УДК 0 2 B C

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
УДК 0 2 B C
Transcript
  УДК   811.161.2ʼ366   ДЕМІНУТИВИ ЯК ЗАСІБ СТИЛІСТИЧНОЇ ВИРАЗНОСТІ ТЕКСТУ   Даніліна Ольга Олександрівна,   студентка 4 курсу 41 - ЄУА групи   кафедра філологічних дисциплін та методик їх викладання   Євпаторійський інститут соціальних наук (філіал)   ФДАОЗ ВО «Кримський   федеральний університет ім.   В   .І.   Вернадського»   Російська Федерація  e-mail: olga_danilina1@lenta.ru АНОТАЦІЯ .   Стаття присвячена уточненню поняття демінутив   у сучасній науковій літературі   як одиниці лексичної системи мови і його    реалізація   у художніх текстах . Визначено   зміст понять «демінутив», «демінутивність», «категорія демінутивності» . Ключові слова:   демінутив, демінутивність, категорія демінутивності . DIMINUTIVE AS A MEANS OF STYLISTIC EXPRESSION OF THE TEXT Danilina Olga Aleksandrovna student 4rd year 41-EYA group the Department of philological disciplines and methods of teaching Yevpatoriya Institute of social Sciences (branch) V. I. Vernadsky Crimean Federal University Russian Federation e-mail: olga_danilina1@lenta.ru ABSTRACT.  The article is devoted to the content of the notion «diminutive» in the modern science literature as a unit of the lexical system of language and its implementation in fiction text. There have been defined the contents of the notions of «diminutive», «diminutivity», «category of diminutivity». Keywords:  diminutive, diminutivity, category of diminutivity. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ .   Питання і проблема експресивності та виразності мови й досі залишається відкритими, так як художня література дає нам невичерпну скарбницю текстів які вимагають детального вивчення. Окрему стилістичну категорію становить у літературній мові емоційно забарвлена лексика до котрої і належать зменшено - пестливі слова.   Мета статті –    проаналізувати зміст поняття «демінутив» у сучасній науковій літературі . ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ.   Традиція використання демінутивів склалася давно, але доволі довго зменшено - пестливі   форми   були притаманні   лише «низькому» розмовному стилю . Так, відповідно до теорії «трьох штилів» М.   В.   Ломоносова використання демінутивів допускалось лише в «підлих» жанрах: байках, піснях, сатирах та комедіях. Пояснювалось це тим, що схожі утворення належали до  розмовного стилю  [3]. Письменники використовували зменшено - пестливі слова не лише задля відображення свого емоційного відношення до конкретного предмету, а й для досягнення більш народного звучання тексту.    Частіше афіксальне творення іменників, прикметників та прислівників в українській мові використовувалося для вираження додаткових зменшених, перебільшених і пестливих відтінків значення, іронії та зневаги [4]. На сьогоднішній момент проблема терміна «демінутив» залишається невирішеною, так як це поняття розглядається в діаметрально протилежних аспектах.   Демінутив як об’єкт вивчення досліджувався у роботах багатьох лінгвістів: А.   А.   Буряковської, Л.   А.   Дудник, Н.   Г.   Комлєва, Л.   Ю.   Резниченко   та інших. Аналіз робіт  показує, що поняття «демінутив» містить у собі як позитивне, так і негативно - оціночне значення. Це можливо завдяки здатності слова, особливо експресивного творення, виражати велику кількість значень, у тому числі й протилежних . У словниках різних рівнів   ми знаходимо велику кількість дефініцій терміна «демінутив»   та «демінутивність» : демінутив –    зменшена чи пестлива форма іменника чи прикметника [6]; зменшені слова –    термін у шкільній граматиці, котрий об’єднує в одну групу такі іменники, в складі яких наявні деякі суфікси, які придають даним словам особливий зменшений відтінок значення  [2]; демінутив –    похідні іменники, що виражають значення зменшеності, яке здебільшого супроводжує ще і значення суб’єктивної оцінки : позитивної або рідше негативної [10]; демінутив –    зменшувально - пестлива форма слова [9]; зменшено - пестливий –    надає слову значення малого обсягу, розміру і т.п., та супроводжується експресивним забарвленням ніжного почуття   до чогось маленького і милого [1], демінутив –    зменшено - пестлива форма слова [8]; демінутив –    емоційно забарвлена зменшувально - пестлива форма слова, своєрідна мініатюризація зображення  [5]; демінутивність (від лат. diminuere  –     роздробити, зменшити, ослабити) визначається як узагальнене значення малого обсягу, котре зазвичай виражається за допомогою зменшувальних афіксів і супроводжується різними емоціональними відтінками    –    пестливості чи принизливості  [1]; зменшеність розглядається як еквівалент категорії суб’єктивної оцінки, а це дуже значимо з точки зору прагматики  [8]. Так, Л.   Ю.   Резниченко   зауважувала, що категорія демінутивності    –    це семантико - прагматична мовна категорія, котра означає поняття малості і містить у собі доволі широкий спектр емоційних відтінків  [7]. ВИСНОВКИ .   У своїй статті ми проаналізували наукові публікації останніх років і дійшли висновку, що більшість авторів   дотримуються думки, про  « демінутив » як слово   зі значенням пестливості   і   зменшеності, яке   створюється за допомогою певних суфіксів.   В свою чергу термін «демінутивність » представляє собою семантико - прагматичну категорію , котра несе у собі узагальнене емоційне, а інколи й оцінне значення і являється еквівалентом до категорії суб’єктивної оцінки.   ЛІТЕРАТУРА   1. Ахманова , О.   С. Словарь лингвистических терминов   / О.   С.   Ахманова. –    Москва  : Советская энциклопедия, 1966. –   576 с.  2. Брокгауз   Ф.   А. Энциклопедический словарь  / Ф.   А.   Брокгауз, И.   А . Ефрон.    –    Москва  : Издательство « Русское слово », 1996.  –   5547 с.  3. Буряковская,   А.   А. Диминутивность в английской языковой картине мира   : автореф. дис. …   канд. филол. наук / А.   А.   Буряковская –    Тула, 2008.    –   154 с.  4. Дудник,   Л.   А. К проблеме уменшительности и уменшительных образований   : автореф. дисс. канд. филол. наук / Л.   А.   Дудник. –    Москва, 1981. –   20 с.  5. Літературознавча енциклопедія   : У двох томах. Т.2 / / Авт. - уклад. Ю.   І.   Ковалів. –    Київ   : ВЦ «Академія», 2007. –   624 с.  6. Комлев,   Н.   Г. Словарь иностранных слов / Н.   Г.   Комлев.  –    Москва   : Эксмо - Пресс, 2000. –   1308 с.  7. Резниченко,   Л.   Ю. Прагматика диминутивности в английском и немецком языках   : дис. канд. филол. наук   : спец. 10.02.04 «Германские языки» / Л.   Ю.   Резниченко. –    Санкт - Петербург, 2001.  –   176 с.  8. Розенталь   Д.   Э . Словарь - справочник лингвистических терминов   : Пособие для учителя.  / Д.   Э.   Розенталь, М.   А.   Теленкова .  –   3- е изд., испр. и доп. –    Москва  : Просвещение, 1985. –   399 с.  9. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / За ред. С.    Я.   Єрмоленко. –    Київ   : Либідь, 2001. –   224 с.  10. «Українська мова». Енциклопедія / Редкол.  : В . М.   Русанівський, О.   О.   Тараненко (співголови), М.   П.   Зяблюк   та ін. Київ   : «Укр. енцикл.», 2000 –   752 с.  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x