Marketing

6 pages
252 views

Thailand Healthcare Tourism (clearstate)

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
healthcare tourism in Thailand: pain ahead? 1st March 2007 healthcare tourism in Thailand: pain ahead? Ivy Teh Riding the wave Medical tourism in Asia is currently generating USD 1.3 billion in revenue and is expected to grow to USD 4.4 billion by 2012, growing at a CAGR of 19%. The major countries competing for medical tourists in Asia are Thailand, Singapore, India and Malaysia. The main attraction for seeking medical treatment in these countries includes lower costs, quality treatment, and
Transcript
    dfhlzdghyf zovykwb kc Zdhklhcj1 phkc hdfhj? 8 wz Bhygd 900>    dfhlzdghyf zovykwb kc Zdhklhcj1 phkc hdfhj? K}{ Zfd Ykjkcn zdf ~h}f Bfjkghl zovykwb kc Hwkh kw gvyyfczl{ nfcfyhzkcn VWJ 8#7 ikllkoc kc yf}fcvf hcj kw ftpfgzfj zonyo~ zo VWJ :#: ikllkoc i{ 9089, nyo~kcn hz h GHNY om 8;&# Zdf bhaoy govczykfw gobpfzkcnmoy bfjkghl zovykwzw kc Hwkh hyf Zdhklhcj, Wkcnhpoyf, Kcjkh hcj Bhlh{wkh# Zdf bhkc hzzyhgzkocmoy wffekcn bfjkghl zyfhzbfcz kc zdfwf govczykfw kcglvjfw lo~fy gowzw, xvhlkz{ zyfhzbfcz, hcjlfww ~hkzkcn pfykojw# Zdhklhcj dhw pyfwfczfj kzwflm hw h lfhjfy kc bfjkghl zovykwb kc zdkwyfnkoc ~kzd boyf zdhc h bkllkoc phzkfcz }kwkzw kc 9006, nfcfyhzkcn yf}fcvfw om VWJ =86bkllkoc#Zkll zdf yfgfcz bklkzhy{ govp, Zdhklhcj dhj hc fjnf o}fy ozdfy govczykfw kc zdf yfnkoc kchzzyhgzkcn bfjkghl zovykwzw# Zdf govczy{ kw h dkndl{ popvlhy zovykwz dh}fc# Kz dhw h yflhzk}fl{lo~ gowz om lk}kcn, h }fy{ mykfcjl{ hcj zovykwz mykfcjl{ gvlzvyf, hcj h yflhtkcn fc}kyocbfcz moyyfgvpfyhzkcn phzkfczw# Moy zdhz yfhwoc, Zdhklhcj‛w bfjkghl zovykwb wfy}kgfw hyf mogvwfj oczyfhzbfcz hyfhw zdhz hyf boyf popvlhy hbocnwz }hghzkocfyw wvgd hw gowbfzkg wvynfy{,jfczkwzy{, LHWKE hcj nfcfyhl bfjkghl gdfge#Do~f}fy, ~kzd gobpfzkzkoc dfhzkcn vp moy bfjkghl zovykwzw‛ jollhyw nloihll{, Zdhklhcj ghccozwkbpl{ yfwz oc kzw gvyyfcz wvggfww# Zo bhkczhkc kzw jobkchcgf, Zdhklhcj bvwz ftphcj kzwghphiklkzkfw hcj bo}f vp zdf }hlvf gdhkc om bfjkghl ommfykcnw# Hlyfhj{, zdf boyf yfpvzfjpyk}hzf dowpkzhlw kc zdf govczy{ wvgd hw zdf Ivbyvcnyhj Dowpkzhl hcj Ihcneoe NfcfyhlDowpkzhl hyf bhyefzkcn hcj pyobozkcn zdfky ghphiklkzkfw kc pfymoybkcn dkndfy fcj wvynkghlpyogfjvyfw wvgd hw dkp yfplhgfbfcz, dfhyz i{phww hcj oynhc zyhcwplhcz# Ivz hyf zdf fmmoyzwom zdf pyk}hzf wfgzoy wvmmkgkfcz hz bhkczhkckcn zdf kcmlo~ om bfjkghl zovykwzw? Zdkw phpfyfthbkcfw Zdhklhcj‛w oppoyzvckzkfw hw ~fll hw zdf nyo~kcn zdyfhzw kz mhgfw kczfychll{ hcjftzfychll{# Pyk}hzf wfgzoy kw zdf fcnkcf zdhz jyk}fw bfjkghl zovykwb Bfjkghl zovykwb nyo~zd kc Zdhklhcj dhw iffc lhynfl{ lfj i{ zdf pyk}hzf wfgzoy# ^dfcyf}fcvfw myob pyk}hzf Zdhk phzkfczw jykfj vp oc zdf ocwfz om zdf Hwkhc Mkchcgkhl Gykwkw,Ivbyvcnyhj Dowpkzhl ifnhc zo }fczvyf ovz zo wovygf moy o}fywfhw phzkfczw# Kz ~hw zdyovndzdfwf pkocffykcn fmmoyzw zdhz Zdhklhcj‛w bfjkghl zovykwb kcjvwzy{ ~hw ioyc# Wkcgf zdfc, ozdfypyk}hzf dfhlzdghyf nyovpw dh}f mollo~fj wvkz#Co~, pyk}hzf dowpkzhlw }{kcn moy zdf bfjkghl zovykwzw‛ jollhyw zyfhz zdkw wfnbfcz wfykovwl{ hwocf zdfky pykbhy{ wovygf om yf}fcvf yhzdfy zdhc avwz hc hlzfychzk}f# Wknckmkghcz kc}fwzbfcz kczdf lhzfwz zfgdcolon{, xvhlkz{ gfyzkmkghzkocw $KWO+, hggyfjkzhzkocw $h zozhl om 77 dowpkzhlw+ hcjhzzyhgzkcn dkndl{ wekllfj jogzoyw dh}f iffc bhjf zo wzh{ hdfhj om gobpfzkzkoc# IvbyvcnyhjDowpkzhl dhw f}fc nocf zo zdf ftzfcz om kc}fwzkcn kc pyfbkfy bhyefzkcn zoolw zo hzzyhgz moyfkncphzkfcz# Ozdfy wvggfwwmvl bhyefzkcn h}fcvfw fbplo{fj i{ Zdhk dowpkzhlw kcglvjf zkf vpw hcjhmmklkhzkocw ~kzd zyh}fl hnfcgkfw, yfmfyyhl hnfcgkfw hcj phzkfcz dobf govczy{ dowpkzhlw#Vclkef kc ozdfy govczykfw lkef Wkcnhpoyf hcj Bhlh{wkh, zdf Zdhk no}fycbfcz dhj kckzkhll{zhefc h yhzdfy phwwk}f yolf kc jf}flopkcn bfjkghl zovykwb# Do~f}fy, zdf dvnf wvggfww om zdfpyk}hzf wfgzoy dhw lfj zo nyfhzfy kc}ol}fbfcz i{ zdf no}fycbfcz# Zdf no}fycbfcz omZdhklhcj yfgonckqfw zdf wzyocn pozfczkhl moy bfjkghl zovykwb hcj zdf }hlvf kz ~kll hjj zo 9    zovykwb kcjvwzy{ o}fyhll# Wf}fyhl kckzkhzk}fw zo wvppoyz hcj pyobozf zdf wfgzoy dh}f wkcgfiffc kbplfbfczfj# ]kwh pyogfjvyfw moy moyfknc phzkfczw dh}f iffc wkbplkmkfj# Zdfyf hyfplhcw zo kc}fwz VWJ 80 86 ikllkoc kc zdf cftz 80 {fhyw moy zdf gocwzyvgzkoc om cf~ dowpkzhlw#No}fycbfcz ftpfcjkzvyf oc dfhlzdghyf kw hlwo oc zdf ykwf, hcj ~hw fwzkbhzfj zo hggovcz moycfhyl{ 87#=& om zozhl no}fycbfcz ftpfcjkzvyf kc 9006# Wzvjfczw hyf ifkcn mvcjfj zo hzzhkcdkndfy bfjkghl fjvghzkoc hiyohj oc zdf gocjkzkoc om wfy}kcn kc Zdhklhcj hmzfy gobplfzkoc omzdfky fjvghzkochl govywfw# Ocl{ jfwzkchzkoc kc zdf yfnkoc zo hzzyhgz phzkfczw myob hll o}fy zdf ~oylj Phzkfczw myob zdf VW hcj Fvyopf gocwzkzvzf hiovz 90& om zdf zozhl kcmlo~ om moyfknc phzkfczwzo Zdhklhcj zdf whbf kw nyo~kcn f}fy{ {fhy i{ hyovcj :0& moy VW hcj 60& moy Fvyopfphzkfczw# Hwkjf myob gowbfzkg wvynfykfw, h dkndfy pyopoyzkoc om VW hcj Fvyopfhc phzkfczwzfcj zo wffe dkndfy fcj zyfhzbfcz wvgd dkp hcj ecff yfplhgfbfcz hcj oynhc zyhcwplhczwzdhc Wovzd Fhwz Hwkhc phzkfczw ~do ~kll no moy bhkcl{ nfcfyhl bfjkghl gdfge vpw#Hmzfy ; 88, zyh}fl yfwzykgzkocw dh}f jk}fyzfj Bkjjlf Fhwzfyc phzkfczw myob zdfky zyhjkzkochljfwzkchzkocw wvgd hw VW hcj VE zo Zdhklhcj# Zdf cvbify om Bkjjlf Fhwzfyc phzkfczw dhwnyo~c ftpocfczkhll{ wkcgf zdfc# Ivbyvcnyhj hlocf wh~ Bkjjlf Fhwzfyc phzkfczw kcgyfhwfjmyob 6,000 kc 9000 zo >0,000 kc 9006# Hc hwzockwdkcn 8,700& nyo~zd(Zdhklhcj kw vckxvf kc zdhz kz hzzyhgzw phzkfczw myob jkmmfyfcz phyzw om zdf ~oylj kcwzfhj om avwz hphyzkgvlhy yfnkoc oy govczy{# Bhlh{wkh, Wkcnhpoyf hcj Hvwzyhlkh hyf jfpfcjhcz zo h lhynfftzfcz zo ocf wovygf om bfjkghl zovykwzw, chbfl{ zdf Kcjocfwkhcw# Hwkjf myob Zdhklhcj‛wchzvyhl hzzyhgzk}fcfww hw h zovykwz dh}fc, zdf pyo hgzk}f hcj hnnyfwwk}f bhyefzkcn fmmoyzw ompyk}hzf dowpkzhlw hz wovygkcn myob cf~ bhyefzw dh}f zyfbfcjovwl{ fcdhcgfj zdf govczy{‛wh~hyfcfww hw h bfjkghl zovykwb jfwzkchzkoc nloihll{# Zozhl bfjkghlzovykwzw 90068#8 bkllkoc Bfjkghl zovykwzw zo Zdhklhcj i{ Govczy{ om Oyknkc $9006+ Fvyopfhcw;&Iykzkwd80&WFH80&VW88&Ahphcfwf97&Ozdfyw7>&   Wovygf1 Bkckwzy{ om Kbpoyz hcj Ftpoyzw, Zdhklhcj 7    Kw zdf bfjkghl zovykwb kcjvwzy{ dfhlzd{? Hll zdfwf fmmoyzw dh}f coz ocl{ zyhcwlhzfj kczo }olvbf nyo~zd ivz hlwo }hlvf kcgyfhwf moyZdhklhcj‛w bfjkghl zovykwb kcjvwzy{# Kc 900:, zdf kcmlo~ om moyfknc phzkfczw gobkcn zoZdhklhcj moy bfjkghl yfhwocw ~hw hyovcj >;0,000 nfcfyhzkcn yf}fcvfw om VWJ 678 bkllkoc#Zdf cvbify om moyfknc phzkfczw dhw nyo~c i{ 9>& hccvhll{ hcj ~hw fwzkbhzfj zo if hyovcj8#94 bkllkoc kc 900=# Kc zfybw om yf}fcvf, bfjkghl zovykwb dhw wdo~c hc hccvhl nyo~zd om76& o}fy zdf whbf zkbf pfykoj $900: 0=+ hcj kw ftpfgzfj zo wdo~ hc hccvhl nyo~zd om 90 70& zkll 9080# Nyo~zd om Bfjkghl Zovykwb kc Zdhklhcj $9000 80+ 0600800086009000960090009007900:90069080Cvbify om Phzkfczw kc 000.w 060080008600900096009000 9007 900: 9006 9080Yf}fcvf kc VWJ 000.w Wovygf1 Jfphyzbfcz om Ftpoyz Pyobozkoc,900=  Do~f}fy, kw zdkw nyo~zd wvwzhkchilf kc zdf locn yvc? Bhc{ dowpkzhlw kc Zdhklhcj wzkll pyobozfzdfbwfl}fw mkywzl{, hw h lo~ gowz }fcvf moy bfjkghl }hghzkoc# Lo~ gowz yfbhkcw kzw bhkc jyh~hbocn bfjkghl zovykwzw# Hw h gobphykwoc, h ihwkg opfyhzkoc lkef dkp yfplhgfbfcz kc Zdhklhcjkw hz lfhwz 6 zkbfw gdfhpfy zdhc kc zdf VW# Dfhlzd wgyffckcn phgehnfw kc Zdhklhcj omzfcivcjlfj ~kzd dozfl hcj zyh}fl phgehnfw, kw dhlm om ~dhz Wkcnhpoyf kw gdhynkcn#Vch}okjhil{, Zdhklhcj mhgfw gyfjkiklkz{ gocgfycw ~dfc kz gobfw zo gobplft dkndfy fcjwvynkghl zyfhzbfcz# Ivbyvcnyhj Dowpkzhl moy kcwzhcgf, dhj zo bhyefz hcj pyobozf kzwflm hwhc “Hbfykghc‒ bhchnfj dowpkzhl zo h}okj zdf pfygfpzkoc om lo~ xvhlkz{ wfy}kgfw#^kzdovz h wdkmz zo~hyjw dkndfy fcj bfjkghl ommfykcnw, Zdhklhcj bh{ ykwew ifkcn z{pfghwz hw hlo~ fcj jfwzkchzkoc dfcgf, lkbkzkcn zdf pozfczkhl yf}fcvf bfjkghl zovykwb ghc nfcfyhzf# Hihlhcgf ifz~ffc kzw iyfhj hcj ivzzfy wfy}kgfw wvgd hw gowbfzkg wvynfykfw hcj dfhlzdgdfgew }fywvw zdf dkndfy fcj wvynkghl zyfhzbfczw wvgd hw dkp/ecff yfplhgfbfczw, dfhyzi{phww hcj oynhc zyhcwplhczw dhw zo if hgdkf}fj# Kz kw fwzkbhzfj zdkw wdkmz ~kll kcgyfhwfyf}fcvf pfy phzkfcz myob VWJ =86 bkllkoc kc 9006 zo VWJ 9#97 ikllkoc i{ 9080#Gocgfycw dh}f iffc yhkwfj hiovz Zdhklhcj‛w jfzfykoyhzkcn wfgvykz{ fc}kyocbfcz, ~kzd zdfyfgfcz Cf~ [fhy jh{ wfykfw om iobikcnw kc Ihcneoe# Kc zdf phwz, zovykwzw dh}f wdyvnnfj ommvcyfwz kc zdf Wovzd, ~dfyf kcwvynfczw dh}f fwghlhzfj h ghbphknc moy hc kcjfpfcjfczKwlhbkg wzhzf# Do~f}fy, moyfknc }kwkzoyw‛ wfczkbfczw bh{ gdhcnf ~kzd zdf }kolfcgf co~hppfhykcn kc Ihcneoe kzwflm# Hmzfy zdf dkndl{ }kwvhl Zwvchbk kbhnfw hcj fmmfgzw, Zdhklhcjcffjw zo co~ pyoafgz kzw vwvhl kbhnf om wfyfckz{ hcj pfhgf# Zdkw kw coz zdf ghwf hz zdkwbobfcz# Wkcnhpoyf kw ~hzgdkcn glowfl{ hcj bh{ lf}fyhnf oc zdkw# :
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks