Government Documents

2 pages
11 views

Techniki tlumaczeniowe Hejwowski

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Techniki tlumaczeniowe Hejwowski
Transcript
  Techniki tłumaczeniwe Hejwwski:   1.   Reprukcja bez bjaśnieo.   (bywa też nazywa reprukcją, transferem, zapżyczeniem). Użycie w tekście celwym słwa „niezasymilwaneg”, nie becneg w języku docelowym . Technika ta częst wiąże się z delikatnymi zmianami np. w pisowni czy wymowie (prawie zawsze i w takim wypaku mżna mówid  pbieostwie  terminu naturalizacji   P. Newmarka ). Mżna przyjąd, że w tym wypaku zapożyczenie  bywa skutkiem reprodukcji  . To niezbyt dobra technika , bo bez odpowiedniego kontekstu, częst uniemżliwia czytelnikwi czytanie znaczenia słwa.  2.   Reprukcja z bjaśnieniem –   t bezpieczniejsza technika, pnieważ pis pzwala czytelnikwi zreknstruwad pewne sceny i myślid się znaczenia. Waą jest fakt, że przeczyt anie bjaśnienia nie jest samzielnym zrzumieniem aneg fragmentu , przez co tekst mże stracid na aluzyjnści czy irnii. Wyjaśnienia nie pwinny byd zbyt ługie i męczące   (paratekst nie mże minwad na tekstem właściwym). Mże byd realizwane za pomo cą przypisu lub pisu w tekście (np. Znana piosenka Beatlesów Penny Lane ).  3.   Tłumaczenie syntagmatyczne bez bjaśnieo. Barz ryzykwne, pnieważ mże sptęgwad ryzyk związane z wiema pprzenimi technikami. Plega na słwnym przetłumaczenie większej części zania (np. kliku słów) . Z teg pwu wyraz w języku plskim c prawa nie bęzie tłumaczeniem zupełnie słwnym, ale mże wygląad śd niesfrnie i nienaturalnie  po polsku. Np. „Pitr was kille in the street in December 1970” z „Pitr nie żyje,   zabity na ulicy w gruniu sieemziesiąteg rku”  - w ang. Tłumaczeniu za śmiercią Pitra mógł stad np. wypaek samchwy: tłumaczenie traci na wartści. Ta technika mże też ukrywad głębszy sens jakiegś sfrmułwania   mająceg znacznie pważniejszy wy źwięk np. tłumaczenie „cierpiał za miliny” jak „Suffere fr millins”.  4.   Tłumaczenie syntagmatyczne z bjaśnieniem. Objasnienie w postaci przypisu lub krótkiego kmentarza ma te same way c tłumaczenie syntagmatyczne bez bjaśnienia, ale mże byd w por ząku gy bjaśnienie jest krótkie, jasne i zgne z prawą. Np. tłumaczenie „Wrna rła nie pkna” i słwne tłumaczenie z przypisem wyjaśniającym francuskiemu czytelnikwi grę słwną i nśniki kulturwe.  5.   Uznany ekwiwalent. Pstawwa technika w tłuma czeniu nazw instytucji, organizacji, nazwisk, nazw geograficznych. Niestety elementy kulturowe , w przypadku kultur mniej rozpowszechnionych, rzak mają ustalne i uznane z góry tłumaczenie , lateg częst zarzają się raczej kłptliwe wpaki np. „wizerunki Czarnej Manny” zstały przełżne   jak „pictures f Black Manna”   (i tak taki przekła mał pwie nieczytanemu czytelnikowi). Również w przypaku zieł literackich autr tłumaczenia ma bwiązek sprawzid czy nie ma już rzpwszechnineg i uznaneg ekwiwalentu tytułu lub imina , a więc nie Frezia Phi Phi a Kubuś Puchatek. Również cytaty pwinny zstad wcześniej zweryfikwane, by uniknąd tłumaczenia p raz rugi. Czasami jenak mżna tłumaczyd samemu (jeżeli gtwe już tłumaczenie nie spełnia wymagao ).  6.   Ekwiwalent funkcjonalny  –  (u Newmarka jako ekwiwalent     funkcjonalny   i ekwiwalent    kulturowy  ). Polega na zastąpieniu nazwy  (lub aluzji) zjawiska lepiej znanego w kulturze wyjściwej nazwą   (lub aluzją) zjawiska lepiej znanego w kulturze docelowej . Technika skuteczna, gy nie a się znaleźd lepszeg ekwiwalentu , gdy element nie jest istotny   (jeżeli byłby, t mógłby zmienid cały sens aneg zieła) lub gy nie ma lepszeg rzwiązania . Np. tytuł książki Beatlesów Penny Lane   mżna by był zastąpid tytuł em Yesterday  , bo w Polsce wyaje się n lepiej znany, a funkcja pzstaje ta sama –  aluzja do piosenki wielkich Beatlesów; awanie przypisu niweczył by całe zamierzenie autra, a hipernim (np. „znany przebój” awałby gólnik zamiast knkretu, a przecież Penny Lane   nie występuje w tekście jak cś ważneg, t zalewie chwytliwy tytuł). Tak samo z akcentem Cockney  –   mżna pwiezied np.Debbie pwtarza w kółk no i kurde –    bre rzwiązanie, b mówi cś czytelnikowi polskiemu.  7.   Hiperonim  –  zawsze gubi jak iś element, jenak jest bre gy element nie grywa znaczącej rli, pjawia się tylk raz lub gy nie ma innej mżliwści przekłau. Owłanie się  bardziej ogólnego bytu, np. Chevrolet->Samochód, A-Levels- >Egzaminy. Pwyżej wyjaśnine, dlaczego nie wa rt zastępwad hipernimem takich elementów jak Penny Lane.  8.   Ekwiwalent opisowy  –   użycie pisu zamiast terminu, lateg mże byd stswana tylk wtey, gy pjawia się w tekście tylk raz i nie grywa żanej rli. Np. Cichciemni jak „men wh were parachute int Plan uring the Occupatin” –   nazwa ta pjawia się w książce Raport o stanie wojennym  tylko raz.  9.   Opuszczenie  –   puszczenie elementu kulturweg w tłumaczeniu jest abslutną statecznścią i w tłumaczeniach literackich rzwiązaniem niepuszczalnym np. w książce M. Tmickiej i jej przekłazie na francuski pminięt liczne fargmenty pisujące realia i histrię pwjennej Warszawy. Częst pmija się np. pjeyncze zwrty, ale t przecież ne stanwią  niepwtarzalnści i inywiualnści aneg zieła.  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x