Journals

43 pages
176 views

Младите българи и комуникация на благотворителността Методология и резултати от собствено изследване, проведено през 2015 г.

of 43
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Статията представя данни от собствено изследване, проведено сред 895 български ученици от 12 клас. Количественото изследване е проведено на хартия на извадков принцип и представя данни за комуникация на благотворителността, включително предпочитаните
Transcript
   1 Младите   българи   и   комуникация   на   благотворителността   Методология   и    резултати   от   собствено   изследване,   проведено   през  2015 г.   гл.   ас.   д - р   Евелина   Христова    Докладът   представя   данни   от   собствено   изследване,   проведено   сред  895 български    ученици   от  12 клас.    Количественото   изследване   е   проведено   на    хартия   на   извадков   принцип   и   представя   данни    за   комуникация   на   благотворителността  , включително   предпочитаните   от    младите    хора   информационни   канали,   начини   и   форми    за   информиране   и   общуване   в   сферата   на   благотворителната   дейност. .  Данните   показват   тенденция   към    засилване   на   използване   на   онлайн   комуникация   и   намаляване   на   четенето   на    хартиен   източник.    Интернет   е   най - често   използван   от    учениците,   като   те   най - често   влизат   в    мрежата   посредством   таблет   или   телефон.   Телевизията   и    радиото   са   често   предпочитани   източници.    Младите    хора    разчитат   силно   и   на    мнението   на   техни   приятели   и   близки    хора,   на   които   се   доверяват   (родители,    учители).   Ключови   суми:   комуникация,   благотворителност,   млади   хора,   медии,   канали   Важен   аргумент   в   полза   на   прилагането   на   избрания   подход   бе,   че   както   посочва   Блакстър   „количествените   изследвания   подлежат   на   проверка   и   продължение   в   бъдещето” 1 . Тоест,   това   проучване   може   да   бъде   повторено   отново   след   няколко   години   и   да   се   проследи   и   измери    развитието   на   отношението   към   благотворителността   на   завършващите   ученици   в   страната   и   възможностите   за   комуникация   на   благотворителността   сред   тях.   Подходът   при   избор   на   целева   група   за   количественото   изследване   се   основаваше   на   няколко   основни   елемента.   На   първо   място   това   беше   желанието   да   се   достигне   до   група   хора,   която   е   относително   по - малко   аморфна   от   целевите   групи   на   предходни   изследвания.   Търсеше   се   цялост   на   групата   по   показател   възраст,   за   да   може   да   се   изследват   представителите   на   едно   поколение   активни   граждани.     2 Друг   важен   аргумент   беше   желанието   да   се   постигне   представителност   и   надеждност   на   извадката,   за   да   може   изводите   освен   основа   за   добиване   на   знание   в   областта,   да   бъдат   приложени   и   на   практика   при   комуникация   на   благотворителността   в   следващите   години.   Изследователското   желание   беше   това   да   са   млади   хора,   които   са   или   предстои   да   бъдат   активните   граждани   на   държавата,   за   да   може   придобитото   знание   да   се   прилага   на   практика   в   близкото   бъдеще   и   в   крайна   сметка   освен   научното   знание   да   се   постигне   възможност   за    реално   приложение   на   практика.   При   предварителни    разговори,   проведени   с   представители   на   организации,   занимаващи   се   с   благотворителност,   беше   проявен   активен   интерес   към   данните.   Но   защо   именно   завършващи   ученици?   На   първо   място    –    поради   факта,   че   това   са   хора , току   що   навършили   пълнолетие.   От   тях   очакваме   да   са   икономически   и   обществено   активни   в   следващите   години   и   бихме   могли   да   придобием   представа   какво   ще   бъде   тяхното   гражданско   поведение   в   бъдещето   в   средносрочен   план.   Можем   да   предположим,   че   изводите   ще   са   валидни   и   за    родените   в   предходните   и   следващите   около   две   години,   което   ни   дава   възможност   в   следващите   поне  5-6 години   да   използваме   придобитите   данни   и   техния   анализ   с   относителна   увереност,   че   те   ще   продължават   да   бъдат   актуални.   Друг   важен   аргумент   е,   че   структурата   на   образователната   система   позволява   да   се   осигури   достъп   до   по - голямата   част   от   всичките   представители   на   поколението,   като    разбира   се   се   има   предвид,   че   около  15-18 хиляди   млади   хора   отпадат   от   образователната   система   годишно.   Голяма   част   от   отпадналите,   според   официалните   данни,   отпадат   по   три   основни   причини    –    заминаване   в   чужбина,   финансова   невъзможност   да   посещават   училище   и   липса   на   интерес   към   процеса 2 . Тоест,   това   са   основно   подрастващи   и   млади   хора,   които   (най - вероятно)   няма   да   бъдат   част   от   активно   допринасящите   за   общественото    развитие   на   държавата   и   е   по - скоро   възможно   част   от   тях   да   са   обект   на   благотворителна   дейност,   а   не   участник   по   осъществяването   й    –    активни   или   пасивни.   Под   пасивни   имаме   предвид   всички   граждани,   които   чрез   данъците   си   са   участници   в   обществените   процеси   и   не   са   част   от   маргинални   групи,   които   пък   обичайно   са   обект   на     3 благотворителна   дейност    –    обезпечавана   с   частни   или   публични   средства   (като   БЧК,   Хранителна   банка   и   т.н.).   След   завършване   на   средно   образование   голяма   част   от   българските   младежи   поемат   в    различни   посоки    –    продължават   своето   образование   в   България   или   не,   започват    работа   и   т.н.   Може   да   се   предположи,   че   поне   през   следващите   няколко   години   тяхното   мнение   и   навици,   валидни   към  18- та   или  19- та   им   година,   ще   бъдат   основно   запазени.   Количественото   изследване   е   представително   за   целевата   група    –    завършващи   ученици   от  12 клас   на   училищата   от   българската   образователна   система.   Последният   клас   на   гимназията   е   всъщност   едно   от   “местата”,   в   които   може   да   се   осигури    равномерен   достъп   до   представителите   на   едно   поколение.   Изследваната   съвкупност   е  58 745 ученици.   Извадката   обхваща  895 ученици   от   столицата,   големи   градове   с   население   над  20 хиляди   души   и   малки   населени   места   с   население   под  20 хиляди   души.   Извадковият   принцип   предполага   минимум   от  423 ученици   от   голям   град,  243 от   София   и  145 от   малко   населено   място.   Оптималният  - съответно  470, 270 и  155. Събраните   въпросници   надхвърлят   тази   бройка   и   възлиза   на  957 ученици.   Бройката   събрани   въпросници,   която   надвишава   заложените  895 броя   беше   отделена   и   не   е   била   обработвана   с   цел   запазване   на   представителността   на    резултатите   на   база   извадков   принцип.   Разпределението,   направено   по   градове , не   предоставя   възможност   да   се   заложи   и   извадковият   принцип   по   пол,   но   при   обработката   на   данните   се   оказа,   че   съотношението   е  60% жени   към  40% мъже.   Друг   принцип   на    разпределение   на   извадката,   който   беше   важно   да   се   спази,   беше    разпределението   на   учениците   по   видове   училища.   Това   е   много   условно    разпределение,   защото   за   повечето   от   тези   групи   училища   има   ясно   установени   и   нормативно   обусловени   критерии.   В   изследването   са   включени   ученици   от   всички   видове   училища   на   българската   образователна   система    –    професионални   гимназии,   профилирани   гимназии,   непрофилирани   гимназии,   гимназии   с   професионална   паралелка   и   частни   гимназии    –    профилирани   и   професионални.   Това   предполага   възможност   да   се   изследва   мнението   на   млади   хора,   принадлежащи   към    различни   социални   групи,   групи   по   интереси   и   т.н.   Също   така   е   направено   и   едно    разпределение   по   неофициални   групи   училища    –    тяхната     4 “елитност”.   На   това    разпределение   следва   да   се   гледа   с   известен   скептицизъм   и    резултатите   от   него   е   добре   да   са   обект   на   много   внимателно   премисляне   от   страна   на   четящите   данните,   защото   такова    разделение   официално   не   може   да   се   направи . Данни   за   него   липсват,   както   и   официални   източници    –    научни   или   административни.   Все   пак   е   известно,   че   в   някои   училища   в   гимназиална   степен   се   влиза   много   трудно   и   борбата   за   всяко   място   е   ожесточена,   докато   други   училища   изпитват   затруднения   да   набират   достатъчно   ученици   за   сформиране   на   паралелка   и   в   доста   случаи   паралелките   там   биват   закривани   поради   липса   на   кандидати.   Също   така   някои   училища   (често   същите,   в   които   трудно   се   “влиза”)   отчитат   много   високи    резултати   на   държавните   зрелостни   изпити,   докато   други    –    твърде   ниски.   Данните   за   баловете   за   прием   и    резултатите   от   държавните   зрелостни   изпити   (ДЗИ)   често   се   влияят   от   някои   външни   фактори    –    като   “късмет”   при   класирането , или   добре   планирано   вписване   на   желанията   при   класиране,   или   конкретно   желание   за   занимание   в   дадена   “непопулярна”   област   от   страна   на   силен   ученик   при   входа   и   манипулиране   на   процеса   по   явяване   на   ДЗИ   на   изхода.   Така   или   иначе,   тази   нефициална   класация   е   взета   предвид   при   подбора   на   училищата,   в   които   да   бъде   проведено   изследването,   за   да   се   осигури   възможно   по - обективна   представителност   на   извадката.   Тя   обаче   не   е   била   изследвана   след   това   при   анализа   на    резултатите,   тъй   като   изследователските   интереси   са   съсредоточени   върху   благотворителността   и   нейната   комуникация.   И   така,    респонденти   в   изследването   са  895 младежи   в   последен   клас   на   обучение   в   системата   на   училищното   образование.   Участниците   са   подбрани   съобразно   данни   на   Националния   статистически   институт   (НСИ)   за   пропорционално    разпределение   на   поколението   и   са   съответно  30,2 % от   София,  52,5 % от   голямо   населено   място   с   над  20 хиляди   жители   и  17,3 % от   малко   населено   място   с   под  20 хиляди   жители,   в   това   число   няколко   малки   градове   и   едно   село.   Населените   места   са:   градовете   София,   Велико   Търново,   Русе,   Търговище,   Хасково,   Благоевград,   Видин,   Перник,   Своге,   Мъглиж,   Котел,   Белово,   Полски   тръмбеж   и   Годеч,   както   и   с.    Челопеч.   Изследователската    работа   включваше:     5 Теренна    работа    –    предварително   проучване   и   лично   включване   в   благотворителни   инициативи   с   внимание,   насочено   към   детайли   от    работата,   които   са   обект   на   настоящото   изследване;   включително   проведени   курсови   задачи   за   комуникация   на   благотворителни   инициативи,   осигуряване   на   гост - лектори   и   проследяване   на   процеса   на   обратна   връзка,   даван   от   студентите;    Проучване   и   анализ   на   документи    –    публикации   по   темата   и   по   сходни   и   близки   теми.   История   на   благотворителността   в   България   и   т.н.,   в   това   число   провеждане   на   собствено   изследване  - контент   анализ   на   публикации   в   медиите   през   м.   декември  2012 г.   и   проучване   и   запознаване   с   предходни   изследвания   по   темата.   Търсене   онлайн   и   в   електронни   бази   данни   по   теми,   свързани   с   комуникация   на   благотворителността,   организационна   и   обществена   култура,   алтруизъм   и   т.н.    Проучване   на   избраната   целева   група   и   възможността   за   достъп   до   нея.    Получаване   на    разрешение   за   провеждане   на   изследването   от   страна   на   МОН.    Преглед   на   провеждани   изследвания   и    работа   по   съставяне   на   въпросника   така,   че   да   може   да   бъде   анализиран   и   в   сравнение   с   получени   преди   това   данни.    Провеждане   на   пилотни   попълвания   от   представители   на   целевата   група,   придружени   с   провеждане   на    разговор,   за   да   се   установи   дали    разбират   зададените   въпроси   по   начин,   сходен   на   интервюиращия   ги,   което   да   гарантира,   поне   частично,   че   обработката   и   анализа   на   данните   ще   съответстват   на   предаденото   от    респондентите.   Също   така   съставянето   на   въпросника   беше   съобразено   с   начина   на   обработка   на   данните   с   една   от   най -  разпространените   софтуиеърни   програми,   за   да   може   да   се   гарантират   въвеждането   и   обработката   на   данните.   Ограничения   и   препятствия   Едно   от   основните   ограничения   на   проведеното   изследване   може   да   бъде   посочено   еднозначно    –    това   е   осигуряването   на   достъп.   И , ако   изборът   на   изследваната   съвкупност   беше   направен   именно   с   цел   осигуряване   на   достъп   до   възможно   най -  равномерно    разпределени   представители   на   поколението,    родено   през  1997-1998 г.,   то   достъпът   до   образователната   система   на   всички   нейни    равнища   е   изключително   предизвикателство.   Тук   е   мястото   да   бъде   отправена  
Related Documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x