Genealogy

8 pages
5 views

Giao an hoa 10 lien ket ion

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Giao an hoa 10 lien ket ion
Transcript
  Trường THPT:…………..   ……..,ngày…..,tháng…..,năm….    Ngườ  i so ạ n: Tr  ầ n Ti ể n Th ắ ng - Hóa 3B L ớ   p 10 nâng cao BÀI 16: KHÁI NI Ệ M V Ề  LIÊN K  Ế T HÓA H Ọ C LIÊN K  Ế T ION I. M ụ c tiêu bài h ọ c: 1. Ki   ế n th ứ c: H ọ c sinh bi ế t: Tinh th ể  ion, m ạ ng tinh th ể  ion, tính ch ấ t chung c ủ a h ợ   p ch ấ t ion. H ọ c sinh hi ể u:    Khái ni ệ m v ề  liên k  ế t hóa h ọ c. N ộ i dung quy t ắ t bát t ử .    S ự   hình thành các ion âm (anion), ion dương (cation), ion đơn nguyên tử, ion đa nguyên tử .    S ự  hình thành liên k  ế t ion. 2. K  ỹ   năng :    H ọ c sinh vi ết đượ  c c ấ u hình c ủa ion đơn nguyên tử  c ụ  th ể .    Xác định ion đơn nguyên tử   và ion đa nguyên tử  trong m ộ t phân t ử  ch ấ t c ụ  th ể . II. Tr ọ ng tâm: III. Chu ẩ n b ị : 1. Giáo viên: Sơ đồ  s ự  hình thành ion, hình ả nh v ề  mô hình m ạ ng tinh th ể  NaCl. 2. H ọ c sinh: Xem bài trước khi đế n l ớ   p. IV. Phương pháp:   -Thuy   ế t trình, v ấn đáp, vấn đáp nêu vấn đề, phương pháp trự c quan. V. Ti ế n trình d ạ y h ọ c: 1.   Ổn đị nh l ớp (1’)  2.   Bài m ớ  i:   Vào bài:  HO ẠT ĐỘ NG CA GIÁO VIN HO ẠT ĐỘ NG CA H Ọ C SINH N Ộ I DUNG GHI BNG Ho ạt độ ng 1: +Yêu c ầ u h ọ c sinh vi ế t CTCT c ủ a khí oxi, hiđro, hiđroclorua, heli và dẫ n d ắ t HS t ớ  i khái ni ệ m v ề  liên k  ế t. -Th ế  nào là liên k  ế t hóa h ọ c? -T ạ i sao các nguyên t ử  liên k  ế t v ớ  i nhau t ạ o thành phân t ử  hay tinh th ể ? +HS tr  ả  l ờ  i: O=O, H-H, H-Cl, H-S-H +Liên k  ế t hóa h ọ c là s ự  k  ế t h ợ   p gi ữ a các nguyên t ử  t ạ o thành phân t ử  hay tinh th ể   b ề n v ững hơn.  +Các nguyên t ử  liên k  ế t v ới nhau để  gi ả m năng lượ  ng chuy ể n sang tr  ạ ng thái b ề n hơn.   I.   Khái ni ệ m liên k  ế t hóa h ọ c: 1.    Khái ni ệ m v   ề   liên k  ế  t: Liên k  ế t hóa h ọ c là s ự  k  ế t h ợ   p gi ữ a các nguyên t ử  t ạ o thành phân t ử  hay tinh th ể  b ề n v ững hơn.   Ho ạt độ ng 2: +Yêu c   ầ u HS nghiên c ứ u sách giáo khoa và phát bi ể u quy tác bát t ử . +Cho h ọ c sinh vi ế t CTCT c ủ a phân t ử  PCl 5 , BeCl 2   +Lưu ý hạ n ch ế  c ủ a quy t ắ c bát t ử  +Tìm hi ểu sách giáo khoa sau đó phát biể u quy t ắ c bát t ử . 2.   Quy t  ắ  c bát t  ử  :  Nguyên t ử  c ủ a các nguyên ố  có khuynh hướ  ng liên k  ế t v ớ  i các nguyên t ử   khác để   đạt đượ  c c ấ u hình electron v ữ ng b ề n c ủ a các khí hi ế m v ớ  i 8 electron (ho ặc 2 đố i v ớ  i heli) ở   l ớ   p ngoài cùng. Chú ý:V ớ  i nhi ề u phân t ử  quy t ắ c  bát t ử   không đúng.    +Cho h ọ c sinh làm bài t ậ  p trong phi ế u h ọ c t ậ  p s ố  1. +GV ch ữ a phi ế u h ọ c t ậ  p. +GV c ủ ng c ố  l ạ i quy t ắ c bát t ử . +Làm bài t ậ  p trong phi ế u h ọ c t ậ  p s ố  1. Ho ạt độ ng 3: + T ạ i sao nguyên t ử  trung hòa v ề   điệ n? Điề u gì x ả y ra n ế u nguyên t ử  trung hòa ấ y nhườ  ng hay nh ậ n thêm electron? +GV rút ra khái ni ệ m ion: Ph ầ n t ử  mang điện đượ  c t ạ o ra t ừ  nguyên t ử  ho ặ c nhóm nguyên t ử   đượ  c g ọ i là ion. +H ọc sinh suy nghĩ trả  l ờ  i câu h ỏ i. Trong nguyên t ử , s ố  proton b ằ ng s ố  electron nên nguyên t ử  trung hòa v ề   điệ n.  N ế u nguyên t ử   trung hòa nhườ  ng hay nh ậ n electron, nó s ẽ  tr  ở   thành nh ữ ng ph ầ n t ử   mang điệ n. II.   Liên kt ion: 1.   S  ự   hình thành ion: a.   Ion: Ph ầ n t ử   mang điện đượ  c t ạ o ra t ừ  nguyên t ử  ho ặ c nhóm nguyên t ử   đượ  c g ọ i là ion. Ho ạt độ ng 4: +Yêu c ầ u HS vi ế t c ấ u hình c ủ a Na (Z=11). Để   đạ t t ớ  i c ấ u hình c ủ a khí hi ế m (Ne) thì  Na nhườ  ng hay nh ậ n bao nhiêu electron? + GV k  ế t lu ận: Ion dương là nhữ ng ion mang điện tích dương.  + GV b ổ  sung:     Nguyên t ử  kim lo ạ i d ễ   nhườ  ng 1, 2, 3 electron l ớ   p ngoài cùng t ạ o thành ion dương do kim loại có năng lượ  ng ion hóa th ứ  nh ấ t I 1  nh ỏ . +HS suy nghĩ trả  l ờ  i.  Na (Z=11) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 Để   đạ t t ớ  i c ấ u hình c ủ a khí hi ế m (Ne) thì  Na nhườ  ng 1 electron.  Ion dương:    Na→Na +   + 1e(Na nhườ  ng 1e)  Ion dương là nhữ ng ion mang điện tích dương.  Ví d ụ  : Ag + , Li + , Mg 2+ , NH 4+ ,…        Năng lượ  ng ion hóa I 1   là năng lượ  ng c ầ n thi ết để  tách 1 electron ra kh ỏ i nguyên t ử  trung hòa. + Yêu c ầ u HS vi ế t c ấ u hình c ủ a F (Z=9). Để   đạ t t ớ  i c ấ u hình c ủ a khí hi ế m (Ne) thì F nhườ  ng hay nh ậ n bao nhiêu electron? +GV k  ế t lu ậ n : Ion âm là nh ữ ng ion mang điệ n tích âm. +GV b ổ  sung: nguyên t ử  phi kim d ễ  h ậ n thêm 1, 2, 3 electron t ạ o thành ion âm. + HS suy nghĩ trả  l ờ  i. F (Z=9) 1s 2 2s 2 2p 5 Để   đạ t t ớ  i c ấ u hình c ủ a khí hi ế m (Ne) thì F nh ậ n 1 electron.  Ion âm : F +1e→F -  (F nh ậ n 1 electron)  Ion âm là nh ữ ng ion mang điệ n tích âm. Ví d ụ  : S 2- , OH - , Cl - ,…   Ho ạt độ ng 5: +GV cho HS nghiên c ứ u sách giáo khoa và tr  ả  l ờ  i câu h ỏ i th ế  nào là ion đơn nguyên t ử , ion đa nguyên tử ? Cho ví d ụ ? +GV yêu c ầ u HS làm bài t ậ  p trong phi ế u h ọ c t ậ  p s ố  2. +GV ch ữ a nhanh phi ế u h ọ c t ậ  p. +HS nghiên c ứ u và tr  ả  l ờ  i câu h ỏ i. Ion đơn nguyên tử   là ion đượ  c t ạ o nên t ừ  m ộ t nguyên t ử . Ví d ụ  : Li + , Mg 2+ , F - , S 2- …   Ion đa nguyên tử   là ion đượ  c t ạ o nên t ừ  nhi ề u nguyên t ử  liên k  ế t v ới nhau để  thành m ộ t nhóm nguyên t ử   mang điệ n tích dương hay âm. Ví d ụ : NH 4+ , NO 3- , OH - …  +HS v ậ n d ụ ng làm bài t ậ  p trong phi ế u h ọ c t ậ  p. b.    Ion đơn và ion đa nguyên tử   : Ion đơn nguyên tử   là ion đượ  c t ạ o nên t ừ  m ộ t nguyên t ử . Ví d ụ  : Li + , Mg 2+ , F - , S 2- …   Ion đa nguyên tử   là ion đượ  c t ạ o nên t ừ  nhi ề u nguyên t ử  liên k  ế t v ớ  i nhau để  thành m ộ t nhóm nguyên t ử   mang điện tích dương hay âm.  Ví d ụ : NH 4+ , NO 3- , OH - …    Ho ạt độ ng 6: GV nh ắ c l ạ i và vi ế t l ại phương trình tạ o thành ion dương, ion âm.  - GV gi ả ng và d ẫ n d ắt đế n s ự  hình thành liên k  ết ion trong 2 trườ  ng h ợ   p phân t ử  2 nguyên t ử  và phân t ử  nhi ề u nguyên t ử . GV: Liên k  ế t gi ữ a cation Na + và anion Cl -  là liên k  ế t ion v ậ y. V ậ y th ế  nào là liên k  ế t ion? HS tr  ả  l ờ  i: Liên k  ế t ion là liên k  ết đượ  c hình thành do l ực hút tĩnh điệ n gi ữ a các ion trái d ấ u. 2.   S ự  hình thành liên k  ế t ion: a. S ự  t ạ o thành liên k  ế t ion trong phân t ử  2 nguyên t ử  Xét s ự  t ạ o thành phân t ử  NaCl Sơ đồ  hình thành:  Na + Cl → Na +  + Cl -  [Ne]3s 1 [Ne]3s 2 3p 5 1s 2 2s 2 2p 6  1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6  b. S ự  t ạ o thành liên k  ế t ion trong phân t ử  nhi ề u nguyên t ử  Xét s ự  hình thành phân t ử  CaCl 2   Cl + Ca + Cl → [Ne]3s 2 3p 5 [Ar]4s 2  [Ne]3s 2 3p 5 Cl -  + Ca 2+  + Cl - [Ne]3s 2 3p 6 [Ne]3s 2 3p 6 [Ne]3s 2 3p 6   → Liên kế t ion là liên k  ết đượ  c hình thành do l ực hút tĩnh điệ n gi ữ a các ion trái d ấ u. 2ion trái du hút nhau t ạ o liên k  ế t ion Các ion trái du hút nhau t ạ o liên kt ion
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks