Journals

12 pages
190 views

ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİ: OTEL İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLAR ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
ÖZ Bu çalışmada, örgütsel bağlılık kavramı incelenmekte, örgütsel bağlılık ile demografik değişkenler arasındaki farklılık ve ilişkilerin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Çalışma iki temel bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, literatür incelenerek,
Transcript
    SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL SSSjournal (ISSN:2587-1587)    Economics and Administration, Tourism and Tourism Management, History, Culture, Religion, Psychology, Sociology, Fine Arts,  Engineering, Architecture, Language, Literature, Educational Sciences, Pedagogy & Other Disciplines in Social Sciences   Vol:3, Issue:6   pp.1044-1055 2017  sssjournal.com  ISSN:2587-1587  sssjournal.info@gmail.com   Article Arrival Date ( Makale Geliş Tarihi )   17/10/2017   The Published Rel. Date ( Makale Yayın Kabul Tarihi ) 23/11/2017   Published Date (Makale Yayın Tarihi) 23.11.2017   ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİ: OTEL İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLAR ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA   RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND DEMOGRAPHIC TRAITS: A RESEARCH ON PERSONNEL IN HOTEL INDUSTRY Doç. Dr. Mustafa BOZ   Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü,  mboz@comu.edu.tr,  Çanakkale/Türkiye   Çiğdem ÖZKAN   Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ayvacık MYO, Turizm ve Otel İşletmeciliği, cigdemozkan@comu.edu.tr  , Çanakkale/Türkiye   ÖZ   Bu çalışmada, örgütsel bağlılık kavramı incelenmekte, örgütsel bağlılık ile demografik değişkenler arasındaki farklılık ve ilişkilerin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Çalışma iki temel bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, literatür incelenerek, örgütsel bağlılık kavramı açıklanmaya çalışılmış, konu ile ilgili araştırmalara yer verilmiştir. Çalışmanın uygulama bölümünde; turizm sektöründe, demografik özellikler ile örgütsel bağlılık arasındaki farklılık ve ilişkileri ortaya koyabilmek amacıyla, İstanbul’da   dört ve beş yıldızlı otel çalışanları ile yüzyüze görüşülerek bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Elde edilen temel bulgulara göre, duygusal bağlılık ile yaş ve aylık kişisel gelir arasında anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. Anahtar Kelimeler: Örgütsel Bağlılık, Demografik Özellikler, Otel İşletmeleri   ABSTRACT In this paper, organizational commitment concept is examined. Difference and relationship between organizational commitment and demographic variables are tried to be explored. This paper contains mainly two parts. In the first part, in the light of literature, organizational commitment concept is tried to be explaned. In the survey section of the study, in order to determine differences and relationship between demographic variables and organizational commitment, a face to face research was conducted on personnels of four and five stars hotels in Istanbul. According to main results, there are significant differences between emotional commitment, age and monthly personel income. KeyWords: Organizational Commitment, Demographic Traits, Hotel Industry 1. GİRİŞ   Yapılan bilimsel çalışmalarda, örgütsel bağlılığın yönetimsel ve örgütsel sonuçlarına odaklanıldığı görülmektedir. Örneğin; örgütsel bağlılığı yüksek çalışanın, örgütteki başarısının ve etkinliğinin yüksek olduğu, örgütün amaç ve hedeflerine ulaşmasında daha etkin çalıştığına dair bulgulara rastlanılmaktadır (Elloy 2005:120). Örgütsel bağlılık sonucunda verimliliğin arttığına dair farklı çalışmalar mevcuttur (Meyer ve Allen, 1997; Mowday vd., 1982; Rhoades ve Eisenberger, 2002:698; Mathieu Ve Zajac 1990; Tett ve Meyer, 1993:293). Bu nedenle, çalışanın örgüte bağlılığının işletmeler için en önemli konulardan birisi olduğu ileri sürülmektedir. Örgütsel bağlılık ile ilgili çalışmaların farklı sektörlerde yapıldığı görülmektedir. Diğer sektörlerde yapılan çalışma sonuçlarının otel işletmeleri için de geçerli olacağı varsayılamaz. Hizmet sektörü olarak, otel işletmelerinin faaliyetleri genel olarak insana dayandığından, örgütsel bağlılık gibi çalışanın duygusal  Social Sciences Studies Journal (SSSJournal) Vol:3 Issue:6 pp:1044-1055 sssjournal.com Social Sciences Studies Journal (SSSJournal) sssjournal.info@gmail.com 1045   dünyasına ait kavramlar otellerde daha önemli hale gelmektedir. Otel işletmelerinde personel maliyetleri en önemli maliyet kalemini oluşturmaktadır (yaklaşık % 40) (Oral, 2005:301). Personel maliyetlerinin düşürülmesinde, personelin etkin ve verimli çalışması, bağlılığın yüksek olması, personel devir hızının düşük tutulması gibi faktörlerin etkili olacağı belirtilmektedir. Bu nedenle, bu çalışmanın, saha araştırması otel işletmelerinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca; personelin demografik    özellikleri ile örgütsel bağlılık ilişkisinin  bilinmesi işletmeye maliyet avantajı sağlayabilir. Turizm sektöründe en fazla personel istihdamının olduğu otel işletmelerinde (Oral, 2005:301) yapılan bu çalışma, işgörenlerin demografik özellikleri ile bağlılık düzeyleri arasında farklılık veya ilişki olup olmadığı konusunda fikir vererek önemli bir veri niteliği taşıyabilir.   Bu amaca dayanarak çalışmada, ilk olarak örgütsel bağlılık kavramı, daha sonra örgütsel bağlılık ile demografik değişkenler arasındaki ilişkileri inceleyen çalışmalara yer verilmiştir. Çalışanların örgütsel bağlılık düzeyini ve demografik değişkenleri belirleyebilmek amacıyla anket formu geliştirilmiş ve geliştirilen anket formu, İstanbul ilinde faaliyet yürüten 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde çalışanlar üzerinde uygulanmıştır. 2. LİTERATÜR İNCELEMESİ   2.1. Örgütsel Bağlılık Kavramı   Örgütsel bağlılık ile ilgili yapılan çalışmalar 1960’lı yıllara dayanmaktadır. Bu konuda, Becker (1960), Etzioni (1961), Mowday vd. (1979), O’Reilly ve Chatman (1986), Allen ve Meyer (1996:252) alan yazınına katkı sağlayan bazı araştırmacılardır. Birçok kavramda olduğu gibi, örgütsel bağlılık kavramı ile ilgili de tanım  birliğine rastlanılmamaktadır. Becker (1960) örgütsel bağlılığı, bireyin bulunduğu örgütten fayda sağlaması ve bunu tutarlı faaliyetlerle bütünleştirmesi biçiminde tanımlamaktadır. Mowday vd. (1982:27) ise örgütsel  bağlılığı, örgüt ve bireyin zaman içerisinde bütünleşmesi olarak ifade etmektedir. Gaertner ve Nollan (1989) da örgütsel bağlılığı, kişinin örgütün amaçları ile maddi kaygı gütmeden bütünleşmesi ve örgütte kalma isteği duyması biçiminde ifade etmektedir. Başka bir tanıma göre; örgütsel bağlılık, personelin örgütte kalmak istemesi ve başarılı olması için çaba göstermesidir (Bayram,   2005). Bir diğer tanıma göre, örgütsel bağlılık, “bir çalışanın örgütten gönüllü ayrılmasını engelleyen, çalışan ile örgüt arasındaki psikolojik bağdır” (Allen ve Meyer, 1996:252; Becker, 1992). Bunun yanı sıra, Allen ve Meyer (1991:67) örgütsel bağlılığı, kişi ve örgüt arasındaki ilişkileri, duygu ve inanışları içeren psikolojik veya düşünsel durum olarak da ifade etmektedirler. Örgütsel bağlılık, çalışanın örgütsel amaç ve hedefleri benimsenmesi ve bütünleşmesi, örgütün başarısı için çaba göstermesi, kendi yararına olacağını düşündüğü durumlarda bile duygusal ve ahlaki değerleri göz önüne alarak örgütü bırakmamasıdır (Perçin ve Özkul, 2008:23). Örgütsel bağlılığın özünde kişinin her ne olursa olsun örgütten ayrılmaması vardır (Balay, 2000:55). Örgütsel    bağlılık alanında yapılan çalışmalar incelendiğinde, araştırmacıların örgütsel bağlılık kavramı üzerinde tam anlamıyla ortak bir tanım birliğine ulaşamadıkları görülmektedir. Bu çalışma da farklı tanımlardan yola çıkarak geniş anlamda şu tanım yapılabilir. Örgütsel bağlılık, çalışanların kendisini örgütün  bir parçası olarak görmesi sonucunda, örgütün amaç ve hedeflerine ulaşması için motive olması ve bu yönde çaba göstermesi şeklinde tanımlanabilir. Örgütsel bağlılık kavramına yönelik çeşitli bakış açılarının olması bu kavramın sınıflandırılması konusunu da etkilemekte ve alanyazında ön plana çıkmış sınıflandırma çalışmalarının genel olarak üç kategori altında toplandığı görülmektedir. Bu çalışmada, örgütsel bağlılık alanında yaygın kabul gören Allen ve Meyer’in örgütsel bağlılık sınıflandırmasından yararlanılmaktadır. Allen ve Meyer (1991) yaptıkları araştırmada, örgütsel bağlılığın, kavramsal olarak “istek ve arzular”, “algılanan maliyet” ve “zorunluluk” olmak üzere üç tema çerçevesinde gruplandırılacağını ifade ederek örgütsel bağlılığı üç boyutta ifade eden bir model geliştirmişlerdir (Taşkın ve Dilek, 2010:39). Söz konusu maddeler şöyledir; Arzu ve isteklilik temeline dayanan “duygusal bağlılık”, algılanan maliyet temelinde şekillenen “devamlılık bağlılığı” ve zorunluluk temeline dayalı olan “normatif bağlılık”.   2.2. Konu ile İlgili Çalışmalar   Literatür incelendiğinde örgütsel bağlılık boyutları ile demografik değişkenler arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalara çokça rastlanmaktadır. Bunlarından bazıları aşağıdaki gibidir;   Baysal ve diğ. (2014) ile Bozkurt ve Yurt’un (2013:133) akademik personel üzerinde yaptıkları araştırmalarda, cinsiyet ile örgütsel bağlılık boyutları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ağca ve Ertan’ın (2008:151) otel işletmesi   çalışanlarına yönelik yaptıkları araştırmada duygusal bağlılık ile cinsiyet arasında herhangi bir farklılık bulunmamıştır. Diğer taraftan, Eroğlu ve diğ., (2011:118) tekstil sektöründe çalışanlar üzerinde  Social Sciences Studies Journal (SSSJournal) Vol:3 Issue:6 pp:1044-1055 sssjournal.com Social Sciences Studies Journal (SSSJournal) sssjournal.info@gmail.com 1046   yaptıkları araştırmada erkeklerin duygusal ve normatif bağlılık düzeylerinin, kadınlara göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Benzer şekilde, Gülova ve Demirsoy (2012:72) sigorta şirketi çalışanlarına yaptıkları araştırmada erkeklerin duygusal bağlılık düzeylerinin, kadınlara göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Öte yandan, Küçüközkan’ın (2015:30 - 31) sağlık çalışanları üzerinde yaptığı araştırmada, kadınların duygusal ve normatif bağlılık düzeylerinin, erkeklere göre daha yüksek olduğu, kadınların devam  bağlılığının, erkeklere göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. Baysal ve diğ. (2014) tarafından akademik personel üzerinde yapılan araştırmada, yaş ile örgütsel bağlılık arasında pozitif yönlü ve zayıf bir ilişki bulunmuş, yaş arttıkça örgütsel bağlılığın arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan, Bozkurt ve Yurt (2013: 133 - 134) tarafından akademisyenlere yönelik yapılan çalışmada, duygusal ve normatif bağlılık düzeyi ile yaş arasında fark bulunmamıştır. 25 yaşın altında olanların 25 - 31 yaş aralığında olanlara kıyasla devam bağlılığının daha yüksek olduğu, 32 yaş ve üstü olanların devam bağlılığının daha düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Eroğlu ve diğerlerinin, (2011:118 - 120) tekstil sektöründe çalışanlara yönelik yaptıkları çalışmada yaş ile bağlılık düzeyleri arasında anlamlı fark bulunmuştur. 36 - 45 yaş aralığında olanların 18 - 25 yaş aralığında olanlara kıyasla devam ve normatif bağlılık düzeyleri daha yüksek bulunmuştur. 26- 35 yaş aralığında olanların duygusal bağlılığı diğer yaş gruplarında olanlara kıyasla daha yüksek  bul unmuştur. Duygulu ve diğ, (2008:118) akademisyenler üzerinde yaptıkları araştırmada, duygusal bağlılık ve normatif bağlılık ile yaş arasında doğru yönlü, normatif bağlılık ile yaş arasında ters yönlü ilişki olduğunu  bulmuşlardır. Baysal ve diğ. (2014) akademisyenlere yönelik yaptığı çalışmada, çalışma yılı ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasında pozitif yönde ancak zayıf bir ilişki bulunmuştur. Bozkurt ve Yurt’un (2013:133 -136) akademisyenler üzerinde yaptıkları çalışmada, çalışma yılı ile normatif bağlılık arasında anlamlı fark bulunmuştur. İşe yeni  başlayanların uzun yıllar çalışanlara kıyasla normatif bağlılıkları yüksek bulunmuştur. Normatif bağlılık, toplumsal kurallar, bireysel değerler neticesinde kurumdan ayrılmamak gerektiği inancı olarak tanımlanmaktadır. İşe yeni başlayanların toplumsal değerlere daha fazla önem vermesi neticesinde işten ayrılmak istemedikleri ifade edilebilir. Duygulu ve diğ., (2008:124) akademisyenler üzerinde yaptıkları çalışmada, çalışma süresi arttıkça normatif bağlılık düzeylerinin arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde, Küçükozkan (2015: 31) sağlık çalışanları üzerinde yaptığı çalışmada, çalışma süresi artıkça normatif bağlılık düzeylerinin arttığı sonucuna ulaşmıştır. Gülova ve Demirsoy’un (2012: 72) sigorta şirketi   çalışanlarına yaptıkları çalışmada, çalışma yılı arttıkça devam bağlılığının arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Küçüközkan (2015) sağlık çalışanları üzerinde yaptığı çalışmada, eğitim seviyesi arttıkça duygusal bağlılığın arttığı sonucuna ulaşmıştır. Altınöz   ve diğ. (2013:160) büro çalışanları üzerinde yaptıkları çalışmada, eğitim seviyesi yüksek çalışanın örgütsel bağlılık düzeylerinin daha düşük olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Diğer taraftan, Ağca ve Ertan’ın (2008:151) beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışanlara yönelik yaptığı çalışmada, örgütsel bağlılık düzeyleri ile eğitim düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Ağca ve Ertan’ın (2008: 151) beş yıldızlı otel işletmesi çalışanlarına yaptığı çalışmada, medeni durum ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasında herhangi bir fark bulunmamıştır. Küçüközkan (2015: 31) sağlık çalışanları üzerinde yaptığı çalışmada, bekarların evlilere kıyasla normatif bağlılık düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bozkurt ve Yurt’un (2013: 133 -134) ak  ademisyenler üzerinde yaptığı çalışmada evli olanların bekar olanlara kıyasla daha fazla duygusal bağlılık geliştirdikleri, devam ve normatif bağlılık düzeyleri ile medeni durum arasında herhangi bir fark bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 3. METODOLOJİ  3 .1. Yöntem, Evren ve Örneklem   Bu araştırma keşifsel, nicel nitelik taşıyan bir çalışmadır. Araştırmada yüzyüze ve online anket yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmanın evrenini, İstanbul’da faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı Turizm Bakanlığı  belgeli otel işletmelerinin çalışanları oluşturmaktadır. Evrenin İstanbul olarak seçilmesinin nedeni, Türkiye turizmi açısından önemli bir merkez olmasıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü (YİGM) (2016) verilerine göre, İstanbul’da turizm işletme belgeli 158 adet dört yıldızlı, 120 adet  beş yıldızlı otel işletmesi bulunmaktadır. Araştırmada zaman, maliyet ve ulaşılabilirlik kısıtlarından dolayı evrenin tamamına ulaşmak yerine, örneklem alınma yoluna gidilmiştir. Olasılığa dayalı olmayan örnekleme yöntemlerinden “kolayda örnekleme” yöntemi kullanılmıştır. Düzenlenen anket, Aralık  - 2015, Şubat -2016 tarihlerinde uygulanmıştır. Bu araştırmada 71 anket online, 320 anket yüz yüze olmak üzere toplam 391 anket analiz aşamasına dahil edilmiştir.    Social Sciences Studies Journal (SSSJournal) Vol:3 Issue:6 pp:1044-1055 sssjournal.com Social Sciences Studies Journal (SSSJournal) sssjournal.info@gmail.com 1047   3.2. Veri Toplama Aracının Geliştirilmesi   Araştırmada, “Örgütsel Bağlılık” ölçeği ve demografik özellikleri içeren kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Kişisel bilgileri almada sosyo - demografik sorular yöneltilmiştir. Katılımcılara yöneltilen anket formu iki  bölümden oluşmaktadır. Anket formunun birinci bölümünde katılımcılara ait demografik özellikleri  belirlemeye yönelik 6 maddelik soru yer almaktadır. Araştırmada, Örgütsel Bağlılığı ölçmek amacıyla literatürde yer alan ve sıklıkla kullanılan Alle n ve Meyer (1991) tarafından geliştirilmiş, örgütsel bağlılığı duygusal, devam ve normatif bağlılık şeklinde sınıflandıran ve Wasti (2002) tarafından Türkiye’de geçerlik ve güvenirlik analizi yapılmış olan üç boyutlu model kullanılmıştır. Ölçekte yer alan sorular 5’li Likert tipinde (5) Kesinlikle Katılıyorum, (4) Katılıyorum, (3) Kararsızım (2) Katılmıyorum ve (1) Kesinlikle Katılmıyorum, şeklinde düzenlenmiştir. Soru maddelerinde çalışanlara kendi kurumlarını göz önüne alarak kurumda çalıştıkları süre içerisinde karşılaştıkları gerçek durumları ve bu durumlar sonucunda onlarda oluşan kanaatleri en iyi yansıtan ifadeleri işaretlemeleri istenmiştir. Ölçek 18 sorudan 3 boyuttan (duygusal, normatif ve devam) oluşmaktadır. Araştırma örnekleminin örgütsel bağlılık düzeylerinin bazı demografik değişkenlere göre farklılık gösterebileceğinden hareketle, 6 sorudan oluşan kişisel bilgi formu oluşturulmuştur. Kişisel bilgi formunda; cinsiyet, yaş, medeni durum, mesleki deneyim, eğitim düzeyi, aylık kişisel gelir ile ilgili sorular yer almaktadır.   3.3. Verilerin Toplanması, Hipotezler Verilerin toplanması aşamasında, araştırma örneklemi kapsamında 4 ve 5 yıldızlı otel çalışanlarından veri toplanırken aşağıda belirtilen izlek uygulanmıştır. Öncelikle otel işletmeleri il e telefon ya da e- mail bağlantısı kurularak araştırma ile ilgili genel bilgi verilerek ankete katkı sağlamaları talep edilmiştir. Anket çalışmasına katkı sunacağını ifade eden işletmelerle yüz yüze görüşme ile yalnızca online destek vereceklerini ifade ede n işletmelerle ise internet linki doldurularak elde edilmiş anketlerin elimize ulaşması sağlanmıştır. 71 anket online, 320 anket yüz yüze olmak üzere toplam 391 anket analiz aşamasına dahil edilmiştir. Araştırmaya katılan çalışanların vermiş oldukları cevaplar doğrultusunda elde edilen veriler, sosyal bilimler için geliştirilmiş olan SPSS 19 (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından Lisanslı satın alınan, istatistik paket programına aktarılmış ve bu yazılımlar vasıtasıyla   analiz edilmiştir. Araştırmada yüzde analizi, frekans analizi, T - Testi, Anova testi, korelasyon analizleri kullanılmıştır.   Araştırmada ilgili alanyazın taranarak aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur.   H1: Duygusal bağlılık ile cinsiyet arasında anlamlı bir    ilişki vardır.   H2: Normatif bağlılık ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki vardır.   H3: Devam bağlılığı ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki vardır.   H4: Duygusal bağlılık ile çalışma yılı arasında anlamlı bir ilişki vardır.   H5: Normatif bağlılık ile   çalışma yılı arasında anlamlı bir ilişki vardır.   H6: Devam bağlılığı ile çalışma yılı arasında anlamlı bir ilişki vardır.   H7: Duygusal bağlılık ile eğitim arasında anlamlı bir ilişki vardır.   H8: Normatif bağlılık ile eğitim arasında anlamlı bir ilişki vardır.   H9: Devam bağlılığı ile eğitim arasında anlamlı bir ilişki vardır.   H10: Duygusal bağlılık ile aylık kişisel gelir arasında anlamlı bir ilişki vardır.   H11: Normatif bağlılık ile aylık kişisel gelir arasında anlamlı bir ilişki vardır.   H12: Devam bağlılığı ile aylık kişisel gelir arasında anlamlı bir ilişki vardır.   H13: Duygusal bağlılık ile medeni durum arasında anlamlı bir ilişki vardır.   H14: Normatif bağlılık ile medeni durum arasında anlamlı bir ilişki vardır.   H15: Devam bağlılığı ile medeni durum arasında anlamlı bir ilişki vardır.   H16: Duygusal bağlılık ile yaş arasında anlamlı bir ilişki vardır.   H17: Normatif bağlılık ile yaş arasında anlamlı bir ilişki vardır.    Social Sciences Studies Journal (SSSJournal) Vol:3 Issue:6 pp:1044-1055 sssjournal.com Social Sciences Studies Journal (SSSJournal) sssjournal.info@gmail.com 1048   H18: Devam bağlılığı ile yaş arasında anlamlı bir ilişki vardır.   3.4. Bulgular ve Değerle ndirme Araştırmanın bu bölümünde, çalışanların örgütsel bağlılık düzeyleri ile demografik özelliklerine yönelik  bulgulara yer verilerek, araştırmanın amacı doğrultusunda yorumlanması yer almaktadır.   Örgütsel Bağlılık Ölçeğinin boyutlar düzeyinde güvenilirlikleri araştırılmış Cronbach’ s Alpha istatistiği örgütsel bağlılığın 0.795, duygusal bağlılık 0.832, normatif bağlılık 0.842, devam bağlılığı 0.784 olarak  bulunmuştur. Ölçek tüm boyutlar düzeyinde güvenilir bulunmuştur.   Tablo 1: Örgütsel Bağlılık Ölçeğine   İlişkin Ortalama ve Standart Analizi Sonuçları   İfadeler  s.s. Duygusal Bağlılık    Kariyer hayatımın geriye kalanını bu kurumda geçirmekten mutluluk duyarım.  3,51 1,392 3,64 Bu kurumun problemlerini kendi problemlerim gibi görüyorum.  3,75 1,304 Bu kurumda kendimi “ailenin bir parçası” gibi hissetmiyorum.  3,75 1,405 Bu kuruma karşı duygusal bir bağ hissetmiyorum.  3,83 1,269 Bu kurumun benim için çok büyük kişisel bir anlamı var.  3,29 1,400 Çalıştığım kuruma karşı güçlü bir aidiyet duygusu hissetmiyorum.  3,76 1,312 Normatif Bağlılık    Şu an itibariyle kurumumda kalma isteğim olduğu kadar da bir gereklilik konusudur. 3,10 1,402 2,95 İstesem bile şu an için bu kurumu bırakmak benim için zor olacaktır.  3,17 1,442 Eğer bu kurumdan şimdi ayrılmaya karar verirsem hayatımın büyük bir  bölümünü alt üst etmiş olacağım.  2,73 1,429 Bu kurumdan ayrılmak için değerlendirebileceğim çok az seçeneğim olduğunu hissediyorum.  2,82 1,378 Bu kuruma kendimden çok fazla şey katmamış olsaydım, başka bir yerde çalışmayı değerlendirebilirdim.  3,08 1,383 Bu kurumdan ayrılmanın birkaç olumsuz sonuçlarından birisi de mevcut alternatiflerin azlığıdır.  2,86 1,377 Devam Bağlılığı   Şu anki işverenimle birlikte devam etmek için herhangi bir zorunluluk hissetmiyorum. 3,09 1,444 3,17 Benim avantajıma olacak olsa bile kurumumdan şu an ayrılmanın doğru olacağını hissetmiyorum.  3,24 1,350 Eğer bu kurumdan şimdi ayrılsam kendimi suçlu hissedeceğim.  2,87 1,439 Bu kurum benim sadakatimi hak ediyor. 3,32 1,346 Buradaki insanlara yükümlülük hissettiğim için şu anda kuruluşumdan ayrılamam.  3,23 1,359 Bu kuruluşa karşı çok şey borçluyum.  3,29 1,376 Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan otel işletmesi çalışanlarının, örgütsel bağlılık ölçeğinde yer alan ifadelerine verdikleri cevapların ortalama değerlerine bakılarak 3,64 en yüksek ortalama ile duygusal bağlılığın diğer bağlılık düzeylerine kıyasla daha yüksek bulunmuştur.   Recepoğlu ve diğerlerinin, (2013) akademisyenler üzerinde yaptıkları araştırmada, öğretim elemanlarının duygusal bağlılık düzeylerinin, normatif ve devam bağlılık düzeylerine göre daha yüksek bulunmuştur. Bu  bul gu Boylu ve diğerlerinin (2007) araştırma sonuçları ile örtüşmektedir. Duygusal bağlılık örgütlerde en fazla istenilen bağlılık türü olarak ifade edilmektedir (Durma ve Eren 2005; Gürbüz 2006). Otel işletmesi çalışanlarının duygusal bağlılık düzeylerinin diğer bağlılık düzeylerine kıyasla yüksek olması olumlu bir bulgu olarak değerlendirilebilir. Duygusal bağlılığı yüksek çalışanın örgütsel amaçlara ulaşmada daha istekli olduğu ve katkı sağlaması beklenmektedir (İnce ve Gül 2005).   3.4.1. Demografik Özelliklere İlişkin Bulgular   Bu bölümde, araştırma kapsamındaki katılımcılıların demografik özelliklerine ilişkin bulguların frekans ve yüzde dağılımları tablo ile verilmektedir. Tablo 2’de araştırmaya katılanların demografik özellikleri görülmektedir.   
Related Documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x