Services

32 pages
5 views

Promicanje citanja 0

of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Promicanje citanja 0
Transcript
  Promicanje čitanja u školskim knjižnicama ––    Zadar čita 2010   Stručno vijeće knjiţničara osnovnih škola Zadarske ţupanije, 12. veljače 2010. Helena Novak, Matična sluţba Zadarske ţupanije    Što kaže teorijsko knjižničarstvo?    Dokumenti a. IFLA-ine i UNESCO-  ve smjernice za školske knjiţnice  b. IFLA- ine smjernice za knjiţnične usluge za djecu  c. IFLA- ine smjernice za knjiţnične usluge za mlade  Hrvatska (knjižničarska) zajednica    Hrvatski centar za dječju knjigu    Hrvatsko čitateljsko društvo    knjiţničari, učitelji, nastavnici, pedagozi, psiholozi, defektolozi, pisci, nakladnici… –    promicanje, poticanje i isticanje značaja pisanja, čitanja, jezika i govora    Od 1997. g.  –    članstvo u Međunarodnoj čitateljskoj udruzi (International Reading  Association), kao i Europski odbor IRA-e  Svrha osnivanja HČD    promicanje i poticanje čitanja i pismenosti na svim razinama;  razvijanje svijesti o vaţnosti i utjecaju čitanja i pismenosti;  promicanje i razvijanje onog stupnja pismenosti i čitateljskih sposobnosti koje su optimum svakog pojedinca.  Djelovanje  Stručno -obrazovni programi    Predavanja, radionice, okrugli stolovi, seminari,konferencije
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks