Poems

155 pages
162 views

Психолого педагогічні аспекти розвитку особистості в сучасному світі

of 155
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Збірник наукових праць містить результати досліджень учених, викладачів, наукові пошуки аспірантів, магістрів, студентів з актуальних проблем розвитку особистості в сучасному світі. До збірника увійшли нові розвідки, присвячені питанням
Transcript
  Міністерство освіти і науки УкраїниАкадемія педагогічних наук УкраїниПолтавський державний педагогічний університет імені В.. !ороленка ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИРОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІВ СУЧАСНОМУ СВІТІ Збірник наукових працьПолтава2007  УДКПсихолого-педагогічні аспекти ровитку особистості в сучасно!усвіті " #$ірник наукових пра%ь. & Полтава" 'світа( )**+. & ,- с.#$ірник наукових пра%ь містить ре/ультати досліджень учених(викладачів( наукові по0уки аспірантів( магістрів( студентів / актуальнихпро$лем ро/витку осо$истості в сучасному світі. 1о /$ірника увій0ли нові ро/відки( присвячені питанням $агатовимірності осо$истості в контекстіпсихологічної теорії та практики2 аналі/у3ться психологічні та педагогічніпро$леми гумані/а%ії міжосо$истісного спілкування2 ро/гляда3ться віковіосо$ливості ро/витку дітей2 характери/у3ться про$леми про4есійногостановлення осо$истості. "едакці#на колегі$ " доктор історичних наук( академік АП5 УкраїниВ.'. Па6енко 7головний редактор8( доктор педагогічних наук( про4есор#.'. Вал3х( кандидат психологічних наук( про4есор В.9. Моргун7відповідальний редактор8( кандидат педагогічних наук( до%ент5.1. !арапу/ова( кандидат психологічних наук( до%ент '.. !оваленко. "ецененти " доктор педагогічних наук( про4есор :.;. <омич2 кандидатпсихологічних наук( до%ент ;.=. >одорова.1руку?ться /а рі0енням ученої ради Полтавського державногопедагогічного університету імені В.. !ороленка 7протокол @A від AA жовтня)**+ року8.П1ПУ)  %&'&()*+,"./( )/)%+/()/(* К).(1К/( П/+)3)'4.)5 (1)"5 (& П"&К(+К+  Н.М. Атаманчук Полтава ")З*+()К /&,)/*Д),)/(.& "&.. 1(&П& ).()'1.1ЗУ 'со$ливості ро/витку самосвідомості на ранніх етапах онтогене/у висвітленідосить нерівномірно. Bіль0ість пра%ь присвячених %ій про$лемі стосу3ться періоду0кільного дитинства. Мен0 досліджено3 ? самосвідомість дітей до0кільного віку.75.5. Авд??ва( B.;. Анань?в( 5.C. Анкундінова( А. Валлон( В.В. 1авидов( ;.>. 1імітров('.:. !ононко( М.;. :ісіна( В.=. Мухіна( 5.;. 5епомня6а( >.5. 'вчинникова('.5. Пахомова( А.;. =ільвестру( D.B. =теркіна( =.П. >и6енко( :.;. Умане%ь8.Dо/гляда3чи гене/ис самосвідомості( психологи виходять і/ положення про те( 6осамосвідомість ро/вива?ться у про%есі спілкування / оточу3чими л3дьми таудосконал3?ться на основі осо$истої практичної діяльності дитини( як су$E?ктажитт?творчості.=лід відмітити( 6о в поглядах вчених на питання виникнення самосвідомості вонтогене/і /устріча3ться деякі ро/$іжності. Ви/нача3чи тісний /вEя/ок між свідоміст3 ісамосвідоміст3( ряд авторів 7:.;. Bу?ва( 1.;. 1у$ровський( М.;. =еченов( А.;. =піркін(П.D. Fамата( ;.;. Fеснокова8 /аперечу3ть можливості часового ро/ходження даних яви6.;н0і вважа3ть( 6о Gсамопі/нання індивіда /дійсн3?ться ли0е на основі пі/нання нимін0ої л3дини і навколи0нього середови6а( то$то самосвідомість виника? на основісвідомості( яка досяга? певного рівня ро/виткуH I)( с. ,-J. >акої ж думки дотриму?ться і5.В. Kорохова. G=амосвідомість( стверджу? вона( ? ви6им видом свідомості( і для йоговиникнення і ро/витку потрі$ен певний рівень свідомостіH I,( с. )LMJ. =труктурні моделі самосвідомості( пропоновані рі/ними авторами відрі/ня3ться /асвоїм психологічним /містом та кількіст3 компонентів. >ак( А.. =піркін вважа?( 6о самосвідомість & %е не ли0е пі/нання се$е( а йставлення до се$е I,,( с. ,,J. #гідно / ;.;. Fесноково3( у самосвідомості слід ро/рі/няти( / одного $оку( системупсихологічних про%есів повEя/аних і/ самопі/нанням( переживанням ставлення до се$е та регуля%і?3 сво?ї поведінки( / ін0ого & систему відносно статистичних утвореньосо$истості( 6о виника3ть як продукти %их про%есів і /акріпл33ться у відносно стійкійсамоо%ін%і I,MJ. =.:. Dу$ін0тейн стверджу?( 6о Gсамосвідомість & %е не усвідомлення свідомості( аусвідомлення самого се$е як істоти( яка усвідомл3? світ і /мін3? його( як су$E?кта( ді3чоїосо$и в про%есі її діяльності & практичної і теоретичної I,*( с. M))J.5а думку В.А. !руте%ького( G=амосвідомість & усвідомлення л3дино3 самої се$еяк члена суспільства( своїх в/а?мовідносин / навколи0нім світом( ін0ими л3дьми( своїхдій і вчинків( думок і почуттів( всього рі/но$іччя якостей осо$истостіH I+( с. +N,J.G=амосвідомість & як ви6ий рівень свідомості & %е усвідомлення л3дино3 свогоGOH і своїх вчинків та активне регул3вання їх у суспільствіH( & тако3 ? думка !.!. M  Платонова IP( Q. ,PMJ. П.D. Fамата ро/умі? самосвідомість( як усвідомлення л3дино3 самої се$е у своїхставленнях до /овні0нього світу і ін0их л3дей I,)( Q. LJ. У наведених ви/наченнях можна виділити три моменти. Пер6и# =амосвідомість ? якіст3 осо$истості як істоти со%іальної. :3динаусвідомл3? се$е як члена суспільства( етнічної спільноти( як представника рі/них груп(який вступа? / ін0ими л3дьми у рі/ні /а характером в/а?мовідносини. Други# Dеальноді3ча осо$истість у всіх її житт?вих проявах ? не тільки о$E?ктом самоусвідомлення( а йсу$E?ктом про%есу самопі/нання. (реті# 'скільки л3дини ? не тільки осо$истіст3( а йіндивідом( то вона усвідомл3? свої індивідуальні якості.У сучасній 4ілосо4ській і психологічній літературі існу3ть рі/ні підходи до ро/уміння самосвідомості. Ми наведемо деякі / них. У соціально!у плані пон$тт$ са!освідо!ості  ро/глядали ;.'. !он( :.=.Виготський. >ак( ;.'. !он вважа?( 6о самосвідомість( як о$ра/ GOH & %е не сума частковиххарактеристик( а %ілісний о$ра/( настанова стосовно самого се$е. Вирі0ального /начення;. !он нада? со%іальному моменту" л3дина іденти4іку? се$е / ті?3 чи ін0о3 со%іально3групо3 & віково3( статево3( про4есійно3 I-J.#гідно / :.=. Виготським( самосвідомість & %е со%іальна свідомість( перенесена всередину( а памEять & та основа( яка /$еріга? %ілісність самосвідомості( неро/ривністьокремих її станів. :.=. Виготський відмітив" GR осо$истість ста? для се$е тим( чим вона ?в со$і( чере/ те( 6о вона предEявля? для ін0ихR /а всіма ви6ими 4унк%іями( їхвідно0еннями генетично стоять со%іальні ставлення( реальні відносини л3дейH I(Q. M+,J. /а!освідо!ість 8 реультат ді$льності са!опінанн$ 1ля ;.;. Fеснокової ?характерним підхід до самосвідомості / $оку ?дності /місту усвідомл3ваних сторін і 4ормвідо$раження свого GOH. Вона ро/гляда? самосвідомість в онтогенетичному плані Gякінтегративний про%ес( 6о поступово ро/горта?ться у часіH. В основі %ього про%есу лежитьдіяльність самопі/нання( яка дедалі все $іль0е ускладн3?ться( ро/виток емо%ійноS%іннісного ставлення до се$е та вміння регул3вати сво3 поведінкуH I,M( с.LM & LJ. У постанову про$леми самосвідомості та проведення експериментальнихдосліджень по вивченн3 рі/них аспектів вка/аної про$леми /начним вкладом стали пра%іB.. Анань?ва( М.T. Bори0евського( :.=. Виготського( .=. !ост3ка( П.D. Fамати(;.;. Fеснокової( '.В.Kорохової.>еоретичному осмисленн3 природи ді3чого 7ре4лексу3чого8 і 4еноменального7ре4лексованого8 GOH( їх /вEя/ку / ро/витком осо$истості в онтогене/і в /начній мірісприяли пра%і" ;.=. !она( D. Мейме( 9.>. Михайлова( В.В. =толіна( ;.;. Fеснокової('.В. Kорохової. У своїх дослідженнях вчені продовжу3ть матеріалістичну тради%і3 впідході до ро/гляду 4еноменів самосвідомості та умов їх виникнення( намічену 6е упра%ях ;.М.=еченова.Великий вклад у про$лему дитячої самосвідомості вніс B..Анань?в. Він виділиветапи її ро/витку і пока/ав( /начення самосвідомості( /окрема уч$ової для становленняосо$истості.B.. Анань?в ставить 4ормування дитячої самосвідомості в /алежність відконкретних 4орм предметної діяльності дитини. 5а його думку( немовля не володі?самосвідоміст3( навіть не усвідомл3? сво? 4і/ичне GOH. У про%есі ро/витку йогопредметної діяльності провідну роль відігра? дорослий( 6о привча? дитину до гри /предметними діями. Поступово дитина почина? усвідомл3вати сво? G4і/ичне OH 7окреміоргани і частини тіла( свої сенсорні можливості8.B.. Анань?в виділив три стадії у 4ормуванні самосвідомості дітей" - пер6а стаді$ 9початкова: явля? со$о3 перехід від GуявленьH до предметних дій2S друга стаді$ 9виника; в ранньо!у віці: 8 дитина відокремл3? се$е від своїх дій ісамого про%есу діяльності як діяча. 5а даній стадії дитина почина? усвідомл3вати се$е   су$E?ктом діяльності ; - трет$ стаді$   характери/у?ться переходом від усвідомлення своїх дій до усвідомленнявласних якостей.'.:. !ононко підкресл3?( 6о самосвідомість виника? тоді( коли дитина почина?усвідомл3вати се$е як су$E?кта своїх дій. Автор пока/у?( 6о ? кілька послідовнихмоментів становлення самосвідомості. Uе & Gоволодіння власним тілом( виникненнядовільних рухів( самостійне пересування і самоо$слуговуванняH IL( Q. ,))J.'со$ливу ліні3 психологічного аналі/у можна виявити в пра%ях вченихприсвячених дослідженн3 онтогенетичного аспекту самовідно0ення. >ак( дослідникинемовлячого і раннього віку говорять про те( 6о вже на пер0ому ро%і життя Gпід впливомспілкування / дорослими у дитини почина? виявлятися високий рівень іні%іативності2яскрава емо%ійність( її допитливість( /Eявля?ться по/итивне самовідчуття у ставленні досамої се$е. Uя активність виступа? як передосо$истісне утворенняH I,( Q. MJ. #агальне($е/умовно по/итивне( ставлення до се$е як су$E?кта емо%ійного спілкування у ві%інемовляти /мін3?ться ставленням до се$е як су$E?кта предметноSпрактичної діяльностіу ранньому ві%і. Але %е ставлення 6е мало усвідомлене 75.5. Авд??ва( М.. Cлагіна(=.V. Ме6ерякова8.Аналі/ літератури по дослідженн3 онтогенетичного аспекту самосвідомостідо/воля? с4ормувати декілька висновків. По-пер6е ( усвідомлення се$е як су$E?кта діяльності виника? на основі ставленнядо се$е( як до су$E?кта емо%ійного спілкування( ставлення до се$е як до су$E?ктапредметноSпрактичної діяльності( її ставлення до се$е як су$E?кта спілкування то$то( як ре/ультат якісних /мін самосвідомості і активної по/и%ії дитини. По-друге ( про%ес 4ормування осо$истості в онтогене/і можна уявити у виглядіпослідовної /міни су$E?ктів рі/них діяльностей. 1ане положення конкрети/у? думка 1.B.Wльконіна про сутність і роль провідної діяльності у психічному ро/витку дитини( /гідно /яко3 осо$истість ? і?рархі/ована система су$E?ктів рі/них діяльностей( /містоутвор33чо3якої на кожному віковому етапі виступа? та( яка там пер0очергово склада?ться.Відповідно( ставлення до се$е( як су$E?кта діяльності ? осо$истісним проявом.Dо/$іжності в точках /ору рі/них авторів / приводу онтогене/у самосвідомостіо$умовлено( очевидно( тим( 6о інколи /устріча?ться недостатньо чітке ро/межуванняяви6( які явля3ть со$о3 ли0е підготовчий етап до 0ляху виникнення у дитинисамосвідомості( і тих( які власне можна вважати самосвідоміст3.5е/важа3чи на ро/$іжність думок про час виникнення самосвідомості в онтогене/і(всі $е/ винятку автори підкресл33ть со%іальну природу самосвідомості( її /вEя/ок і//овні0нім світом. Dа/ом / тим( відміча?ться активна роль самосвідомості в про%есі4ормування осо$истості. Uей погляд ? характерним для вітчи/няних психологів напротивагу поглядам /ару$іжних психологів. #ару$іжні вчені по рі/ному підходять допро$леми ро/витку самосвідомості. Проіл3стру?мо ска/ане( посила3чись на дослідження/ару$іжних психологів.!. :евін ра/ом /і своїми колегами 7>. 1ем$о( D. =ірс( :. 9естингер( 9. <оппе8створив %ікаву експериментальну методику( /а допомого3 якої ви/нача?ться рівеньдомагань дитини INJ. 5а основі проведених 9. <оппе досліджень $ула встановлена тісна/алежність домагань від почуття успіху чи неуспіху( які( на думку автора( ? со%іальнодетермінованими( наприклад( характером о%інки / $оку ровесників чи дорослих2 %едавало можливість вважати( 6о Gсо%іальний компонент ? важливим для домагань(почина3чи / його ранніх етапів ро/виткуH I,+( Q. )NLJ. :евін висловл3вав %ікаву думкупро те( 6о домагання можуть виникати у л3дини ли0е /а умови( як6о вона внутрі0ньоприйма? певну мету. 1о такої ж думки прий0ов співро$ітник !. :евіна & 9. <оппе( якийдосліджував вплив успіху чи неуспіху на рівень домагань у студентів.'сновна осо$ливість теорії #.9рейда поляга? у виділенні як провідного прин%ипупсихічної діяльності & вроджених $іологічних інстинктів( ірра%іональних -
Related Documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x