Research

10 pages
180 views

СОЦІАЛІЗАЦІЯ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ ТА ДОСЯГНЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЗГОДИ ЯК ОБ’ЄКТИВНА РЕАЛЬНІСТЬ СЬОГОДЕННЯ SOCIALIZATION OF THE PUBLIC LIFE AND REACHING OF THE SOCIAL

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
У статті показано загальні тенденції розвитку процесів соціалізації, визначено їх ключове місце у суспільному житті. Обґрунтовано важливість розвитку механізмів соціального партнерства в сучасних умовах. Окреслено наявний стан процесів соціалізації
Transcript
  УДК 332. 146 Алексеєва К.А., кандидат наук з державного управліннядоцент кафедри менеджменту і маркетингу  Київський національний лінгвістичний університет, м. К  иїв Столбова М.А., кандидат економічних науквикладач кафедри менеджменту і маркетингу  Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ СОЦІАЛІЗАЦІЯ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ ТА ОСЯГН!ННЯСОЦІАЛЬНО" ЗГОИ ЯК О#$%КТИ&НА '!АЛЬНІСТЬ СЬОГО!ННЯ  Анотація.  статті показано загальні тенденції розвитку процесівсоціалізації, визначено їх кл!чове місце у суспільному житті. "#$рунтовановажливість розвитку механізмів соціального партнерства в сучасних умовах."креслено наявний стан процесів соціалізації суспільних відносин в країні.  Ключові слова: соціально%орі&нтована ринкова економіка, соціалізаціяекономіки, регул!вання ринкових механізмів, соціальна відповідальність, механізми соціального партнерства. ()*+*-*/ 0.(.,  '(), *+-/ 0+123/+/, 45-6 782-80 9-:3-;2-1 <-6+/;-25 123)43/ 5.(.  '(), 0+123/+/, 45-6 782-80 9-:3-;2-1 <-6+/;-25  1678(98:(;86< 6= ;>? @AB987 98=? (<C D?(7>8<E 6= ;>?1678(9 (ED??5?<; (1 ;>? 6BF?7;8G? @D?1?<;HC(I D?(98;I  Annotation.  = 2(+ 8/2-10+ 2(+ >8- 2/+?; @ 2(+ ?+6+0A>+2 @ 2(+ A/1+;; @  ;1-80-B82- (86+ C++ ;(D. E(+ ->A/281+ @ 2(+ ?+6+0A>+2 @ 2(+>+1(8-;>; @ 2(+ ;1-80 A8/2+/;(-A - 2(+ 13//+2 1?-2-; (8; C++ D+00%   :/3?+?. E(+ A/+;+2 ;282+ @ 2(+ A/1+;;+; @ ;1-80-B82- @ 2(+ A3C0-1 /+082-;(8; C++ ?+;1/-C+?.  Key words:  ;1-8005%/-+2+? >8/F+2 +1>5, ;1-80-B82- @ +1>5,/+:3082-: @ 2(+ >8/F+2 >+1(8-;>;, ;1-80 /+;A;-C-0-25, >+1(8-;>; @ 2(+ ;1-80  A8/2+/;(-A. ПостаJовка KLоблеMN . Масштабні цивілізаційні трансформації,зумовлні, !рш за вс, на"шви"#им розвит#ом нау#ово$т%ні&но'о !ро'рсу,!о&ина(&и з #інц) минуло'о столітт), тор#нулис) всі% 'алузй і сфрсус!іл*но'о +итт) #раїн, зумовили зміну місц) л("ини з її !отрбами в розвит#у. У су&асни% умова% 'ос!о"ар(ванн) соціал*на с#ла"ова розвит#у н!росто !ртворилас) на тото+ну за зна&нн)м #ономі&ній с#ла"овій розвит#у,ал &асто стала визна&ати останн(. ам тому торти&ні "ослі"+нн)соціал*ни% !роцсів у сус!іл*ному +итті, йо'о соціалізації, м%анізмів"ос)'ннн) соціал*ної з'о"и - а#туал*ними у наш &ас. АJалOP остаJJOQ RослORSеJT O KUблOкаVOW. роблми   соціалізаціїсус!іл*но'о +итт) !остійно !рбува(т* у !олі зору в&ни%$торти#ів. /а#,зо#рма, різні ас!#ти за'ал*но'о !роцсу соціалізації фун"амнтал*но"ослі"+но в робота% 0. -л)-ва , 5. ал*&инс*#о'о 2, 7.-ц) 3,0.оловінова 4, М.8вси#а 6, 9. :ута-вої ; та інши%. Мета статтO !ол)'а- у "ослі"+нні !роцсів соціалізації сус!іл*но'о+итт) та "ос)'ннн) соціал*ної з'о"и )# об<-#тивної рал*ності с*о'о"нн).Дл) "ос)'ннн) мти !р"ба&но = o !о#азати за'ал*ні тн"нції розвит#у !роцсівсоціалізації> o об?рунтувати ва+ливіст* розвит#у м%анізмівсоціал*но'о !артнрства в су&асни% умова%> o о#рслити стан !роцсів соціалізації сус!іл*ни%ві"носин в У#раїні на су&асному та!і.  ОсJовJO LеPUлTтатN.  @ормуванн) #онц!ції соціал*но орі-нтованої рин#ової #ономі#и - рзул*татом шви"#о'о !оширнн) !роцсів соціалізаціїусі% сфр 'ос!о"арс*#о'о +итт), !о&ина(&и з !ршої !оловини минуло'остолітт). У+ у "ру'ій !оловині 88 столітт) стало ціл#ом зрозуміло, Aоус!ішно( та !роцвіта(&о( мо+ бути тіл*#и та #раїна, у 'ос!о"арс*#ій систмі)#ої в"алос) !о-"нати рин#ові м%анізми з м%анізмами соціал*ними. Bат!рішній &ас соціалізаці) #ономі#и !ртворилас) на о"ну з умов!роцвітанн) #раїни, а"+ всі розвинні рин#ові систми су&асності C:5,#раїни Dвро!и, розвинні #раїни 5зіїE обов<)з#ово ма(т* у сво-му с#ла"і!оту+ні соціал*ні м%анізми.7арто ві"мітити, Aо у робота% !рові"ни% у#раїнс*#и% в&ни%$торти#івзустрі&а-т*с) !і"%і" "о соціалізації #ономі#и )# "о фун"амнтал*ноїза#ономірності сус!іл*но'о розвит#у. Bа ї%н( "ум#у, соціалізаці) )# та#а!рост+у-т*с) а+ з момнту F!о)ви л("ини на GмліH, #оли Fс!іл*нви'отовлнн) знар)"* !раці і ї% цілс!р)мован застосуванн)I ста(т* восновіI вини#ннн)I за#онів соціал*ни% ві"носинH 2, с.1.7о"но&ас !роцс !рони#ннн) !роцсів соціалізації в су&асному розумінні в #ономі#у ві"бувс) н о"разу. 5.ал*&инс*#ий ви"іл)- #іл*#а та!івта# званої Fсоціалізації #а!італізмуH. 2, с. 1J; Bа !ршому та!і Cві"ариз*#ої #омуни та "о !о&ат#у F7ли#ої "!рсіїH у :5E !роцсисоціалізації #ономі#и A н набува(т* систмно'о %ара#тру, %о&а у+!ри%о"ит* розумінн) ї% ноб%і"ності. Bа "ру'ому та!і C3K L JK$ті ро#иминуло'о столітт)E у розвинни% #раїна% світу форму(т*с) мо"лі соціал*ноорі-нтовани% рин#ови% систм з !вними націонал*ними особливост)ми, а!роцси соціалізації набува(т* масово'о систмно'о %ара#тру. Bа трт*ому,су&асному, та!і !роцси соціалізації &асто !ов<)зу(т* з !р%о"ом на )#існоновий рівн* L з !р%о"ом "о !остін"устріал*но'о сус!іл*ства, !обу"ово(#ономі#и знан*. Mз само'о !о&ат#у #онц!ці) соціал*но'о рин#ово'о 'ос!о"арства булависунута нау#овц)ми )# Fтртій шл)%H мі+ свавіл*ним, !озбавлним  цілс!р)мовано сформовано'о !ор)"#у, рин#овим #а!італізмом біл*шостіза%і"ни% #раїн 8M8 L !о&ат#у 88 столітт) та тоталітарними !лановими#ономі#ами та# звани% соціалісти&ни% #раїн. 9ф#тивніст* рин#ови%м%анізмів, за'алом, н ставилас* !і" сумнів, ал зазна&алос*, Aо рино# мо+!ризво"ити "о соціал*но нба+ани% рзул*татів, а тому !отрбу- обм+нн) та р'ул(ванн). 7арто ві"мітити, Aо #онц!ції соціалізації #ономі#и вини#али у різни%інтр!ртаці)% в рам#а% різни% #ономі&ни% ш#іл. /а#, в м+а% но#ласи&но'она!р)м#у утворилис* та#і основні #онц!ції соціалізації #ономі#и, )##онц!ці) соціал*но'о рин#ово'о 'ос!о"арства C5.М(лл-р$5рма#, N.9р%ар"E,#онц!ці) л("с*#о'о #а!італу C.##р, /.:ул*цE, #онц!ці) соціал*но'о!ор)"#у C@.фон 8ай#E. Bо#йнсіанс*#ий на!р)мо# зумовив !о)ву та#и%#онц!цій соціалізації #ономі#и, )# #онц!ці) змішаної #ономі#иCO./інбр'н, P.олоу, Д+.лбрйтE та #онц!ці) соціал*но'о "обробуту абоQсус!іл*ства )#ості +итт)R CК.ол"ун, М.Nрн!, 9.8ансн, У.PостоуE інши%#онц!цій, ср" )#и% варто ви"ілити #онц!ці( наро"ної #ономі#и,за!ро!онованої .Мо&рним 1, с.36. Gаслу'ову- ува'и 'ру!а #онц!цій соціалізації #ономі#и "ру'ої !оловини88 столітт), ср" )#и%, !о$!рш, #онц!ці) розширнн) вибору л("ини 5.N*(їса, за )#о( розширнн) вибору зал+ит* ві" рівн) "о%о"ів, а зав")#и#ономі&ному розвит#у мо+на !о"олати бі"ніст*. G'і"но ці-ї #онц!ції ма-зна&нн) н лиш матріал*на сторона, ал й #ул*турний та інтл#туал*ний розвито# особистості. о$"ру', #онц!ці) базови% !отрб, з'і"но з )#о( товари і !ослу'и,вироблні "р+авним с#тором #ономі#и, насам!р" о%орону з"оров<), освітуі +итло, а та#о+ товари !ршо&р'ової ноб%і"ності, зо#рма !ро"у#ти%ар&уванн), ві"нсні "о соціал*ни%, за!ро!оновано було вва+ати базовими.Конц!ці) була с!р)мована на отриманн) ви'о" бі"ними врствами наслнн) вм+а% обм+но'о набору !отрб л("ини. 0"на#, ц і стало н"олі#ом "аної,на"мірно мінімалісти&ної, #онц!ції. р"ба&н у її рам#а% Fрозширнн)  тру"оміст#и% виробництв, особливо в #раїна%, " - на"лишо# тру"ови% рсурсів, з мто( забз!&нн) зростанн) 77 та "о%о"ів наслнн), навіт* заниз*#о'о рівн) !ро"у#тивності !раціH було у !о"ал*шому роз#рити#ованим!ри%ил*ни#ами соціалізації #ономі#и шл)%ом нароAуванн) знанн-міст#и%інтл#туал*ни% виробництв з висо#им рівнм "о"аної вартості у 'отовій!ро"у#ції.Sі#аво( та#о+ - #онц!ці) розширнн) вибору л("ини 5.на, з'і"но з)#о( "обробут л("й оцін(-т*с) н за рівнм "о%о"у на "ушу наслнн) &иіншими #ономі&ними !о#азни#ами, а за мо+ливост)ми л("й +ити та#, )# їмзаба+а-т*с). о#азни#ами висту!а(т* н матріал*ні вли&ини, а 'рома"с*#а"і)л*ніст*, !рофсійний розвито#, "осту! "о знан* та інши% бла' цивілізації з розширними !отрбами л("ини. Gрозуміло, Aо мати всі ці бла'а мо+ут* лишл("и з висо#им рівн "о%о"у, ал "о%і" біл*ш висту!а- н самоцілл(, а лишзасобом ралізації мти. 7і"бува-т*с) інврсі)= мто( т!р - знанн) та "осві".До%і" висту!а- інструмнтом у "ос)'ннні зазна&ної мти, а н нав!а#и.7тім, нзва+а(&и на різниц( у !і"%о"а% та мто"оло'ії, в&ні різни%#ономі&ни% ш#іл та на!р)м#ів с%о"илис* на тому, Aо рин#ові м%анізми!отрбу(т* р'ул(ванн), а #л(&ово( озна#о( "ос)'ннн) соціал*ноїорі-нтованості рин#ово( систмо( - ви#онанн) "р+аво( фун#цій !о!і"тримці і розвит#у соціал*ної сфри, створнн( систми соціал*ни% 'арантійі за%исту різни% !рошар#ів наслнн). /а#ий р'ул)торний в!лив з бо#у"р+ави !овніст( ві"!ові"а- інтрсам рин#у та бізнсу. Др+ава нсві"!ові"ал*ніст* Aо"о збр+нн) #он#урнції, за!обі'анн) #риз, #онфлі#тів,форму- с!о+ив&ий   !о!ит, систму "р+замовлн* тоAо. У соціал*ному !лані"р+ава розробл)- і ралізу- внутрішн( та зовнішн( соціал*но$#ономі&ну!оліти#у, форму- !равові основи 'ос!о"ар(ванн), с!р)мовані на стабіл*нзабз!&нн) висо#о'о рівн) +итт) та зайн)тості наслнн), з"ійсн(-соціал*ний за%ист, створ(- умови "л) ф#тивно'о розвит#у вс*о'осус!іл*ства. 0"но&асно соціал*на ві"!ові"ал*ніст* субT-#тів 'ос!о"ар(ванн) різни%
Related Documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x