Finance

1 pages
165 views

Nh t Bùi h u Nghĩa

of 1
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Nh t Bùi h u Nghĩa
Transcript
  - Vĩnh Long có cặp rồng vàng,   Nhất Bùi hữu Nghĩa, nhì Phan Tuấn Thần   - Sông Lam một dải sông sờ,   Nhớ người quân tử bơ vơ nổi chìm.   - Nguyễn đi rồi nguyễn lại về,   Chúa Trịnh mất nước, vua Lê hãy còn.  -  Đục cùn, thì giữ lấy Tông,    Đục long, Cán gẫy còn mong nỗi gì? - Trăm quan có mắt như mờ,    Để cho Huy quận vào sờ chính cung.   Cổ Loa thành ốc khác thường,   Trải bao năm tháng nẻo đường còn đây.  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks