Government & Politics

3 pages
4 views

BORANG NYATA INDIVIDU PEMASTAUTIN DI BAWAH SEKSYEN 77 AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967 Borang ini ditetapkan di bawah seksyen 152 Akta Cukai Pendapatan 1967 PEMASTAUTIN YANG TIDAK MENJALANKAN PERNIAGAAN e-BE PENDAPATAN TAHUN KEBELAKANGAN YANG BELUM

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
BORANG NYATA INDIVIDU PEMASTAUTIN DI BAWAH SEKSYEN 77 AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967 Borang ini ditetapkan di bawah seksyen 152 Akta Cukai Pendapatan 1967 PEMASTAUTIN YANG TIDAK MENJALANKAN PERNIAGAAN e-BE PENDAPATAN TAHUN KEBELAKANGAN YANG BELUM
Transcript
  BORANG NYATA INDIVIDU PEMASTAUTINDI BAWAH SEKSYEN 77 AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967Borang ini ditetapkan di bawah seksyen 152 Akta Cukai Pendapatan 1967PEMASTAUTIN YANG TIDAK MENJALANKAN PERNIAGAAN e-BE TAHUN TAKSIRAN   2013 MAKLUMAT INDIVIDU NamaZAINUDDIN B WAN AHMADNo. Cukai PendapatanSG 04282377030 No. Pengenalan690701036091No. Pasport Semasa WarganegaraMALAYSIAJantinaLELAKI Status Pada 31-12-2013KAHWINTarikh Kahwin19/05/1995Jenis TaksiranDIRI SENDIRI DIMANA SUAMI/ISTERI TIADA PUNCA PENDAPATANAlamat Surat MenyuratNO 108, JALAN SEROJA 1/8,, PESIARAN AMANJAYA 2,, 08100, SUNGAI PETANI, KEDAHNo. Telefon0194001969 No. MajikanE 0290598600Nama dan No. Akaun BankMALAYAN BANKING BERHAD 102055146343e-Melzainuddinwanahmad@yahoo.com MAKLUMAT SUAMI / ISTERI Nama Suami / IsteriNORAZILAH BINTI ARIFINNo. Pengenalan750718035740 PENDAPATAN BERKANUN DAN JUMLAH PENDAPATAN Pendapatan berkanun penggajian52,449Pendapatan berkanun dividen dan sewaPendapatan berkanun faedah, diskaun, royalti, premium, anuiti bayaran berkala lain dan apa-apa perolehan atau keuntungan lainPENDAPATAN AGREGAT52,449 TOLAK  : Jumlah Derma Dan Hadiah Yang Diluluskan0JUMLAH52,449JUMLAH PENDAPATAN (SENDIRI)52,449JUMLAH PENDAPATAN YANG DIPINDAHKAN DARI SUAMI/ISTERI *BAGI TAKSIRAN BERSAMA* Jenis pendapatan SUAMI/ISTERI yang dipindahkan PENDAPATAN TAHUN KEBELAKANGAN YANG BELUM DILAPORKAN Jenis PendapatanBayaran Bagi TahunAmaun KasarCaruman Kumpulan Wang Tarikh cetakan : 2-03-2014 TT2013Muka surat 1/3  PELEPASAN Individu dan saudara tanggungan 9,000 Perbelanjaan rawatan perubatan, keperluan khas dan penjaga untuk ibu bapa (kaedah kesihatan disahkan oleh pengamal perubatan)Terhad 5,000 Peralatan sokongan asas untuk kegunaan sendiri, suami/isteri, anak atau ibu Terhad 5,000 Individu kurang upaya  6,000 Yuran pendidikan (sendiri)  :  (i) peringkat selain Sarjana dan Doktor Falsafah - bidang undang-undang, perakaunan, kewangan islam, teknikal, vokasional, industri, saintifik atau teknologi (ii) peringkat Sarjana dan Doktor Falsafah - sebarang bidang atau kursus pengajianTerhad 5,000 120Perbelanjaan perubatan bagi penyakit yang sukar diubati atas diri sendiri, suami/isteri atau anakPemeriksaan perubatan penuh atas diri sendiri, suami/isteri atau anak (terhad 500)Terhad 5,000 0Pembelian buku/majalah/jurnal/penerbitan (selain surat khabar atau bahan bacaan terlarang)  untuk diri sendiri, suami/isteri atau anak Terhad 1,000 500Pembelian komputer peribadi untuk individu (potongan dibenarkan sekali setiap 3 tahun)Terhad 3,000 Tabungan bersih dalam Skim Simpanan Pendidikan Nasional (jumlah simpanan dalam tahun 2013 tolak  jumlah pengeluaran dalam tahun 2013)Terhad 6,000 3,000Pembelian peralatan sukan untuk aktiviti sukan mengikut Akta Pembangunan Sukan 1997 Terhad 300 300Faedah perjanjian perumahan (mesti memenuhi syarat-syarat kelayakan) Perjanjian jual beli ditandatangani dalam tempoh 10/03/09 - 31/12/10Terhad 10,000 10,000Suami /Isteri /Bayaran alimoni kepada bekas isteri Terhad 3,000 3,000Suami / Isteri yang kurang upaya  3,500 Anak - Dibawah umur 18 tahun4,000Anak - 18 tahun dan ke atas yang masih belajar0Anak - Kurang Upaya0Insurans nyawa dan KWSP Terhad 6,000 2,952Skim Persaraan Swasta dan Anuiti tertunda ('Deferred annuity')Terhad 3,000 Insurans pendidikan dan perubatan Terhad 3,000 3,000 RUMUSAN CUKAI JUMLAH PENDAPATAN52,449Jumlah Pelepasan35,872PENDAPATAN BERCUKAI16,577Pelepasan Khas RM2,000 (Jika pendapatan Agregat tidak melebihi RM96,000) 2,000PENDAPATAN BERCUKAI14,577Cukai ke atas 10,000Atas Kadar (%)100.00Cukai ke atas baki4,577291.54JUMLAH CUKAI PENDAPATAN191.54 TOLAK :  JUMLAH REBAT191.54 Sendiri 400 Suami/Isteri 400 Zakat dan Fitrah 540.00JUMLAH CUKAI YANG DIKENAKAN0.00 TOLAK :  Jumlah Tolakan/Pelepasan Cukai (seksyen 132 & 133 terhad kepada jumlah cukai yang dikenakan) 0.00 Seksyen 51 Akta Seksyen 110 Seksyen 132 dan Kewangan 2007 (dividen)(lain-lain)133 CUKAI KENA DIBAYAR TAHUN TAKSIRAN 2013 0.00Ansuran / Potongan Cukai Bulanan (PCB) yang telah dibayar untuk pendapatan 2013 - SENDIRI dan SUAMI / ISTERI bagi taksiran bersama1,070.20LEBIHAN BAYARAN TAHUN TAKSIRAN 2013 1,070.20 Tarikh cetakan : 2-03-2014 TT2013Muka surat 2/3Nama ZAINUDDIN B WAN AHMAD No. Cukai Pendapatan SG 04282377030  AKUAN SayaZAINUDDIN B WAN AHMADNo. Pengenalan690701036091dengan ini mengakui bahawa maklumat mengenai pendapatan dan tuntutan bagi potongan pelepasan yang saya berikan dalam borang nyata ini adalah benar, betul dan lengkap. PERINGATAN PENTING Pembayaran boleh dibuat di :(a) Bank-Maklumat pembayaran melalui bank boleh diperolehi di laman sesawang LHDNM, http://www.hasil.gov.my  (b) LHDN-- ByrHASiL   melalui FPX ( Financial Process Exchange  ) di laman sesawang LHDNM, http://www.hasil.gov.my  Kaunter bayaran LHDNM di Semenanjung Malaysia (LHDNM Cawangan Pungutan, Kuala Lumpur), Sabah dan WP Labuan (LHDNM Cawangan Kota Kinabalu) dan Sarawak (LHDNM CAWANGAN Kuching) atau melalui pos :Cek, kiriman wang dan draf bank hendaklah dipalang dan dibayar kepada Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri . Gunakan Slip Pengiriman Bayaran (CP501) yang boleh diperoleh di laman sesawang LHDNM, http://www.hasil.gov.my apabila membuat bayaran.Bayaran melalui pos hendaklah dihantar secara berasingan daripada borang. Bayaran secara TUNAI tidak boleh dibuat melalui pos(c) Pos Malaysia Berhad-Kaunter dan Pos OnlineSila catatkan nama, alamat, nombor telefon, nombor cukai pendapatan, tahun taksiran  dan kod bayaran  "084" dan no. ansuran  "99" di belakang instrumen bayaran.Tarikh cetakan : 2-03-2014 TT2013Muka surat 3/3Nama ZAINUDDIN B WAN AHMAD No. Cukai Pendapatan SG 04282377030
Related Documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks