Music & Video

2 pages
3 views

Palermo - tiskoffka

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Palermo - tiskoffka
Transcript
  Podle některých existují „herecké“ a „umělecké kapely“. Pod hereckými se rozumí estrádní vystupování a texty kdy je v!e zárove" paradoxně jenom jako ale s nárokem na „uvě#itelnost“ a up#ímnost. $mělecké projekty %méně &asto ozna&ované p#ímo za hude'ní skupiny( pak v téhle dvojici znamenají hlavně netradi&ní pou)ívaní nástroj* jakýsi p#edpokládané vlohy pro výsledný vizuální projev a zvý!ený práh citlivosti pro improvizaci. Break a law with me +akové stereotypy v &eském prost#edí pomohl zako#enit i mini,estival v „alternativním výstavním prostoru“ opu!těné -enzinky kde tehdy hráli i +a'le tedy oman /tětina a 0ominik 1ajarský. +en se nechal sly!et )e „na rozdíl od ostatních hráli písni&ky“. 2d ostatních p#evá)ně trashy3improviza&ních kapel se vymezili proklamativně i zvukově. 4lu'oký vokál ozna&ovaný u) od do' 5oy 0ivision jako 6otický ve spojení s ozvěnovými elektronickými 'eaty a syntezátorovými plochami které nesou pověst temných a záhro'ních 7dajně u) od 8disonových p#edvádě&ek a vzniku +ereminu. První t#i roky stará deska z la'elu 9:0;<=< nese název We are no longer the same, o'al je p#ízna&ným dílem 5aku'a 4o!ka. 9 u) z toho v!eho je jasné )e kapela která se p#ejmenovala na Palermo vězí v uměleckém světě hlou'ěji ne) 'y se z „písni&ek“ zdálo. Face the truth / It’s stolen / From the gallery / It’s stolen „Palermo“ odkazuje k mýty op#edenému umělci z 6enerace d>sseldor,ských )ák* 5osepha -eyuse. 5e lákavé p#edstavovat si jeho monochromní   vyhlazené ?and32'jekte ze sériově vyrá'ěného textilu jako jakési ekvivalenty minimalistických samplovaných syntezátorových melodií. 9 nálepka 5amese 0eana spojená s p#ed&asně zem#elým malí#em se zdá 'ýt p#íhodná i k estétství dvojice z pra)ské 9@$ která se na !kolu dostala díky vzájemnému o'kreslení model*. 5ako je ve vizuálním umění 'ě)ný postup vracet se nap#í& dějinami a médii tam i zpět a pou)ívat u) existující umělecká díla tak se i Palermo p#esouvají tam a zpět od synthAavového dandysmu k post3punkové syrovosti. @yp*j&ují si od jiných a nechávají si jinými pomoct. Ba ,otkách pCzují p#ed Dupkou i rozkrokem antické kopie. @idíme  jejich odrazy ve skle hledící na :ysl'ekova koně 'ez sv. @áclava. Ba o'alu 8P Monochrom  %9lena Dotzmannová( st#e)í 6alerijní zá'rany zav#ené dve#e na Still life  %:ichal Pěchou&ek( za pootev#enými dve#mi dávno zmizelého pokoje &eká na posunutí válce psací stroj. School is like a time machine / Without a switch for the future / And a seat for a human eing @ klipu k písni -ook o, ethics z prvního 8P :artin Dohout reinterpretuje sv*j trademark a tak nechává narcistně za,ixovanou kameru !venkovat. :í#í strojově p#esně tam a !"#tky   za svými exaltovanými pCzami v ko!ili &epici a 'rýlích skoro uni,ormního vzhledu. 5ako'y youtu'e 'ylo nějak p#ítomné u) ve videoartu ze EF. let. Be'o naopak. ozhý'ané me6apixelové slepé skvrny se postupně ustalují a z neutrálního íl$ho  prostoru se vyno#í p#esvětlený neuklizený ateliér s temn%mi okny  . Dlip k 96eless %G( od :atěje <metany strhává divákovu pozornost skrze karaoke a nenápadně jej vtahuje dovnit# potemnělého virtuálního  !#ti&í   které ale screensaverovými e,ekty zpětně odhalí svou plochost. Ddy) se domněle diskotéková 'ly!tivost sejde s Aordartovým ,ontem p#ipomene nap#. 'rooklynské +hunder 4orse video a tedy vizualitu 4+:HI archeolo6icky zacílenou na p#e)ívající o'raz popkultury z p#elomu devadesátých a nultých let. White has always een the est / 'alances, wooden (ase and ancient masks / Who will esca"e from this de"ends =o'y umělci v r*zném poměru zkoumají 1ajarský i /tětina estetický kánon modernismu i EFJs a KFJs vztah ori6inálu a paměLových konstrukcí adekvátnost smyslových vjem* a slovních popis* o'razu. +o v!e se 'ez nadsázky 'ásnickými i hude'ními prost#edky odr#)í     na desce <till li,e. 2v!em sp#ízněnost s Mormer 1hosts a podo'u s Niu Niu vězící hlavně v naléhavosti a 'arvě hlasu zpěvu jako'y někte#í neodpou!těli. P#itom mají teO daleko 'lí) k jejich 'i'lio,ilskému remixérovi <2M;9 8+9 snovému revivalu -lack :ar'le ne'o anachronickému p#evtělování 5ohna :ause. *ou’re highly educated / *ou already know something ’out it / So tell me your definition of lo(e Ba koncertech ale zvuku vládne kytara a tak pokud snad Palermo jako celku něco nejlépe odpovídá ze zavedeného hude'ního světa je to pověstná :oz army z klipu Sto" me if you think you’(e heard this one efore+ Waiting for Old Wave / Everyday is like Sunday.
Related Documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x