Automobiles

6 pages
169 views

ПРОЯВИ ІДЕЇ РЕФОРМАЦІЇ У ЖИВОПИСІ НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ ЛУКАСА КРАНАХА

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Summary: The period of Reformation for European society is characterised with revolutionary changes which are clearly demonstrated in art of the time. The article discloses the ideas of Reformist manifestation in painting art with examples of German
Transcript
  ПРОЯВИ ІДЕЇ РЕФОРМАЦІЇ У ЖИВОПИСІ   НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ   ЛУКАСА КРАНАХА Анотація:   Період Реформації характеризується революційними змінами в європейському суспільстві, що можна простежити в мистецтві того часу. Робота висвітлює прояви  реформаторських ідей в живописі XVI ст. на прикладі робіт німецького художника Лукаса Кранаха, проводиться аналіз кризи Католицької церкви і підйом на її фоні протестантизму як нової рушійної сили прогресу.   Ключові слова:   живопис, композиція, Лукас Кранах, мистецтво, Північне Відродження, портрет, протестантизм, революція, Реформація Аннотация:   Период Реформации можно характеризовать революционными изменениями в европейском обществе, которые ярко проявляются в искусстве того времени. Работа  раскрывает проявления реформаторских идей в живописи XVI в. на примере работ немецкого художника Лукаса Кранаха, проводится анализ кризиса Католической церкви и подъем на ее фоне протестантизма как нового двигателя прогресса в обществе.   Ключевые слова:   живопись, искусство, композиция, Лукас Кранах, портрет, протестантизм, Северное Возрождение, революция, Реформация  Summary: The period of Reformation for European society is characterised with revolutionary changes which are clearly demonstrated in art of the time. The article discloses the ideas of Reformist manifestation in painting art with examples of German artist Lucas Cranach the Elder in 16 century, as well as it is the analysis of Catholic Church crisis and prosperity of Protestantism as a new engine of progress in society on its background. Key Words: art, composition, Lucas Cranach the Elder, North Renaissance, painting, portrait, Protestantism, Reformation, revolution Період кінця XV  –    початку XVI ст. відзначився численними конфліктами, громадянськими війнами, складними міждержавними відносинами. Головна ідея Реформації полягала у перетворенні католицької церкви і поверненню до витоків віри у її першочерговому вигляді. Однак ці ідеї сприяли розвитку і формуванню нової релігійної течії . Внаслідок усіх змін європейське суспільство стало свідком розквіту нової культури, утворенню нових   держав та   міст, що яскраво відображається і в живописі того часу. Окрім того, епоха Реформації характеризується глибокими змінами в науковій думці, філософії,  релігії, що яскраво простежується в роботах Мартіна Лютера  (1483-1546) . Реформатор справив неабиякий вплив на творчу діяльність багатьох митців того часу , які створювали картини, наділяючи їх    революційними ідеями і демонстрували зміни тієї   епохи. Прояви тенденцій сучасності як   ніколи найбільш помітні в мистецтві. Під впливом нових думок, ідей і поглядів на життя митець прагне виразити свої емоції та погляди на життя через пензель. На заміну канонічним зображенням святих   поступово приходить побутовий живопис, який почав активно розвиватись . Активно розвивається традиція виконання портретів   на замовлення. Митці більше уваги почали приділяти міміці головних героїв, пропорціям тіла та перспективі. Це   стало   серйозним поштовхом до подальшого  розвитку   культури європейського суспільства .  Яскравим прикладом є німецький художник Лукас Кранах   Старший, роботи якого заслуговують на увагу.   Лукас Кранах Старший (1472 -1553  –    німецький художник, один із найвпливовіших і яскравих представників епохи Реформації в живописі  [2] . Серед його робіт   чимало картин і ксилографії, найбільш визначними з яких є вівтарі, судові портрети і портрети протестантської Реформації, а також зображення біблійних та міфологічних персонажів.    Роботи Лукаса Кранаха насичені містичним символізмом, що поєднує реальність та біблійні мотиви, а техніка митця додає головним персонажам своєрідної магічності   і неземної загадковості, яка заворожує глядача з першого погляду . Реформація сильно вплинула на творчість художника, визначальним стало його знайомство і подальші дружні відносини з Мартіном Лютером. Кранах був знайом майже з усіма видатними людьми свого часу, але знайомство з Мартіном Лютером зіграло ключову роль у творчості художника, збагативши його новими ідеями та світоглядом [6]. Художник, так само як й інші реформісти, піддався змінам, які принесла епоха. Напрямок його професійної діяльності змінюються паралельно з втратою Церкви свого верховенства та її спонсорства у сфері мистецтва. У своїх роботах митець  робив натяки на власне ставлення до божественного та   виражав своє бачення його. Прийнявши вчення Лютера, Кранах стає реформаторським живописцем, що відображається у його картинах і гравюрах . Відзначимо, що на у XVI портрети Мартіна Лютера, написані Лукасом Кранахом, підлягали жорсткій критиці через простоту   і технічну примітивність  [2]. Однак надалі з’ясувалось, що ці портрети –    єдині портрети із зображенням реформатора. Тому на сучасному етапі портретні    роботи Кранаха вважаються важливими історичними та мистецькими пам’ятками для суспільства.   Кранах написав чимало портретів Мартіна Лютера, що, у свою чергу, сприяло поширенню протестантизму по Європі. Стиль Кранаха –    унікальний і неперевершений, особливістю якого є простота   (див. малюнок 1). Можна сказати, що Кранах був, свого роду, мінімалістом . Художник часто зображував реформатора романтичним персонажем у звичайному світському вбранні. Це пояснюється і тим, що Мартіну Лютеру доводилось переховуватись і вести тихий та непримітний спосіб життя. Малюнок 1   «Портрет Мартіна Лютера», Лукас Кранах Старший, 1532 р. [11] Аналізуючи портрет Мартіна Лютера неможливо не підмітити, що автор намагається звернути увагу глядача на обличчя реформатора, упускаючи деталі другого плану. Відповідно до тенденцій того часу, Кранах за допомогою детально промальованої міміки намагається передати основну ідею роботи, розкриваючи таким чином характер головного персонажа. Оскільки Мартін Лютер перебував у розшуку через свої релігійні та політичні погляди, йому доводилось носити скромний темний одяг, що і зображує на портреті Лука Кранах. Водночас, простий чорний одяг головного персонажа   змушує глядача звертати увагу саме на його обличчя, яке виражає впевненість, рішучість та цілеспрямованість   у виконанні своїх задумів . В даному портреті   Лукас Кранах відкриває світу великого реформатора,  намагається через портрети пояснити якою є ця людина. Мартін Лютер був одним із найкращих друзів художника, і зіграв у його житті важливу роль. Враховуючи присутню між ними взаємоповагу, можна припустити, що Кранах зображував його таким, яким відчував –    світлою та вихованою людиною. У часи своїх переховувань Мартін Лютер працював над перекладом на німецьку мову Біблії, у чому йому допомагав Лукас Кранах, створюючи до неї ілюстрації. Відмітимо, що Біблія Лютера не була першою німецькою. Однак жоден з попередніх Її перекладачів не досягав лютеранського рівня майстерності та передачі сенсу заповідей, тому що користувався складними лінгвістичними особливостями, незрозумілими для простих людей  [2]. Тому головною рисою Біблії Лютера була   простота трактувань заповідей. Якщо до цього вважалось, що трактувати Її можуть лише священнослужителі, то тепер Біблія стала книгою для усіх людей.   Завдяки своєму особливому стилю простоти в живописі, Лукасу Кранаху   вдалось ілюструвати Біблію Лютера належним чином, зрозумілою для простих людей мовою. З - поміж усіх його ілюстрацій до святого писання   необхідно виділити зображення «Вознесіння пророка Іллі на вогняній колісниці» (див. малюнок 2). На ілюстрації Кранах зображує два етапи Вознесіння пророка.   На першому автор зобразив Іллю на землі, він молиться і дивиться на небо в очікуванні дива. Композиційний центр і кульмінація дійства знаходиться в горі по центру, де зображено сам процес вознесіння. На другому плані –    люди, які зібрались подивитись на те, що відбувається.   Малюнок 2   «Вознесіння пророка Іллі на вогняній колісниці», Лукас Кранах, 1534 р. [5] Необхідно відзначити, що за натовпом людей художник зобразив місто, з типовою для Німеччини архітектурою того часу. З огляду на це можна зробити припущення, що зображення біблійних мотивів з використанням сучасних елементів допомагає простим людям краще зрозуміти суть, яку намагається передати Свята Книга. Відтак, якщо Реформація заперечує дії благодаті через зображення святих, це означає, що біблійська ілюстрація епохи Реформації –    звичайний благочестивий малюнок. Ілюстрації Кранаха –    це не лише спроба передати історичне розуміння духовного, але і спроба через мистецтво перенести релігійне на побутовий рівень суспільства на його ж благо.   У своїх роботах Лукас Кранах також намагався зобразити і саму Реформацію та її місце в суспільстві. Це яскраво можна простежити в таких роботах як   «Алегорія Меланхолії» 1528 р. і «Меланхолія» 1532 р.   «Алегорія Меланхолії» сповнена загадками Північного Відродження, уособлюючи тогочасні зміни в релігійному і соціальному житті суспільства   (див. малюнок 3). Упродовж  багатьох років церква контролювала усі   сфери   діяльності людини, включаючи розвиток науки, філософії та мистецтва. У період Реформації відбувається переоцінка цінностей, що підштовхує митців виходити за рамки дозволеного католицької церкви та експериментувати. В даній роботі Лукас Кранах виділяє трьох головних персонажів –     рудоволосу жінку, чотирьох маленьких дітей та собаку . Картина насичена величезною кількістю символічних елементів. Так, у XVI ст., в часи Реформації, меланхолія асоціювалась із Сатурном, собакою і теслярством  [6] . Спираючись на ці факти можна стверджувати, що куля на першому плані роботи Кранаха –    уособлення планети. В даному випадку можна говорити про революційний підтекст картини, адже Католицька церква забороняла будь - які теорії створення світу окрім релігійної.   Паралельно з їх побутовими проблемами, на другому плані зображуються події, які мають пряме відображення сучасності –    зміни в суспільстві та нові релігійні реалії. Діти, аби згаяти час, розважаються із знесиленим собакою у той час як жінка займається різьбленням. В її очах неможливо простежити конкретних емоцій –    вони максимально приховані за маскою рівноваги, байдужості та меланхолії. Імовірно, вона знає, що відбувається в суспільстві, за вікном, але не виражає конкретних емоцій радості чи смутку. Для неї головне лише одне –    тиша, спокій та стабільність. Своїм зовнішнім виглядом вона ніби доводить глядачеві те, що знає чим усе закінчиться як для неї, її дітей та собаки, так і для суспільства. Малюнок 3 Лукас Кранах «Алегорія Меланхолії», 1528 р.  [3] Дана картина Лукаса Кранаха має містичний відтінок завдяки умілому використанню світа й тіні. Митець застосовує різноманітний колорит, намагаючись досягти величезної кількості відтінків. Відтак, кольорова гамма, в якій переважають сіро - сині пастельні тони, обрані автором для передачі меланхолічного настрою подій на картині. Якщо ретельніше звернути увагу другий план, то можна побачити, що в хмарі диму і революції –    селянське повстання, і люди несуть білий прапор. Це також можна розцінювати як меланхолічний символізм необхідності закінчення ворожнечі між церквою і потребами суспільства бути вільними від канонів католицизму. Важливого значення має робота 1532 р., яка є логічним продовженням «Алегорії Меланхолії» (див. малюнок 4). Дана картина ніби дає відповіді на запитання, які глядач  поставив собі відносно попередньої роботи стосовно долі собаки, причин різьблення палиці та подій в суспільстві, які зображено за вікном. На першому плані троє дітей граються з кулею, намагаючись прокотити її крізь вирізьблене коло . Жінка вирізьбила це коло і дві палиці для дітей, продовжуючи різьбити третю. Відмітимо, що куля на цій картині зображена у більших розмірах у порівнянні з попередньою. Це може символізувати душевний більш меланхолічний стан жінки та ситуації довкола. Ближче до вікна автор зобразив двох перепілок, які в християнському живописі означали істину Христа і обман, злодійство і хитрість [ 4 ]. Ці птахи уособлюють собою дух Реформації, послідовники якої намагаються пролити світло людям на істину Католицької церкви. Важливо відмітити, що під час будь - яких революційних процесів суспільство завжди прагне знайти правду у ситуації, яка склалася, однак не завжди вдається відділити правду від брехні. Ці перепілки є символом радикальних змін у житті європейського суспільства, яке прагне здобути свободу від тотального релігійного контролю в усіх сферах діяльності.   На задньому плані автор зображує військове зіткнення, над яким насувається період суспільних змін, що так само є уособленням революційних змін та настроїв у суспільстві. Містичне зображення відьом, які переслідують аристократів, які тікають від них верхи на свійській худобі, уособлює перемогу реформації над усталеними канонами католицької церкви   та зміну влади в суспільстві . Рудоволоса жінка, так само спокійно і байдуже реагує на все, що відбувається довкола. Її погляд ніби пустий, і водночас проникливий. Вона інтуїтивно бачить, що відбувається за вікном і у кімнаті, водночас дивлячись повз усе, що відбувається довкола. Її поведінка змушує акцентувати увагу на її внутрішніх переживаннях, її меланхолічному стані і переживаннях змін в суспільстві.   Малюнок 4   Лукас Кранах «Меланхолія», 1532 р.  [8]   Можливо, що «Меланхолія» Лусака Кранаха відображає сприйняття меланхолії Мартіном Лютером як «ванну Сатани», якій він протистоїть із «духовністю» та вірою у Слово Боже [ 7 ]. Незважаючи на будь - які перешкоди, загадкова природа робіт Кранаха залишається відкритою до власних інтерпретацій глядача.   Підсумовуючи варто зазначити, що Реформація сприяла зближенню церкви з людиною. Роботи Лукаса Кранаха характеризуються простотою, яка одночасно поєднується з містичним символізмом. Завдяки своєму таланту, політичним переконанням та відданості справі, художник став частиною історії епохи Реформації, приймаючи в ній безпосередню участь. Лукасом Кранахом створені чи не єдині у світі портрети Мартіна Лютера, ілюстрував
Related Documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x