Art & Photos

13 pages
150 views

ترس در جامعه معاصر-مرور و بررسی کتاب.pdf

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
ولادیمیرشلاپنتوخ، نویسنده روس‌تبار در کتاب نظم اجتماعی در جامعة معاصر (عنوان انگلیسی: ترس در جامعه معاصر )عاملی متفاوت با دیدگاه‌ها و نظریه‌های رایج را در برقراری و حاکمیت نظم اجتماعی مطرح می‌کند.وی ترس اجتماعی را در برابر ارزش‌هایدرونی‌شدهبه عنوان
Transcript
  350   173  ۳    ــــ            ۳۹۶     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ           geranpayeh@gmail.com  /                                                     هﺪﯿﮑﭼ   ناﻮـﻨﻋ ) ﺮ ﺻﺎﻌﻣ   ﮥ ﻌﻣﺎﺟ   رد   ﻰ ﻋﺎﻤﺘﺟ ﻢ ﻈﻧ   بﺎـﺘﮐ   رد   رﺎـﺒﺗ   سور   هﺪﻨـﺴﯾﻮﻧ   خﻮﺘﻨﭘﻼـﺷ   ﺮـﯿﻤﯾدﻻو   رد   ار   ﺞــﯾار   ىﺎــﻫ   ﻪﯾﺮﻈﻧ   و   ﺎــﻫ   هﺎﮔﺪﯾد   ﺎــﺑ   توﺎــﻔﺘﻣ   ﻰــﻠﻣﺎﻋ   1 ( ﺮ ﺻﺎﻌﻣ   ﻪ ﻌﻣﺎﺟ   رد   سﺮ ﺗ  : ﻰــﺴﯿﻠﮕﻧا   ىﺎﻫ   شزرا   ﺮـﺑاﺮﺑ   رد   ار   ﻰـﻋﺎﻤﺘﺟا   سﺮـﺗ   ىو  . ﺪـﻨﮐ   ﻰﻣ   حﺮـﻄﻣ   ﻰـﻋﺎﻤﺘﺟا   ﻢـﻈﻧ   ﺖـﯿﻤﮐﺎﺣ   و   ىراﺮـﻗﺮﺑ   ىﺎـﻫدﺮﮑﯾور   ﻰـﺳرﺮﺑ   و   ﺪـﻘﻧ   ﺎـﺑ   و   ﺪـﻧاد   ﻰﻣ   ﻰﻧﺎـﺴﻧا   ﻪـﻌﻣﺎﺟ   رد   ﻢـﻈﻧ   سﺎـﺳا   ناﻮـﻨﻋ   ﻪـﺑ   هﺪـﺷ   ﻰﻧورد   ﺶـﻘﻧ   و   سﺮـﺗ   ىﺎـﺟ   ﻪـﮐ   ﺖـﺳا   روﺎـﺑ   ﻦـﯾا   ﺮـﺑ   ﻰـﻋﺎﻤﺘﺟا   ﻢـﻈﻧ   ﻪـﻨﯿﻣز   رد   ﺰﻧﻮـﺳرﺎﭘ   و   كﻻ   ﺰـﺑﺎﻫ   ﺎﮑــﺗا   ﺎــﺑ   خﻮﺘﻨﭘﻼــﺷ  . ﺖــﺳا   هﺪﻧﺎﻣ   لﻮــﻔﻐﻣ   ىﺮــﯿﺒﻌﺗ   ﻪــﺑ   و   ﻰــﻟﺎﺧ   ﻰــﺳﺎﻨﺷ   ﻪﻌﻣﺎﺟ   تﺎــﯿﺑدا   رد   نآ   راﺮـﻗﺮﺑ   ﻪـﻌﻣﺎﺟ   رد   ار   ﻢـﻈﻧ   ﻪـﮐ   ﻰـﻋﺎﻤﺘﺟا   ىﺎـﻫرﺎﺠﻨﻫ   ءﺎـﺸﻨﻣ   قﻮـﻓ   ﺪﻨﻤـﺸﯾﺪﻧا   ﻪـﺳ   تاﺮـﻈﻧ   ﻪـﺑ   ار   نآ   و   ﺪــﻨﮐ   ﻰﻣ   ﮏــﯿﮑﻔﺗ   ﻢــﻫ   زا   ﻦــﯿﯾﺎﭘ   زا   ﮓــﻨﻫﺮﻓ   و   ﻻﺎــﺑ   زا   ﮓــﻨﻫﺮﻓ   مﻮــﻬﻔﻣ   ود   ﺎــﺑ   ﺪﻧزﺎــﺳ   ﻰﻣ   ﺰﻧﻮــﺳرﺎﭘ   و   كﻻ   ىﺎــﻫ   هﺎﮔﺪﯾد   ﻪــﮐ   ﺖــﺳا   ﺪــﻘﺘﻌﻣ   ىو  . ﺪــﻫد   ﻰﻣ   راﺮــﻗ   دﻮــﺧ   ىزﺎــﺳ   ﻪﯾﺮﻈﻧ   ىﺎــﻨﺒﻣ   و   ﺖــﻟود   ﺶــﻘﻧ   و   ﺖــﯿﻣوﺮﺤﻣ   زا   سﺮــﺗ   ﺶــﻘﻧ   ﺪﻨﺘــﺴﻫ   ﺎﮑــﯾﺮﻣا   ﻰــﻋﺎﻤﺘﺟا   مﻮــﻠﻋ   زا   ﺮــﺛﺄﺘﻣ   ﻪــﮐ   رﻮــﻈﻨﻣ   ﻪــﺑ   ﻪــﮐ   هﺪﻨــﺴﯾﻮﻧ  . ﺪــﻧﺮﯿﮔ   ﻰﻣ   هﺪــﯾدﺎﻧ   ﻰــﻋﺎﻤﺘﺟا   ﻢــﻈﻧ   ىﺎــﻨﺒﻣ   ناﻮــﻨﻋ   ﻪــﺑ   ار   تارﺮــﻘﻣ   ﻒـﻠﺘﺨﻣ   ﻊـﻣاﻮﺟ   رد   سﺮـﺗ   ﺶـﻘﻧ   رد   ﺎـﻫﺰﯾﺎﻤﺗ   ﻦـﯿﯿﺒﺗ   ﻦـﯿﻨﭽﻤﻫ   ﻰـﻧﺎﻬﺟ   ىﺎـﻫ   ﺶﯾاﺮﮔ   ﺖﺧﺎﻨـﺷ   ﺶـﻘﻧ   ﻰـﯾﺎﻤﻨﮔرﺰﺑ  : ﻪـﻠﻤﺟ   زا   ﻰـﺗﺎﻋﻮﺿﻮﻣ   بﺎـﺘﮐ   ﻦـﯾا   رد   ﺪـﯾﻮﺟ   ﻰﻣ   هﺮـﻬﺑ   ىا   ﻪـﺴﯾﺎﻘﻣ   دﺮـﮑﯾور   زا   ىﺎـﻫ   شزرا   ﺶـﻘﻧ   ﺖـﯿﻤﻫا   تارﺮـﻘﻣ   ﺎـﺑ   ﺎـﻫ   شزرا   ﻂـﻠﺧ   ﻢـﻈﻧ   ﻆـﻔﺣ   رد   هﺪـﺷ   ﻰﻧورد   ىﺎـﻫ   شزرا   و   ﺎـﻫ   شزرا   تﺎـﺒﺛ   و   ﺮـﯿﯿﻐﺗ   ﺎـﻫ   شزرا   ﻰـﺧﺮﺑ   ﻰـﺒﯾﺮﺨﺗ   ﺖـﻠﺼﺧ   ﻦـﺘﻓﺮﮔ   هﺪﯾدﺎﻧ   ﻪـﻌﻣﺎﺟ   رد   كﺮﺘـﺸﻣ   ىﺮﺒﻫار   ﺶـﻘﻧ   ﺶـﻫﺎﮐ   و   ﻰﻤـﺳرﺮﯿﻏ   لﺮـﺘﻨﮐ   ﺶـﻘﻧ   ﺶـﯾاﺰﻓا   عﻮـﺿﻮﻣ   ﺰـﯿﻧ   و   ﻰـﻋﺎﻤﺘﺟا   ىﺎـﻫرﺎﺠﻨﻫ   و   ﻪﻧاﺮﮕــﺸﻫوﮋﭘ   ﻰــﺷور   ﺎــﺑ   ار   ﻢــﻈﻧ   ﻆــﻔﺣ   رد   ﺖــﻟود   ﺖــﺒﺜﻣ   ﺶــﻘﻧ   هﮋــﯾو   ﻪﺑ   ﻰﻤــﺳر   لﺮــﺘﻨﮐ   ﻰﺘـﺴﯿﻧﻮﻤﮐ   ﻰـﻋﺎﻤﺘﺟا   ـ   ﻰـﺳﺎﯿﺳ   مﺎـﻈﻧ   ود   رد   ﻒـﻟﻮﻣ   ﻪﺘـﺴﯾز   ﻪـﺑﺮﺠﺗ  . ﺪـﻨﮐ   ﻰﻣ   ﻰـﺳرﺮﺑ   ﮏـﯿﻣدﺎﮐآ   ﻰـﺳﺎﻨﺷ   ﻪﻌﻣﺎﺟ   تﺎـﯿﺑدا   ﺮـﺑ   ﻂﻠـﺴﺗ   و   ﺶـﯾﺪﻧا   فرژ   و   ﺞﻨـﺳ   ﻪﺘﮑﻧ   ﻰـﻫﺎﮕﻧ   هاﺮـﻤﻫ   ﻪـﺑ   ﻰﺘـﺴﯿﻟﺎﺘﯿﭘﺎﮐ   و . ﻢﯿـﺷﺎﺑ   ﻪـﺟاﻮﻣ   هﺪـﻧزﻮﻣآ   و   ﺰـﯿﮕﻧاﺮﺑ   ﺶﻟﺎﭼ   باﺬـﺟ   ىﺮـﺛا   ﺎـﺑ   ﺎـﺗ   هﺪـﺷ   ﺐﺒـﺳ  350   174  ۳    ــــ            ۳۹۶     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ﻪﻤﺟﺮﺗ   ﺪﻘﻧ   ﻰﻋﺎﻤﺘﺟ ﻢﻈﻧ  (1395) . ﺮﯿﻤﯾدﻻو   خﻮﺘﻨﭘﻼﺷ   ■   ﮥﻤﺟﺮﺗ   سﺮﺗ   ﺖﺒﺜﻣ   و   ﻰﻔﻨﻣ   رﺎﺛ :  ﺮﺻﺎﻌﻣ   ﮥﻌﻣﺎﺟ   رد   نﺎﺳﺎﻨﺷ   ﻪﻌﻣﺎﺟ   ناﺮﻬﺗ   بﺎﻬ ﺷ   ﻰﻣرﺎﺻ   ﺮﻐﺻا   نﺎﻣﻮﺗ  20000 ص  200978 600 223 206 9 : ﮏﺑﺎﺷ ىﺮﯾﺬﭘ   ﻪﻌﻣﺎﺟ   ﻰﻋﺎﻤﺘﺟا   ىﺎﻫ   شزرا   ﻰﻋﺎﻤﺘﺟا   سﺮﺗ   ﻰﻋﺎﻤﺘﺟا   ﻢﻈﻧ  : هژ وﺪﯿﻠﮐ هر ﺷ « ىﺰــﺑﺎﻫ   ﻪﻠﺌــﺴﻣ » ﻪــﺑ   ﻰــﺳﺎﻨﺷ   ﻪﻌﻣﺎﺟ   تﺎــﯿﺑدا   رد   ﻪــﮐ   ار  « ﻰــﻋﺎﻤﺘﺟا   ﻢــﻈﻧ » عﻮــﺿﻮﻣ   مﺎــﻧ   ﻰــﺳﺎﻨﺷ   ﻪﻌﻣﺎﺟ   ﻢــﯿﻫﺎﻔﻣ   ﻦــﯾﺮﺗ   ىدﺎﯿﻨﺑ   زا  « ﺮــﯿﯿﻐﺗ   ﻪﻠﺌــﺴﻣ » رﺎــﻨﮐ   رد   ﺖــﺳا   فوﺮــﻌﻣ   ﻪــﻌﻣﺎﺟ   ﺖﻓﺮــﺸﯿﭘ   و   ﺎــﻘﺑ   طﺮــﺷ   ﻰــﻌﻤﺟ   تﺎــﯿﺣ   تروﺮــﺿ   ﻰــﻋﺎﻤﺘﺟا   ﻢــﻈﻧ   . 2 ﺪــﻧﺮﺑ   ﻰﻣ   خﻮﺘﻨﭘﻼــﺷ  . ﺖــﺳا   ﻰــﻧﺎﮕﻤﻫ   و   ﻰــﻟﺎﻌﺘﻣ   ﻰــﺷزرا   ﻞــﯿﻟد   ﻦــﯿﻤﻫ   ﻪــﺑ   و   ﺖــﯿﻟﺎﻌﻓ   زﺎــﺳ   ﻪﻨﯿﻣز   ﺮ ﺻﺎﻌﻣ   ﮥ ﻌﻣﺎﺟ   رد   سﺮ ﺗ   نآ   ﻰــﻠﺻا   ناﻮــﻨﻋ   ﻪــﮐ   ﻰــﺑﺎﺘﮐ   رد  ( رﺎــﺒﺗ   سور   سﺎﻨــﺷ   ﻪﻌﻣﺎﺟ )  ﺰــﯾﺎﻤﺘﻣ   ار   بﺎــﺘﮐ   ﻦــﯾا   ﻪــﭼ   نآ   ﺎــﻣا  . ﺪــﻨﮐ   ﻰﻣ   ﻰــﺳرﺮﺑ   ار   ﻰــﻋﺎﻤﺘﺟا   ﻢــﻈﻧ   عﻮــﺿﻮﻣ   ﺖــﺳا   بﺎــﺘﮐ   ﻦــﯾا   رد   هﺪﻨــﺴﯾﻮﻧ  . ﺖــﺳا   عﻮــﺿﻮﻣ   ﻪــﺑ   هﺪﻨــﺴﯾﻮﻧ   توﺎــﻔﺘﻣ   و   ﻮــﻧ   ﺮــﻈﻨﻣ   دزﺎــﺳ   ﻰﻣ   رد   ﻂــﻘﻓ   ﻪﻧ   نآ   رﺎﮐوزﺎــﺳ   و   ﻰــﻋﺎﻤﺘﺟا   ﻢــﻈﻧ   ﺖــﯿﻤﮐﺎﺣ   رد   سﺮــﺗ   ﺖــﯿﻤﻫا   و   ﺶــﻘﻧ   ﻪــﺑ   ﻊــﻣاﻮﺟ   ﻦــﯾﺮﺗ   ﮏﯿﺗاﺮﮐﻮﻣد   رد   ﻪــﮑﻠﺑ   ﺮــﺘﯿﻟﺎﺗﻮﺗ   ىﺎﻫرﻮــﺸﮐ   و   ىورﻮــﺷ   ﮥﺘــﺴﺑ   ﮥــﻌﻣﺎﺟ   ﮥــﺑﺮﺠﺗ   و   ﻰــﻄﯿﺤﻣ   ﻂﯾاﺮــﺷ   ﺶــﻘﻧ   ﺮــﮕﯾد   رﺎــﺑ   بﺎــﺘﮐ   ﻦــﯾا  . دزادﺮــﭘ   ﻰﻣ   ﻪﺘﻓﺎﯾ   ﻪﻌــﺳﻮﺗ  . ﺪــﻫ   ﻰﻣ   نﺎــﺸﻧ   ﻰــﺑﻮﺧ   ﻪﺑ   ناﺪﻨﻤــﺸﯾﺪﻧا   ﻦــﻫذ   رد   ﻪــﯾﺮﻈﻧ   ىﺪﻨﺑ   ﻞﮑــﺷ   رد   ار   ﻪﺘــﺴﯾز   ﻖﺑﺎــﺳ   ىورﻮــﺷ   ﺮــﯿﻫﺎﻤﺟ   دﺎــﺤﺗا   وﺮــﻤﻠﻗ   ﺖــﺤﺗ   و   ﻒــﯿﮐ   رد  1926 لﺎــﺳ   رد   خﻮﺘﻨﭘﻼــﺷ   دﻮــﺷ   ﻰﻣ   لاﺆــﺳ   ﻦــﻣ   زا   ﻪــﮐ   ﻰــﻣﺎﮕﻨﻫ  : ﺪــﺴﯾﻮﻧ   ﻰﻣ   بﺎــﺘﮐ   ﮥــﻣﺪﻘﻣ   رد   ىو  . ﺪــﺷ   ﺪــﻟﻮﺘﻣ  ... ﺖــﺳا  « سﺮــﺗ » ﻢﺨــﺳﺎﭘ   ﻪــﺸﯿﻤﻫ   ﺖــﺴﯿﭼ   ىورﻮــﺷ   ﮥــﻌﻣﺎﺟ   ﻰــﮔﮋﯾو   ﻦــﯾﺮﺗزرﺎﺑ   ﻪــﮐ   سﺮــﺗ   ﻢــﺘﻓﺎﯾ   ار   ﻎــﻟﺎﺑ   داﺮــﻓا   ندﺮــﮐﺮﮑﻓ   ناﻮــﺗ   و   مﺪﯿــﺳر   ﻰﮕﻟﺎــﺳ  12 ﻦــﺳ   ﻪــﺑ   ﻰــﺘﻗو  17 ﻦــﺳ   ﻪــﺑ   ﻰــﺘﻗو  ... ﻢــﻨﮐ   سﺎــﺴﺣا   ًﻼــﻣﺎﮐ   ﻢﺘــﺴﻧاﻮﺗ   ار   شا   ﻰــﻔﺨﻣ   ﺲــﯿﻠﭘ   و   ﺖــﻟود   زا   ﻰـﺘﻗو   ﻪـﺸﯿﻤﻫ  ... مدﺮـﮐ   ﻰﻣ   سﺮـﺗ   سﺎـﺴﺣا   ﻰـﺳﺎﯿﺳ   ﺲـﯿﻠﭘ   زا   ﻪﺘـﺳﻮﯿﭘ   مﺪﯿـﺳر   ﻰﮕﻟﺎـﺳ   ﺪــﺷ   ﻰﻣ   مﺎــﺠﻧا   ﺎﻫ   ىﺮﯿﮕﺘــﺳد   ﻦﯾﺮﺘــﺸﯿﺑ   ﻪــﮐ   ﻰــﻧﺎﻣز   ناداﺪــﻣﺎﺑ   ار   ﻰﻨﯿــﺷﺎﻣ   ىاﺪــﺻ   گﺮــﻣ   زا   ﺪــﻌﺑ   ًــﺗﺪﻤﻋ   ﻦــﻣ   سﺮــﺗ  ... مﺪــﺷ   ﻰﻣ   كﺎﻨــﺳاﺮﻫ   مﺪﯿﻨــﺷ   ﻰﻣ   ﻢــﻟﺰﻨﻣ   ﮏــﯾدﺰﻧ  350   175  ۳    ــــ            ۳۹۶     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ﺮﺻ ﻌﻣ   ﮥﻌﻣ ﺟ   رد   سﺮﺗ   ﻢــﺘﯿﻨﻫذ   زا   ﻰــﺳﺎﺳا   ﻰــﺸﺨﺑ   ناﻮــﻨﻋ   ﻪﺑ   ﺎــﻣا   ﺖــﻓﺎﯾ   ﺶــﻫﺎﮐ  1953 لﺎــﺳ   رد   ﻦﯿﻟﺎﺘــﺳا   رد   ﻰــﺳﺎﻨﺷ   ﻪﻌﻣﺎﺟ   تﺎــﻌﻟﺎﻄﻣ   ﻢــﻧارﺎﮑﻤﻫ   زا   ﻦــﺗ   ﺪــﻨﭼ   ﺎــﺑ   ﻰــﺘﻗو   ﻰــﺘﺣ  ... ﺪــﻧﺎﻣ   ﻰــﻗﺎﺑ   نﺎــﻤﯾﺎﻫ   ﻢﯿﻤﺼﺗ   ﮥــﻤﻫ  . دﺮــﮑﻧ   ﺎــﻫر   اﺮــﻣ   سﺮــﺗ   ﻦــﯾا   ﻢــﯾدﺮﮐ   زﺎــﻏآ   ار  1960 ﮥــﻫد   ﻞــﯾاوا   ـ   ناﺮــﮔ   ﻪﺒﺣﺎﺼﻣ   بﺎــﺨﺘﻧا   و   ىﺮــﯿﮔ   ﻪﻧﻮﻤﻧ   ﻰــﺳرﺮﺑ   تﻻاﺆــﺳ   ىﺪــﻨﺑ   ﻪﻠﻤﺟ   و   بﺎــﺨﺘﻧا   ـ   ﻪــﺑ   نﺪــﺷ   ﻢﻬﺘﻣ   ِﮏــﺴﯾر   ﺎــﺑ   ﻰــﺳﺎﻨﺷ   ﻪﻌﻣﺎﺟ  . ﺪﯿــﺳر   ﻰﻣ   ﻰــﺑﺰﺣ   هﺎﮕﺘــﺳد   ﺪــﯿﯾﺄﺗ   ﻪــﺑ   ﺪــﯾﺎﺑ (15 - 17 :1395 خﻮﺘﻨﭘﻼــﺷ ). ... دﻮــﺑ   ور   ﻪــﺑور   ىورﻮــﺷ   ﻢــﻈﻧ   ﻪــﯿﻠﻋ   ىرﺎﮑــﺑاﺮﺧ   ﺪﻨﮐ   ﻰﻣ   ﺎﻨـﺷآ   ﻰـﻋﺎﻤﺘﺟا   سﺮـﺗ   ةﺪـﯿﭽﯿﭘ   ﺖـﯿﻫﺎﻣ   ﺎـﺑ   ار   خﻮﺘﻨﭘﻼـﺷ   ﻰـﻋﺎﻤﺘﺟا   ىﺎـﻀﻓ   ﻦـﯾا   ﺎﻫ   نﺎـﺴﻧا   ﻦـﯾﺮﺘﻬﺑ   و   ﻰـﻗﻼﺧاﺮﯿﻏ   ار   مدﺮـﻣ   ﺪـﻧاﻮﺗ   ﻰﻣ   ﻪـﻧﻮﮕﭼ   سﺮـﺗ   ﻪـﮐ   ﺪـﺑﺎﯾ   ﻰﻣرد   ىو   و   ﻰـﺘﻗو   ﻪـﮐ   ﺖـﺳا   ﻰـﻨﻫذ   ﮥـﻨﯿﻣز   ﺲﭘ   ﻦـﯿﻤﻫ  . دزﺎـﺳ   رﺎـﺒﺘﻋا   ﻰﺑ   ار   ﺎـﻫ   نآ   ﮏـﯾدﺰﻧ   ﻂـﺑاور   و   ﺎـﻫﺮﻈﻧ   زا   ﻪـﮐ   ﺎﮑـﯾﺮﻣا   ﮥـﻌﻣﺎﺟ   رد   سﺮـﺗ   ﻒـﺸﮐ   رد   ىو   ﻪـﺑ   ﺪـﻨﮐ   ﻰﻣ   تﺮـﺟﺎﻬﻣ   ﺎﮑـﯾﺮﻣا   ﻪـﺑ   رد   خﻮﺘﻨﭘﻼــﺷ  . ﺪــﻨﮐ   ﻰﻣ   ﮏــﻤﮐ   دﻮــﺷ   ﻰﻣ   ور   ﻪــﺑور   ﻰــﻣدﺮﻣ   رﺎﮑــﻧا   ﺎــﺑ   ﺐــﻠﻏا   و   نﺎــﻬﻨﭘ  : ﺪـﺴﯾﻮﻧ   ﻰﻣ   ىو  . ﺪـﻧاد   ﻰﻣ   لوروا   جرﻮـﺟ   گرﺰـﺑ   ةﺪـﯾا   راﺪـﻣاو   ار   دﻮـﺧ   ﻪـﯾﺮﻈﻧ   ﻦـﯾا   ﻦـﯾوﺪﺗ   ﺮــﻫ   و   ﺪــﻨﮐ   دﺎــﺠﯾا   ار   ﻖــﺸﻋ   ﺪــﻧاﻮﺗ   ﻰﻣ   سﺮــﺗ   ﺪــﯿﻤﻬﻓ   ﻪــﮐ   دﻮــﺑ   ﻰــﺴﮐ   ﻦﯿﺘــﺴﺨﻧ   لوروا   ﻪــﮐ   ﺖــﺳﺎﻫ   ﺖﯾدوﺪﺤﻣ   زا   سﺮــﺗ   ﻦــﯾا   هوﻼــﻋ   ﻪﺑ  . ﺪﻧرﺎﮔزﺎــﺳ   ىﺎــﻫ   نﺎﺠﯿﻫ   وﺰــﺟ   ود   ﻦــﯾا  . ﺪــﻫد   ﻰﻣ   قﻮــﺳ   نﺎــﺸﻄﯿﺤﻣ   رد   ﻢــﮐﺎﺣ   ىژﻮــﻟﻮﺋﺪﯾا   زا   ﺖــﯾﺎﻤﺣ   ﻪــﺑ   ار   داﺮــﻓا   ﻰــﺧﺮﺑ   ﮥـﯾﺎﭘ   ﺪـﻨﮐ   ﻰﻣ   ﻆـﻔﺣ   ار   دﺎـﺤﺗا   ﻦـﯾا   ﻪـﮐ   ىژﻮـﻟﻮﺋﺪﯾا   ﺎـﺑ   هاﺮـﻤﻫ   ﻖـﺸﻋ   و   سﺮـﺗ   ﻰﮕﺘـﺳﻮﯿﭘ  . ﺖـﺳا   ﻢـﮐﺎﺣ   ىژﻮـﻟﻮﺋﺪﯾا   و   ﻢـﯾژر   3 گرﺰـﺑ   رداﺮـﺑ   شﺮـﯾﺬﭘ   ﺎﮑــﯾﺮﻣا   ﮥــﻌﻣﺎﺟ   ﻪــﺑ   ﺖﺒــﺴﻧ   تﺮــﺟﺎﻬﻣ   زا   ﺶــﯿﭘ   ﺎــﺗ   ﻪــﮐ   ﻰــﺗﺎﻤﻫﻮﺗ   ﻪــﺑ   خﻮﺘﻨﭘﻼــﺷ  : ﺪــﺴﯾﻮﻧ   ﻰﻣ   ﺖــﺣاﺮﺻ   ﻪﺑ   ىو  . دراﺪــﻧ   ﻰــﯾﺎﺑا   ﺮــﻣا   ﻦــﯾا   زا   و   ﺪــﻨﮐ   ﻰﻣ   فاﺮــﺘﻋا   ﺖــﺷاد   و   ﺰﻧﻮــﺳرﺎﭘ   تﻮــﮑﻟﺎﺗ   ﺪــﻨﻤﺗرﺪﻗ   ذﻮــﻔﻧ   ﺖــﺤﺗ   ىورﻮــﺷ   رد   ﻢــﻧارﺎﮑﻤﻫ   ﮥــﻤﻫ   ﺪــﻨﻧﺎﻣ   ًــﺒﯾﺮﻘﺗ   ﺖـﺳا   ﻰـﻨﺘﺒﻣ   هﺪـﺷ   ﻰﻧورد   ىﺎـﻫ   شزرا   ﺮـﺑ   ﺎﮑـﯾﺮﻣا   ﮥـﻌﻣﺎﺟ   رد   ﻢـﻈﻧ   ﻪـﮐ   مدﻮـﺑ   روﺎـﺑ   ﻦـﯾا   ﻪـﮐ   ار   هﺪـﯾا   ﻦـﯾا   ﻢﻧﺎﺘـﺳود   و   ﻦـﻣ  ... دراﺪـﻧ   ﺎﮑـﯾﺮﻣا   رد   ﻰـﮔﺪﻧز   ىاﺮـﺑ   ىﺰـﯿﭼ   ﺰـﺑﺎﻫ   روﺎـﺑ   و   كرد   و   هﺎﺒﺘــﺷا   ﺖــﺷادﺮﺑ   ﻦــﯾا   ﺮــﺑ   ﻪــﺒﻠﻏ  . ﻢــﯾدﺮﮐ   ﻰﻣ   نﺎــﯿﺑ   ﺪﻨــﺳﺮﺗ   ﻰﻤﻧ   ﺎــﻫ   ﻰﯾﺎﮑﯾﺮﻣا  1984 ﻪــﮐ   ﻢﯿﺘــﺷاﺪﻧ   روﺎــﺑ   ﺎــﻣ  ... دﺮــﺑ   ﺖــﻗو   ﺎــﻫ   تﺪﻣ   هﺪــﺤﺘﻣ   تﻻﺎــﯾا   رد   سﺮــﺗ   ﺖــﯿﻤﻫا . ﺪــﺷﺎﺑ   ﻪﺘــﺷاد   ىﺪــﻧﻮﯿﭘ   ﺎﮑــﯾﺮﻣا   ﮥــﻌﻣﺎﺟ   ﺎــﺑ   ﺪــﻧاﻮﺗ   ﻰﻣ   لوروا   ود   ﺮـﺑ   ار   دﻮـﺧ   ﻰـﻋﺎﻤﺘﺟا   ﻢـﻈﻧ   ﮥـﯾﺮﻈﻧ   خﻮﺘﻨﭘﻼـﺷ   ﻪـﮐ   دﻮـﺑ   ﻰـﻨﻫذ   ﮥـﻨﯿﻣز   ﻦـﯾا   ﺎـﺑ   ىﺎــﻫﺮﯿﻐﺘﻣ   ﺮــﮕﯾد   ﻦــﯿﺑ   رد   ىو   ﺮــﻈﻧ   ﻪﺑ   اﺮــﯾز  . ﺖــﺷاﺬﮔ   نﺎــﯿﻨﺑ   ﺎــﻫ   شزرا   و   سﺮــﺗ   مﻮــﻬﻔﻣ   طﺮـﺷ   ﺶﯿﭘ   و   ﻪﺘـﺷاد   ار   ﺶـﻘﻧ   ﻦـﯾﺮﺗ   هﺪﻤﻋ   مﻮـﻬﻔﻣ   ود   ﻦـﯾا   ﻰـﻋﺎﻤﺘﺟا   ﻢـﻈﻧ   ةﺪـﻨﻨﮐ   ﻦﯿﯿﺒﺗ   ﺪــﻨﮐ   ﺖــﺑﺎﺛ   ﺎــﺗ   ﺪــﻨﮐ   ﻰﻣ   شﻼــﺗ   ىو  . ﺪــﻨﯾآ   ﻰﻣ   رﺎﻤــﺷ   ﻪﺑ   ىا   ﻪــﻌﻣﺎﺟ   ﺮــﻫ   ىﺎــﻫ   هﮋﯾورﺎﮐ   دﻮــﺟو   ﻰــﺸﯾاﺮﮔ   ﻢﺘــﺴﯿﺑ   نﺮــﻗ   مود   ﮥــﻤﯿﻧ   زا   ﻰــﻋﺎﻤﺘﺟا   مﻮــﻠﻋ   ﻰــﻠﺻا   نﺎــﯾﺮﺟ   رد   ﻪــﮐ   نآ   ةﺪــﻨﻨﮐ   ﻦﯿﯿﻌﺗ   ﺶــﻘﻧ   و   ﻰــﻋﺎﻤﺘﺟا   ﻢــﻈﻧ   ﻆــﻔﺣ   رد   سﺮــﺗ   ﺶــﻘﻧ   ﻪــﮐ   ﺖــﺳا   ﻪﺘﺷاد   ﺪــﻨﻣ   مﺎﻈﻧ   ىﻮــﺤﻧ   ﻪﺑ   ﻪــﮐ   ﻰــﺒﻟﺎﻄﻣ   روﺮــﻣ   ﺎــﺑ   ﻪــﻣادا   رد  . ﺪــﻫﺎﮐوﺮﻓ   ار   ﻰــﮔﺪﻧز   ﺖــﯿﻔﯿﮐ   رد   ﮥــﯾﺮﻈﻧ   دﺎــﻌﺑا   و   تﺎــﯿﺋﺰﺟ   ﺎــﺑ   ﺪــﻨﮐ   ﻰﻣ   ﻪــﺋارا   ﻪﻧﺎﮔ   ﺖــﺸﻫ   لﻮــﺼﻓ   رد   ﻪــﻧﺎﻘﻘﺤﻣ   و   ﻖــﯿﻗد . ﻢﯾﻮــﺷ   ﻰﻣ   ﺎﻨــﺷآ   ﺮﺘــﺸﯿﺑ   ىو  350   176  ۳    ــــ            ۳۹۶     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ﻪﻤﺟﺮﺗ   ﺪﻘﻧب ﺘﮐ   روﺮﻣ   ﻰـﺳﺎﻨﺷ   ﻪﻌﻣﺎﺟ   تﺎـﯿﺑدا   رد   ﻰـﻋﺎﻤﺘﺟا   ﻢـﻈﻧ   هﺎﮕـﯾﺎﺟ   و   عﻮـﺿﻮﻣ   ﻪـﺑ   بﺎـﺘﮐ   ﺖـﺴﺨﻧ   ﻞـﺼﻓ   ﺺﺧﺎـﺷ   ﺎـﺑ   ار   عﻮـﺿﻮﻣ   ﻦـﯾا   خﻮﺘﻨﭘﻼـﺷ   ﺎـﻣا  . دراد   صﺎـﺼﺘﺧا   نآ   ﻰـﻣﻮﻬﻔﻣ   لﻮـﺤﺗ   و   ﺮـﺻﺎﻌﻣ   ﻦﯾا   ﻪـﺑ   ﻪـﺟﻮﺗ   ىﺎـﭘ   در   ﻦﯿﺘـﺴﺨﻧ   ىو  . ﺪـﻨﮐ   ﻰﻣ   ﻰـﺳرﺮﺑ   سﺮـﺗ   ﻰـﻨﻌﯾ   دﻮـﺧ   ةﮋـﯾو   ﺮـﯿﻐﺘﻣ   و   ﺪـﻨﮐ   ﻰﻣ   زﺎـﻏآ   ﻰﺤﯿـﺴﻣ   ﺮﯿﻬـﺷ   فﻮـﺴﻠﯿﻓ   ﻦﯿﺘـﺳﻮﮔآ   ﺮـﺛا   ﺪ ﺧ   ﺮﻬ ﺷ   بﺎـﺘﮐ   زا   ار   مﻮـﻬﻔﻣ   ناﻮـﻨﻋ   ﻪﺑ   نآ   زا   ﻰـﺴﮐ   ﺮـﻫ   زا   ﺶـﯿﺑ   ﺰـﺑﺎﻫ   زا   ﻞـﺒﻗ   ﺎـﺗ   و   دﺮـﮐ   ﺶﯾﺎﺘـﺳ   ﻢـﻈﻧ   و   ﺢـﻠﺻ   زا   ﻪـﮐ   مﻮـﻠﻋ   رﻮـﻬﻇ   مﺎﮕـﻨﻫ   و   ﻢـﻫدزﻮﻧ   نﺮـﻗ   رد   ﻰـﺘﺣ   هﺪﻨـﺴﯾﻮﻧ   ﮥـﺘﻔﮔ   ﻪﺑ  . دﺮـﺑ   مﺎـﻧ   ﻻاو   ﻰـﺷزرا   ﻦـﯾا   ﻪـﮑﻠﺑ   ﺪـﻣآ   ﻰﻤﻧ   رﺎﻤـﺷ   ﻪﺑ   ﻰـﺳﺎﺳا   ﮥﻠﺌـﺴﻣ   ﮏـﯾ   ﻰـﻋﺎﻤﺘﺟا   ﻢـﻈﻧ   ﺮـﺻﺎﻌﻣ   ﻰـﻋﺎﻤﺘﺟا   ﮥﻌــﺳﻮﺗ   زﺎــﺳ   ﻪﻨﯿﻣز   ناﻮــﻨﻋ   ﻪﺑ   ﻰــﻋﺎﻤﺘﺟا   ﻢــﻈﻧ   ﺶــﻘﻧ   ةرﺎــﺑرد   ﻪــﮐ   ﺪــﻧدﻮﺑ   نﺎــﻧاددﺎﺼﺘﻗا   ﻦﺨــﺳ   ﻰــﻋﺎﻤﺘﺟا   تارﺮــﻘﻣ   ﺮــﺑ   ترﺎــﻈﻧ   و   ﻢــﻈﻧ   ﻦــﻣﺎﺿ   ناﻮــﻨﻋ   ﻪﺑ   ﺖــﻟود   و   دازآ   دﺎــﺼﺘﻗا   ﺖﺧادﺮﭙﻧ   ﻰـﻋﺎﻤﺘﺟا   ﻢـﻈﻧ   ﮥـﻟﻮﻘﻣ   ﻪـﺑ   ًﻤﯿﻘﺘـﺴﻣ   ﻢـﯿﮐرود   ﻰـﺘﺣ   خﻮﺘﻨﭘﻼـﺷ   ﺮـﻈﻧ   زا  . ﺪـﻧﺪﻧار   ﻪــﺑ   ﺮﺘــﺸﯿﺑ   ﻢــﯿﮐرود   ﺪــﺷ   ﺮــﮐﺬﺘﻣ   ﻰﺘــﺳرد   ﻪﺑ   دوﻮــﮐﻻ   ﺪــﯾﻮﯾد   ﻪــﮐ   نﺎﻨﭼ  : ﺪــﺴﯾﻮﻧ   ﻰﻣ   و   ﻪــﮐ   دﺮــﮐ   لﻻﺪﺘــﺳا   ناﻮــﺗ   ﻰﻣ   ﺪــﻨﭼﺮﻫ   ﻢــﻈﻧ   ﺎــﺗ   ﺖــﺧادﺮﭘ   ﻰــﻣﻮﻧآ   و   ﻰــﻤﻈﻧ   ﻰﺑ   ﮥﻠﺌــﺴﻣ   ﺖـﯾرﻮﺤﻣ   ﻪـﮐ   ﺪـﻨﮐ   ﻰﻣ   ﻞـﻘﻧ   ﺰـﯿﻧ   ﺰـﻧﺪﯿﮔ   زا   ىو  . ﺪـﻧراﺪﻧ   ﻢـﻫ   ﺎـﺑ   ﺰـﯿﻧ   ىدﺎـﯾز   ىﺮـﻈﻧ   قﺮـﻓ   ﮥـﻋﻮﻤﺠﻣ   رد   ﻪـﮐ   ﺪـﺴﯾﻮﻧ   ﻰﻣ   و   ﺪـﻨﮐ   ﻰﻣ   در   ار   ﻢـﯿﮐرود   ﻰـﻋﺎﻤﺘﺟا   ﮥـﯾﺮﻈﻧ   رد   ﻢـﻈﻧ   ﮥﻠﺌـﺴﻣ   ار   ﺎــﻫ   نآ   ﺰــﻧﺪﯿﮔ   ﻪــﮐ  « ﺖــﻟود   و   ﺖــﺳﺎﯿﺳ   ةرﺎــﺑرد » ناﻮــﻨﻋ   ﺖــﺤﺗ   ﻢــﯿﮐرود   ىﺎﻫ   ﻪﺘــﺷﻮﻧ . درﻮــﺧ   ﻰﻤﻧ   ﻢــﺸﭼ   ﻪﺑ   صﺎــﺧ   رﻮــﻃ   ﻪﺑ   هژاو   ﻦــﯾا   دﺮــﮐ   ﺶــﯾاﺮﯾو   ﻪﻠﺌـﺴﻣ » ناﻮﻨﻋ   ﻪﺑ   ﻢﻈﻧ  : ﺪـﺴﯾﻮﻧ   ﻰﻣ   و   دزادﺮﭘ   ﻰﻣ   ﺰﻧﻮـﺳرﺎﭘ   هﺎﮔﺪﯾد   ﻪﺑ   ﻪﻣادا   رد   خﻮﺘﻨﭘﻼـﺷ   ار   ﻪﻠﺌـﺴﻣ   ﻦﯾا   ﺮﺗﺪﻌﺑ   ﺎﻣا   دﻮـﺑ   ىو   نﻼﮐ   ﮥﯾﺮﻈﻧ   و   ﺰﻧﻮـﺳرﺎﭘ   ﺮـﺛا   ﻰﻠﺻا   عﻮـﺿﻮﻣ   اﺪـﺘﺑا  « ىﺰـﺑﺎﻫ   لدﺎﻌﺗ   ﻰﺘﺣار   ﻪﺑ   ﻪـﮐ   ﻰﻋﺎﻤﺘﺟا   ﮏـﯿﺗﺎﻣﻮﺗا   ًﺒﯾﺮﻘﺗ   لﻮـﺼﺤﻣ   ﮏﯾ   ناﻮـﻨﻋ   ﻪﺑ   و   داد   هﻮـﻠﺟ   گرﺰـﺑ   رﺎﮐ   دﺮﻃ   مﺰـﯿﻧﺎﮑﻣ   ﺎﺑ   ﺐﻠﻏا   و   دﺮـﻃ   دﻮـﺷ   ﻰﻣ   ﺮﻫﺎﻇ   ﻪﮐ   ار   ىرﺎـﺸﻓ   ﻪـﻧﻮﮔﺮﻫ   و   ﺪـﻨﮐ   ﻰﻣ   راﺮـﻗﺮﺑ   ﻖﯾﺮﻃ   زا   ىرﺎـﺘﻓر   ﻢﯿﻈﻨﺗ   ىاﺮﺑ   ﻪﻌﻣﺎﺟ   ﻰـﯾﺎﻧاﻮﺗ   ﺰﺑﺎﻫ   ﺰﻧﻮـﺳرﺎﭘ   ﺮﻈﻧ   زا  . دﺮﮐ   ﻒـﯿﺻﻮﺗ   ﺪـﻨﮐ   ﻰﻣ   ىﺮﺗ   گرﺰﺑ   هﺎﺒﺘـﺷا   ﺰﻧﻮـﺳرﺎﭘ   دﻮـﺧ   ﺖـﺳا   ﺪـﻘﺘﻌﻣ   ﺎـﻣا   خﻮﺘﻨﭘﻼـﺷ  . ﺖـﻓﺮﮔ   هﺪـﯾدﺎﻧ   ار   ﮓـﻨﻫﺮﻓ   هﮋﯾو   ﻪﺑ   و   ﻢـﻈﻧ   ﻆﻔﺣ   رد   ﺖـﻟود   ﺶـﻘﻧ   ﻞﻣﺎﮐ   رﻮﻃ   ﻪﺑ   ىو   اﺮـﯾز   ﺪـﺷ   ﺐـﮑﺗﺮﻣ   ﺰـﺑﺎﻫ   ﻪـﺑ   ﺖﺒـﺴﻧ   نﺎﻤﻫ )   . ﺖـﻓﺮﮔ   هﺪـﯾدﺎﻧ   ﻰـﻣﻮﻤﻋ   نﺎـﻫذا   رد   ﺎـﻫ   شزرا   ﻢـﯿﻬﻔﺗ   رد   ار   تارﺮـﻘﻣ   و   ﺖـﻟود   ﺶـﻘﻧ   ﻢﻈﻧ   ةرﺎﺑرد   ناﺮـﮕﯾد   رﺎﺛآ   ﻪﺑ   خﻮﺘﻨﭘﻼـﺷ   ىدﺎﻘﺘﻧا   هﺎﮕـﻧ   و   ﻪـﯾﺮﻈﻧ   رد   ﻪـﮐ   ىا   ﻪـﺘﮑﻧ  (30 1395. دراد   ﻰﻧﻮﻧﺎﮐ   و   ىﺪـﯿﻠﮐ   ﮥﺒﻨﺟ   ﻢـﻈﻧ   عﻮـﺿﻮﻣ   ﻪـﺑ   ناﺪﻨﻤـﺸﯾﺪﻧا   ﻪـﺟﻮﺗ   ﻰـﺠﯾرﺪﺗ   ﺶـﯾاﺰﻓا   ﻪـﻣادا   رد   ﺖـﺴﺨﻧ   ﻞـﺼﻓ   ﻰـﺳرﺮﺑ   ار   عﻮـﺿﻮﻣ   ﻦـﯾا   ﺎـﺑ   ﻪـﻄﺑار   رد   هزﺎـﺗ   ﻰـﯾﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣ   نﺪـﺷراﺪﯾﺪﭘ   و   ﺎﮑـﯾﺮﻣا   ﮥـﻌﻣﺎﺟ   رد   ىﺎﻫ   بﻮــﺷآ   ﻦــﺸﺧ   ﻢــﯾاﺮﺟ   ىور   ﺞــﮐ   و   ﻰــﻓاﺮﺤﻧا   ىﺎــﻫرﺎﺘﻓر   ةدﺮﺘــﺴﮔ   زوﺮــﺑ  . ﺪــﻨﮐ   ﻰﻣ   ﻢــﻈﻧ   عﻮــﺿﻮﻣ   ﻪــﺑ   ﺮﺘــﺸﯿﺑ   ﻪــﺟﻮﺗ   ﻞــﻣﺎﻋ   ىدﺎــﺼﺘﻗا   و   ىرادا   ىﺎﻫدﺎــﺴﻓ   ﺮــﺗﺪﻌﺑ   و   ىداﮋــﻧ   و  ( ﻮــﮐﻮﻓ ) ﭗــﭼ   ﮏــﯾژﻮﻟﻮﺋﺪﯾا   ﺶــﯾاﺮﮔ   ﺎــﺑ   نﺎﮔﺪﻨــﺴﯾﻮﻧ   زا   هوﺮــﮔ   ود   ﺐــﻧﺎﺟ   زا   ﻰــﻋﺎﻤﺘﺟا   خﻮﺘﻨﭘﻼــﺷ  . ﺪــﺷ   ﺮــﺗﺪﻌﺑ   و   ىدﻼــﯿﻣ  70 و  60 ىﺎــﻫ   ﻪﻫد   رد  ( نﻮــﺘﮕﻨﯿﺘﻧﺎﻫ ) رﺎﮐ   ﻪــﻈﻓﺎﺤﻣ   ﻪــﻗﻼﻋ   ﻪــﮐ   ىا   هﺪــﻤﻋ   ﻞــﻣﺎﻋ  : دﻮــﺷ   ﻰﻣ   ﺮــﮐﺬﺘﻣ   ﻪــﺘﺒﻟا   ﻞــﺼﻓ   ﻦــﯾا   ىﺮــﯿﮔ   ﻪﺠﯿﺘﻧ   رد  350   177  ۳    ــــ            ۳۹۶     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ىﺎــﻫ   ﻢﯾژر   ﻰــﺷﺎﭘوﺮﻓ   داد   ﺶــﯾاﺰﻓا   ﻰــﺑﺮﻏ   ﻰــﻋﺎﻤﺘﺟا   مﻮــﻠﻋ   رد   ار   ﻢــﻈﻧ   عﻮــﺿﻮﻣ   ﻪــﺑ   ﻰــﺳﺎﯿﺳ   و   ﻰــﻋﺎﻤﺘﺟا   نﻼﮐ   ﻞﺋﺎــﺴﻣ   رد   ﻰــﻠﻠﻤﻟا   ﻦﯿﺑ   ﻢــﺴﯾروﺮﺗ   لﻮــﺤﺗ   و   ﻰﺘــﺴﯿﻧﻮﻤﮐ   ﺪــﻨﺘﻓﺎﯾرد  1990 ﮥــﻫد   رد   ﻰــﻋﺎﻤﺘﺟا   ناﺪﻨﻤــﺸﯾﺪﻧا   و   ﺎﻫ   ﻪﻧﺎــﺳر  . دﻮــﺑ   نﺎــﻬﺟ   ىﺎﻫرﻮــﺸﮐ . ﺖــﺳﺎﯿﻧد   ىﺎﻫرﻮــﺸﮐ   ىﺎــﻫزﺎﯿﻧ   ﻦــﯾﺮﺗ   هﺪﻤﻋ   زا   ﻢــﻈﻧ   ﻪــﮐ   ﮥــﺸﯾر   و   ﺖــﯿﻫﺎﻣ   ةرﺎــﺑرد   ﻰــﻠﺻا   ىﺎــﻫ   ﻪﯾﺮﻈﻧ   ﻪــﺑ   بﺎــﺘﮐ   مود   ﻞــﺼﻓ   رد   هﺪﻨــﺴﯾﻮﻧ   ﻰــﻠﺻا   نﺎــﯾﺮﺟ   خﻮﺘﻨﭘﻼــﺷ   ﻢــﻋز   ﻪﺑ   ﻪــﮐ   ﺎــﺟ   نآ   زا  . دزادﺮــﭘ   ﻰﻣ   ﻢــﻈﻧ   و   ﺎــﻫ   شزرا   رﺎــﺘﻓر   ﻰــﺳﺎﺳا   ﺮــﮔ   ﻢﯿﻈﻨﺗ   ﮏــﯾ   ناﻮــﻨﻋ   ﻪﺑ   ار   سﺮــﺗ   ﺶــﻘﻧ   دراد   ﻞــﯾﺎﻤﺗ   ﻰــﺳﺎﻨﺷ   ﻪﻌﻣﺎﺟ   ناﻮــﻨﻋ   ﻪﺑ   ﮓــﻨﻫﺮﻓ   عﻮــﻤﺠﻣ   رد   و   ﻰــﻋﺎﻤﺘﺟا   ىﺎــﻫ   شزرا   ﺮــﺑ   و   دﺮــﯿﮕﺑ   هﺪــﯾدﺎﻧ   نﺎــﺴﻧا   و   ﺢـﯿﺿﻮﺗ   ﻪـﺑ   ار   ﻞـﺼﻓ   ﻦـﯾا   اﺬـﻟ   ﺪـﻨﮐ   ﺰـﮐﺮﻤﺗ   ﻰـﻋﺎﻤﺘﺟا   ﻰـﮔﺪﻧز   ﻰـﻠﺻا   ةﺪـﻨﻨﮐ   ﻢﯿﻈﻨﺗ   رﻮـﻈﻨﻣ   ﻦـﯾﺪﺑ  . ﺖـﺳا   هداد   صﺎـﺼﺘﺧا   ﻪـﻨﯿﻣز   ﻦـﯾا   رد   ىﺮـﮑﻓ   ﺐـﺗﺎﮑﻣ   و   ﺎـﻫ   هﺎﮔﺪﯾد   ﺮﯿـﺴﻔﺗ   ىا   ﻪﻧﺎﮔ   ﻪـﺳ   ىﺎﻫدﺮﮑﯾور   ﻪـﺑ   ﻪـﻨﯿﻣز   ﻦـﯾا   رد   ﺰﻧﻮـﺳرﺎﭘ   و   كﻻ   ﺰـﺑﺎﻫ   تاﺮـﻈﻧ   ﻪـﺑ   ﺎﮑـﺗا   ﺎـﺑ   ىو  : ﺪــﺴﯾﻮﻧ   ﻰﻣ   ىو  . ﺪﻧﻮــﺷ   ﻰﻣ   ﻪــﻌﻣﺎﺟ   رد   ﻢــﻈﻧ   ﻆــﻔﺣ   ﻪــﺑ   ﺮــﺠﻨﻣ   ﻪــﮐ   ﺪــﻨﮐ   ﻰﻣ   هرﺎــﺷا   ﻢـﯿﻣﺎﻨﺑ   " ﻻﺎـﺑ   زا   ﮓـﻨﻫﺮﻓ "   ﺰﻧﻮـﺳرﺎﭘ   ﺎـﺑ   ﻖـﻓاﻮﻣ   ﻪـﮐ   ﺪـﯿﻫﺪﺑ   هزﺎـﺟا   ار   ﺖـﺴﺨﻧ   دﺮـﮑﯾور »  ﺪــﯾﺪﺟ   ﻞــﺴﻧ   ﻪــﺑ   ﮓــﻨﻫﺮﻓ   لﺎــﻘﺘﻧا   ﻰــﻠﺻا   ﺪــﻨﯾآﺮﻓ   ناﻮــﻨﻋ   ﻪﺑ   ىﺮــﯾﺬﭘ   ﻪﻌﻣﺎﺟ   ﻪــﺑ   ىو   اﺮــﯾز   ﮓــﻨﻫﺮﻓ   ـ   دﺮــﺑ   ﻰﻣ   رﺎﮐ   ﻪــﺑ   كﻻ   ﻪــﮐ   ﻰــﻣﻮﻬﻔﻣ   ﻪــﺑ   ﻪــﺟﻮﺗ   ﺎــﺑ   ـ   مود   دﺮــﮑﯾور  ... دﺮــﮕﻧ   ﻰﻣ   و   ﻦــﯿﯾﺎﭘ   زا   ﻢــﻈﻧ   و   ﺎــﻫرﺎﺠﻨﻫ   ﻰــﻋﺎﻤﺘﺟا   ىﺎــﻫ   شزرا   ﻪــﮐ   ﺪــﻫد   ﻰﻣ   نﺎــﺸﻧ   ار   ﻦــﯿﯾﺎﭘ   زا   و   ﺪــﻨﻨﮐ   ﻰﻣ   ﺐــﯿﻘﻌﺗ   ار   دﻮــﺧ   تﺪــﻣ   هﺎﺗﻮﮐ   فاﺪــﻫا   ﻪــﮐ   ﻰــﻟﻮﻘﻌﻣ   داﺮــﻓا   ﻞــﻣﺎﻌﺗ   ﻖــﯾﺮﻃ   زا   دﺮــﮑﯾور  . ﺪــﻧﺮﯿﮔ   ﻰﻣ   ﻞﮑــﺷ   ﺪﻧﻮــﺷ   ﻰﻣ   ﺮــﻫﺎﻇ   ﻞــﻣﺎﻌﺗ   ﻦــﯾا   ﺪــﻨﯾآﺮﻓ   رد   ﻪــﮐ   ﻰــﯾﺎﻫرﺎﺠﻨﻫ   نﺎــﺸﻧ   ﺖــﺴﺨﻧ   دﺮــﮑﯾور   ﺎــﺑ   ﺪــﻧﻮﯿﭘ   رد   دﺮــﯿﮕﺑ   مﺎــﻧ   ىﺰــﺑﺎﻫ   دﺮــﮑﯾور   ﺪــﻧاﻮﺗ   ﻰﻣ   ﻪــﮐ   مﻮــﺳ   ﻖــﯾﺮﻃ   زا   ﻪــﻧ   ﺪــﻨﻨﮐ   ﻰﻣ   ﻢــﯿﻈﻨﺗ   ار   ﻢــﻈﻧ   ﻪــﮐ   ﻰــﻋﺎﻤﺘﺟا   ىﺎــﻫرﺎﺠﻨﻫ   ﻪــﮐ   ﺪــﻫد   ﻰﻣ   لوا   ﮥـﻠﻫو   رد   ﻰـﺳﺎﯿﺳ ) ﻒـﻠﺘﺨﻣ   ىﺎـﻫدﺎﻬﻧ   ﻂـﺳﻮﺗ   و   ﻻﺎـﺑ   زا   ًـﺒﻟﺎﻏ   ﻪـﮑﻠﺑ   داﺮـﻓا   تﻼـﻣﺎﻌﺗ   رﻮــﺼﺗ   ﻪــﮐ   رازﺎــﺑ   رد   لﺎــﺜﻣ   ىاﺮــﺑ   ﻢــﻈﻧ  . ﺪﻧﻮــﺷ   ﻰﻣ   دﺎــﺠﯾا  ( هﺮــﯿﻏ   و   ﻰــﺷزﻮﻣآ   ﻰــﺒﻫﺬﻣ  ( نﺎﮔﺪﻨــﺷوﺮﻓ   و   ناراﺪــﯾﺮﺧ   ﻦــﯿﺑ   ﻪﻧاﺪﻨﻤﺘﻓاﺮــﺷ   ﻞــﻣﺎﻌﺗ ) دراد   ىا   هدﺎــﺳ   ﻂــﺑاور   دﻮــﺷ   ﻰﻣ   ﻦـﯿﻣاﺮﻓ   ناﺮـﮕﯾزﺎﺑ   ىﺰﻧﻮـﺳرﺎﭘ   دﺮـﮑﯾور   ﺎـﺑ  : دﻮـﺷ   هداد   ﺢـﯿﺿﻮﺗ   هﻮﯿـﺷ   ﻪـﺳ   ﻪـﺑ   ﺪـﻧاﻮﺗ   ﻰﻣ   ﺪـﺑ   ﺪـﻨﻫد   ﺐـﯾﺮﻓ   ار   ﺮـﮕﯾﺪﻤﻫ   ﻪـﭼ   نﺎﻨﭼ   ﺪـﻨﻨﮐ   ﻰﻣ   سﺎـﺴﺣا   و   هدﺮـﮐ   ﻰـﻧورد   ار   ﻪـﻧﺎﮔ   هد   ﺖﺒـﺴﻧ   ﻪـﮐ   ﺪـﻨﮐ   ﻰﻣ   ﺐـﯿﻏﺮﺗ   ار   ﺎـﻫ   نآ   مدﺮـﻣ   تﺪـﻣﺪﻨﻠﺑ   ﻊـﻓﺎﻨﻣ   كﻻ   شﺮـﮕﻧ   ﺎـﺑ  . ﺖـﺳا   ار   نﻮــﻧﺎﻗ   ﻪــﮐ   ﺎــﻫ   نآ   ﺖــﻟود   ىﺰــﺑﺎﻫ   هﺎﮔﺪــﯾد   ﺎــﺑ   و   ﺪــﻨﻨﮐ   رﺎــﺘﻓر   ﻪﻧاﺪﻨﻤﺘﻓاﺮــﺷ   ﻢــﻫ   ﻪــﺑ   و   لوا   هﺎﮔﺪــﯾد   ﻪــﻣادا   رد   ﻞــﺼﻓ   ﻦــﯾا  (50 نﺎــﻤﻫ )   «. ﺪــﻨﮐ   ﻰﻣ   ﻪــﯿﺒﻨﺗ   ﺪــﻨﻨﮐ   ﻰﻣ   ﺾــﻘﻧ   ﺖـﯿﻣوﺮﺤﻣ   زا   سﺮـﺗ   ﻢـﻬﻣ   ﺶـﻘﻧ   ﻪـﮐ   ﻰـﯾﺎﻫ   هﺎﮔﺪﯾد  . ﺪـﻫد   ﻰﻣ   راﺮـﻗ   ﻰـﺳرﺮﺑ   درﻮـﻣ   ار   مود   رد   و   ﺪــﻧﺮﯿﮔ   ﻰﻣ   هﺪــﯾدﺎﻧ   ﻰــﻋﺎﻤﺘﺟا   ﻢــﻈﻧ   ىﺎــﻨﺒﻣ   ناﻮــﻨﻋ   ﻪﺑ   ار   تارﺮــﻘﻣ   و   ﺖــﻟود   ﺶــﻘﻧ   و   فاﺪـﻫا   ﺎـﻫ   شزرا   ﺎـﻫ   نآ   رد   ﻪـﮐ   ترﺎـﻬﻠﮕﻨﯾا   و   ﭻـﯿﮐور   ﺰﻧﻮـﺳرﺎﭘ   ﺪـﻨﻧﺎﻣ   ﻰﻧﺎﮔﺪﻨـﺴﯾﻮﻧ   رﺎـﺛآ   ﻪـﮐ   دﻮـﺑ   ﻮـﮐﻮﻓ   ﻞـﺸﯿﻣ   ﻂـﻘﻓ   ﻦـﯾا   ﺮـﮕﯾد   ىﻮـﺳ   زا  . دراد   دﻮـﺟو   ﺪﻨﺘـﺴﻫ   ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ   ﻰـﻠﺻا   هﮋـﯾو   ﻪﺑ   ﻰـﺳﺎﯿﺳ   ىژﻮـﻟﻮﻨﮑﺗ   و   ﻂﻠـﺴﺗ   و   ترﺪـﻗ   ﻂـﺑاور   ترﺪـﻗ   ﻰـﺳﺎﯿﺳ   ﻦﯿـﺷﺎﻣ   ةرﺎـﺑرد  . ﺖـﻔﮔ   ﻦﺨـﺳ   ﻪ ﯿﺒﻨﺗ   و   طﺎ ﺒﻀﻧ بﺎـﺘﮐ   رد ﺮﺻ ﻌﻣ   ﮥﻌﻣ ﺟ   رد   سﺮﺗ
Related Documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks