Self Improvement

20 pages
189 views

Zdeněk V. Tobolka: Kůň v bájesloví slovanském / A horse in mythology of Slavic

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Studie byla publikována v Časopise vlasteneckém muzejním spolku olomouckém roku 1894 / The study was published in the Journal of the patriotic museum association in Olomouc in 1894.
Transcript
  Kůňvbájeslovílovanském. PodáváZdeněkV.Tobolka.(Prácezeslovanskéhoseminářeprof.dr. J.Gebauefa. Úvod.1)Probíráme-lisebájeminárodůslovanských,naleznemesotvajezvíře,kterébytakčetněsevyškytalovnich,akterébybyloopředmythemtakjakokůň.Stáleastálesetkávámesestímtoživočichem,astálevidímejejjakoprůvodcebytostí,aťjižbáječných,aťjižpř ‐ zených.Uvažujeme-lipak,tusamasebounamaneseotázka,pročprkůňvšudetupřichází,pátrámekrátcepopříčinětohotozjevu.těžkonaotázkututoodpověděti.Jsoupřípady,atěchjestvelmimnkdepříčinuvůbecjasněpoznatinemůžeme,jsouvšakipřípady,příčinuvypátráme,ataležípakvjednotlivýchbájíchsamých.Uvedemevúvodutomtotynejdůležitější.PročSlovanvidělvsluncikoně,kterýmájenačele,neboprojepředstavovaljakospřeženízlatohřívýchkoní?Obojezajistéděloproto,žerychlýpohybsluncevzbudilvčlověkuzosobňujícímpředstaokoniavozeslunečním,právětak,jakotýžpohybupomínalSlovjindeajindynazvířejinékupř.krávu,ptákaatd.2)Pochodten ‐ kujesepakvpřípadechijiných,jakopřiměsíci,hvězdáchavěChtějícetotozosobněnívyložitiještělépe,musímepřipomenouti,žečloprimitivnímělvždynáklonnostpřírodnízjevyzosobňovatinazáklněčehotřetího;zdesetodějepodobouzvířecí. ‘)Zčetnéliteraturyjednajícíokoniuvádímetytospisy: a Sestanoviskabájeslovného:AngelodeGubernatis:Zoologicalmythologyorthelegendsofanimals,Lon1872.Dvadíly.NěmeckyvydalM.Hartmann1874vLipsku.J.Grimm:DeutscheMythologie.II.551ad.M.Jähes:RossundReiterinLebenundSprache,GlaubenundGedichteDeutschen.Leipzig1872. A.Аеанасьевъ:ПоэтичесюявоззрЬтяСлавяпънаприроду.Мос1865.Třidíly.А.Н.Веселовший:КоньВладимира.(МелюязаметкипобьлинаЖ.М.Н.Пр.1885.Дек.) Dr.К.Szulc:MythologiaSlowiaiiska.Poznaň1880.196ad.Koůituraczarnywmythologii.Dr.V.Tille:Skupinalidovýchpovídekoneznámémrekovi,jenžvzávodzískalprinceznuzachoť.Praha1892.8.91.aj. b Shledisekjiných:C.A.Piétrement:Leschevauxdansleatempspréhistoriquesethistoriques.Paris1K.Löffler:GeschichtedesPferdes.Berlin1863.Dvadíly.W.C.Moirtin:DieGeschichtedesPferdes.Stuttgart1847.M.hr.Czapski:Hystoryapowszechnakonia.Poznan1874—76.Třidíly.KráobsahlátkyvizvO.KolbergaLud.XV.56.217ad.Můjčlánek:Kůň,věrnýjonákaslovanského.Udomácíhokrbu.(PřílohakNovýmMódám).V.22.   Jinak vysvětliti jest však, proč Slované víly představovali s‐době koní. Zdá se nám, že příčina toho leží v tom, ževíly jsou‐něné obláčky, a obrazem oblaků větrem hnaných je kůň. 3)Poslední konečně případ nalezáme při přeměně Mory v bíléhoMora jest zajisté duše zemřelého člověka. Pojímá pak se jakopro sebe. Ale zrovna tak jako duše, stěhuje se vpodoby různýchVýklad tento platí  i o strašidlech, vlkodlacích a j. 4) * ** Pokud písemné památky o Slovanech sahají, všude tu u jako věrný druh Slovanův kůň.Zmiňuje se o tom Ibn Fotland (921/2) při popisu pohřebníc‐řadů na Rusislovy : „Pak přinesli veškeré jeho zbraně a polož je po boku; pak vzali dva koně, honili je, až sezpotili, pak jmečem a maso jejich hodili do lodi“ ;5) mluví o tom v XI sAbu Obejd Abdallah al-Bekri vypravuje o zemi slovanské: „Krajina je krajina s laciným obilím, bohata koňstvem ; odtud je takévdo jiných krajin“, 6) a o Praze podotýkaje, že sedla iuzdy ištítdělají, nepřímo říká, že i tu koní  s dostatek se užívalo. 7) Tato svzajisté stačí, abychom věřili, že v dobách pradávdých kůňbyl prSlovanův.Ptejme se nyní, jak vysvětlovali si praotcové našipůvod koY Čechách bájí  o tom takto: „Když Pán Bůh Adama a Evuvyhnal, musili si namahavou prací  chleba dobývat. Neměli tehdtakových pomocníků, jako máme nyní. Sami tahali sitěžký pluhaž se jim řinul pot po těle. Jednou byly jim brány stále těžší až konečně nemohli jimi ani hnouti. Dali se oba do nářku aTu к nim přišel Pán Bůh a tázal se jich, proč naříkají. I stěžovže jim je pluh stále těžší a branami že nemohou již ani z místaBůh jim řekl, aby se ohlédli, a když tak učinili, uviděli čerta sna branách. Protobyly jim tak těžké. I řekl BůhAdamovi,‐táhnul vedlejší  hřeb a čerta jím к branám přibodnul. Adam upoČert jal se prositi, aby ho Adam pustil, ale marně! Adam mělže se může pomstíti svému škůdci. Když čert neustával vprosb‐radil Bůh Adamovi, aby slíbil čertu, že ho propustí, promění-lizvíře a bude tahat pluh. Když čert přivolil, propustil ho Adam,se proměnil v koně. s) Tak povstal praotec plemene koňského.úplně bezvadný, ale časem přibral na se vlastnosti, jež na koníchvidíme, a o nichž lid vybájil si jakési vysvětlení, případné pro přirzvědavost lidskou.   Dr.H.Máchal:Nákressl.b.122.4)Ibid.187ad.—F.S.Krauss:Powrótumarlychnašwiat.Wisla5)Dr.K.L.Pič:Dějinynárodaruského.I.VPraze1889str.61.TG.Krek:Einleitungindieslav.Literaturgeschichte.Graz1887,s.428.6)C. C.  M.1878.515.Srov.Kosmas:Adnumerumlocustarumsestatesaltantiumvixpoterantaequipararearmentaiumentorumetc.(Fontesrer.boh.7)Č. G. M.1878.516.„AvměstěBragadělajísesedlaiuzdyiští ‐ čejné(?)avoněchkrajíchužívané.“8Slavia:aSv.3.  Pročmajíkonězatvrdlélysinybouloviténanohách?odpovídá:„KdyžPanbühvyhnalAdamazrájeakdyžpotomA ‐ nejprv  nazemioral,koněsemupořáddivočili,ženemohlvyojedinébrázdy.Nevědasirady,švihlAdamkoněbičemmezijimhnednaskočilapodkaždýmkolenembolačka.Akoněpakbrázdoupěkněrovno,jakbybičemšvihal.Aboláčkyjimstvrdlyaodnichjemáažpodneskaždýkůň.“9)PročkůňnikdynenísytotomvypravujePolák:„KdyžPánJežíšposvětě,přišeljednouкřeceachtělsepřesnipNablízkupáslsenaloucekůň.PovídámuKristus:,Převezřeku !1 Alekůňodpověděl:,Ještějsemsenenajedl .1 Kristus ‐ hněvalapotrestalkoněvěčnounesytostí.“10)Nakonecpakuvedemeodpověďnato,pročkůň,ačkolivsilnělšíjest,pokládáčlověkazasilnějšího.Protoprý,poněvačlověkadesetkrátevětšího,nežlivskutkujest.11) I. VjasnékoulislunečnívidělSlovankoně.BylotonaSlovensku;bylatamkrajinasmutnáatemnája„lebovňejsincebožjeňikdiňezasvjeťilo.Aleboutamjedentenkrálmaukoňazoslncomnačele,atohosvojhoslncovjehodauvoďiťpotejtmavejkrajiňe,odjednohokoncaкdruhjemu,luďjabívaťmohli;isvjetilosaodněhonavšetkistranivšade,vodili,akokolvekzanajkrajšjehodňa.“12)UPolákůdáváoteczhrobuvstávšíhloupémusynovinakoněsbrylantovýmipodkovami,hedvábnýmohonem,zlatousluncemnačele.13)Vícerozšířenajestunárodůslovanskýchvíra,ževůznebeskjestzlatohřívýmikoni. 9)Fr.Bartoš:Moravskýlid.VTelči1892.str.295.PodobnoupovídjsemvChlumcinadC.MístoAdamajmenovalimisv.Petra. 10) St. Ciszewski: Lud rolniczo-górniczy. Krakow 1887. 18Труды этнограФичеоко-статистической экспедищи въ западно-край. I. 1872. 49. — Dr. F. S. Krauss: Sagen und Märchen der SüLeipzig II. 121. ad. “)Dr.J.У.Grohmann:Aberglaubenu.GebräucheausBöhmenu.Prag.1864.str.öS.Ja)K.J.Erben:Stoprost,pohádekapov.slov.VPraze1865.58.aB.Slovensképoh.apov.I.VPraze1857.215.í3)Zbiórwiad.doanthrop.krajowej.Krakow1888XII.18.téžstr. 14) Ne jen Slované, ale i jiní  národové představují  si sluncekoně, jako Peršané, Skandinávci, Indové a j. Viz А. С. ФамиБожествадрев. Славян!.. Petrohrad 1884. 201.:Представлетевъ видк коня обще многими,народамъ : такъ у Персовъ оно п‐лялось въ обpart бклагобыстро бкгущаго коня, у Скандинавовъсвктлогриваго коня. — А. Аеанасьевъ : Позтнчесшя воззркшя Сна Москва 1865. I. 605.: У и  Srbové mají podání  své o zlatém vozíku a bílých, bujnýcslunečních; dle polské lidové povídky Slunce jezdí  v dvoukolovéms dvanácti sivými koni zlatohřívými. Korutané představují  si Slvěčně mladého junáka, který jezdí  po nebi po obloze s dvěmabílými koni s bílou pokrývkou, jejíž kolébání  působí  větry ačeská babička, dostavší se do nebe chce nepozorovaně v koutkukapsy hrstku toho zlatého ovsa, co tam „je vysýpán pro ty kslunce vozí. 16) Srbové a Chrvati vypravují, žekdyž slunce nchystalo, sv. Mikuláš mu koně chystal a sv. Petr za uzdu hoU Bulharů pyšnil se junák, že má rychlejšího koně než sluslyšela sluncová sestra a pověděla bratru. Ten vzkázal, žepasiti ; vyhraje-li junák, že dostane sestru jeho za ženu, jinkoně svého slunci. Když se smluvili, junák lehl a spal; kůňkdyž už bylo slunce na západě. Junák skočil na kůň, zavázaloči, aby do nich nepadalo, a byl dříve na místě, než slunceU Kusů dívka poslaná к čarodějnici, na cestě vidí  jezdce. Byv oděvu pěkném a na hezkém koni jel. A tehdy vzešloPřišla к čarodějnici a ptala se, kdo je to, a baba odvětila:krásné sluníčko.“' 10) Sluneční koně dle Srbů napájí  Denice. 21) Jako Slunce představuje si Slovan v podobě koně taměsíc jeví  se mu v podobě sivého nebo lysého koně. „Lysýplot hledí“, říká Rus amyslí  tím Měsíc nezatemněný oblaky,dvůr. 22) Srbská hádanka dí o Měsíci: „Sivac (sivko) moře přkopyta nesmočí“. Něco podobného mají  i Malorusové. 28) Pověrnému synovi dává koně s měsícem na čele, se zlatým ohone‐rem, 13) aby mu pomáhal v neštěstí a vedl jej do štěstí  nePředstavovali-li si Slované slunce i měsíc v podobě koně, přesi tak i hvězdy. Kusové dávají  nám o hvězdách hádati: „P(noc), rozpustil koně po celé obloze“. „Přijeli hosté, rozpustilicelém světě“. „V bílém poli spoutaní  koně —uzlíky zlaté nelze rozv l5)А.Аеанасьевъ:Поэт,воззр^шяСлав,напрпр.I.С.Фаминцынъ:Бож.древ.Слав.1884.169.172. ,6)Slavia:Poh.apov.пав.lidu1882.7.,7)Dr.H.Máchal.Nákresslov.báj.1891.41.18)Dr.H.Máchal.Nákresslov.báj.1894.49. 19)A.H.Аеанасьеванароднъяруссгаясказки.IV.Москва Ibid.188. 21)А.Аеанасьев:ПоетичесюявоззрМпяСлавяанънаМосква1865.I.604.22)А.Аеан.Поэт.воз.Слав.Т.116.—Dr.Н.Máchal:slovanskéhobájesloví.Praha1891.50.23)A.Ae.Поэт.воз.I.598.:Сербскаязагадкаговоритъсяц'Т;:„сивац(сивко)морепрескочи,никопитанескваеи“(нет.е.агЬсяцълегковозноситсянадъбезднамиморя,иликак  Polský otec, z hrobu vstávší, dávásynovi hloupému za ods hvězdou na čele a se zlatým ohonem, 13) a na jižní  Rusivelikého medvěda za spřežení  koní. 26) O tom, jak déšť povstáv jihozápadní  Rusi, že muž jakýsi jezdí  na hoře na koni. Jede-apolkne-li kůň trochu vody a zase ji vychrlí  na zemi, povsČím více vody polkl avychrstl, tím větší  liják povstává. 26)v národním podání  slovanskémvyškytají  se v podobě bystronohBulhaři věří, že vítr jezdí  na bílém koni. 27) V národníchvětry srovnávají  se sbystronohými koni jak zřejmo z hádanky :má koně, jejž nezadrží  celý svět“. 28) Afanasjev koně sloužící obraz větrů považuje. 29) Jejich křídla jsou vítr, jich svišt příval jak tomu nasvědčuje: „Stojí  vraný kůň —nelze ho za híívnelze ho pohladiti“. Jihoslované povídají  si ovílách, že se rády v koně pr jen uzdou lze je v moci udržeti. Pomocí  uzdy může se víla‐koliv tvora proměniti; kdo vezme jí uzdu, připoutá ji к sobě.‐kům svým dává ráda koně, plamen dýšící  a létající  ve vzdstřela. Koně své chovají  na louce vil, jež jest stále směremnedaleko kopce třítemenného atřpytí  se perlami. 31) Takovýbyl i Šarac králeviče Marka, 32) o němž šíře nyní  budiž pojŠarac byl nej věrnějším druhemMarkovým. Jmenoval se Šarabarvy, neboť byl strakatý jako vůl. Marko nejen jezdil na snýbrž i na něm dřímal, jak o tom zmiňuje se národní  píseň.byl právě tak divů plný jako jezdec. Mluvil hlasem lidským, ,5)Dr.H.Máchal:Nákreaslov.báj.1891.60.*')Dr.H.Máchal:Nákresslov.báj.1891.62.,7)Dr.H.Máchal:Nákresslov.báj.1891.70. 28)А.Аеанасьевъ:ПоэтичесгаяbosspìhìhСлавянънаМосква 1865  . I. 611  - 612  . „отцовасундутса(земли)неподнять ‐ кинастолечника(=сн'кжиагопокрова)несорвать“братнинапоймать“.— Sr.  „Сйвконарзна,семоресмарзна“.Сборника,умотвор.,наукаикниж. I. 1889 147  . —ViztéžDr.G.Krek.Einl„DerÜbergangvondieserStufezurAnthropomorphosewirdvermitteltdwie:bratcevaKonjanepojmatb(=derWind)oder:uhatjuškižerebe^nesderžatb(=derWind),indenendieTheriomorphosedadurcheinmattegewinntundendlichsichganzverliert,dassdieselbendieseroderjenermPersönlichkeitangehörend,alsderenAttributeverkommen,diespäterhindieAnthropomorphosedurehgeführtward,dienämlicheNaturerscheinungdiemanvordeminThiergestaltsichdachte.29)A. Аенасьевг:Поэт, воззр^шя  Слав. I. 525. 50)Srov.bájeojinochovivyuživšímsekouzlůmučarodějníka,onížepromluveno.—Dr.F.S.Krauss:SagenundMärchenderSüdslavenI.341.ad.“jSrbskénár.poh.ZesbírekV.Š.KaradžičeaA.Nikoliéepř.J.1877.318.M)Dr.H.Máchal:Nákresslov.báj.1891.109—110.
Related Documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x