Paintings & Photography

1 pages
195 views

Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Sürecinin Sorunları.docx

of 1
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Sürecinin Sorunları.docx
Transcript
  Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Sürecinin Sorunlar ı   * Yılmaz   Başar  ÖZER    GİRİŞ   Dilimize Fransızcadan   yerleşmiş  ve kelime anlamı  olarak “sevk   etme, götürme ve  gütme”   anlamlarına  gelmekle  beraber köken itibariyle askeri bir kavram olarak ortaya konulan strateji sözcüğü  Mütercimler tarafından  etimolojik açıdan  ele alınması  durumunda ‘generallik     sanatı’    anlamına  gelen Yunanca kökene dayalı   ‘strategos’    sözcüğüne   dayandırılmaktadır   (Mütercimler, 2006:38). Aynı  zamanda strateji olgusu, bir örgütün veya kurumun sürekli olarak çevre analizi yapmasına  ek olarak, kurumun iç yapısını  analiz etmesi ve bu hususta örgütsel amaçlara ulaşmada  etkin ve verimli hedef veya politika belirleme ve bu hedeflerin uygulanma aşamasında  kurumun var olan kaynaklarını  daha i şlevsel   kullanılması   kapsamında   geleceğe  yönelik her türlü değişimi  beraberinde getirmektedir. Küresel rekabette önde olma adına  rakiplere yönelik faaliyetlerin incelenmesi ve nihai sonuca yönelik kısa  vadeli olmak yerine uzun vadeli kararlar şeklinde  ortaya konulan strateji kavramı,  (Ülgen ve Mirze, 2004:33) aynı  zamanda kurum tarafından  belirlenen misyon doğrultusunda  amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine  yönelik kapsamlı  bir plan olarak da ifade edilebilmektedir (Hunger ve Wheelen, 2007:7). Strateji k  avramı,  kamu kesiminden ziyade özel sektör tarafından   kullanılan  bir durum olarak ifade edilse de kamu sektörü açısından  da önemli görülür duruma gelmiştir.  Bilgi ve güç mekanizmaları  perspektifinde isteklerin sonuca ulaşmasını   sağlayan  strateji kavramı,  kamu sektörü kapsamında  ele alındığında  ise amaçlara ulaşılması   adına  uygulanan kaynak ve var olan imkanların  sistemli şekilde   kullanılmasına  vurgu yapmaktadır   (Mulgan, 2009:19). Tüm bu durumlar neticesinde ilk olarak 1950’li   yıllarda    planlı  ve rekabete ha zır   bulunma anlayışı   doğrultusunda  özel sektör açısından  önemli görülen strateji kavramı,  beraberinde stratejik yönetim ve stratejik planlama anlayışını  da getirmiş  ve günden güne kamu sektörü açısından  önemli hale gelen bu kavramlar, 1970 tarihinden itibaren kamu örgütleri tarafından  da benimsenmeye ve uygulanmaya  başlamıştır.   Gerçekliği  göz ardı  edilemeyen hantal, verimsiz ve işlevsellikten  uzak merkeziyetçi yapılar    şeklinde  görülen kamu kurumları   açısından  stratejik yönetim ve beraberinde stratejik planlama, kamu kurumları  perspektifinde yaşanan  ve yaşanmaya  devam eden değişimler   konusunda önemli ve etkin görülen bir araç olarak karşımıza   çıkmaktadır.  Yönetim mekanizmaları   açısından  önemli bir sorun alanı  olarak görülen gelecek kaygısı   kapsamında  var olan riski en aza indirebilme ve varlıklarını  sürdürebilir hale getirebilme hususunda örgütler açısından  bir zorunluluk olarak görülen plan belirleme ve yapma anlayışı  (Gürer, 2006) doğrultusunda  Türkiye ve stratejik planlama kavramına   bakacak olduğumuzda,  kü reselleşme  ve Avrupa Birliği’ne   adaylık   sürecinin etkisi göz ardı  edilememektedir. Özel sektöre has bir uygulama tekniği  olarak dile getirilen stratejik plan anlayışına,  kamunun yönettiği  bir yönetim yaklaşımı  perspektifinde ele alındığında  kaynak israfını n giderilmesine yönelik etkin, verimli ve işlevsel  bir yönetim anlayışının  kamusal alana da taşındığı  görülebilmektedir. Bu makale kapsamında  geleneksel kamu yönetimi anlayışı   doğrultusunda   karşılaşılan  hantal ve verimlilikten uzak yönetim anlayışının  iyi leştirilmesine  yönelik benimsenen kamu işletmeciliği   anlayışı   kapsamında  stratejik yönetim anlayışı  ve bu doğrultuda  özellikle 2000 yılı   sonrasında  sisteme entegre olması   amaçlanmış  ve 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı  Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde “kamu  idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını,  temel ilke ve  politikalarını,  hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak   için izlenecek yöntemler ve kaynak dağılımlarını  içeren  plan”  olarak ortaya konulan stratejik  planın  Türk Kamu Yönetimi alanında   uygulanması  ve uygulanmasına  yönelik ortaya çıkan  engeller veya sorunlar ele alınacaktır.  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x