Self-Help

3 pages
58 views

Majikan perlu komited jaga kesihatan mental pekerja (2018)

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Para pekerja juga harus berkata ‘TIDAK’ dan menolak beberapa projek dan tugasan yang diberikan, kerana apa yang lebih penting adalah menjaga kesihatan diri kita terlebih dahulu.
Transcript
  Majikan perlu komited jaga kesihatan mental pekerja Saranan mengenai Pelaksanaan Pelan Strategik Kesihatan Mental oleh Tan Sri Lee Lam Thye adalah dirujuk.Sejak akhir ini, keperluan mendesak untuk menangani beban penyakit yang tidak menular sepertikencing manis ( diabetes ), penyakit jantung dan barah kanser sering dimuatkan di majalah, mediadan akhbar. Tetapi yang lebih menakutkan adalah penyakit stigma! yang tersembunyi, yang kini menghancurkan kehidupan dan merosakkan keluarga dan komuniti masyarakat iaitu cabaran terhadap kesihatan mental! di seluruh dunia yang semakin meningkat. "i seluruh dunia, berbilion manusia dianggarkan mengalami masalah kebimbangan!, #$$ juta orang terjejas oleh kemurungan, %$ juta mengalami gangguan a&ekti& bipolar, kira'kira  juta terkena ski*o&renia atau psikosis yang teruk dan hampir +$ juta orang mengalami demensia. abaran yang dimaksudkan adalah termasuk kekurangan sumber dan perkhidmatan penyediaan  penjagaan kesihatan yang terlatih, pentaksiran dan penilaian yang tidak tepat dan gabungan stigma sosial untuk menangani masalah epidemik kesihatan mental dengan berkesan. 1  adangan dan pendekatan untuk mengatasi sindrom kesihatan mental bukanlah sesuatu yang  boleh diungkapkan dengan mudah, tetapi ia memerlukan penyediaan model yang radikal untuk  bagaimana kita dapat memulakan pendekatan kesihatan mental sebagai budaya, pastinya di sekolah dan di tempat kerja.Malah pekerja yang paling tegas dan berjaya dalam kerjaya mereka mendapati sukar untuk menyatakan keperluan dan menetapkan sempadan di tempat kerja.Manusia telah dilatih untuk dengan rela hati menerima dan bersedia memenuhi permintaan yang diarahkan samada ikhlas atau tidak- maupun betapa lelah yang kita rasakan, alaupun ia memberikan impak besar terhadap kesihatan mental kita./ebanan penjagaan diri tidak boleh diletakkan hanya pada indi0idu. /anyak perkara boleh diperolehi apabila kita bercakap tentang kesihatan mental 1terutama bagi yang berkedudukan sebagai pemimpin, sama ada di sekolah, organisasi masyarakat, badan sukerala, perusahaan  besar, dan seterusnya.Kesihatan mental perlu diberi perhatian sama seperti kesihatan &i*ikal. Majikan tidak boleh memisahkan hal peribadi dan hal pro&esional apabila melibatkan para pekerja."alam mana organisasi kerja, kita mesti menyedari bahaa kejayaan sesebuah organisasi  bergantung kepada kesihatan mental pasukan kerja, dan organisasi harys membantu menyumbang kepada kesejahteraan mereka.  Burnout  ! bukan sekadar keletihan biasa. 2a adalah mengenai tekanan dan keletihan emosi yang  berlaku di tempat kerja, dan boleh dengan mudah menyebabkan kemurungan dan kebimbangan.Kajian terkini menunjukkan bahaa pekerja yang mengalami  burnout  ! didapati kurang menyumbang terhadap perkerjaan dan ia adalah tidak menghairankan, memandangkan pusat emosi! otak yang disambungkan ke bahagian otak yang mengaal kreati0iti dan membuat keputusan tidak ber&ungsi secara normal.3rganisasi disarankan untuk mengadakan sesi dialog terbuka di tempat kerja, sama ada melalui pasukan, kumpulan perbincangan, atau secara santai ketika aktu makan tengah hari atau sesi kopi atau teh, namun ia hanya merupakan cadangan mat jenin!.4alaupun program seperti Komuniti Pembelajaran Pro&esional (  Profesional Learning Community)  atau penggunaan sosial media seperti 4hats5pp, 2nstagram digunakan namun ianyahanya merupakan laman sosial! bukan pro&esional jadinya.4alaupun di negara kita, tidak mungkin untuk menggalakkan pekerja mengambil cuti rehat sebanyak mungkin, atau untuk pulang lebih aal dari kerja sekali sekala, atau untuk meluang masa untuk bersenam dan menghayati kehidupan keluarga, namun kita harus terus melakukan  percubaan dan menjayakannya. (  Adakah saya bergurau atau apa? ) 2  adangan lain mungkin adalah untuk melaksanakan dasar percutian ino0ati& yang memberikan lebih banyak kelonggaran dan kemudahan kepada pasukan kerja anda.Kebanyakan 6pemimpin pejabat6 nampaknya tidak menunjukkan kepercayaan dan tidak jujur terhadap kakitangan mereka sendiri dan ramai yang tidak menghargai kerja kakitangan baahan mereka.5pa yang dapat kita perhatikan dinegara kita, para pekerja lebih banyak berada dan menghabiskan masa ditempat kerja dari bersama keluarga masing'masing.3rganisasi perlu menunjukkan mereka juga mengambil berat terhadap kesihatan para pekerja.Para pekerja juga harus berkata T2"5K! dan menolak beberapa projek dan tugasan yang diberikan, kerana apa yang lebih penting adalah menjaga kesihatan diri kita terlebih dahulu./agi para majikan, jangan hanya memaklumkan yang pihak anda mengambil berat terhadap kesihatan mental mereka. Pastikan dan galakkan mereka untuk menyatakan apa yang ingin disampaikan. /erikan dan tunjukkan empati! anda.7ika ada kakitangan anda datang berjumpa anda dengan isu tekanan!- pastikan kehadiran merekamerupakan satu tindakan yang bijak ketika bertemu anda.Kita boleh membantu mengurangkan stigma kesihatan mental! dengan menunjukkan contoh teladan secara mengenangi kes satu persatu.5*i*i 5hmad /erita 8arian 9orum 9ebruari , $: 3
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks