Economy & Finance

13 pages
202 views

Rola stanowiska archeologicznego w Bruszczewie (Wielkopolska) w pełnieniu funkcji edukacyjnej, turystycznej i muzealnej w regionie, [w:] M.K. Leniartek (red.) Komercjalizm turystyki kulturowej, Wrocław, 2003.

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Obszary w dorzeczu środkowej Warty i Obry znane są ze spektakularnych znalezisk z początków epoki brązu (pierwsza polowa II tysiąclecia przed Chr.). Są to: kurhanowe cmentarzysko grobów książęcych w Łękach Małych, liczne skarby wyrobów brązowych oraz
Transcript
   WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA  we Wrocławiu KOMERCJALIZM TURYSTYKI KULTUROWEJ Redakcja naukowa Mieczysław K. Leniartek  Wydawnictwo  Wyższej Szkoły Zarządzania  Wrocław 2003  Seria: Monografie Prace Zbiorowe  Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja" we Wrocławiu Recenzent: Dr inż. hab. Wojciech Kosiński 󰀭 prof. PK Projekt okładek tomu I  {Eksploracja przestrzeni historycznej)  i tomu II  (Komercjalizm turystyki kulturowej) —  Barbara Kaczmarek © Copyright by WSZ „Edukacja" we Wrocławiu ISBN 978󰀭83󰀭87708󰀭62󰀭7  Spis treści  Wprowadzenie 7 Introduction... 15 MARKETING KRAJOBRAZU  Anna Mitkowska, Katarzyna Hodor,  Sredniowieczno󰀭barokowy krajobraz Pilicy na „Szlaku Orlich Gniazd" w Jurze Krakowsko󰀭Częstochowskiej  25  Alina Zajadacz, Małgorzata Gniazdowska,  Dziedzictwo kulturowe południowo󰀭zachod󰀭 niej Wielkopolski a szanse rozwoju turystyki kulturowo󰀭poznawczej  41 Dorota Mączka,  Walory turystyczno󰀭krajoznawcze doliny Bugu na przykładzie gmin nadbużańskich Południowego Podlasia  51 Sylwia Rodak,  Grodziska wczesnośredniowieczne w krajobrazie polskiej części Sude󰀭tów Środkowych  59 Jerzy Potyrała,  Śląskie forty kleszczowe z XVIII w. — ich podobieństwa i stan za󰀭chowania oraz możliwości adaptacji dla potrzeb turystyki  71 Michał Bytys,  Sanktuaria pielgrzymkowe jako dziedzictwo kulturowe Południowe󰀭go Podlasia  83 Magdalena Duda󰀭Seifert,  Sudeckie kościoły drewniane jako walor turystyczny   93  Anna Cała,  Sakralne dziedzictwo kulturowe i jego wpływ na wizerunek kłodzkich  wsi  103 Beata Kozaczyńska,  Mała architektura sakralna w krajobrazie kulturowym Ziemi  Węgrowskiej  111 Jadwiga Środulska󰀭Wielgus,  Znaczenie szlaków turystyki kulturowej w promocji za- bytkowego krajobrazu inżynieryjnego  123 Jan Ondárček, Sylva Hřebičková,  Cyciotourism (espacialy singletrack) as a frugal form of cognition of cultural heritage  131  Andrzej Gołembnik,  Nowe formy i możliwości promocji dziedzictwa archeologicz-nego — przykład wilanowski  137 HISTORIA JAKO PRODUKT Zygmunt Kruczek,  Kreowanie nowych produktów turystycznych w projekcie „Tu-rystyka wspólna sprawa" w oparciu o dziedzictwo kulturowe  151  6 Lucyna Biały,  Rübezahl a turystyka. Problemy komercjalizacji mitu  161 Ewa Lisowska, Aleksandra Pankiewicz,  Archeologia a zagospodarowanie turystycz-ne Wzgórz Niemczańsko󰀭Strzelińskich  173 Jerzy Potyrała, Łukasz Pardela,  Twierdza Wrocław (1890󰀭1918) jako element wzbo- gacający ofertę turystyczną Wrocławia  195 Mieczysław K. Leniartek,  Kurort   versus  Spa 󰀭  konflikt pomiędzy tradycją a nowo- czesnością   201 Katarzyna Łakomy,  Możliwości i sposoby adaptacji zabytkowych założeń willowo󰀭ogro󰀭dowych z terenu Katowic do celów społecznych, edukacyjnych i turystycznych  .... 213 Joanna Serdyńska, Anna Kossak󰀭Jagodzińska,  Szlakiem modernistycznej architektu- ry mieszkaniowej śródmieścia Katowic  221 Jacek Suchodolski,  Specyfika architektury regionalnej obiektów rekreacji i wypo-czynku na ziemi wałbrzyskiej, jako czynnik sprzyjający rozwojowi turystyki .. 233 Krystyna Mazuruk,  Ekspozycja Muzeum Ikon w Supraślu — nowoczesna forma wy-stawiennicza  249 Danuta Nałęcka,  Andrzej Kasprzyk, Kultura ludowa południowego Podlasia a oferta rekreacyjna gospodarstw agroturystycznych  263 Magdalena Woźniczko,  Dominik Orłowski, Chleb w tradycji ludowej i jego wyko-rzystanie w ofercie turystycznej muzeów na wolnym powietrzu  273 KONTEKST SPOŁECZNY Kazimiera Orzechowska󰀭Kowalska,  Europejski Szlak Pielgrzymkowy Rady Europy nośnikiem wybranych wartości kulturowych  289 Iwona Hodorowicz, Franciszek Mróz,  Pielgrzymowanie i turystyka religijna do ośrod- ków pielgrzymkowych i kultu religijnego wpisanych na listę Światowego Dzie-dzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO  299 Ignacy Einhorn, Jakub Einhorn,  Wielokulturowe dziedzictwo Ziemi Kłodzkiej  329 Marek Staffa , Zagospodarowanie turystyczne granicy w Sudetach po 1945 roku ............. 341 Julia Gołębiewska,  Uczestnictwo w kulturze a rozwój turystyki kulturowej  347 Ewa Laskowska,  Motywy uczestnictwa w kulturze na przykładzie Muzeum Naro-dowego w Gdańsku  355 Małgorzata Żochowska,  Przejawy działalności kulturalnej jako potencjalny walor tu-rystyczny Ziemi Kłodzkiej  369  Anna Wojtas Harań,  Formy ochrony środowiska kulturowego wobec przekształceń  w zagospodarowaniu przestrzennym  379  Aneta Biela,  Rola dziedzictwa kulturowego w strategii rozwoju gminy Osiecznica .......... 389 Krystyna Dziubacka,  Turystyka wiejska jako czynnik aktywizacji wsi  399 Dominik Orłowski, Magdalena Woźniczko,  Dziedzictwo kulturowe wsi mazowieckiej ze szczególnym uwzględnieniem regionalnych potraw w ofercie turystycznej skan-senu w Sierpcu  411 Janusz Czebreszuk, Iwona Hildebrandt󰀭Radke, Johannes Muller,  Rola stanowiska ar- cheologicznego w Bruszczewie (Wielkopolska) w pełnieniu funkcji edukacyjnej, turystycznej i muzealnej w regionie  423 Zbigniew Radziewanowski,  „Wielka Ruina" 󰀭 odbudowa i renowacja budynku daw-nej biblioteki Opactwa Benedyktynów w Tyńcu na cele kultury   431 Maciej Szymczyk,  Znaczenie młyna papierniczego w Dusznikach Zdroju dla roz- woju turystyki  445 Bogusław Szuba,  Sanktuarium w Karpowie, miejsce kultu na turystycznym szlaku ......... 453
Related Documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x