Documents

7 pages
7 views

LAPORAN UJI KUALITATIF KARBOHIDRAT

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
LAPORAN UJI KUALITATIF KARBOHIDRAT
Transcript
   NamaDella Aulia Salma NIM175100107111030KelasDKelompokD5 C. Hasil Percobaan Dan Pengamatan :1. Uji Molisch a. Tuliskan data hasil uji MolischSena!a asil #jiKete$an%an&lukosa'(incin un%u diten%ah)ten%ah *atas sampelSuk$osa)#n%u+ati'(incin un%u diten%ah)ten%ah *atas sampel *.   ,ahas dan *andin%kan data)data hasil uji Molisch da$i *e*e$apa sampel dalam pe$co*aan ini-+$insip da$i uji Molisch ialah adana $eaksi dehid$asi ka$*ohid$at den%an asam sulat danala natol an% akan mem*entuk sena!a kompleks *e$!a$na un%u. Asam sulat *e$un%simendehid$asi ka$*ohid$at dan *e$eaksi den%an ala natol mem*entuk cincin uu$al !a$na un%u.#ji positi da$i uji ini adalah te$*entukna cincin *e$!a$na un%u./eaksi na ialah Ka$*ohid$at '  S2    id$oksi metil u$u$al id$oksi metil u$u$al ' 4)natol cincin u$u$al un%uMekanisme da$i $eaksi ini ialah ka$*ohid$at dihid$olisis menjadi monosaka$ida. eksosadi$eaksikan den%an asam sulat menjadi hid$oksimetilu$u$al pe$eaksi molisch an% te$di$i da$iala natol akan *e$eaksi den%an hid$oksimetilu$u$al mem*entuk cincin u$u$al *e$!a$na un%u.Te$*entukna kompleks *e!a$na un%u ini ka$ena pen%a$uh hasil dehid$asi monosaka$ida6u$u$al den%an 4)natol da$i pe$eaksi Mollisch.Analisa +$osedu$ 8an%kah a!al ialah meniapkan alat dan *ahan *e$upa ta*un% $eaksi pipet uku$ 1 ml pipet tetes *ul* $ak ta*un% $eaksi $ea%en molisch  S2   %lukosa 59 suk$osa 59 pati 19.Setelah itu *e$i la*el pada ta*un% $eaksi +e$tama)tama memasukkan 1 ml sampel ke dalammasin%)masin% ta*un% $eaksi men%%unakan pipet uku$. Kemudian masukkan ta*un% $eaksi an% *e$ada di ta*un% $eaksi ke dalam lema$i asam di dalam lema$i asam setiap sampel di dalamta*un% $eaksi di tetesi  tetes $ea%en molisch men%%unakan pipet tetes dan dikocok den%an hati)hati setelah itu tam*ahkan 1 ml  S2   men%%unakan pipet uku$ 1 ml dan saat dimasukkanujun% pipet uku$ ha$us menempel pada dindin% ta*un% $eaksi supaa  S2   men%ali$ dan tidak menetes ka$ena dapat mene*a*kan ledakan. Men%amati pe$u*ahan an% te$jadi pada sampel danmencatat hasil.   NamaDella Aulia Salma NIM175100107111030KelasDKelompokD5+em*ahasan sampel,e$dasa$kan data hasil pe$co*aan te$dapat sampel an% men%hasilkan hasil uji positi aitu sampel %lukosa dan pati an% men%hasilkan cincin un%u diten%ah)ten%ah *atas sampelsementa$a suk$osa men%hasilkan !a$na un%u namun tidak mem*entuk cincin dan hasil ujine%ati:e. al ini sudah sesuai den%an lite$atu$ an% menatakan *ah!a suk$osa %lukosa dan patime$upakan suatu ka$*ohid$at sehin%%a dapat *e$eaksi positi pada uji molisch. ;a$na un%u an%te$*entuk pada keti%a sampel te$se*ut dise*a*kan oleh $eaksi dehid$asi ka$*ohid$at oleh asamsulat 6  S2  . Asam sulat pekat *e$tu%as men%hid$olisis ikatan pada saka$ida men%hasilkanu$u$al. <u$u$al ini kemudian *e$eaksi den%an ala)natol mem*entuk cincin !a$na un%u6Sina%a01. 2. Uji Yodium a. Tuliskan data hasil uji =odium-Sena!a asil #jiKete$an%anDekst$in)(oklat tuaSuk$osa)(oklat muda pekat&lukosa)(oklat muda+ati',i$u kehitaman *. ,ahas dan *andin%kan data)data hasil uji =odium da$i *e*e$apa sampel dalam pe$co*aan ini-+$insip da$i uji odium adalah la$utan odium dalam *entuk t$iiodida akan masuk ke st$uktu$ helikal pada pati sehin%%a mem*entuk !a$na *i$u tua atau *i$u kehitaman. asil uji  positi sampel ditandai den%an adana pe$u*ahan !a$na sampel menjadi *i$u tua./eaksi an% te$jadi pada uji iodin ini adalah  2  6a> ' 3 I ) 6a> '  ' ? I 3)  '   2I 3) 6a> '  S  2 3) 6a> ? 3 I ) 6a> ' S  2 @) 6a>Mekanisme an% te$jadi pada uji iodin ini adalah KI akan mem*entuk kompleks t$iiodida dalam ai$ lalu masuk kedalam st$uktu$ helikal pati dan mem*entuk !a$na *i$u pekat. Analisa +$osedu$ 8an%kah a!al ialah meniapkan alat dan *ahan *e$upa ca!an pet$i pipet tetes ke$tash:sla$utan odium 5 9 %lukosa 59 suk$osa 59 pati 19 dan dekst$in 5 9. &am*a$ lin%ka$an pada ke$tas h:s dan *e$i nama sampel letakkan ca!an pet$i diatas ke$tas an% telah di*e$i namasampel. Setelah itu meneteskan 1 tetes sampel di atas ca!an pet$i. Kemudian ditam*ahkan 1 tetesla$utan odium di atas masin%)masin% sampel. Men%amati pe$u*ahan !a$na an% te$jadi danmencatat hasil   NamaDella Aulia Salma NIM175100107111030KelasDKelompokD5+em*ahasan Sampel,e$dasa$kan data hasil pe$co*aan. +ada sampel suk$osa dan %lukosa *e$u*ah !a$namenjadi coklat muda. +ada dekst$in *e$u*ah menjadi coklat kehitaman. Sedan%kan pada sampel pati sampel *e$u*ah !a$na menjadi *i$u kehitaman sehinn%a menunjukkan hasil uji positi. ana pati saja an% men%hasilkan uji positi sementa$a %lukosa suk$osa dan dekst$in hasilujina ne%ati:e.,e$dasa$kan lite$atu$ an% ada sampel polisaka$ida akan menunjukkan hasil positi den%an adana indicato$ pe$u*ahan !a$na menjadi *i$u kehitaman. +ati te$masuk dalam%olon%an polisaka$ida an% memiliki $antai helikal le*ih panjan% sehin%%a makin *anak sena!a iodin dalam helikal dan menim*ulkan !a$na *i$u kehitaman 6Sandjaja 00. 3. Uji Baroed a.Tuliskan data hasil ,a$oed test-Sena!a asil #jiKete$an%an&lukosa'Bndapan me$ah *ata<$uktosa'Bndapan me$ah *ataMaltosa'Bndapan me$ah *ataSuk$osa)) *.,ahas dan *andin%kan data)data hasil uji ,a$oed da$i *e*e$apa sampel dalam  pe$co*aan ini-+$insip da$i uji *a$oed adalah monosaka$ida dan disaka$ida pe$eduksi dicampu$kan den%an $ea%en *a$oed 6campu$an (u( 3 (22 dan ( 3 (22  sehin%%a men%hasilkan (u  2 *e$!a$na me$ah *ata. Tujuanna adalah untuk men%identiikasi monosaka$ida dan disaka$ida pe$eduksi dalam suasana pe$co*aan asam./eaksina ialah /)( 2 '  (u '  '   2   /)(22 ' (u  2 '  ' Mekanisme da$i uji *a$oed ini adalah monosaka$ida dan Disaka$ida 6%ula pe$eduksi dicampu$kan den%an $ea%en ,a$oed 6(u '  di$eaksikan den%an asam asetat dalam suasana asam akan di$eduksi le*ih cepat oleh %ula $eduksi dan men%hasilkan (u  2 *e$!a$na me$ah *ata. /eaksi pada monosaka$ida le*ih cepat da$ipada sena!a disaka$ida ka$ena pada sena!a disaka$ida ha$us diu*ah dahulu menjadi monosaka$ida 6Sina%a 01.Analisa +$osedu$ 8an%kah a!al ialah meniapkan alat dan *ahan *e$upa ta*un% $eaksi $ak ta*un% $eaksi  pipet uku$ 1 ml pipet tetes *ul* %elas *eake$ 50 ml penan%as ai$ $ea%en *a$oed %lukosa 59 $uktosa 59 maltosa 59 dan suk$osa 59. Setelah itu *e$i la*el pada ta*un% $eaksi +e$tama)tama memasukkan masin%)masin% 5 tetes sampel ke dalam ta*un% $eaksi men%%unakan pipet   NamaDella Aulia Salma NIM175100107111030KelasDKelompokD5tetes. 8alu tam*ahkan 1 ml $ea%en *a$oed ke dalam masin%)masin% ta*un% $eaksi an% telah  *e$isi sampel. Mencatat dan memoto sampel se*elum dipanaskan lalu memanaskan setiap ta*un% $eaksi kedalam penan%as ai$. Men%amati pe$u*ahan pada sampel an% te$jadi dan mencatat hasil.+em*ahasan sampel,e$dasa$kan data hasil pe$co*aan sampel an% men%hasilkan uji positi ialah %lukosa$uktosa dan maltose ka$ena men%hasilkan endapan me$ah *ata. Sementa$a suk$osa tidak men%alami pe$u*ahan !a$na saat dipanaskan sehin%%a hasil uji ne%ati:e. al te$se*ut sudah sesuai den%an lite$atu$e an% menatakan *ah!a %lukosa $uktosa danmaltose te$masuk kedalam %olon%an monosaka$ida dan disaka$ida %ula pe$eduksi sehin%a ketikadiuji den%an $ea%en *a$oed men%hasilkan endapan (u  2 !a$na me$ah *ata. Suk$osa *e$eaksine%ati ka$ena suk$osa te$susun atas %lukosa dan $uktosa an% *e$ikatan sehin%%a tidak la%ite$dapat %u%us aldehid maupun keton an% *e$mutasi menjadi $antai te$*uka se$ta tidak ju%ate$dapat %ula pe$eduksi 6Sina%a 01. !. Uji Benedict a. Tuliskan data hasil ,enedict test-Sena!a asil #jiKete$an%anSe*elum+emanasanSetelah +emanasan&lukosa,i$uMe$ah *ata'<$uktosa,i$uMe$ah *ata'Suk$osa,i$u,i$u) *. ,ahas dan *andin%kan data)data hasil uji ,enedict da$i *e*e$apa sampel dalam pe$co*aan ini-+$insip da$i uji *enedict adalah la$utan (uS2 dalam suasana *asa akan di$eaksikanden%an %ula pe$eduksi sehin%%a (u2 te$eduksi menjadi (u  2 *e$!a$na me$ah *ata. Tujuan da$i#ji ,enedict adalah untuk men%identiikasi %ula pe$eduksi 6monosaka$ida dan disaka$ida/eaksina ialah 6Cames00.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks