Study Guides, Notes, & Quizzes

16 pages
245 views

KENTSEL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASINDA YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ: BARSELONA ÖRNEĞİ

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Kentsel mekânlarda çeşitliliğin sürdürülebilir kılınması yerel yönetimler tarafından uygulanacak etkin politikalar ile mümkündür. Bu çalışmada öncelikle kent ekosistemleri, biyolojik çeşitlilik ve koruma politikaları ilişkisi incelenecektir. Ardından
Transcript
  TAKIM ISBN: 978-605-67424-6-0 3.   CİLT ISBN: 978-605-67424-9-1Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar  Editörler: Prof. Dr. Mahmut GÜLERDoç. Dr. A. Menaf TURAN Proje Koordinatörleri:Zeynep Damla KARANUH Yeşim ARSLAN   Tasarım: Gafa MedyaBaskı: Şan Ofset Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları   Sarıdemir Mah. Ragıp Gümüşpala Cad. No: 10   Eminönü 34134 Fatih-İstanbul/TÜRKİYE   Telefon: +90 (212) 402 19 00Faks: +90 (212) 402 19 55E-Posta: info@marmara.gov.tr  Yayın No: 106  3. CİLT  GİRİŞ  14 9.BÖLÜM KENTSEL PLANLAMA VE KAMU HİZMETLERİ 22 9.1. İstanbul İllinde Göç ve Kentsel Dönüşümün Kentlileşme Üzerindeki Toplumsal Etkileri. Yrd.Doç. Dr. Gökhan AK.  239.2. Kentli Hakları Çerçevesinde Kentsel Dönüşüm Üzerine Bir Değerlendirme.  Doç. Dr.Cem ERGUN, Prof. Dr.Hüseyin  GÜL.  499.3. Kentsel Biyolojik Çeşitliliğin Korunmasında Yerel Yönetimlerin Rolü: Barselona Örneği  Araş. Gör. Fırat Harun YILMAZ, Araş. Gör. Enes YALÇIN, Prof. Dr. Ali ŞAHİN   619.4. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarafından Uygulanan Kentsel Dönüşüm Projeleri Üzerine Bir İnceleme.  Araş. Gör.Senem TEZCAN, Doç. Dr. Hayat ZENGİN ÇELİK. 729.5. Türkiye’de Stratejik Planlama Deneyiminin Bir Görüntüsü: Büyükşehir Belediyeleri.Öğr  . Gör.Dilek TOPCU, Serpil HARAÇ.  969.6. Ulaşım Kararlarını Yönlendirecek Veri Setleri: Bireysel Yolculuklarda Güzergâhın ve Ulaşım Türelinin İzlenmesine Yönelik Alternatif Yöntemlerin İrdelenmesi.  Prof. Dr. Ebru CUBUKCU, Araş. Gör. Dr.Gozde Ekşioğlu ÇETİN TAHRA Araş. Gör.Burçin HEPGÜZEL HATİP, Araş. Gör.İrem ERİN. 1149.7. Edirne İli Yerel Yönetim Kuruluşlarının Stratejik Planlarının İncelenmesi. Yrd. Doç. Dr.Seyhan BİLİR GÜLER, Araş .Gör. Dr.Serol KARALAR, Araş. Gör. Dr.    Işıl USTA, Prof. Dr.Mahmut   GÜLER, Yrd. Doç. Dr. Yasemin KOLDERE AKIN. 1349.8. Yeni Kamu İşletmeciliğine Karşı Yeni Kamu Hizmeti: Yerel Hizmetlere Gönüllü Katılım ve Büyükşehir Belediyeleri.  Doç. Dr. Fulya AKYILDIZ. 1469.9. Türkiye’de Yaşam Memnuniyetinin Boyutları ve Yerel Kamu Hizmetlerinden Tatmin Arasındaki İlişki.  Doç.Dr. Erol TURAN, Doç. Dr. Savaş ÇEVİK, Arş. Gör. Eray AKTEPE. 183 10. BÖLÜM KENT VE HUKUK  198 10.1. Yerel Yönetimler ve Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru. Yrd. Doç. Dr. Hakan S. ÇELİKYAY.  19910.2. Ceza Hukuku Açısından Güncel Belediyecilik Problemleri Olarak Dilencilik ve Gürültü Fiilleri. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Ertuğrul.  21310.3. Plan Notu Yoluyla İmar Haklarının Transferi.  Dr. Halil ALTINDAĞ.  22110.4. Yerel Yönetimler ve Kentli Hakları.  Prof. Dr. Kıvılcım AKKOYUNLU ERTAN.  228 3. CİLT - İÇİNDEKİLER   11.BÖLÜM YEREL KALKINMA 244 11.1. Belediyelerin Geleceği Ve Sürdürülebilirlik.  Prof. Dr. Ömer Faruk GENÇKAYA.  24511.2. Türkiye’de Sürdürülebilir Yerel Kalkınmada Yeni Bir Yönetim ve Şehir Anlayışı: Cittaslow (Sakin Şehir) Hareketi. Yrd. Doç. Dr. Ferhat ARSLAN. 24811.3. Sakin Şehir (Cıttaslow) Kavramı ve Modern İnsanın Yaşanabilir Şehir Ütopyası  Prof. Dr. Hamza ATEŞ.  26411.4. Türkiye’de Kentsel Alanda Kırsal Kalkınma Sorunu Üzerine Nitel Bir Araştırma  Doç. Dr. Özer   KÖSEOĞLU, Arş. Gör. Duygu DEMİROL DUYAR, Arş. Gör. Selin BAŞCAN.  28211.5. 6360 Sayılı Kanunun Uygulama Sürecine Eski Köy/Yeni Mahalle Muhtarlarının Bakışı: Kahramanmaraş Örneği.  Doç.Dr.İbrahim Ethem TAŞ, Arş. Gör.Yeter   ÇİÇEK, Dr. Öğrencisi  Hatike KOÇAR. 29411.6. Köylerin Mahalleye Dönüştürülmesinin Sosyal Etkileri Saha Araştırması Bulguları ve Hukuk Sosyolojisi Açısından Değerlendirilmesi.  Hüseyin Murat Lehimler. 30611.7. Eski Bölgecilikten Yeni Bölgeciliğe: Türkiye’deki Yeni Büyükşehir Yasasının Küresel Kentler Yaratma Politikaları Çerçevesinde İncelenmesi.  Araş. Gör. Feriştah YILMAZ. 31711.8. Yaratıcı Kentler Ağı - Yerel Kalkınma İlişkisi: Edebiyat Kentleri Örneği.  Post Doktora Araş. Gül ŞİMŞEK, Yrd. Doç. Dr.Halil İbrahim AYDIN.  330 12. BÖLÜM AFET 350 12.1. Türkiye’de Afetlerin Hukuki, Kurumsal ve Bilimsel İzdüşümleri  Arş.Gör.Yakup ÖZKAYA, Arş.Gör.Veysel ERAT.  35112.2. Bir Bütüncül Afet Yönetimi Modeli: Beylikdüzü Örneği  Murat ACAR.  36812.3. Yerel Yönetim Yasalarının Afet Zararlarının Azaltılması Bağlamında İncelenmesi. Yrd. Doç. Dr. Hayriye ŞENGÜN.  37912.4. Afet Yönetimi Oturumu Değerlendirmesi  Prof. Dr. Zerrin Toprak, Karaman  392
Related Documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks