Games & Puzzles

17 pages
53 views

TAI NGUYEN KHI HẬU

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
TAI NGUYEN KHI HẬU
Transcript
  QU Ả N LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN TÀI NGUYÊN KHÍ H Ậ U Tài nguyên là gì? Tài nguyên là tất cả các dạng vật chất, tri thức, thông tin được con người sử dụng để tạo ra của cải vật chất hoặc tạo ra giá trị sử dụng mới. Khí hậu là gì? Khí hậu bao gồm các yếu tố   nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, áp suất khí quyển, gió, các hiện tượng xảy ra trong khí quyển và nhiều yếu tố khí tượng khác trong khoảng thời gian dài ở một vùng, miền xác định.   TÀI NGUYÊN KHÍ HẬU LÀ GÌ ? Tài nguyên khí hậu là nguồn lợi về ánh sá ng, nhiệt độ,   độ ẩm, gió,.. của một vùng nào đó mà có thể khai thác nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng, sinh trưởng, phát triển , tăng năng suất cây trồng, vật nuôi hoặc phục vụ những mục đích phát triển của các ngành kinh tế xã hội.   Các yếu tố khí hậu có vai trò to lớn trong đời sống và sự phát triển của sinh vật và con người. - Tác động của khí hậu đến con người trước hết thông qua nhịp điệu của chu trình sống: nhịp điệu ngày đêm, nhịp điệu mùa trong năm, nhịp điệu tháng và tuần trăng. Các nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy tình trạng sức khoẻ, tốc độ phát triển của sinh vật phụ thuộc vào thời điểm của các chu trình sống trên. Cường độ và đặc điểm của bức xạ mặt trời có tác động mạnh mẽ tới sự phát triển của sinh vật và tăng trưởng sinh khối.  - Khí hậu thời tiết có ảnh hưởng mạnh mẽ tới tình trạng sức khoẻ con người, tạo ra sự tăng độ tử vong ở một số bệnh tim mạch, các loại bệnh tật theo mùa v.v... Trong giai đoạn phát triển hiện nay của nền kinh tế và giao lưu xã hội, khí hậu, thời tiết đang trở thành một dạng tài nguyên vật chất quan trọng của con người.Khí hậu thời tiết thích hợp tạo ra các khu vực du lịch, nuôi trồng một số sản phẩm động thực vật có giá trị kinh tế cao (hoa, cây thuốc, các nguồn gen quý hiếm khác.)  HI Ệ N TR Ạ NG Khí hậu : Việt Nam nằm trong vành đai nội   chí tuyến, quanh năm có nhiệt độ cao và độ ẩm lớn. Phía Bắc chịu ảnh hưởng của lục địa Trung Hoa nên ít nhiều mang tính khí hậu lục địa.Biển Đông ảnh hưởng sâu sắc đến tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của đất liền.Khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm không thuần nhất trên toàn lãnh thổ Việt Nam, hình thành nên các miền và vùng khí hậu khác nhau rõ rệt. Khí hậu Việt Nam thay đổi theo mùa và theo vùng  từ thấp lên cao, từ bắc vào nam và từ đông sang tây. Do chịu sự tác động mạnh của gió mùa đông bắc nên nhiệt độ trung bình ở Việt Nam thấp hơn nhiệt độ trung bình nhiều nước khác cùng vĩ độ ở Châu Á.   Việt Nam có thể được chia ra làm hai đới khí hậu lớn: (1) Miền Bắc (từ đèo Hải Vân trở ra) là khí hậu nhiệt đới gió mùa, với 4 mùa rõ rệt (xuân - hạ -thu- đông), chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc (từ lục địa châu Á tới) và gió mùa đông Nam, có độ ẩm cao. (2) Miền Nam (từ đèo Hải Vân trở vào) do ít chịu ảnh hưởng của gió mùa nên khí hậu nhiệt đới khá điều hòa, nóng quanh năm và chia thành hai mùa rõ rệt (mùa khô và mùa mưa).  Bên cạnh đó, do cấu tạo của địa hình, Việt Nam còn có những vùng tiểu khí hậu. Có nơi có khí hậu ôn đới như tại Sa Pa, tỉnh Lào Cai; Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; có nơi thuộc khí hậu lục địa như Lai Châu, Sơn La.  Vi ệ t Nam n ằ m trong vùng có khí h ậ u nhi ệt đớ i gió mùa v ới các đặc điể m: 1.Tính ch ấ t nhi ệt đớ i ẩ m gió mùa + S ố  gi ờ  n ắ ng: 1400- 3000 gi ờ/năm  + Nhi ệt độ   trung bình năm của nước ta trên 21 độ  C + Hướng gió: mùa đông lạ nh khô v ớ i gi ớ   mùa Đông Bắ c, mùa h ạ  nóng ẩ m v ớ i gió mùa Tây Nam. + Độ   ẩ m không khí trên 80% so v ới các nước cùng vĩ độ   nướ c ta có m ộ t mùa đông lạnh hơn và mộ t mùa h ạ   mát hơn.  =>Tuy lãnh th ổ  Vi ệ t Nam n ằ m tr ọ n trong vùng nhi ệt đớ i nhưng  khí h ậ u Vi ệ t Nam phân b ố  thành 3 vùng khí h ậ u riêng bi ệ t theo phân lo ạ i khí h ậ u v ớ i mi ề n B ắ c và B ắ c Trung B ộ  là khí h ậ u c ậ n nhi ệt đớ i ẩ m, mi ề n Trung và Nam Trung b ộ  là khí h ậ u nhi ệt đớ i gió mùa, mi ề n c ự c Nam Trung B ộ  và Nam B ộ   mang đặc điể m nhi ệt đới xavan, Đồ ng th ờ i, do n ằ m ở   rìa phía Đông Nam c ủ a ph ầ n châu Á l ục đị a, giáp v ớ i bi ển Đông (mộ t ph ầ n c ủ a Thái Bình Dương),  nên ch ị u ảnh hưở ng tr ự c ti ế p c ủ a ki ể u khí h ậ u gió mùa m ậ u d ị ch, thườ ng th ổ i ở   các vùng vĩ độ  th ấ p 2. Tính ch ất đa dạ ng và th ất thườ ng a) Khí h ậu nước ta phân hóa đa dạ ng -Theo không gian: hình thành các vùng và mi ề n khí h ậ u khác nhau rõ r ệ t  +Mi ề n khí h ậ u phía B ắ c ( t  ừ  dãy B ạ ch Mã tr ở   ra) có mùa đông lạnh tương đối ít mưa và nử a cu ối mùa đông rấ t ẩm ướ t, mùa h ạ   nóng và mưa nhiề u. + Mi ề n khí h ậ u phía Nam ( t  ừ  dãy B ạ ch Mã tr ở  vào) có khí h ậ u c ận xích đạ o, nhi ệt độ   cao quanh năm, có một mùa mưa và mộ t mùa khô Khu v ực Đông Trường Sơn bao gồ m ph ầ n lãnh th ổ  Trung B ộ   phía đông dãy Trường Sơn, từ   Hoành Sơn tới Mũi Dinh có mùa mưa lệ ch h ẳ n v ề   thu đông  Khí h ậ u bi ển Đông Việ t Nam ,mang tính ch ấ t gió mùa nhi ệt đớ i h ải dương  -Theo th ờ i gian: các mùa b) Bi ến độ ng th ất thườ ng c ủ a khí h ậ u -Khí h ậu nướ c ta r ấ t th ất thườ ng, bi ến độ ng m ạnh, năm rét sớm , năm rét mu ộn, năm mưa lớn, năm khô hạn, năm ít bão, năm nhiều bão,… => Có th ể   nói, chưa bao giờ  c ụ m t  ừ  "Bi ến đổ i khí h ậ u" l ại đượ c nh ắc đế n nhi ều như trong thờ i gian g ần đây. Bi ến đổ i khí h ậ u, các hi ện tượ ng th ờ i ti ế t c ực đoan không còn là câu chuyện xa xôi mà nó đang ảnh hưởng đế n c ả  b ữ a ăn củ a nhi ều gia đình Việ t Nam do mùa màng th ấ t bát, trâu bò ch ế t hàng lo ạ t do th ờ i ti ế t giá l ạ nh b ất thườ ng. Bi ến đổ i khí h ậu đang ảnh hưở ng đế n c ả  s ứ c kh ỏ e c ủ a m ỗi ngườ i do d ị ch b ệnh gia tăng và ảnh hưởng đế n c ả  ngôi nhà chúng ta đang sống khi nướ c bi ể n nh ấ n chìm nh ững vùng đấ t th ấ p. Còn trên ph ạ m vi toàn c ầ u, bi ến đổ i khí h ậu đang trở  thành thách th ứ c an ninh phi truy ề n th ố ng l ớ n nh ấ t mà th ế  gi ớ i ph ải đố i m ặ t, bên c ạ nh các v ấn đề  kh ủ ng b ố  hay an ninh m ạ ng, ảnh hưở ng tr ự c ti ếp đế n s ự  phát tri ể n b ề n v ữ ng c ủ a nhi ề u qu ốc gia, trong đó có Việ t Nam. Thực tế tại Việt Nam, BĐKH đã và đang gây ra rất nhiều sự thay đổi như nhiệt độ trung bình năm tăng 0.5oC trong vòng 70 năm; số lượng các đợt không khí lạnh giảm đáng kể trong vòng 2 thập kỷ; hình thái bão thay đổi và bão với cường độ lớn xuất hiện ngày càng nhiều hay mực nước biển dâng lên khoảng 20 cm trong vòng 50 năm…   Theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đợt rét từ ngày 22 - 28/01/2016 tại miền Bắc khiến 9.409 con gia súc bị chết; 9.453 ha diện tích lúa, 8.472 ha diện tích mạ, 16.149 ha diện tích hoa màu, rau màu bị thiệt hại, 150.000 ha diện tích rừng hiện có bị ảnh hưởng.    Trong đợt lạnh này, tuyết không chỉ phủ trắng các tỉnh miền núi giáp biên giới phía Bắc, mà còn xuất hiện ở Hà Nội, Nghệ An. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử khí tượng Việt Nam.   Thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long tính đến hết tháng 4/2016 là 9.020 tỷ đồng. Hạn hán và xâm nhập mặn còn khiến 475.000 hộ dân tại các khu vực trên bị thiếu nước sinh hoạt; 248.000 ha lúa, 129.000 ha cây công nghiệp, 50.000 ha cây ăn quả, 19.000 ha hoa màu, 5.000 ha thủy sản bị thiệt hại. Các tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất là Kiên Giang, Cà Mau, Bến Tre, Bạc Liêu.  B ờ  bi ể n C ửa Đạ i - H ộ i An, t  ỉ nh Qu ả ng Nam, bi ế n l ấ n sâu t  ớ i 200m. Th ự c tr ạ ng này khi ến ngườ i ta ph ải nghĩ đế n k ị ch b ả n x ấ u nh ấ t là khu v ự c này s ẽ   chìm trong nướ c bi ể n vào cu ố i th ế  k ỷ . T ại vùng ĐBSCL - v ự a lúa c ủ a c ả   nướ c, tình tr ạ ng s ạ t l ở   đấ t, xâm nh ậ p m ặ n di ễ n ra nghiêm tr ọ ng. M ỗi năm, khoảng 500 ha đấ t c ủ a vùng này b ị  m ất đi   BĐKH đã làm khí hậu nóng lên toàn cầu, dẫn đến sự thay đổi về lượng mưa, băng tan, nước biển dâng trên thế giới. Qua quan trắc cho thấy, trong 100 năm qua, nhiệt độ trung bình toàn cầu đã tăng khoảng 0,74 độ C, còn trong 50 năm gần đây, tốc độ tăng của nhiệt độ gần hai lần so với 50 năm trước và 2010 là năm nóng nhất trong lịch sử. Sự nóng lên đã làm suy giảm khối lượng băng ở hai bán cầu; trong đó ở Bắc Băng Dương, mỗi thập kỷ giảm khoảng 2,1 - 3,3% lượng băng. Đây là nguyên nhân khiến nước biển dâng trung bình 1,8mm/năm.   Ngoài ra, BĐKH còn ảnh hưởng tới tài nguyên rừng, gây ra nguy cơ như cháy rừng, thiệt hại tài nguyên, tăng lượng phát thải khí nhà kính; tác động tới sức chịu tải, độ bền, độ an toàn của cơ sở hạ tầng; ảnh hưởng nghiêm trọng tới tài nguyên đất, làm gia tăng hiện tượng xói mòn, rửa trôi, sạt lở bờ sông, bờ biển.  T rong 50 năm qua , nhi ệt độ  trung bình trên ph ạ m vi c ả   nước ta đã tăng kho ảng 0,5 độ   C/năm. Riêng năm 2015, do tác độ ng c ủ a hi ện tượ ng El-Nino, n ề n nhi ệt độ   tăng khoả ng 0,5- 1 độ  C so v ớ i trung bình nhi ều năm và có số  ngày n ắng nóng kéo dài hơn. Lượng mưa có xu hướ ng gi ả m ở  phía B ắ c và tăng ở  phía Nam lãnh th ổ . Trên khu v ự c Bi ển Đông, bão và áp thấ p nhi ệt đớ i có xu hướ ng lùi d ầ n v ề  phía Nam lãnh th ổ   nước ta. Đặ c bi ệ t, t  ầ n su ấ t ho ạ t  độ ng c ủ a bão m ạnh, siêu bão ngày càng gia tăng vớ i m ức độ   ảnh hưở ng l ớ n; mùa mưa bão sẽ  k ế t thúc mu ộn hơn so với trước đây. Hạ n hán, n ắ ng nóng có xu th ế   tăng lên và không đồng đề u gi ữ a các khu v ự c, nh ấ t là ở  Trung B ộ  và Nam B ộ . Báo cáo tháng 10/2015 của Ủy ban liên quốc gia về BĐKH (10/2015) khẳng định, thông qua hậu quả của các dạng thiên tai (bão, lũ lụt, hạn hán), BĐKH có thể gián tiếp gây ra tử vong và bệnh tật cho người dân. Cụ thể là ở Việt Nam thời gian gần đây đã xuất hiện một số bệnh mới ở người và động vật (tả, cúm gia cầm, tai xanh), gây ra những thiệt hại đáng kể.   BĐKH cũng ảnh hưởng tới môi trường an ninh quốc gia do Việt Nam có khoảng 2/3 tổng lượng nước là từ bên ngoài lãnh thổ chảy vào. BĐKH làm suy thoái tài nguyên nước, trong khi nhu cầu dùng nước của các quốc gia đều tăng lên, làm tăng các bất đồng và xung đột có thể có trong sử dụng chung nguồn nước. Tị nạn môi trường/khí hậu, ở cả trong nước và quốc tế do mất nơi ở hoặc do bệnh tật và nghèo đói không chỉ đơn thuần là vấn đề kinh tế xã hội mà còn là vấn đề chính trị, chiến tranh.   Những thuận lợi và khó khăn của khí hậu với phát triển sản xuất:   - Thuận lợi:   + Vì khí hậu nước ta là khí hậu nhiệt đới với nền bức xạ cao, với tổng nhiệt độ hoạt động lớn (…) đó là điều kiện cho phép nước ta phát triển một nền N 2   nhiệt đới với khả năng xen canh, tăng vụ, gối vụ, quay vòng đất liên tục mà điển hình là ta có thể sản xuất từ 3 - 4vụ trong năm.   + Khí hậu nhiệt đới nên cho phép ta có thể sản xuất được nhiều đặc sản nhiệt đới có giá trị kinh tế cao điển hình là những sản phẩm ưa nóng như: cà phê, cao su, tiêu điều... rất có giá trị xuất khẩu sang các nước ôn đới.   + Khí hậu nhiệt đới cho nên nước sông, biển không đóng băng cho phép ta phát triển giao thông thuỷ, đánh bắt, nuôi trồng thuỷ hải sản và du lịch biển quanh năm.   + Khí hậu nhiệt đới ẩm mưa nhiều với lượng mưa lớn ( trong một năm có khảng 100 ngày mưa, với lượng mưa trung bình từ 1.500 đến 2.000mm) đó là điều kiện môi trường rất phú hợp với phát triển một nền N 2 lúa nước nhiều vụ quanh năm. Vì vậy mà nước ta ngày nay trở thành một trong những nước sản xuất nhiều lúa gạo nhất thế giới.  + Khí hậu phân hoá sâu sắc theo mùa đặc biệt có mùa đông lạnh ở miền Bắc đó là điều kiện thuận lợi để phát triển một hệ thống cây trồng vật nuôi rất đa dạng gồm nhiều cây ưa nóng: cà phê, cao su, lúa nước... và nhiều cây ưa lạnh su hào, cải bắp, xúp lơ...  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x