Short Stories

14 pages
66 views

Сєрих С.В. Передача фондової групи при зміні матеріально-відповідальної особи (методичні рекомендації) (2016)

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Сєрих С.В. Методичні рекомендації «Передача фондової групи при зміні матеріально-відповідальної особи». – К.: Національний музей історії України, 2016. – 14 с.
Transcript
  МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ Сєрих С.В.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ«ПЕРЕДАЧА ФОНДОВОЇ ГРУПИ ПРИ ЗМІНІ МАТЕРІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ОСОБИ»Ки󰑗в – 2016  2 Рекомендовано до друку науково-методичною радою Нац󰑖онального музею 󰑖сторі Укра󰑗ни. Протокол № 13 в󰑖д 30 листопада 2016 р.Сєрих С.В. Методичн󰑖 рекомендаці «Передача фондово󰑗 групи при зм󰑖н󰑖 матер󰑖аль-но-в󰑖дпов󰑖дально󰑗 особи». – К.: Нац󰑖ональний музей 󰑖сторі Укра󰑗ни, 2016. – 14 с.Методична розробка п󰑖дготовлена на допомогу прац󰑖вникам фонд󰑖в 󰑖, зокрема, тим, як󰑖 приймають на матер󰑖ально-в󰑖дпов󰑖дальне збер󰑖гання як ус󰑖 фонди музе󰑗в (предмети у фондах, експозиці, на реставраці, виставках у 󰑖нших музеях, установах тощо), так 󰑖 окрем󰑖 фондов󰑖 групи збер󰑖гання.Акцентується увага на основних документах, як󰑖 є в об󰑖гу при прийманн󰑖-передаван-н󰑖 фондових з󰑖брань у музеях.Автор: Сєрих С.В. – зав󰑖дувач сектору проблем фондово󰑗 роботи в󰑖дд󰑖лу науково-ме-тодично󰑗 роботи Нац󰑖онального музею 󰑖сторі Укра󰑗ниРецензенти:Кузьменко А.В. – головний збер󰑖гач Нац󰑖онального 󰑖сторико-етнограф󰑖чного за-пов󰑖дника «Переяслав»Назаренко Л.С. – учений секретар Нац󰑖онального музею народно󰑗 арх󰑖тектури та побуту Укра󰑗ниПаньк󰑖в І.М. – заступник директор з науково󰑗 та культурно-просв󰑖тницько󰑗 д󰑖яль-ност󰑖 Нац󰑖онального музею народно󰑗 арх󰑖тектури та побуту Укра󰑗ни, кандидат 󰑖сто-ричних наукП󰑖двисоцька О.П. – заступник зав󰑖дувача в󰑖дд󰑖лу збереження фонд󰑖в (головного збер󰑖гача) НМІУ©Нац󰑖ональний музей󰑖сторі Укра󰑗ни©Автор  3 Зм󰑖стВступ 3Вимоги до збер󰑖гач󰑖в фонд󰑖в 4Проведення передавання фондово󰑗 групи 5Попередн󰑖й етап 5Основний етап 6Заключний етап 8Джерела та л󰑖тература 9Додаток 1 10Додаток 2 12  4 Вступ  Найб󰑖льш в󰑖дпов󰑖дальною процедурою, яка визначає контрольн󰑖 функцімузе󰑗в, є зв󰑖рення наявност󰑖 музейних предмет󰑖в. Роль музею у зазначен󰑖й проце-дур󰑖 не здатний п󰑖дм󰑖нити жоден орган виконавчо󰑗 влади. Одна з форм зв󰑖рення музейних предмет󰑖в з фондово-обл󰑖ковою докумен-тац󰑖єю є передача 󰑖нвентарно󰑗 групи в󰑖д одного збер󰑖гача до новопризначеного. П󰑖дставою для п󰑖дготовки методичних рекомендац󰑖й стало:1) робота з фондово-обл󰑖ковими документами повного зв󰑖рення наявност󰑖 музейних предмет󰑖в продемонструвала наявн󰑖сть у них помилок: повторн󰑖 записи, не зав󰑖рен󰑖 виправлення, неврахован󰑖 предмети; 2) Інструкц󰑖я про орган󰑖зац󰑖ю обл󰑖ку музейних предмет󰑖в (2) не визначає посл󰑖дов-н󰑖сть д󰑖й ком󰑖сі при передач󰑖 фондових груп та оформлення в󰑖дпов󰑖дно󰑗 докумен-таці;3) у музеях 󰑖снує практика формального проведення передач󰑖 музейних колекц󰑖й на в󰑖дпов󰑖дальне збер󰑖гання, без належного зв󰑖рення. Метою методичних рекомендац󰑖й є: вдосконалення системи обл󰑖ку музейних ц󰑖нно-стей, забезпечення юридичного захисту збер󰑖гач󰑖в колекц󰑖й 󰑖 орган󰑖заці контролю за фактичною наявн󰑖стю музейного фонду. Вимоги до зберігачів фондів  Збер󰑖гач фонд󰑖в – прац󰑖вник, який в󰑖дпов󰑖дає за один з основних напрямк󰑖в роботи в музе󰑗 – збереження колекці; р󰑖вень орган󰑖заці фондово󰑗 роботи в музе󰑗 значною м󰑖рою визначає те, наст󰑖льки вся 󰑖нша робота буде усп󰑖шною. Одним з головних посадових обов’язк󰑖в збер󰑖гач󰑖в фонд󰑖в є матер󰑖альна в󰑖дпов󰑖дальн󰑖сть за музейн󰑖 предмети в󰑖дпов󰑖дно󰑗 групи збер󰑖гання. Тому них сто-суються пункти 1 та 2 ст. 134 Кодексу закон󰑖в про працю Укра󰑗ни про укладання «письмового договору про взяття на себе прац󰑖вником повної матер󰑖альної в󰑖д- пов󰑖дальност󰑖 за забезпечення ц󰑖лост󰑖 майна та 󰑖нших ц󰑖нностей, переданих йому для збер󰑖гання або для 󰑖нших ц󰑖лей» та статт󰑖 135-1 Кодексу закон󰑖в про працю Укра󰑗ни: «письмов󰑖 договори про повну матер󰑖альну в󰑖дпов󰑖дальн󰑖сть може бути  укладено п󰑖дприємством, установою, орган󰑖зац󰑖єю з прац󰑖вниками, як󰑖 займають посади або виконують роботи, безпосередньо зв’язан󰑖 󰑖з збер󰑖ганням … переданих їм ц󰑖нностей».  Практичне застосування цих норм законодавства до музейно󰑗 д󰑖яльност󰑖 полягає у складанн󰑖 договору на 󰑖ндив󰑖дуальну матер󰑖альну в󰑖дпов󰑖дальн󰑖сть м󰑖ж адм󰑖н󰑖страц󰑖єю закладу та прац󰑖вником (Дод. 1) та акта про передавання музейних предмет󰑖в на матер󰑖ально-в󰑖дпов󰑖дальне збер󰑖гання збер󰑖гачу (Дод. 2). Акт про передавання музейних предмет󰑖в на матер󰑖ально-в󰑖дпов󰑖даль-не збер󰑖гання п󰑖дписує головний збер󰑖гач фонд󰑖в, члени ком󰑖сі як одна 󰑖з стор󰑖н, а 󰑖ншою стороною виступає збер󰑖гач фонд󰑖в, який приймає 󰑗х на матер󰑖ально-в󰑖д-пов󰑖дальне збер󰑖гання. Розшифровка п󰑖дпис󰑖в ос󰑖б (ПІБ), як󰑖 здають 󰑖 приймають  5 предмети, в акт󰑖 обов’язково прописується повн󰑖стю в дужках. Наступною вимогою до збер󰑖гача є його здатн󰑖сть зд󰑖йснювати обл󰑖к та збер󰑖гання предмет󰑖в, як󰑖 в󰑖н приймає на свою матер󰑖альну в󰑖дпов󰑖дальн󰑖сть. Тому на посаду збер󰑖гача фонд󰑖в кер󰑖внику музею рекомендується призначати наукового сп󰑖вроб󰑖тника музею, що має вищу осв󰑖ту, пропрацював на посад󰑖 наукового сп󰑖в-роб󰑖тника музею не менше одного року, а також пройшов стажування в музе󰑗 з об-л󰑖ково-фондово󰑗 роботи не менше трьох м󰑖сяц󰑖в. Вимога до збер󰑖гача музейних фонд󰑖в з дорогоц󰑖нних метал󰑖в 󰑖 дорогоц󰑖н-ного кам󰑖ння – науковий сп󰑖вроб󰑖тник (або збер󰑖гач) з досв󰑖дом роботи в одному з в󰑖дд󰑖л󰑖в збер󰑖гання музею не менше 2-х рок󰑖в або такий, що пройшов спец󰑖альну п󰑖дготовку (стажування) з обл󰑖ку та збер󰑖гання предмет󰑖в з дорогоц󰑖нних метал󰑖в 󰑖 дорогоц󰑖нного кам󰑖ння та атестування ком󰑖с󰑖єю музею. Виокремлення посади збер󰑖гача музейних фонд󰑖в з дорогоц󰑖нних метал󰑖в 󰑖 дорогоц󰑖нного кам󰑖ння є актуальним для музе󰑗в з великою колекц󰑖єю, наприклад Нац󰑖ональний музей 󰑖сторі Укра󰑗ни. Проведення передавання фондової групи Увесь процес проведення передавання фондово󰑗 групи под󰑖ляється на три етапи (табл. 1). На практиц󰑖 часто забувають про попередн󰑖й етап – 󰑖 це негативно позна-чається на часових рамках та створює юридичн󰑖 кол󰑖зі.Таблиця 1. Етапн󰑖сть процесу передавання фондово󰑗 групи.Попередн󰑖й етапСтартує з отримання в󰑖домостей про нам󰑖р зв󰑖льнитися з посади попереднього збер󰑖гача 󰑖 завершується в момент видач󰑖 наказу кер󰑖вника музею про створення ком󰑖сі з приймання-передавання справ. Також попередн󰑖й етап включає п󰑖дб󰑖р нового збер󰑖гача (щоб було кому приймати фондову групу, яка потребує передач󰑖 одночасно 󰑖з зв󰑖ль-ненням попереднього збер󰑖гача).Основний етапСтартує з проведенням зв󰑖рення. Завершальний крок – складення списк󰑖в предмет󰑖в та акта зв󰑖рення. Заключний етапПолягає у розгляд󰑖 зв󰑖рення на ФЗК, складенн󰑖 та п󰑖дпи-санн󰑖 акта приймання-передавання на матер󰑖ально-в󰑖д-пов󰑖дальне збер󰑖гання, з моменту п󰑖дписання якого обома сторонами новий збер󰑖гач вступає у сво󰑗 повноваження. Попередній етап  В󰑖дпов󰑖дно до п. 3 п󰑖дрозд󰑖лу 3 Інструкці про орган󰑖зац󰑖ю обл󰑖ку музейних предмет󰑖в (2) «приймання 󰑖 передавання справ при призначенн󰑖 або зв󰑖льненн󰑖 в󰑖д- пов󰑖дального збер󰑖гача зд󰑖йснюються у присутност󰑖 ком󰑖сі, утвореної зг󰑖дно з нака- 
Related Documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks