Bills

22 pages
134 views

Altınokta Körler Derneği [Eski] Web Sitesi Bilgi Mimarisi Raporu

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Bu raporda, bilgi mimarisi sistemleri Altınokta Körler Derneği [eski] web sitesi üzerinden ayrıntılı olarak incelenmiş, eksiklikler birinci aşamada, kullanıcının karşılaştığı sıkıntılar ikinci aşamada, sitenin olması gereken durumu ise üçüncü aşamada
Transcript
  Dönem Ödevi (Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi (HÜ BBY) Bölümü WebSitesi Bilgi Mimarisi Raporu) İncelenen web sitesinin adı ve erişim adresi: Altınota !örler "erne#i $eb sitesi (%ttp&''$$$altinotaorgtr') Grup no:  Grup üyeleri :  *) Yapra Hi+ürme, ' -*./*0*1 ' 2apra%icurme,3gmailcom-) Musta4a 5uran !alan ' -*./*01- ' 4uranalan13gmailcom1) "amla 6a#la Ya7ar ' -*1/*1*1 ' 8amlacagla9::3gmailcom.) ;uri !ı2ı ' -*19//0 ' nurii2i3gmailcom0) Senem Yıl8ırım ' -*1/*11- ' senem102il8irim3gmailcom  Görev Dağılımı Yapra Hi+ürme,& <tietleme %aın8a 8e#erlen8irme (birinci ve ü+üncü a7ama i+in) ' ba#ı72apan personanın 2a7a8ı#ı sııntıları 8ile getirme ' raporun genel birle7tirilmesi ;uri !ı2ı& ;avigas2on %aın8a 8e#erlen8irme (birinci ve ü+üncü a7ama i+in) ' görmeengelli o#lu i+in ara7tırma 2apan memurun 2a7a8ı#ı sııntıları 8ile getirmeSenem Yıl8ırım& 6er+eve %aın8a 8e#erlen8irme (birinci ve ü+üncü a7ama i+in) ' =örme<ngelliler >#retmenli#i Bölümü me,unu olan bir ö#retmenin site2i ,i2aretin8e ar7ıla7tı#ısııntıları 8ile getirme5uran !alan& ?asarım %aın8a 8e#erlen8irme (birinci ve ü+üncü a7ama i+in) ' görmeengelli birinin site8e 2a7a8ı#ı sııntıları 8ile getirme"amla 6a#la Ya7ar& "ü,en %aın8a 8e#erlen8irme (birinci ve ü+üncü a7ama i+in) ' bir üniversite ö#rencisinin ö8ev %a,ırlama i+in incele8i#i site8e ar7ıla7tı#ı sııntıları 8ilegetirme Giriş  =ünümü, tenolo@isin8e bilgi2e eri7im pe +o ullanıcı tara4ın8an internet ü,erin8en2apılmata8ır !ullanıcının ara8ı#ı bilgi2e ula7ma sürecin8e pe +o 4atörün etisi sö,onusu8ur Bu 4atörler8en biri 8e $eb sitelerinin sa%ip ol8u#u taslalar8ır Bu taslalar +e7itli sistemlerin bir ara8a olu7u ile canlanır ?asarım 8ü,en etietleme 8ola7ım ve +er+evea8ı verilen bu sistemlerin birle7imi sitenin genel tasla#ını olu7turur a2la7ılan bilgiortamlarının bu sistemler i+erisin8e    birle7imi bilgi ürünleri ve 8ene2imleri 7eillen8irmesanatı ve bilimine bilgi mimarisi 8enilmete8ir (Ciipe8i -D*0) Bu rapor8a bilgi mimarisi sistemleri Altınota !örler "erne#i $eb sitesi ü,erin8en a2rıntılıolara incelenmi7 esililer birinci a7ama8a ullanıcının ar7ıla7tı#ı sııntılar iincia7ama8a sitenin olması gereen 8urumu ise ü+üncü a7ama8a belirtilmi7tir  Birinci Aşama: itenin !evcut Durumu Eeil * Altınota !örler "erne#i $eb sitesinin mevcut %aritası  a"#er$eve Eeil - Sitenin mevcut +er+evesi!a2na& Web in4ormation arc%itecture 8eliverables an8 8iagrams -DD-     Altınokta Körler Derneği Web Sitesinin Çerçevesi Hakkında Değerlendirme  Web sitesi a+ıl8ı#ın8a bir arı7ılı gö,e +arpmata8ır Hangi ama+ i+erisin8e site i+ineol8u#una 8air 4iir verme2en 4oto#ra4lar mevcutturEeil 1 Altınota !örler "erne#i $eb sitesi i+in onulan logo ve 4oto#ra4ı "erne#in tanıtımı i+in o2ulan 4oto#ra4lar ise 8iatsi, bir 7eil8e 2erle7tirilmi7tir <steti a+ı8an geresi, ve ullanı7sı, olan a7a#ı8an 2uarı2a ve sa#8an sola a2an 2a,ılar mevcuttur!ullanılama2an ba#lantılar geresi, 2er aplamata8ır Sitenin i+eri#i ile ilgisi olma2an 2a,ıve ba#lantılara 2er verilmi7 bu 8urum ullanıcı i+in bir arma7a2a ne8en olmu7tur Menüsa2ısı :F8an 4a,la ve a2nı menü bira+ e, ullanılmı7 8urum8a8ır Ya,ıların 4arlı bo2ut verenler8e olması ullanıcının 8iatinin 8a#ılmasına ne8en olmata8ır !ullanıcının site2egir8i#in8e ne 2apması gereti#i %aın8a +o 4a,la 8ü7ünmesi gereen 8urum sö, onusu8ur b"Dü%en  Altınokta Körler Derneği Web Sitesinin Düzeni Hakkında Değerlendirme Altınota !örler "erne#i $eb sitesi i+in var olan 8ü,enleme sııntıları 7u 7eil8e8irGI+eri a+ısın8an baıl8ı#ın8a ullanılma2an bir+o elenti mevcutturYapı ve i+eri birbirin8en ba#ımsı,8ır (Jinlere tılan8ı#ın8a sa24a8an ba#ımsı,a+ılan bir+o pencere ile ar7ıla7ılmata8ır)A2nı i+eri mo8eli i+in 4arlı 2apılar ullanılmı7tır (Menü8e 4arlı ba7lılaratıla8ı#ın8a 4arlı 4i,isel 2apılara 2önlen8iri2or bütünlü mevcut 8e#il8ir)!elime bütünlü#ü mevcut 8e#il8ir (Her ısım8a görme engelliler i+in 4arlı betimlemeler ullanılmı7tır)I+erite mantısal olara gruplanması gereen onular site i+ine 8a#ılmı7 8urum8a8ır
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks