Literature

20 pages
7 views

H. Metin, An example of the Transfer of the Decorations on the Hellenistic Mouldmade Bowls to Lamps: A Lamp from Boubon, Colloquium Anatolicum XII, 239-252 (2013)

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
H. Metin, An example of the Transfer of the Decorations on the Hellenistic Mouldmade Bowls to Lamps: A Lamp from Boubon, Colloquium Anatolicum XII, 239-252 (2013)
Transcript
  COLLOQUIUMANATOLICUMXII 2013 ANADOLU SOHBETLERİ INSTITUTUM TURCICUM SCIENTIAE ANTIQUITATIS TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ayrıbasım/Offprint  INSTITUTUM TURCICUM SCIENTIAE ANTIQUITATISTÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜCOLLOQUIUM ANATOLICUMANADOLU SOHBETLERİXII TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İstiklal Cad. No. 181 Merkez Han Kat: 2 34433 Beyoğlu-İstanbulTel: + 90 (212) 292 0963 / + 90 (212) 514 0397 info@turkinst.org www.turkinst.org ISSN 1303-8486 COLLOQUIUM ANATOLICUM derg󰁩s󰁩, TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal B󰁩l󰁩mler Ver󰁩 Tabanında taranmaktadır. COLLOQUIUM ANATOLICUM derg󰁩s󰁩 hakeml󰁩 b󰁩r derg󰁩 olup, yılda b󰁩r kez yayınlanmaktadır.© 2013 Türk Eskiçağ Bilimleri EnstitüsüHer hakkı mahfuzdur. Bu yayının hiçbir bölümü kopya edilemez. Dipnot vermeden alıntı yapılamaz ve izin alınmadan elektronik, mekanik, fotokopi vb. yollarla kopya edilip yayınlanamaz.Editörler/EditorsMetin AlparslanFatma KaynarBaskı / Printing Bilnet Matbaacılık Biltur Basım Yayın ve Hizmet A.Ş.Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No: 16 Ümraniye / İstanbul - TürkiyeTel: +90 216 444 44 03 Fax: +90 216 327 15 44 www.bilnet.net.tr Certificate No: 15690 Yapım ve Dağıtım/Production and DistributionZero Prodüksiyon Kitap-Yayın-Dağıtım Ltd. Şti. Tel: +90 (212) 244 7521 Fax: +90 (212) 244 3209 info@zerobooksonline.com www.zerobooksonline.com  Uluslararası Akademiler Birliği Muhabir ÜyesiCorresponding Member of the International Union of Academies TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ  İçindekiler / Index Generalis Konferanslar / Colloquia Orta Anadolu’nun Neolitikleşme Sürecinde Aşıklı Mihriban Özbaşaran ...........................................................................................................................................................................  1 Laodikeia Antik Kenti’nde Yapılan Çalışmalar  Celal Şimşek    ................................................................................................................................................................................................. 15 Makaleler / Commentationes  An Updated Assessment on Western Anatolian Middle Bronze Age Chronology in Light o Excavations o the Izmir Region Ayşegül Aykurt   ......................................................................................................................................................................................... 37 Konya Ovası Neolitik Dönem Kültürel Gelişimi İçinde Boncuklu Höyük ve Önemi Adnan Baysal   ............................................................................................................................................................................................... 79 Neue Inschrifen aus der Stadt Hierapolis in Kappadokien Ferit Baz – Emre Erten   ............................................................................................................................................................. 105 Neolitik Dönem Akarçay Tepe (Şanlıura) Yerleşmesinin Hayvan Figürinleri Heval Bozbay    ........................................................................................................................................................................................... 123 Diyarbakır Müzesi’nden Bir Grup Yeni Assur Çanak Çömleği Nilgün Coşkun   ..................................................................................................................................................................................... 145 Oluz Höyük Kazısı Altıncı Dönem (2012) Çalışmaları: Değerlendirmeler ve Sonuçlar  Şevket Dönmez – Aslıhan Yurtsever Beyazıt   .......................................................................................... 165 Excavations at the Van Fortress, the Mound and the Old City o Van in 2012 Erkan Konyar – Can Avcı – Bülent Genç – Rıza Gürler Akgün Armağan Tan   ........................................................................................................................................................................................... 193
Related Documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks