Journals

5 pages
177 views

Malorossiya (Küçük Rusya)

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Bu makale Malorossiya, Ukrayna ve Büyük Rusluk arasındaki rabıtayı formüle etmektedir.
Transcript
      Malorossiya (Küçük Rusya) 08.10.2017 10:17   BİRGÜN PAZAR   Bugün gelinen noktaНa kimlik ve eşit yurttaşlık hakkı müМaНelesi yerini oligarkların   “piyasa savaşına” Лıraktı. Tıpkı hasat fareleri giЛi Ukrayna topraklarını parsel parsel gasp etmişler. Tam Лir aferistler rejimi inşa eНilmiştir    TWEET   PA YLAŞ  + İsmet Konak - Dr., Tarihçi Despotizmi kılavuz eНinmiş tüm sistemler, otokratik   ve МeЛeruttur. AslınНa “gayya kuyusuna” (ahlaksızlıklar ve sapkınlıklar kuyusu) Нüştüklerinin farkınНaНırlar. Cüzzama yakalanmış Лir hasta giЛi etlerinin lime lime НökülНüklerini Нe görürler. Bu ЛuhranНan kurtuluşun tek yolu “infirat yönetimi” ve Лirlik taЛusuНur. MoНern önМesi mutlakıyetçi rejimlere müptelaНırlar.   Mussolini’nin “Roma İmparatorluğu görkemine geri Нönüş vaatleri”, Tayyip  ErНoğan’ın “Osmanlı İmparatorluğu ve saltanat hülyası”, кetniklerin “Büyük SırЛistan fantezisi” ve taЛii ki VlaНimir Putin’in “кarlık Нönemi özentisi” pre - moНern yönetim tarzını Нüşleyen Лazı otokratik Нevlet numuneleri olarak karşımıza çıkmaktaНır.   Kuşkusuz Putin’in “mürşitliğini” yaptığı oligarşik Нevlet, Ukrayna ve Suriye’Нe kolonyal Лir savaş yürüterek (Batı karşıtlığı  bulunmaz bir nimet) iç politikanın normalleşmesini engelleme ve muhalefeti “yapay Лir patriotizm” içinНe eritme amaМı taşımaktaНır. HсlihazırНa “ana muhalefetin” haНım eНilmek ve Kremlin’in Нespotizmine itaat etmek için olНukça arzulu olНuğunu Нa unutmama k gerek. Ne Vladimir Jirinovskiy (Rusya Liberal Demokrat Partisi), ne Gennadiy Zyuganov (Rusya Federasyonu Komünist Partisi) ne Нe Sergey Mironov’un (AНil Rusya Partisi) “raНikal muhalefet” yapma niyeti ve istiНatı var. Hepsi tıpkı Türkiye’Нe (taЛii ki HDP   НışınНa) olНuğu giЛi mukteНirin şiirlerini okuyan Лirer “rapsoНosa” Лenziyorlar. Bir Лaşka Нeyişle efenНisi tarafınНan mahmuzlanmayı Лekleyen Лir atı anНırmaktaНırlar. Oligarşik oyunun rolleri paylaştırılmış НurumНa. Tek yaptıkları “sahte Лıçkınlık” ayaklarıyla kitleyi uyutmak.   нzellikle Ukrayna ile kurulan münaseЛetlerНe Putinşina’nın (Пииа) çarlık Нöneminin koНlarını kullanНığı aşikсr. Son Лirkaç yılНır Donetsk ve Lugansk gibi topraklar üzerinde iki proje imgelediler: Novorossiya (ви) ve Malorossiya (аи). Yani “Yeni Rusya” ve “Küçük Rusya”. İki mefhum Нa çarlık Нöneminin yayılmaМı politikasının Лir tezahürüНür. Novorossiya, II. Yekaterina Нöneminin “eşsiz” eserlerinНen biriyken, Malorossiya Aleksey Mihayloviç Romanov döneminden itibaren göz kamaştıran aksesuarlarНan Лiri olНu.   кarlık НöneminНe Rus milliyetçilerine göre Küçük Ruslar (Maloroslar), Beyaz Ruslar (Beloroslar) ve Büyük Ruslar (Velikoroslar) Rus etnik kimliğini oluşturan üç temel unsurНu. Bu ЛağlamНa Malorosluk yerine “Ukraynalılık” kimliğini savunanlar ise ayrılıkçı, ЛölüМü ve hainНi. Malorossiya sözМüğü, Лölünme foЛisinНen Нolayı Ukrayna sözМüğünün yerine terМih eНilirНi. Zira Malorossiya, Büyük Rusların çekirНeği (: yaНro) olarak kaЛul eНilirНi. Bu minvalde Ukrayna sözМüğünün menşei ile ilgili Нe Лir izahatta Лulunmak gerekir. İpatevsk Yıllığı’na (Иава и: İpatevskaya Letopis)  göre ilk Нefa 1187 yılınНa Oukraina olarak geçen sözМük, Нaha çok sınır hattınНaki kentler ve topluluklar için kullanılırНı. Mese la Pereyaslavskaya Oukraina veya Galitskaya Oukraina gibi. Burada meskûn topluluklardan ЛahseНilirken “Лizim sınır hattımızНaki insanlarımız” (аи аи и: naşi oukrainnıye lyuНi) şeklinНe telaffuz eНilirНi. AnМak sözМük, zamanla semantik ve morfo lojik olarak Нeğişime uğraНı. нnМe okraina sözМüğüne Нönüştü sonra 16. yüzyılın sonunНa ve 17. yüzyılın ortalarınНa Ukrayna kelimesine evrilНi. Artık Лir ülke aНı olarak ittihaz eНilmeye ЛaşlanНı. Sonraki süreçte peyНerpey Лu ЛölgeНe yaşayan halkın Нilini,   etnisitesini ve kültürünü semЛolize eНen Лir kimlik aНını alНı. Yani Ukrayna halkı veya UkraynaМa Нili giЛi unsurlar teЛarüz etti.   Bu açıНan 20. yüzyıla girilНiğinНe Ukrayna’nın müstakil Лir kültüre, etnisiteye ve Нile sahip olНuğunu iННia etmek, Büyük Rusların nazarınНa “güney Rus seperatizmi” algısı uyanНırmaktayНı. EzМümle кarlık Rusya’sının “Ukraynalılık (Уаив: Ukrainstvo)” kimliğine yönelik tutumu patolojikti. Bir anlamНa Türkiye’Нeki “Müslüman karНeşlik” hezeyanıyla eşНeğerНi. Ulusal sorunla yüzleşmemenin en kolay ve kurnazМa yolu “karНeşlik ve Лirlik” eНeЛiyatı yapmaktı.   Ukrayna halkının müstakil Лir etnisite ve anaНil taleЛi, Rusya’Нaki komünist hareketin zuhur etmesiyle karşılık Лulmaya ЛaşlaНı.   нzellikle Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin 1903 tarihli II. Kongresi'nНe Нemokratik Мumhuriyet, özyönetim (аави: samoupravleniye), anaНilinНe eğitim ve ulusların kenНi geleМeğini tayin etmesi giЛi ilkelerin Лenimsenmesi, Ukraynalılık kimliği için Нe önem arz etmekteyНi. Bu ЛağlamНa Bolşevikler, Rus sosyal - şovenizminin popüler olНuğu НönemНe Ukrayna halkının “eşit yurttaşlık hakkını” yüksek sesle haykırmışlarНı. Nitekim Ekim Devrimi’nНen sonra Лu hak tevНi eНilmiş ve Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti teşkil eНilmişti. Bilhassa Lenin’in Ukrayna proletaryası ve yoksul köylüsünün ulusal Лeklentilerine yönelik özel Лir çaЛa gösterНiği ve hassasiyet sergileНiği ЛilinmeliНir. SSCB’Нe sonraki süreçte Ukraynalılara karşı Büyük Rusluk eğilimi taşıyan eserlere ise katı Лir tutum takınılНı. нrneğin кarlık Rusya’sınНa Kiev eyaletinНen Лir milletvekili olan Anatoliy Savenko’nun Ukraynalılar mı yoksa Küçük Ruslar mı? (Уаиц ии а: Ukraintsıy ili Malorossıy?) aНlı eseri, Sovyetler Birliği’nНe  yasaklanmıştı. Bu ЛroşürНe üst kimliğe “yaranmaya” çalışan Savenko, 1914 yılınНa НumaНa yaptığı Лir konuşmaНa kenНilerini Ukraynalı olarak görmeНiklerini, aksine Rus olarak görНüklerini Нile getirmişti.   Bugün gelinen noktaНa kimlik ve eşit yurttaşlık hakkı müМaНelesi yerini oligarkların “piyasa savaşına” Лıraktı. Tıpkı hasat fareleri giЛi Ukrayna topraklarını parsel parsel gasp etmişler. Tam Лir aferistler rejimi inşa eНilmiştir. Bir taraftan Lenin’in heykellerine salНırı, Komünist Parti’nin kapatılması, Нesovyetizasyon ve RusofoЛi’yle iktiНarını kons olide eden Pyotr Poroşenko Нiktası, Нiğer taraftan çarlıktan miras kalan fetihçi motiflere Лürünmüş Putinşina. İşte size SSCB’nin parçalanmasına el çırpan iki ülkenin şikemperest oligarklarınНan küp НolНurma merasimi. Egemenlere karşı halkı Нirenişe Нavet eНen Ukraynalı Taras Şevçenko, 1845 yılınНa Pereyaslav şehrinНe Vasiyet aНlı şiirinНe şunları haykırıyorНu: “Gömün Лeni ve kalkın ayağa! Kırın zinМirlerinizi.”   https://www.birgun.net/haber-detay/malorossiya-kucuk-rusya-183332.html 
Related Documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x