Art

372 pages
432 views

YUNAN MEDENİYETİ.pptx

of 372
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
YUNAN MEDENİYETİ.pptx
Transcript
  YUNAN MEDENİYETİ  •  Yunan medeniyetinin ortaya  çıkışı  M.Ö. 2000  yılının sonlarınadayanmaktadır . Bu dönmeden itibaren M.Ö. 7.  yüzyıla  kadar devam etmiştir .  İlk  olarak Akdeniz  kıyılarında  ortaya  çıkmış,  daha sonra  kıta ötesi  doğudan  Orta Asya ve Hindistan'a,  batıdan  da Kuzey Afrika kıyıları  ve Atlantik'e bakan Avrupa'ya  yayılmıştır . •  Eski Yunan toplumu, medeniyet  değeri  temelde sadece  oluştuğu yerde  Akdeniz’in  kuzey sahilinde kalan, bu bölgesi sadece yüzeyselolarak  aşan  ve  diğer toplumları  etkilemeyen  kapalı  bir toplum olmamıştır ; aksine bu toplum,  yakın doğuda Mısır,  Suriye,Mezopotamya, küçük Asya bölgesi  şimdiki  Türkiye olmak üzere  diğer toplumlara  açıktır . Kendisinden önce ortaya  çıkan  bu  uygarlıklardanetkilenmiş,  ancak eski dönemde kendi  uygarlığı olgunlaştığında Akdeniz'in çevresindeki bölgelere  yayılmaya başlamış  ve bubölgeleri  etkilemiştir . ANTİK YUNAN MEDENİYET DEĞERİ  YUNAN SANATI TARİHÇESİ •  Yunan  Sanatı ; Girit  Adasındaki  Minos,  Yunanistan’daki Miken,  Anadolu’daki  Iyon, Dor ve Aiollerin etkisiyleortaya  çıkmıştır . •  Batı Anadolu’da yapılan kazı  ve  araştırmalar, Yunanistan’dan Batı  Anadolu  kıyılarına  «Iyonlar, Aiollerve Dorlar» diye  adlandırılan  üç  topluluğun  göç  ettiğini ortaya  koymuştur . •  Batı  Anadolu Bölgesi  yerleşimleri arasında  Ionlarönemli bir yer  tutmaktadır .  Anadolu’dan  gelenIonlar (İyonlar),  burada bir çok  yerleşim  merkezi kurmuşlardır . Ephesos (Efes), Miletos (Milet), Phokaia(Foça), Priene, Smyma (Simima)  (İzmir),  Lebedos(Gümüldür), Kolophon  (Değirmendere)  bunlardan bazılarıdır .
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks