Documents

2 pages
112 views

sumbangn islam di china dan sains dan teknologi.docx

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
SUMBANGAN ISLAM DI CHINA ASTRONOMI Pembinaan makmal kaji bintang (Dinasti Yuan). Tokoh utama dalam ilmu astronomi Tcha-Ma-Lou-Tin (Jamaludin). Beliau mencipta berbagai alat kaji bintang dan cuaca serta kalendar (takwim Wan-nien-li). Dijadikan takwim rasmi kerajaan mulai 1265 hingga 1281 masihi. MATEMATIK Pada zaman Dinasti Tang dan Sung, masyarakat Islam memperkenalkan kaedah pengiraan Arab (Xiyi Lishu), kaedah 60 darjah (Chiu Ji Li-Zaman Tang), algebra dan trigonometri. PELAYARAN Orang Islam
Transcript
  SUMBANGAN ISLAM DI CHINA ASTRONOMI Pembinaan makmal kaji bintang (Dinasti Yuan). Tokoh utama dalam ilmu astronomi Tcha-Ma-Lou-Tin (Jamaludin). Beliau mencipta berbagai alat kaji bintang dan cuaca serta kalendar (takwim Wan-nien-li). Dijadikan takwim rasmi kerajaan mulai 1265 hingga 1281 masihi. MATEMATIK Pada zaman Dinasti Tang dan Sung, masyarakat Islam memperkenalkan kaedah pengiraan Arab (Xiyi Lishu), kaedah 60 darjah (Chiu Ji Li-Zaman Tang), algebra dan trigonometri. PELAYARAN Orang Islam membantu perkembangan pembinaan kapal dan menggerakkan usaha pelayaran. Contoh: Cheng Ho mulakan pelayaran ke luar China. Turut majukan bidang pelayaran terutama soal peralatan untuk berlayar seperti kepakaran astronomi, kompas dan kaedah ukuran air. PERUBATAN Kaedah dan bahan perubatan Arab dibawa masuk dan digabungkan dengan ilmu perubatan China. Beberapa karya dihasilkan sebagai panduan. Bahan perubatan dibawa masuk ke China pada zaman Dinasti Tang dan Dinasti Sung. PEMBINAAN Menggabungkan elemen tempatan dan senibina Islam bertujuan untuk penyesuaian keadaan di situ. Contoh: Masjid Niukie yang berusia 700 tahun dan Masjid Huaje Lane di Sian (Xian). KESIMPULAN Kedatangan Islam ke China membuktikan agama suci ini bersifat sejagat. Perdagangan dan  politik merupakan faktor utama kemasukan Islam di China. Masyarakat Islam China berjaya membuktikan sumbangan Islam kepada kemajuan peradaban China.  SAINS DAN TEKNOLOGI Sumbangan tamadun China dalam sains dan teknologi (ilmu pengetahuan): - Bidang Perubatan - Bidang Matematik - Bidang Astronomi - Fizik - Biology BIDANG PERUBATAN Bermula sejak kurun ke-2 masihi. Karya perubatan yang terkenal. Inner Cannon  –   Rekod teori- teori perubatan China. Yellow Emperor’s Classic of Internal Medicine –   Kelebihan akupunktur, herba, diet dan senaman. Treaties on Disease Caused by Cold Factors  –   Ditulis oleh Chang Chung Ching. Material Madica  –   Ditulis oleh Li Shih Chen merupakan ensiklopedia yang mengandungi hampir 2,000 jenis perubatan. BIDANG MATEMATIK Dua karya matematik yang terkenal - Chou Pei Suan King  –   Mengenai kelendar, cara tentukan masa melalui ayunan. - Chiu Chan Suan Shu  –   Mengandungi 9 bab mengenai ilmu kira-kira, ukuran dan teori matematik. Ahli matematik China yang terkenal - Liu Hiu - Li Zhi - Li Shanlan BIDANG ASTRONOMI Pada dinasti Chou, pembuatan katalog bintang, kejadian gerhana, komet dan penggunaan genomon serta clepsydra diaplikasikan. KESIMPULAN Tamadun China mempunyai ciri-ciri yang tersendiri dan agak unik serta kaya dengan  penciptaan dan penemuan sains. Ia banyak memberi sumbangan sains dan teknologi dunia. Hasil interaksi antara tamadun dan sikap keterbukaan terhadap tamadun lain membawa keagongan kepada tamadun China. Tamadun China tidak hanya menekankan aspek ekonomi semata-mata tetapi juga pembinaan masyarakat beretika dan pemeliharaan alam sekitar seharusnya dijadikan contoh kepada negara-negara lain. Relevensinya dapat dilihat dalam pelbagai aspek saperti ekonomi, politik, sosial dan etika, pendidikan dan kekeluargaan.Maka sewajarnya kita menuntut ilmu sampai ke negeri China.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x