Poems

16 pages
253 views

OSMAN BÜLENT MANAV’A VE ŞİİRLERİNE DAİR (ABOUT OSMAN BÜLENT MANAV AND HIS POETRY)

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Osman Bülent Manav, who sets his heart on poetry despite being a doctor, is one of the important modern Turkish poets. He is the author of two books of poetry. His family's interest in poetry have been effective in his upbringing. 76 poems of the
Transcript
  ŞAHİN, H.  (2016). Osman Bülent Manav’a v e Şiirlerine Dair  . Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür  Eğitim Dergisi, 5 (2), 818-833. Uluslararası T  ürkçe E  debiyat K  ültür E   ğitim Dergisi Sayı: 5/2 2016 s. 818-833  , TÜRKİYE OSMAN BÜLENT MANAV’A VE ŞİİRLERİNE DAİR    Harun ŞAHİN   Geliş Tarihi: Nisan, 2016 Kabul Tarihi: Haziran, 2016    Öz   Osman Bülent Manav, hekim olmasına rağmen   şiire gönül vermiş çağdaş Türk şairlerinden biridir. İki şiir kitabı yayımlanmıştır. Ailesinin şiire olan ilgisi, onun yetişmesinde etkili olmuştur.   Bu makalede şairin 76 şiiri, şekil özelliklerin yanı sıra, muhteva özellikleri bakımından da incelenmiştir. Şair, toplumsal konuların yanı sıra, din, tasavvuf, aşk ve gurbet konularında şiirler yazmıştır. Osman Bülent Manav’ın şiirlerinde, insan hâl ve hareketleriyle tabiat arasında bir bağ kurulur. Ona göre “vatan namustur”; ama vatan ve millet sevgisi aleni bir hamaset ile değil, ince bir hissî duyarlılıkla karşımıza çıkar. Şair iki mekânın tesiri altındadır: İstanbul ve yayla.   Anahtar Sözcükler:   Osman Bülent Manav, Yarpız Kokulu Şiirler, Musandıra, şekil ve muhteva, dil ve üslup. ABOUT OSMAN BÜLENT MANAV AND HIS POETRY Abstract   Osman Bülent Manav, who sets his heart on poetry despite being a doctor, is one of the important modern Turkish poets. He is the author of two  books of poetry. His family's interest in poetry have been effective in his upbringing. 76 poems of the poet has been analyzed in terms of form and content features in this article. The poet has written poems on religious-sufistic, love and homesickness issues besides social ones. There is a connection between nature and people's behaviours-manners in the poems of Osman Bülent Manav. He assumes homeland as honor; but  patriotism appears as a sentimental sensibility not with a clear heroism. The  poet is under heavy impact of two places: İstanbul and highland.   Keywords:   Osman Bülent Manav, Yarpız Kokulu Şiirler, Musandıra form and content, language and style. 1. Osman Bülent Manav’ın Hayatı ve Ailesi Asıl adı Bülent Manav’dır. 1970 yılının Temmuz ayında Mersin’in Mut ilçesinde dünyaya gelir. Cumhuriyet İlkokulunda başlayan okul hayatı, tarihî Mut Kalesi müştemil a tı içindeki Mut Ortaokulunda devam eder. Ortaokuldan sonra Lise tahsilini yapmak üzere İstanbul’a gider. 1987’de Haydarpaşa Lisesinden mezun olur. Aynı yıl, mühendis olma    Müfettiş; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, sahharun@hotmail.com.    819  Harun ŞAHİN     _______________    _______________________________ Uluslararası T  ürkçe E  debiyat K  ültür E   ğitim Dergisi Sayı: 5/2 2016 s. 818-833  , TÜRKİYE    gayesiyle girdiği üniversite imtihanında, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazanır. Lise tahsili ile başlayan İstanbul hayatı hâlen diş hekimi ve yayıncı olarak devam etmektedir. Mut’un tanınmış, saygın bir ailesine mensup olan Bülent Manav’ın iki dedesi kardeştir. Yani annesi Muhsine Hanım ile babası Yaşar Ali Bey amca çocuklarıdır. Osman Bülent Manav’ın büyük dedesi Ali Manav,   14 yaşında bir ayakkabıcı “tığ”ı ile Ermenek'ten Mut ’a gelmiş, ayakkabı tamirciliği ile uğraşmış, nişanlandıktan sonra askere gitmiş ve 11 sene askerlik yapmıştır. İnsan sözcüğünün yanına en çok yakışan kavram işaretlerinden  biri “vefa”dır (Alyılmaz,   2015) sözüne bir numunelik teşkil edecek şekilde, onu askerlik süresince bekleyen, vefalı nişanlısı ile askerlik dönüşünde ihtişamlı bir düğün yaparak evlenmiştir. Evlendikten sonra değişik alanlarda esnaflık yapmış, zamanla zengin ve itibarlı olmuş ve Mut havalisinin en saygın esnaflarından biri olarak, memleketine ve insanına emek vermiş, gönül dostu birisidir. Prof. Dr. Mehmet Kaplan Tip Tahlilleri   isimli kitabında “ahi tipi” için “Çalışmaktan maksat, para kazanmak ve biriktirmek değil, hem kendi geçimini temin etmek hem de  başkalarına yardımdır  . ”   der. Ali Manav’ın hayatı “ahi tipi”ni çağrıştır. O - tam bir fütüvvet ehli gibi- Mut’ta bulunan esnafların birçoğunun yetişmesinde emeği olmuştur. Ali Manav ismi    820  Harun ŞAHİN     _______________    _______________________________ Uluslararası T  ürkçe E  debiyat K  ültür E   ğitim Dergisi Sayı: 5/2 2016 s. 818-833  , TÜRKİYE     bugün hâlâ, Mut, Ermenek, Karaman’da “Manav Koca” olarak saygı ve minnettarlıkla söz edilen bir isimdir. Osman Bülent Manav, “Manav Koca” şiirinde büyük dedesi Ali Manav’ı söyle anlatmaktadır.   Mut çukurunda ona  Manav Koca derlerdi Ve bütün Mut severdi.   Biten günün sonunda İki elinde iki Sepet, çıkagelirdi.   Akşamüstü yoluna   Dizilince çocuklar   Sevinirdi ihtiyar. Hem de sevindirirdi Onlara sepetinden Hediyeler verirdi.  Nasibi yoktu kinden Sevdi, sevildi, gitti…   (Musandı ra, s. 18)   Osman Bülent Manav’ın diğer dedesi “Manav Amca” adıyla maruf Mehmet Manav ’dır. Mehmet Manav, 1910 yılında dünyaya gelir. Anne karnında 3 aylık iken babası vefat eder, yetim olarak doğar ve büyür.   İlkokulu, Mut’ta ticaretle meşgul olan ağabeyi Ali Manav’ın yanında okuyan Mehmet Manav, yine aynı ağabeyinin yanında ticaret yapmaya başlar, askerlik öncesi sıtma hastalığına yakalanır. Doktor kendisine yayla havasına ihtiyacı olduğunu, bir müddet Ermenek’e giderek, annesinin yanında istirahat etmesini tavsiye eder. O tarihte, annesi ikinci eşi olan Fehmi Efendi’yle evlidir. Eski bir müderris olan Fehmi Efendi, Mehmet Manav’a hem İslami bilgiler aktarır hem de dinî hassasiyet kazanması için telkinlerde bulunur. Ermenek’te sıhhatine kavuşan Mehmet Manav, Fehmi Efendi’den etkilenerek dinî vecibeleri yerine getirmeye başlar. Mut’a döndükten sonra bütün faizli alacaklarını siler. Bu tarihten sonra bir derviş edasıyla, ikbal kaygısı taşımadan yaşamaya gayret eder.    821  Harun ŞAHİN     _______________    _______________________________ Uluslararası T  ürkçe E  debiyat K  ültür E   ğitim Dergisi Sayı: 5/2 2016 s. 818-833  , TÜRKİYE    19 43 senesinde, emekli bir subay olan Mevlüt Doğan (Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan’ın babası) vasıtasıyla İstanbul’da Silistreli Süleyman Efendi ile tanışır. Bu tanışma, ona farklı bir dünyanın kapılarını aralar.   33 yaşına gelmiş olmasına aldırmadan , memleketindeki ticari işlerini bir kenara bırakarak Silistreli Süleyman Efendi’ye talebe olur. Mehmet Manav, vefatına kadar geçen 50 seneyi Silistreli Süleyman Hilmi Tunahan’ın rehberliğinde onun usulünü takip ederek Kur’an Kurslarına hizmet ederek geçir  ir. Mehmet Manav, 1993 yılında damadı Ömer Ali Keskin’in daveti üzerine Bolu’ya giderek civarın il - ilçelerini dolaşır, Kur’an Kursu talebelerine sohbetlerde bulunur. Bu amaçla çıktığı seyahatlerden birinde trafik kazası geçirir. Bir bacağı kırılır, ameliyat için verilen narkozun etkisinden kurtulamayarak 13 Aralık 1993 günü vefat eder.   Mehmet Manav ismi, bugün hâlâ, bilhassa Konya, Mersin, Antalya, Bolu illerinde “Manav Amca” olarak yaşamakta, hayat hikâyesi ve kıssaları dost meclislerinde anlatılmaya devam etmektedir.  Osman Bülent Manav’ın hayatında önemli bir yere sahip olan “Küçük Dede” Mehmet Manav’ın ölümü üzerine şairin yazdığı şu dizeler bize Mehmet Manav’ı anlatmaktadır.   Bolu Dağlarında Açar Çiçekler   Bolu dağlarında açan çiçekler,  Her baharda zikre durmaz mısınız?   Dedem siz yokken de dağları bekler,   Bahar bitti diye görmez misiniz?   Çamyayla toprağı çam kokar bütün   Ve Bolu Dağı’nı kuşatır hüzün…   Örtün üzerini, sıkıca örtün,   Siz üşüyenleri sarmaz mısınız?  Rabbine gidiyor Mehmet Efendi, İltifat eylesin En Büyük Nebi,   Şeyhine kavuşan müridler gibi,   Yürürken koluna girmez misiniz? (Yarpız Kokulu Şiirler, s. 18)   2. Osman İsminin Verilmesi   Mehmet Manav, Silifke’nin Mara kasabasında yerleşik bir ailesinin kızı olan Hazel Hanım’la 1935/36’da evlenir. Hazel Hanım, Erzurum’dan, Rus - Ermeni mezaliminden kaçarak, 2 yıl süren ve sefalet içinde geçen bir konargöçerlikten sonra, buraya gelip yerleşmiş  bir ailenin    822  Harun ŞAHİN     _______________    _______________________________ Uluslararası T  ürkçe E  debiyat K  ültür E   ğitim Dergisi Sayı: 5/2 2016 s. 818-833  , TÜRKİYE    kızıdır. Mehmet Manav’ın Hazel Hanım’dan 3 kızı ve 4 de oğlu doğmuştur: Muhsin, Muhsine, Ali, Emine, Mehmet, Ayşe, Süleyman. Osman Bülent Manav doğduğunda babası Yaşar Ali Bey çocuğuna Bülent ismini koyar. Anneanne Hazel Hanım: “Benim buna dilim dönmez, ailede de hiç Osman yok,  Hz.  Osman Efendimiz ’in adı olsun”   diyerek Osman isminin verilmesini ister; ama baba nüfus kaydını çoktan Bülent olarak yaptırmıştır. Hazel Hanım hac farizası için Mekke - i Mükerreme’de bulunduğu sırada, 5 Şubat 1971’de vefat ederek Hz. Hatice’nin de metfun bulunduğu “Cennet’ül Mualla”ya defnedilir. Bu vefat üzerine Bülent Manav’ın adı, Hazel Hanım’ın hatırasına Osman Bülent olarak anılmaya  başlar. Bugün şairin ismi yakın çevresinde, arkadaşları arasında, kitaplarında, yazılarında hep Osman Bülent Manav   olarak geçmektedir.  3. Osman Bülent Manav’ın Yayıncılık Hayatı   Osman Bülent Manav, fakültesi hayatının ikinci senesinde sınıfta kalır. Bu sene kaybı çocukluk hayali olan “şairlik” ve “yayıncılık” hayatına adım atmasına zemin hazırlar. Bülent Manav’ın ilk yayıncılık denemesi, 1988 yılında birkaç arkadaşıyla birlikte çıkardığı, fotokopi yoluyla çoğaltılan ve ömrü sadece 4 sayı süren  Refleks  dergisidir.  Refleks ’te, çeşitli yazılarının yanı sıra şiirleri de yayımlanmıştır. 1989 yılında bir kaç arkadaşıyla birlikte temellerini attığı  Dişhekimliği Dergisi ’nin ilk sayısı1990 yılında yayımlanır. Bugün itibarıyla 25. yaşını dolduran  Dişhekimliği Dergisi , hâlâ, düzenli olarak yayın hayatına devam etmektedir.  1991-1994 y ılları arasında yayımlanan Tepe Edebiyat   dergisi ile 2000- 2003 arasında okuyucuyla buluşan  Başka İstanbul    adlı haftalık şehir gazetesi, Bülent Manav’ın kültür ve edebiyat yayıncılığı hayatında iki önemli dönemi ifade eder. Osman Bülent Manav her iki mevkut enin de Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürütmüştür.   Kurucusu, ortağı ve yöneticisi olduğu Vestiyer Yayın Grubu, ülkemizde profesyonel dental yayıncılığın öncüsü olarak önemli bir yere sahiptir. Çeyrek asrı geride bırakan  Dişhekimliği Dergisi ’nin yanı sı ra, Türk Dişhekimliği Dergisi ,  Estetik ve İmplant  ,  DentalTribune Türkiye ,  Roots ,  Dental Labor Türkiye ,  PNV    gibi ulusal ve uluslararası birçok derginin de yayıncısıdır. Yine diş hekimliği sahasında kimi tercüme, kimi telif olmak üzere pek çok kitap da Vestiyer Yayın Grubu tarafından yayınlanmaktadır.   Bülent Manav, 2005 yılında, Vestiyer Yayın Grubu bünyesinde yeni bir adım atarak “Vesta”yı kurar. Vesta, “Vestiyer”in ilk dört ve “Akademi”nin ilk harfinin bir araya gelmesiyle
Related Documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x