Investor Relations

88 pages
43 views

11735.pdf

of 88
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
11735.pdf
Transcript
  2018   -   Nisan   Volume: 1, Issue:1 http://dergipark.gov.tr/rs rsanatolia@gmail.com ULUSAL, İNDEKSLİ, SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ    E D İ  T Ö  R D E N Bilim dünyasının değerli insanları, R&S - Research Studies Anatolia Journal,   2018 yılında yayın hayatına başlamış  olup; ulusal, indeksli, hakemli, e- dergi olarak yayımlanan Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisidir. R&S - Research Studies Anatolia Journal,   Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarındaki özgün, araştırma ve güncel gelişmeleri paylaşma   amacıyla 3 ayda bir yayı mlanacak ola n süreli yayın niteliğinde akademik bir dergidir. Bu kapsamda; bilimsel araştırma bulgularının yanı sıra ; analiz, değerlendirme, tartışma vb. içerikli yazılara da yer veren, bilimsel nitelikteki dergilerin uyduğu standartlaşmaları kendi bünyesinde koruyan ve elektronik ortamda yayım yapan “bilimsel”    ve aynı zamanda “akademik”   bir dergidir. Akademik yayın hayatına başladığı ilk sayıda , birbirinden değerli 5 çalışmayı sizl erle buluşturan yazarlarımıza,   dergi yönetim kurulumuzun çok değerli üyelerine; danışma, yayın ve hakem kurullarında görev yaparak birikimlerini bizlerle paylaşan kıymetli hocalarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Akademik hayata bir nebze katkı sunmak amacıyla   çıkmış olduğumuz bu yolculukta, bilim dünyasının siz değerli insanlarını yayın kurulu, danışma kurulu, hakem kurulu ve yazar ol mak üzere   R&S - Research Studies Anatolia Journal  ailesin in bir üyesi olarak görmekten  b üyük gurur duyacağımızı belirtmek isterim. Bu vesile ile  R&S - Research Studies Anatolia Journal   olarak vereceğiniz her türlü destekten dolayı teşekkür eder, saygılar sunarım.  Dr. Arif YILDIZ (Editör)   http://dergipark.gov.tr/rs rsanatolia@gmail.com   http://dergipark.gov.tr/rs rsanatolia@gmail.com  R&S RESEARCH STUDIES  ANATOLIA JOURNAL   Vol/Cilt : 1   Issue/Sayı  : 1   Yayın T arihi: 20.04.2018 ISSN :   ……………..   Toplam Makale Sayısı:  5     JENERİK SAYFASI / G E N E R I C P A G E   http://dergipark.gov.tr/rs   rsanatolia@gmail.com   Disiplinler / Disciplines Social and Human Scientific Yayın Sıklığı / Frequency    OCAK, NİSAN   , TEMMUZ, EKİM    Ulusal & İndeksli   Editör / Editor  Dr. Arif YILDIZ Editör Yardımcısı / Co-Editor Uzm. Esra SİPAHİ  R&S-Research Studies Anatolia Journal, ulusal, hakemli, indeksli, açık erişimli, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında yayı m yapan bir e-dergidir. Yeni üye kaydı ile yayınlarınızı dergi web sayfası (http://dergipark.gov.tr/rs) üzerinden gönderebilir, yayın ve / veya hakem kurullarında yer alabilirsiniz. Değerli akademisyenlerimizle birlikte çalışmaktan onur duyacağımızı ifade etmek isteriz.  R&S-Research Studies Anatolia Journal, özgün bilimsel makaleler, sempozyum, kongre, çeviri, panel vb. bilimsel çalışmaları   yayı mla maktadır.  Bununla birlikte, yayı mlanan materyallerin hukuki, ekonomik ve etik sorumluluğu, yazarların sorumluluğu altında olup, R&S-Research Studies  Anatolia Journal, herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.  R&S-Research Studies Anatolia Journal, yayı m lanmış materyallerin fikri mülkiyet haklarına sahiptir. Dergide yayı m lanan her şey derginin iznine sahip olanlar dışında hiçbir yerde   yayınlanamaz   veya yayımlanamaz.     http://dergipark.gov.tr/rs rsanatolia@gmail.com    DANIŞMA KURULU   Unvan, Adı, Soyadı   Üniversite  / Kurum Prof. Dr. Bünyamin AKDEMİR   İnönü Üniversitesi   Prof. Dr. İsmail BAKAN    Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi   Prof. Dr. Mustafa TAŞLIYAN    Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi   Doç. Dr. H. Seçil FETTAHLIOĞLU    Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi   Doç. Dr. Mücahit ÇELİK     Adıyaman Üniversitesi   Doç. Dr. Ömer Okan FETTAHLIOĞLU    Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi   Doç. Dr. Yavuz AKÇİ     Adıyaman Üniversitesi   Dr. Öğr. Üyesi Bengü HIRLA K Kilis 7 Aralık Üniversitesi   Dr. Öğr. Üyesi Barış AYTEKİN    Kırklareli Üniversitesi   Dr. Öğr. Üyesi Burak TELLİ     Adıyaman Üniversitesi   Dr. Öğr. Üyesi Gamze Ebru ÇİFTÇİ    Hitit Üniversitesi   Dr. Öğr. Üyesi Kazım KILINÇ    Batman Üniversitesi   BU SAYIDAKİ MAKALELERİ DEĞERLENDİREN HAKEM KURULU   Unvan, Adı, Soyadı   Üniversite  / Kurum Doç. Dr. Ömer Okan FETAHLIOĞLU    Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi   Doç. Dr. Yavuz AKÇİ     Adıyaman Üniversitesi   Dr. Öğr. Üyesi Bengü HIRLAK    Kilis 7 Aralık Üniversitesi  Dr. Öğr. Üyesi Burak TELLİ     Adıyaman Üniversitesi   Dr. Öğr. Üyesi Kazım KILINÇ    Batman Üniversitesi   Dr. Mert ÖZGÜNER    Adıyaman Üniversitesi   Dr. Erkan PERKTAŞ     Adıyaman Üniversitesi   Dr. Ahmet YILDIRIM Milli Eğitim Bakanlığı   TARANAN İNDEKSLER   Google Scholar OpenAIRE      R&S RESEARCH STUDIES  ANATOLIA JOURNAL   Vol/Cilt: 1, Issue/Sayı: 1   Yayın T arihi: 20/04/2018 ISSN:   ……………..   Toplam Makale Sayısı : 5   İ Ç İ N D E K İ L E R Burkay ERGÖREN  & Ayhan URAL   1-10 Kendiliğinden Örgütlü Ortamlarda Kendi Kendine Öğrenme Süreci   Self Learning Process In Self-Organized Environment Süheyla Gülgün KOYUNCUOĞLU  11-34 Ulusal Kültür ve Kurumsal Çevrenin İç Kontrol İfşaatına Etkisi   The Impact of National Culture and Institutional Environment On Internal Control Disclosures Esra SİPAHİ , Erkin ARTANTAŞ & Deniz ŞİŞMAN  35-49 Kurumsal Yönetişimin Şirket Performansı Üzerindeki Etkisi: Vietnam’da Gerçekleştirilen Deneysel Çalışma   The Impact of Corporate Governance on Firm Performance: Empirical Study in Vietnam   Yılmaz DEMİRALP  50-61 Muhasebe Sektöründe Strateji ve İş Etiğinin Rolü: Adıyaman İlinde Bulunan Muhasebe Bürolarında Uygulanması (Adıyaman Örneği ) Role of Business Ethics and Strategy in Accounting Sector Application of It in Accounting Offices in Ad  ı  yaman (The Case of Ad  ı  yaman) Mustafa ERİNMEZ, Durmuş KOÇAK & Erkin ARTANTAŞ   62-83  Algı lanan Hizmet Kalitesinin Müşteri Bağlılığına Etkisi v e Kamu Kurumlar ı  Sosyal Tesisleri Örneği   Impact of Perceived Service Quality on Customer Loyality and Public Institutions Social Facilities an Example
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x