Poems

8 pages
163 views

Struktura kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
In the article the author describes the results of the desk research concerning the structure of intellectual capital to build a bridge between academic field of theory and practical application.
Transcript
  I Teoria zarzaozan1a przeos1ebiors1wem -il.< s ru ura aona u inte1e111ua1nego ー   Waldemar Walczak  w Aktualnie ー 。 zyskuje ー ze オコ キ nabiera krytycznego znaczenia w dobie キ gospodarki. 1 d ウ コ w 」 ostatnich lat キ zainteresowanie ー za イ キ i ォ intelektualnym w  i polskiej literaturze przedmiotu, jest przede wszystkim ッ na wyzwania praktyki コ N Obecnie ォ intelektualny jest postrzegany jako istotny czynnik 、 o sukcesie ー L  przewagi konkurencyjnej, kluczowy element w procesie kreowania キ rynkowej キ ー N S Warto イ do 、 コ zasobami wiedzy (knowledge resources management) i kreowanie ォ intelektualnego (intellectua/ capital creation) powinny 「 postrzegane jako komplementarne, wzajemnie コ i ー ウ procesy, 4 ー ォ intelektualny jest ー i wynikiem オ wykorzystywania wiedzy w praktyce. Celem opracowania jest zdiagnozowanie i キ komponentów ォ intelektualnego, które ュ kluczowe znaczenie w praktyce コ N Niezwykle キ akcentem prowadzonych イ jest ponadto zwrócenie uwagi na wzajemne relacje i ウ zwrotne ー poszczególnymi elementami ォ intelektualnego. m ウ    zaprezentowane analizy ウ オ ー do dalszych wnikliwych peregrynacji, a przede wszystkim 、 wiedzy, która ma walory praktyczne, bowiem jest オ z punktu widzenia kluczowych procesów コ キ ー N U • Istota ォ intelektualnego W literaturze przedmiotu ウ ュ wiele ー do definiowania ォ intelektualnego, co sprawia,  trudno jest jedno, powszechnie akceptowalne * dr Waldemar Walczak, absolwent studiów doktoranckich na Wydziale z Uniwersytetu  ' zob. Wallance D. P„ Know/edge management: historical and cross-disciplinary themes, Libraries Unlimited. Westport 2007 2 Craig L.. Moore L ., lntellectual Capital in Enterprise Success: Strategy Revisited. John Wiley & Sons Inc . Hoboken, New Jersey 2008, s. 19-20. 3 Knowledge c re ation and management: new challenges for managers, lchido K ., Nonaka I. , (ed.), Oxford University Press Inc . New York 2007 s. 5-6. 4 Ricceri F . lntellectual Capital and Knowledge Management. Strategie management o knowledge resources, Routledge Francis & Taylor Group, New York 2008. s. 1-3; 12-15. 5 Al-Shammari M ., Customer Knowledge Management, People. Processes, and Technology, IGI Global. London 2009, 1-9. 2 EKONOMIKA I ORGANIZACJA p 2/201 o  StruKtura Kao11aru 1nteleKtua1neuo orzeasleblorstwa jednoznaczne オ Podejmowane liczne próby 」 w キ rozumienia terminu ォ intelektualny ウ do コ   ゥ ョ jest on rozpatrywany poprzez pryzmat relacji i znaczenia, jakie ma dla ー z punktu widzenia キ rynkowej. L. Edvinsson i M. Malone ウ  ォ intelektualny to イ ー キイ a キ ォ organizacji, czyli suma ukrytych aktywów, nie オ w sprawozdaniach finansowych ー k intelektualny stanowi zatem odzwierciedlenie ukrytej luki ー キ イ i ォ V M. Bratnicki ウ コ ォ intelektualny jest ウ wiedzy posiadanej przez ludzi エウ ー oraz praktycznym prze ォ tej wiedzy w ウ キ firmy. Obejmuje on wszystkie niewymierne elementy ー ォ イ ー 」キ ー   a jego ヲ W Warto ー   コ do tworzenia キ キ ウ jako ョ cecha ォ intelektualnego. d coraz 」 twierdzi ウ キ rynkowa ー w coraz キ stopniu コ od ー wiedzy jej pracowników, która キ i オ wykorzystywana オ zdobywanie przewagi konkurencyjnej w コ ウ otoczeniu. Wiedza i ォ intelektualny to czynniki 、 o szansach odniesienia sukcesu w warunkach konkurencyjnego i zmiennego otoczenia, ー ォ produkt jest przede wszystkim ョ wiedzy wykorzystanej do jego wytworzenia. E. Skrzypek オ    zasoby wiedzy w ー to jej aktywa intelektualne 「 ウ wiedzy poszczególnych pracowników oraz コ pracowników, które ウ wykorzystywane w ー Zasoby te ー 」 zmianom, które ウ efektem procesu uczenia ウ organizacji. 8 i ー prezentuje G. Urbanek ウ  ォ intelektualny stanowi niewidzialny zasób ー który tworzy widzialne efekty. k intelektualny to zarówno wiedza sama w sobie, jak i rezultat jej transformacji na aktywa niematerialne. 9 m zatem オ    kluczowym problemem staje ウ コ ー do pozyskiwania, generowania, akumulacji i skutecznego wykorzystywania aktualnej i イ wiedzy, przede wszystkim przy udziale zatrudnionych w nim ュ i pracowników. W takim オォ ludzki staje ウ czynnikiem, który 「 przyczynia ウ do budowania ー ォ intelektualnego, 「 ェ jego cennym ウ bazowym. 6 Edvinsson L. Malone M ., k intelektualny, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001 s. 39. 7 Bratnicki M ., Dylematy i ー キ コ N Polska Akademia Nauk o w Katowicach, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2001 s. 111 . • Skrzypek E. Wiedza jako czynnik sukcesu w nowej gospodarce [w:] Skrzypek E„ s A. (red . z ォ ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009, s. 145. 9 Urbanek G ., Pomiar ォ intelektualnego i aktywów niematerialnych ー   Wydawnictwo Uniwersytetu     2007 s. 38. 2/201 o EKONOMIKA I ORGANIZACJA p 21  Teoria コ ッ   セ M. Mroziewski ッ ォ intelektualny jako コ ー biorstwa i osób w nim zatrudnionych do ッ dochodów i budowania ー ォ w ー   szczególnie w oparciu o aktywa intelektualne i relacje ウ   ukierunkowane na poszukiwanie wiedzy, jej przetwarzanie, wzbogacanie i przekazywanie interesariuszom w postaci artefaktów イイ ォ i ーウ   Q P Warto コ    ォ intelektualny jest ウ 、 przed ウ ー ウ w jak najbardziej efektywnym pozyskiwaniu i wykorzystywaniu zasobów wiedzy i adaptowaniu ウ tak do aktualnej sytuacji rynkowej, a tak  do ョ zmian, które ュ ュ オ 、 i trafnie ー N d pozyskanej cennej i aktualnej wiedzy, ュ z mniejszym ry zykiem ー trafne decyzje oraz 、 produkty オ ッ ce rzeczywistym potrzebom i oczekiwaniom klientów. A Jarugowa J. f 、 analizy ー tego terminu, 」 T. Stewarta, który definiuje ォ intelektualny jako  ュ intelektualny: キ   informacje, キ ゥ 、   które ュ 「 wykorzystane do tworzenia bogactwa 11 Reasumpcja zaprezentowanych ー prowadzi do ウ konklu zji , które w syntetycznym オ ュ ー w ョ sposób: • zasoby wiedzy ー w キ dla organizacji ウ ー tworzenia i rozwijania ォ intelektualnego, • ォ intelektualny powstaje na bazie コ zasobami wiedzy, które ュ 「 oraz tworzywem キ キ ー   • キ ウ zatem tylko te aktywa wiedzy, które ウ istotne cenne) z punktu widzenia strategicznych celów danej organizacji, 、 ウ skutecznie i efektywnie キ N Wydaje ウ ゥ  zatem uzasadnione stwierdzenie, ゥ ォ intelektualny obejmuje swoim zakresem komponenty ー na bazie コ キ zasobów (aktywów) wiedzy, która ュ ウ ー generowania wymiernych ォ dla firmy, ー w perspektywie strategicznej do budowania jej キ n イ ゥ ・ コ    ォ intelektualny jest キ strategicznie sam z siebie i nie stanowi substytutu dla innego typu ォ ー N k intelektualny jest oparty na wiedzy, 」 obejmuje jeszcze inny wymiar tworzenia キ ー   jak np . marka handlowa, relacje z klientami, itp. w 」 tego ォ jest kluczowa kompetencja, która odnosi ウ do potencjalnych ュ 、 ー w rezultacie organizacyjnego uczenia ウ N Q 10 Mroziewski M . k intelektualny キ 」 コ ー N Koncepcje, metody キ i warunki jego rozwoju, Difin, Warszawa 2008, s. 48. 11 Jarugowa A„ f ゥ ェ J„ r i コ ォ intelektualnym, Wydawnictwo ODiDK g 2002, s. 58-59. 22 12 Bratnicki M„ Dylematy i キ コ   ... op . cit., s. 111. EKONOMIKA I ORGANIZACJA p z e  b 2/ 2 1  Struktura ォ 1ntelektua1neoo ー W Grudzewski i I. Hejduk ウ ウ  inteligencja organizacji ma 、 キ na ッ przez ョ sukcesy, ァ decyduje o sposobie wykorzystania ュ ャ i okazji, dostosowania ウ do nowych sytuacji, tworzenia i wprowadzania nowych koncepcji. Za ァ 、 które キ i イ na rozwijanie inteligencji organizacji, uznaje ウ Q S • キ キ - オ identyfikowanie ウ z ッ • キ ォ - コ do podejmowania キ   tworzenia nowych コ  (dzielenie ウ キ wspólnie podzielane キ wzajemne zaufanie), • ー オ -delegowanie オ oraz praca コ • motywowanie pracowników, • コ zakres uczenia ウ -(indywidualnego i organizacyjnego). p ー przedstawienia definicji ュ ー  ォ intelektualny ー powinien 「 rozpatrywany w szerokim オ poprzez pryzmat generowania wymiernych ォ w wyniku オ zasobami wiedzy, jakie ー ー i ludzie エ 、 ッ W zaproponowanym オォ intelektualny 「 ッ takie komponenty jak ォ ludzki, ォ klientów, ォ rynkowy i ォ organizacyjny oraz ッ wzajemnych コ ー poszczególnymi jego elementami ウs ョ dla budowania ォ intelektualnego ウ procesy コ dzania キ ッ pozyskiwanie, generowanie i 、 wiedzy, wykorzystywanie wiedzy oraz ッ przez jej オ k intelektualny ョ po ウ jako wynik i rezultat オ wykorzystywania wszystkich posiadanych przed ー zasobów (cennej, istotnej) wiedzy, ー procesów organizacyjnego uczenia oraz odzwierciedlenie コ organizacji do kreowania innowacyjnych ー N Postrzeganie komponentów ォ intelektualnego z オ wzajemnych relacji i sytuuje イ 「 rzeczy キ organizacyjnej, jak イ pozwala na lepsze zrozumienie istoty ッ wania tego ォ na キ キ ー 13 Grudzewski W. , Hejduk I„ zキ w Difin, Warszawa 2004, s. 138 2/2010 EKONOMIKA I ORGANIZACJA p 23  Teoria コ ー " ' • Rysunek 1 Komponenty ォ intelektualnego -wzajemne コ 」 ゥ i relacje イ ᄋ ᄋ ᄋ ᄋ ᄋ ᄋ ᄋ ᄋ ᄋ ᄋᄋ ᄋᄋ ᄋ ᄋ ᄋᄋ ᄋ ᄋ ᄋ ᄋᄋᄋ ᄋ ᄋ ᄋᄋᄋ ᄋ ᄋ ᄋ ᄋᄋᄋ セ セ k intelektualny N t l r--------------- k rynkowy ウ ォ strukturalnego) I I I I k organizacyjny Pozycja rynkowa : Struktura organizacyjna Intelektualny ー 1 j i コ systemów rozwojowy 1< -> teleinformatycznych z marki I Prawa キ intelektualnej Wizerunek i Marka, znak firmowy, patenty w firmy, reputacja ᄋ Kultura organizacyjna p : Systemy ェ Zaufanie do firmy 1 i Satysfakcja uznanie klientów i System ー biznesowych __J u firmy (zarówno I Umowy franchisingowe, umowy I wobec klientów, I partnerskiego キ   : jak i pracowników), itp. tJ alianse strategiczne, ウ I セ autoryzowanych przedstawicieli, I I , itp . _ _____ ' セ  ' ' ' ' I ' I r V セ V イ k klientów V k ludzki Liczba klientów ォ Wiedza, 、 z ー firmy オ   kompetencje Lojalni, usatysfakcjonowani u identyfikacja klienci セ z celami firmy, ャ Bazy danych klientów z w ー Umowy i kontrakty z klientami Orientacja na potrzeby klienta p ekonomiczny klientów :::> 1 z do szybkiego uczenia p klientów do marki ウ   ォ p oczekiwania potrzeby <- _ _ Umotywowanie do dzielenia ウ ゥ  klientów .,,, キ w cenne dla klientów a do zmian Relacje z klientami, itp. o na innowacje, itp.  Z opracowanie キ N w ォ rynkowego i organizacyjnego ウ na ォ strukturalny) コ dokonane w celu ukierunkowania コ キ na キ ne procesy w ー N d argumentu na rzecz ー za    ュ キ    np. marka, która jest zaliczana jako element ォ 24 EKONOMIKA I ORGANIZACJA p 2/ 201 o
Related Documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x