Documents

2 pages
231 views

Format Rph Pend.kesenian 2017 (Dsv)(1)

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
rph kesenian
Transcript
  CONTOH FORMAT PENULISAN RPH PEND.KESENIAN THN 1 2017 (NEGERI MELAKA  –  FORMAT UTK 1 DAN 2 MINGGU) FORMAT RPH PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1 (DSV) DISEDIAKAN OLEH PN.HAMISAH MOHD YUSOF, JU PEND.KESENIAN NEGERI MELAKA 2017 1 KELAS/MASA/MATA PELAJARAN KANDUNGAN IMPAK/CATATAN 1 UNGKU OMAR 9.10-10.10 PG PENDIDIKAN KESENIAN (DSV) TEMA: SENI DI SEKELILINGKU BIDANG: MENGGAMBAR AKTIVITI : LUKISAN TAJUK: SERANGGA COMEL KEHADIRAN: 26/26 Standard pembelajaran : 1 .1 BAHASA SENI VISUAL 2.1 KEMAHIRAN SENI VISUAL 3.1 PENGHASILAN KARYA KREATIF 4.1 APRESIASI SENI Objektif Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran ini, murid akan: 1.   Memahami dan menyatakan bahasa seni visual pada contoh karya.   2.   Mengaplikasikan pelbagai media, proses dan teknik secara kreatif.   3.   Menghasilkan lukisan serta membuat apresiasi terhadap karya.  Aktiviti P d P 1.   Murid memerihal bahasa seni visual menggunakan peta I-think dan menyatakannya apa yg terdapat pada karya contoh.   2.   Murid meneroka jenis serangga dan mengaplikasi media, proses dan teknik lukisan.   3.   Murid menganalisis dan memanipulasi idea dari pelbagai sumber kajian mengenai garisan,  jalinan, warna dan bentuk serta prinsip kepelbagaian dan kesatuan.   4.   Murid menzahirkan idea yang kreatif dan inpvatif dalam menghasilkan karya lukisan.   5.   Murid membuat apresiasi hasil karya.  EMK: Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan (EK1, Ek2, EK3 dan EK5), TMK, Nilai murni Bahan Bantu Belajar/ Media: 1.   Contoh lukisan 2.   Kertas lukisan 3.   Pensel 4.   Pensel warna atau media kering yg lain 5.   Laptop 6.   Internet / peranti 4g Refleksi: Aktiviti berjalan lancar. 20 orang murid dapat menghasilkan lukisan serangga comel manakala 6 lagi perlu diberi panduan dan bimbingan lagi untuk meningkatkan potensi mereka untuk berkarya.   ATAU KELAS/MASA/MATA PELAJARAN KANDUNGAN IMPAK/CATATAN 1 UNGKU OMAR 9.10-10.10 PG PENDIDIKAN KESENIAN (DSV) KEHADIRAN: 26/26 Tema : Seni di sekelilingku. Bidang : Menggambar Aktiviti : Lukisan  Tajuk : Serangga comel  Standard Pembelajaran 1 1 BAHASA SENI VISUAL 2.1 KEMAHIRAN SENI VISUAL 3.1 PENGHASILAN KARYA KREATIF 4.1 APRESIASI SENI Objektif Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran ini, murid akan: 1.   Memahami dan menyatakan bahasa seni visual pada karya contoh.   2.   Mengaplikasikan pelbagai media, proses dan teknik secara kreatif.   3.   Menghasilkan lukisan serta membuat apresiasi terhadap karya.  Aktiviti P d P 1.   Murid memerihal bahasa seni visual menggunakan peta I-think dan menyatakannya apa yg terdapat pada karya contoh.   2.   Murid meneroka jenis serangga dan mengaplikasi media, proses dan teknik lukisan.   3.   Murid menganalisis dan memanipulasi idea dari pelbagai sumber kajian mengenai garisan,  jalinan, warna dan bentuk serta prinsip kepelbagaian dan kesatuan.   4.   Murid menzahirkan idea yang kreatif dan inpvatif dalam menghasilkan karya lukisan.   5.   Murid membuat apresiasi hasil karya murid.  EMK: Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan (EK1, Ek2, EK3 dan EK5), TMK, Nilai murni Bahan Bantu Belajar/ Media: 1.   Contoh lukisan 2.   Kertas lukisan 3.   Pensel 4.   Pensel warna atau media kering yg lain 5.   Laptop 6.   Internet / peranti 4g Refleksi: Aktiviti berjalan lancar. 20 orang murid dapat menghasilkan lukisan serangga comel manakala 6 lagi perlu diberi panduan dan bimbingan lagi untuk meningkatkan potensi mereka untuk berkarya.    CONTOH FORMAT PENULISAN RPH PEND.KESENIAN THN 1 2017 (NEGERI MELAKA  –  FORMAT UTK 1 DAN 2 MINGGU) FORMAT RPH PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1 (DSV) DISEDIAKAN OLEH PN.HAMISAH MOHD YUSOF, JU PEND.KESENIAN NEGERI MELAKA 2017 2 KELAS/MASA/MATA PELAJARAN KANDUNGAN IMPAK/CATATAN 1 UNGKU OMAR 9.10-10.10 PG PENDIDIKAN KESENIAN (DSV) 2 MINGGU (A) TEMA: SENI DI SEKELILINGKU BIDANG: MENGGAMBAR AKTIVITI : LUKISAN TAJUK: SERANGGA COMEL KEHADIRAN: 26/26 Standard pembelajaran : 1 .1 BAHASA SENI VISUAL 2.1 KEMAHIRAN SENI VISUAL Objektif Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran ini, murid akan: 1.   Memahami dan menyatakan bahasa seni visual pada contoh karya.   2.   Mengaplikasikan kemahiran melukis dalam menterjemahkan bahasa seni visual yang dipelajari berdasarkan tajuk.  Aktiviti P d P 1.   Murid memerihal bahasa seni visual menggunakan peta I-think dan menyatakannya apa yg terdapat pada karya contoh.   2.   Murid meneroka jenis serangga dan mengaplikasi media, proses dan teknik lukisan.   3.   Murid menganalisis dan memanipulasi idea dari pelbagai sumber kajian mengenai garisan,  jalinan, warna dan bentuk serta prinsip kepelbagaian dan kesatuan.  EMK: Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan (EK1, Ek2, EK3 dan EK5), TMK, Nilai murni Bahan Bantu Belajar/ Media: 7.   Contoh lukisan 8.   Kertas lukisan 9.   Pensel 10.   Pensel warna atau media kering yg lain 11.   Laptop 12.   Internet / peranti 4g Refleksi: Aktiviti berjalan lancar dan akan bersambung ke minggu akan datang. 20 orang murid dapat boleh melukis serangga comel  manakala 6 lagi perlu diberi panduan dan bimbingan lagi untuk meningkatkan potensi mereka untuk berkarya.   KELAS/MASA/MATA PELAJARAN KANDUNGAN IMPAK/CATATAN 1 UNGKU OMAR 9.10-10.10 PG PENDIDIKAN KESENIAN (DSV) 2 MINGGU (B) TEMA: SENI DI SEKELILINGKU BIDANG: MENGGAMBAR AKTIVITI : LUKISAN TAJUK: SERANGGA COMEL KEHADIRAN: 26/26 Standard pembelajaran : 3.1 PENGHASILAN KARYA KREATIF 4.1 APRESIASI SENI Objektif Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran ini, murid akan: 1.   Mengaplikasikan pelbagai media, proses dan teknik secara kreatif.   2.   Menghasilkan lukisan serta membuat apresiasi terhadap karya.  Aktiviti P d P .   1.   Murid menyambung aktiviti minggu lepas dengan menganalisis dan memanipulasi idea dari pelbagai sumber kajian mengenai garisan, jalinan, warna dan bentuk serta prinsip kepelbagaian dan kesatuan.   2.   Murid menzahirkan idea yang kreatif dan inpvatif dalam menghasilkan karya lukisan.   3.   Murid membuat apresiasi hasil karya.  EMK: Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan (EK1, Ek2, EK3 dan EK5), TMK, Nilai murni Bahan Bantu Belajar/ Media: 13.   Contoh lukisan 14.   Kertas lukisan 15.   Pensel 16.   Pensel warna atau media kering yg lain 17.   Laptop 18.   Internet / peranti 4g Refleksi: Aktiviti berjalan lancar. 20 orang murid dapat menghasilkan lukisan serangga comel  manakala 6 lagi perlu diberi panduan dan bimbingan lagi untuk meningkatkan potensi mereka untuk berkarya.  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks