Documents

9 pages
8 views

bab 1

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
pendidikan kesehatan pada ibu primigravida trimester III
Transcript
  BAB IPENDAHULUANA.Latar Belakang Kecemasan adalah respon emosional seseorang yang berhubungandengan sesuatu di luar dirinya dan mekanisme diri yang digunakan dalammengatasi permasalahan. Kecemasan sangat berhubngan dengan perasaantidak pasti dan ketidakberdayaan sebagai hasil penilaian terhadap suatuobjek atau keadaan. Keadaan emosional ini dialami secara subjektif, bahkanterkadang objeknya tidak jelas (Asmadi, 2008). Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. al-Syu’arâ’ [26]: 80yang berbunyi:! #$% &' ()*$ + ,  '  /$ 1$ ) 3  Artinya: Apabila aku sakit, Dia (Allah) lah yang menyembuhkanku.    4QS al-Syu’arâ’ [26]: 805 ari aya7 dia7a9 i7a bia meme7i ua7u ;ela<aran bah=aanya AllahSWT 7elah memberian ;e7un<u bah=aanya i7a ha=a7ir a7au >ema a;ayang 7er<adi ;ada diri i7a9 arena hanya e;ada allah i7a mem?h?neembuhan dan eeha7an.@rimigraida adalah ibu yang hamil un7u ;er7ama ali ehingga ibu@rimigraida    belum banya menge7ahui 7en7ang hal-hal yang berhubungandengan ehamilan 7ermau 7en7ang 7anda bahaya ;ada ehamilan9 hal iniB  2 berbeda dengan Cul7igraida   yang mem;unyai ;engalaman ehingga lebih7ahu 7en7ang 7anda bahaya ehamilan 4Suil?9 20BD5.@eralinan meru;aan ua7u ;r?e alami yang aan berlangungdengan endirinya9 7e7a;i ;eralinan ;ada manuia e7ia; aa7 7eran>am ;enyuli7 yang membahayaan ibu mau;un <aninnya ehingga memerluan ;enga=aan9 ;er7?l?ngan dan ;elayanan dengan faili7a yang memadai4Canuaba9 20065. Eagi e?rang ibu yang baru ;er7ama ali melahiran9 ;eralinan ialah maalah bear. Celahiran iden7i dengan ;r?e yangmenyai7an bahan nya=a ;un men<adi 7aruhannya9 ehingga 7ida <arangibu hamil yang aan memaui ;r?e ;eralinan meraa >ema a7auha=a7ir 4Wiran7?9 20BF5. Caa Gehamilan ;er7ama bagi e?rang ibu ;rimigraida meru;aanalah a7u ;eri?de rii dalam ehidu;annya. Ge>emaan 7erebu7 da;a7mun>ul arena maa ;an<ang aa7 menan7i elahiran9 dan bayangan 7en7anghal-hal yang menau7an aa7 ;r?e ;eralinan =alau;un belum 7en7u7er<adi. Si7uai ini menimbulan ;erubahan dra7i9 buan hanya fii 7e7a;i <uga ;i?l?gi 4@ie7er H.I9 20B25. Gehamilan umumnya diangga; ebagai?ndii imun?u;rei. @erubahan re;?n imun dalam kehamilan dapatmenurunkan kemampuan ibu melaan infeksi. !elain itu, perubahan padatraktus genetalia juga dapat mempengaruhi kerentanan terhadap infeksi(peter, 20 0). @engalaman melahiran ;er7ama ali memberian ;eraaan yang ber>am;ur baur an7ara bahagia dan ;enuh hara;an dengan eha=a7iran  J7en7ang a;a yang aan dialami emaa ;eralinan. Ge>emaan 7erebu7mun>ul arena bayangan 7en7ang hal-hal yang menau7an aa7 ;r?e ;eralinan9 =alau;un a;a yang dibayangan belum 7en7u 7er<adi. Si7uai inimenimbulan ;erubahan dra7i9 buan hanya fii dan ;i?l?gi4Handayani9 20BD5 . Kangguan e>emaan memilii bebera;a efe dalam ;eralinan yai7u9adar a7e?lamin yang berlebihan ;ada ala L <uga menyebaban 7urunnya?n7rai rahim9 7urunnya aliran darah e ;laen7a9 7urunnya ?igen yang7eredia un7u <anin er7a da;a7 meninga7an lamanya ;eralinan ala L4Sim;in9 200F5 World Health Organization  4WHM5 7ahun 200F men<elaan bah=a7a7u eeha7an <i=a e>ara gl?bal mem;erliha7an 2FN ;endudu dunia ;ernah mengalami gangguan em?i?nal9 namun hanya O0N yang7erdiagn?i. @r?;?ri ;endudu dunia yang mengalami gangguanem?i?nal ei7ar B0N ?rang de=aa dan ei7ar 20N lainnya 7erinde7ifiaimengalami gangguan <i=a. Kangguan em?i?nal yang ering 7er<adi adalahe>emaan9 7re9 a7au bahan de;rei. i ind?neia ;ada 7ahun 20087erda;a7 JDJ.000.000 ibu hamil9 dan yang mengalami e>emaan dalammenghada;i ;r?e ;eralinan ada ebanya B0D.000.000 ibu hamil 4289DN5dari da7a 7erebu7 menun<uan e>emaan ;ada ibu hamil ;rimigraidamaih >uu; 7inggi 4Arifin9 20BF5. Hail ;eneli7ian 7erdahulu yang dilaanaan di @uema Tumin7ing9mengenai Hubungan ;enge7ahuan ibu hamil ;rimigraida 7rime7er LLL  Odengan 7inga7 e>emaan dalam menghada;i ;eralinan. dimana a7eg?rie>emaan yang dialami ibu9 dibagi edalam bebera;a a7eg?ridian7arannya : ber;enge7ahuan bai dan ber;enge7ahuan urang. ari J6re;?nden yang di7eli7i9 yai7u BJ re;?nden ;ada a7eg?ri ber;enge7ahuan bai di;er?leh e>emaan yang dialami ?leh ;rimigraida J69BN9edangan ibu ;rimigraida yang ber;enge7ahuan urang yai7u 2Jre;?nden 6J9PN. @enge7ahuan aan menen7uan dan mem;engaruhi ia;ee?rang dalam menghada;i ;eralinan 4Walangadi9 Gundre9  Sil?l?nga920BO5. ari hail ulaan dan ;eneli7ian ebelumnya yang 7elah di;a;arandia7a9 da;a7 diim;ulan bah=a ibu ;rimigraida yang ber;enge7ahuanurang >enderung 7er<adi e>emaan yang anga7 ignifian dari ;ada ibu ;rimigraida ber;enge7ahuan bai yang udah mem;unyai ;engalamanehamilan dan melahiran ebelumnya. Ge>emaan da;a7 diurangi dengan bebera;a 7era;i ;enurun e>emaanyai7u 7era;i farma?l?gi dan n?n-farma?l?gi.  enzodiazepine, buspirone, dan antidepresan da;a7 men<adi 7era;i farma?l?gi un7u menurunangangguan e>emaan edangan 7era;i n?n-farma?l?gi un7u menurunane>emaan yai7u 7era;i ;i?l?gi9 ;i?7era;i9 ?gni7if9 ;erilau dan ber?rien7ai insight   yang meli;u7i relaai9 la7ihan ;erna;aan dan di7rai4Huny9 200P5. Cenurunan e>emaan da;a7 <uga dilauan dengan ;enge7ahuan 7en7ang ;eralinan mem;unyai ;eranan ;en7ing denganhubungan an7ara ;eria;an ibu hamil dalam mengahada;i ;eralinannan7inya9 ehingga ibu 7ida meraa >ema dan da;a7 menima7i ;r?e
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks