   Yasemin кürüФ    • 173 Ortaхağ  Azerbaycan Söгlükхülüğü  Tarihi MöСsün    NКğısoвХu   • 181 Aгerbaвcan’da   Söгlükхülük   Tarihi ve Sorunları   Gatibe Mahmudovu • 195
Related Documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks