Self Improvement

7 pages
166 views

Tematska izložba Jevrejska zajednica u Velikoj Kikindi od 18. veka do 1941. godine

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Tematska izložba Jevrejska zajednica u Velikoj Kikindi od 18. veka do 1941. godine
Transcript
  Јеврејска заједница у ВеликојКикинди од 18. века до уништења уДругом светском рату 20/0/201! " 2#/0/201!Велика сала Културног центра  Аутори текста и изложбе: Срђан Сивчев и Тијана РупчићВизуелизација и техничка поставка изложбе: Никола Радосавчевото!ра"ија: Слободан То#ић $водна реч аутора Те#атска изложба %&еврејска заједница уВеликој 'икинди од ()* века до уни+те,а у дру!о#светско# рату- представ.а поку+ај да се оживи сликаједно! важно! аспекта живота на+е! !рада* Реч јеисторији јеврејске заједнице/ која је био инте!ралнидео Велике 'икинде од краја ()* века/ па све дотра!ичне (01(* !одине* Невелика заједница однеколико стотина припадника/ чије биће је уткано упро+лост 'икинде/ али и које је на!ло истр!нуто завре#е 2ру!о! светско! рата/ када је у холокаустууни+тена !отово целокупна заједница* 3рад је ав!уста(01(* !одине из!убио битан део сво! идентитета/ а'икинђани своје су!рађане/ ко#+ије и пријате.е*4зложба која је представ.ена јавности састојисе од доку#ената/ "ото!ра"ија/ новина/ о!ласа/раз!ледница која су већи# дело#   похра,ена у4сторијско# архиву 'икинда/ а #а,и# дело# уНародно# #узеју 'икинда* 2оку#енти   представ.ајукопије ори!иналних при#ерака "актура/ пројекатапривредних објеката и архивске !рађе која се односина историју &евреја у (0* и 56* веку*  Важан извор за реконструкцију и анализуположаја јеврејско! становни+тва у дру+твено# ипривредно# животу !рада јесу о!ласи у локалној+та#пи краје# (0* века и у први# деценија#а 56* века*Рачуни или "актуре су такође представ.али битансе!#ент прилико# креира,а изложбе/ јер дају увид упривредне активности чланова јеврејске заједнице*Нарочито су битни као историјски извор збо!чи,енице да се на ,и#а у!лавно# налазио ло!опредузећа/ као и потпис власника привреднихсубјеката*ото!ра"ије настале на јеврејско# !роб.у у'икинди/ као и оне које приказују куће +иро# !рада укоји#а су живели &евреји/ представ.ају посебан деоизложбе* 7не дају визуелни приказ ретких сачуванихтра!ова некада+,е! присуства заједнице у на+е#!раду*Ради бо.е пре!ледности изложбено!#атеријала определили с#о се за поделу пре#аличности#а које су биле истакнути представницизаједнице/ делатности#а и услу!а#а које су јеврејскипредузетници вр+или/ а посебно су издвојени паноикоји#а су обухваћене институције заједнице и верскиобјекти у ,ено# власни+тву*4зложба и#а васпитно8образовни карактер/ јердоприноси упознава,у +ире заједнице са историјо#на+их тра!ично несталих јеврејских су!рађана/ алидоприноси и оп+тој културној кли#и !рада*Срђан Сивчев/ Тијана Рупчић/ Никола Радосавчев    9рој &евреја који живе уВеликикиндско# дистрикту/ ();*   4звод из #атичне к,и!е рођенихранца Ној#ана/ на хебрејско# 7!лас из локалне +та#пе/ "ир#а=ик+е 'аса/ Na Kikinda / (06(*    7!лас за !алантеријску рад,уудовице Си#она >варца/ GrossKikindaer Zeitung, (0((*     Апотека %'од ?латно!крста- Рихарда @олачека/ 8 7!лас за продавницу сатова/"ото!ра"ијA и #узичкеопре#е Bечка =ора  , GrossKikindaer     Zeitun  (0((*
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x