Documents

6 pages
532 views

Pendidikan Moral Tahun 1

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Pendidikan Moral Tahun 1
Transcript
  Arahan 1 : Padankan cara sembayang dengan tempat beribadat yang betul. Kemudiannyatakan nama tempat beribadat tersebut.Nama tempat  ibadat: Nama tempat  ibadat: Nama tempat  ibadat: Nama tempat  ibadat:  Arahan 2 : Bulatkan jawapan yang betul. 1. Apabila datuk meminta air… a. aya terus memberikan segelas air kepadanya b. aya terus men!nt!n rancangan tele isyen kegemaran saya 2. emasa mak cik sibuk memasak… a. aya bermain dengan anaknya b. aya membiarkan anaknya menangis 3. Apabila saya membantu pak cik membasuh kereta… a. aya berasa sedih kerana tidak dapat bermain b!la b. aya berasa gembira kerana dapat membantu pak cik 4. aya mengambil surat khabar untuk nenek lalu… a. #emberikannya kepada nenek b. #eminta nenek menungu sehingga saya selesai membaca bahagian kartun 5. Apabila adik meminta saya mengajar #atematik… a. aya terus mengajarnya b. aya memarahinya sebelum mengajarnyaArahan $: %sikan tempat k!s!ng dengan memilih jawapan yang sesuai.&embira  #alam ini keluarga 'ee #ei menyambut Perayaan Kuih Bulan. 'ee #eimengucapkan ((((((((((((((((( kepada abang yang menyalakan tanglunguntuknya. #ereka sekeluarga makan di bawah sinaran cahaya bulan. emasa makan)semua ((((((((((((((((( masakan ibu. 'ee #ei ((((((((((((((((( kuih bulan ke mulut datuk. *atuk berasa (((((((((((((((((. *ia ((((((((((((((((( 'ee #ei sebagai tanda terimakasih.+erima kasih#emeluk #enyuapkan #emuji   Jika datuk dan nenek dihormati, mereka akan berasa _____________.Kita hendaklah mematuhi _____________keluarga. Apabila pak cik datang, kita harus ______________ beliau masuk ke rumah. Ahli keluarga yang saling menghormati, hidup mereka akan ___________________. ___________________ naik datuk, berhati-hati ya. ergimbaturanperaemjputenmturanperaslaikna Arahan ,: usun Abjad menjadi perkataan yang betul. isikan tempat k!s!ng denganperkataan tersebut.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks