Presentations & Public Speaking

9 pages
295 views

Transporto priemonės konstrukcija

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Transporto priemonės konstrukcija
Transcript
   1. Automobilio kėbulas   1.1. Transporto priemonės konstrukcija   Automobilio konstrukciją iš esmės lemia naudojimo tikslas. Skiriama:      Automobiliai, kurių kėbulas ir važiuoklė gaminami atskirai ir       Laikančiosios konstrukcijos automobiliai.   Kėbulo ir važiuoklės atskyrimas suteikia galimybę montuoti įvairias konstrukcijas ant vienodos konstrukcijos važiuoklių. Dažniausiai tokia konstrukcija naudojama sukvežimiams ir  priekaboms. Įvairūs mazgai, pvz., ašys, spyruoklės, stabdžiai, ratai tvirtinami ant rėmo ir kartu s u juo sudaro važiuoklę sunkvežimių gamyboje daugiausia naudojami kopėtiniai rėmai (1 pav.). kopėtiniai rėmai atsparūs lenkimui, tačiau mažai atsparūs susukimui. Atviri profiliai tarpusavyje  sujungiami skersinėmis laikančiomis konstrukcijomis.  1 pav. Išilginės ir skersinės laikančios konstrukcijos jungiamos kniedėmis ar suvirinamos. Laikantis kėbulas yra atsparus lenkimui ir sukimui. Lengvųjų automobilių gamyboje uždari lengvi  plieniniai profiliai suvirinami į laikančiąją konstrukciją (2 pav.). automobilių rėmai gaminami iš uždarų tuščiavidurių profilių.     2 pav. Rėmo detalės tarpusavyje tvirtai sujungiamos. Atsirandančios jėgos nukreipiamos į kėbulo korpusą ir jos nebeveikia visų sujungtų detalių.   Pažeistos detalės turi būti remontuojamos pagal gamin tojo nurodymus. Pagal detalių svarbumą visoje sistemoje yra skiriamos:       p irminės laikančios konstrukcijos    –   p agrindinė išilginė ir skersinė sija, konsoliniai amortizatorių stovų, tilto, vairavimo mechanizmo, variklio, stabdžių tvirtinimai, durų kolonos, dur  ų šarnyrai, priekabos kablio tvirtinimas.      a ntrinės laikančios konstrukcijos    –   m ažos paralelinės išilginės ir skersinės laikančios konstrukcijos, diagonaliniai tuščiaviduriai stovai, posparniai, dugnas, su konstrukcija suvirinti sparnai, metalinės dalys apšvietimo ėrangai tvirtinti.      i šorinės dalys –    varžtais su konstrukcija sujungti sparnai, variklio dangtis, bagažinės dugnas, priekinė metalinė danga, užpakalinė metalinė danga.   Remontuoti pirmines laikančias konstrukcijas galima tik pagal gamintojo nurodymus . Išorines dangos detalės turi būti remontuojamos tada, kai yra pažeidimo pavojus, kai detalės atsipalaiduoja arba jeigu dėl metalo nesandarumo į saloną patenka išmetamųjų dujų.   1.2. Rėmo ir laikančios konstrukcijos funkcijos   Rėmas arba laikančioji konstrukcija atlieka šias funkcijas:       sujungia į visumą automobilio mazgus (pvz. Rato pakabą, stabdžius, variklį,  pavarą),       perduoda ratams statines jėgas,       priima dinamines jėgas,       priima ir apsaugo automobilio keleivius arba prekes. Statinėms jėgoms priklauso visos svorio ir spyruoklių jėgos, taip pat ratų pakabos jėgos, kurios veikia rėmą arba laikančiąją konstrukciją. Dinaminėms jėgoms priklauso varančiosios ir stabdymo jėgos, šoninės ir smūginės apkrovos. Statinės ir dinaminės apkrovos veikia rėmą ir laikančiąją konstrukciją len kimo, sukim o, traukimo ir slėgio jėgomis.   1.3. Automobilio konstrukcija Pagal StVZO, ABE automobilių kėbulai konstruojami atsižvelgiant į šiuos tikslus:      Konstrukcijos ergonomiškumą,      Didelį saugumą,      Ekonomines gamybos galimybes. Vairuotojo vieta yra darbo vieta, todėl darbo vietos ir automobilio vidaus konstravimas turi  būti atliekamas pagal StVZO nuostatus, kurie iš esmės taikomi kėbulo konstrukcijai ir keleivių saugumui. Ergonomijos tikslas yra darbo vietos pritaikymas žmogui. Pagal ergonomijos  principus gerai sukonstruoti salonai turi būti saugūs, kiek galima ilgiau patogūs važiuoti ir nepavargti. Dėl saugaus automobilio eismo skiriamos šios priemonės  (3 pav.):    Aktyvus saugumas, t.y. nelaimingų atsitikimų prevencija;      Pasyvus saugumas, t.y. nela imingų atsitikimų pasekmių sumažinimas   3 pav. Šiai sričiai priskiriamos ir keleivio apsaugos priemonės. Automobilio konstrukcija turi užtikrinti optimalų eismo dalyvių saugumą (minimalias nelaimingų atsitikimų pasekmes)  (4 pav.). 4    pav.  1.4. Automobilio aerodinamika Automobilių judėjimą veikia:      oro,    r  iedėjimo ir       įkalnės pasipriešinimas.   Didėjant važiavimo greičiui oro pasipriešinimas padidėja žymiai daugiau negu riedėjimo  pasipriešinimas (5 pav.).  5 pav. Padedant aerodinaminėms kėbulo priemonėms (aerodinamika –    mokslas apie dujų pavidalo medžiagų judėjimą) galima keisti automobilio oro pasipriešinimą. Oro pasipriešinimas  F   L    priklauso nuo:    Oro tankio ρ,      Automobilio greičio  v ,    Automobilio priekinio ploto  A ir    Oro pasipriešinimo koeficiento c w .  Automobilio c w   reikšmė yra nedimensinės automobilio formos koeficientas, kuris nustatomas aerodinaminiame kanale. Šiuolaikinių lengvųjų automobilių c w   reikšmė yra nuo 0,3 iki 0,35, sunkvežimių ir autobusų c w   reikšmė nuo 0,6 iki 0,8. Įvairių automobilių c w   reikšmės pateiktos 1 lentelėje.  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks