Art

9 pages
76 views

Lec-15: Fossils (محاضرة-15 : المتحجرات)

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Lec-15: Fossils (محاضرة-15 : المتحجرات)
Transcript
  1  )   ﻟ   ﻓﺎﺣﻷ (:Fossils        ﻞﺻأ Fossili ﻫ fossilis  ﺎ    ﻣ   ج   ﻟا   ﻲ     ﻌﺗرﻷا .  ﻟا   رﺎﺛآ   وا   ﺎ   ﺎﻘ    : تا   ﻟا   ﻟا   تﺎﻘ   ﻟا   ﻲﻓ    ﻟا   تﺎ   ﺋﺎ    .  تا   ﻟا     ﻋ   ﻰ    تا   ﻟﺎ     ﻌ   ﯾ   ﺎﻣ     ﻞ  سر   ﯾ    ﻟا     ﻌﻟا paleontology) .(  ﻟا ـ   ﻬ   ﻟا    ـﺑ    ﻟﺎـ  حوا       ﺗ   تا    ﻟﺎ    ــــ     ﻟا    ـــ   ﻟاار   ـــﺻﺎ     ﯾ  .  ـــﻘﻟا   تﺎـــ   ﻟا    ـــ ﻋ    ـــ     ﻗ   ﻰــــﻟإ    ـــ ﻌﻟا    ـــ   ﻘ  )Paleobotany(  ــ   ﻘﻟا   تﺎـــﻧا   ﻟا    ـــ ﻋ )Paleozoology.(   ﻟا   ق    أ  *-   ﻔﺣا   ﺟﻷامﺎ   ﺟأ    ﻣ   ة   ﺧ     ﻟاﺎ   ﺣﻷا .  نإا   ـﺟﻷا    ــ   ﻔ   ﺗ   ﻲـ   ﻟا   ﻲــﻫ   ﻲــ   ﻟا    ﺋﺎــ   ﻟا    ــ   ﺟ    ـﻣ     ــ     ﻟا   ــ   ــ   ﻌ  تاءﺎ     ـــﺳا    ــ   ﻟ   و   ﺎـــ   دﺎ   ﻋادأ    ـــﻔﺣ   ﻰـــﻟإا     ــــﺟﻷا   ﻲـــﻓ   ة   ـــﺧ     ﻟا    ﺎـــﺳوأ   ـــ         ﻟا   ﻞـــ   ﻣ   ﻟا   ـــ     ــ   ة   ر   ـــ   ﻟاو    ﻔ   ﻟﺎ  ﻌ   ﻟا ) نﺎﻣ   ﻬ   ﻟا Amber (.      ﻣﻷا  1- ﺎ   ﻟا      ﻔﺣﻲﻓ   ﻟا   ث    ﻟا   ﻲﻓ   ﺎ     ﺳ )       ﺳﻻأ .(   2  2-  ﺻﺎ   ﯾ   ﻟا   نا     ﺣ   ﺎ   ﺎﻘ    ﻟ   ﺑ   ﻲﻓ    ﻔ   ﻟﺎ    ﻌ   ﻣ    ﺗ   ﻲﻓ . 3- تا   ﺣﺎﻣ   ﻬﻛ )   ﻟا   ﻎ   ﻟا   ﻲﻓ   ﻣﺎ      ة   ﺣ  ( 35 ﺎﻣ   ﻬ   ﻟا   ﻲﻓ        ﻔﺣ    ﺳ   ن    ﻣ . *-   ﻔﺣا   ﺟﻷا          ﻟا    ﺻﻷا :  تﺎـﺗﺎ     ﻟا    ـ   ﻌﻣﺎـﻬ   ﺗ   ﻲـﻓ   ﻞﺧ   ـﯾ   تﺎـﻧا   ﻟاا   ﺟأ ـ ﺑ   ﺎﻗ     ـﺻ    ﻟا    ﻋ      ﻔ    ﻟﻩ   ﻫا   ﺟﻷا   ﻣ : 1-   ن   ــﻌﻣ   ﯾﺎــ   ﻟﺎ   ﻟان   ــﻌﻣ  : ــﺳﺎﺳأ   ــ   ﺗ   ﻲــﻓا   ــﺟأﻞــ   ﻬﻟا   ﻲـ     ﻌﻟاﺎـ   رﺎﻘﻓﻼ ﻞـ     ﻣ   تﺎ   ـﺷ   ـ   ﻟ   ﻔ   ﻣار   ـﻔﻟانﺎـﺟ   ﻟا   ،   تﺎ   زا   ﻟا Bryozoa تﺎ   ﻋﺟرﻷا Brachiopods. 2- ن   ﻌﻣ   ﯾﺎﻧ   ﻛارﻻا :  ن   ــﻌ   ﻟا   ا   ــﻫ   ن   ــ   ا   ــﺻأتﺎــ   ﺧ   ﻟا    ــ   ﻌﻣ Molasses ــ   ﻣ   ــــــــــ    ــــــــــﻘﻟا Gastropods تﺎــــــــــ   رﺎ   ﻟا Peleceypods  تﺎ   ﻣ     ﻗ   سأ   ﻟا Cephalopods. 3-     ﺗﺎﻔﺳ   ﻔﻟا   ﺎ   ﺎﻘ   ﻟا phosphatic Remains  فا   ـﺻأتﺎ     ـ   ﻋـﺟرﻷا Brachiopods ﺎ    ـ   ﻔﻣـﺟرﻷاـ   ﺟرﺎ   ﻟا Arthropods تﺎـ   و   ﻟا   ﻊـ   ﺟ Conodonts تﺎ   ﻘﻔﻟا   مﺎ   ﻋ . م   ﻟﺎ   ﻟا   تﺎﻔﺳ   ﻓ    ﻣ   ة  تﺎ  ﻰ ﻋ     ﺗ  4-:           ﻟا   ﺎ   ﺎﻘ   ﻟا Silicon Remains      ـﻣ    ـﯾ   ﻌﻟا    ـﻟﺎ   ﻫﺎـ     ﺣﻷاﺎـﻬ   ﻓا   ﺟأﻞ     ـﺷ   ﻰـ ﻋ   ن   ـ     ﺗ   ﻲـﻬﻓ   ﺎ    ـ   ﻟا    ﻣ   ﻧ   ﻣ        ﺻﺎـ     وأ SiO 2 ,nH 2 O  ـ   ﻘﻋ   ﻰـﻟإ   ل   ـ     ﺗ    ﺑا chalcedony   ﺎ   ﻟا   نا   ﻘﻔ   ﻰﻟإ   ل   ﯾ    ﻗ    ﺛ   ﻌﻣ    ﻣز   رو   ﻣ    ﻌ    ( و   ﻟا  )   ﺗرا .  تﺎﻧا   ﺣ   ﻲﻓ   ةد   ﺟ     ﻣ    ﺻﺎ   ﻟا   ﻩ   ﻫ   و   ﻔﺳﻹا Sponges تﺎ     ﻋﺎﻌ   ﻟا Radiolaria. 5-:   ﯾ   ﺎ   ﻟا   ﺎ   ﺎﻘ   ﻟا Chitinous Remains.  ةدﺎﻣ    ﻣ   ﻧ   ﻣ    ﺟرﺎﺧ     ﻓ   ﺻ   ﺎﻬﻟ    ﻧا   ﺣ   ﺎ   ﺎﻘ    ﺟو   ﻧ       ﺗ   ﻲﻓ   ﻬﺑﺎ   ﻣ   ةدﺎﻣ )   ﯾﺎ   ﻟا   ﻰ   ﺗﺎﻬ       ﻓﺎـ   ﻸﻟ  ( ﻲـﻓ   ةد   ـﺟ   ﻣ   ﻩ   ـﻫءا   ﺟﻷاﺎ   ﻟا   تﺎ         ﻔ   ﻟﺎ  تﺎﻧا   ﻟا    ﻌ   ﻟ    ﺟتﺎ   ﻟا Graptolites ا     ﻔ   ﻣار   ﻔﻟا   ﻔﺳﻹاو .  ﺟــــا     ﺟﻷا : ة   ﻐ     ﻟا        ﻟا   ﻲﻧﺎﻌﺗا   ﺟﻷاتﺎ     ﺋﺎ   ﻟا    ﻣ    ﯾ     ﻌ ﻟ          ﻟا : ﺎﻬ   ﻣ   ق  ة     ﻌ  ث   ﺗو   ة   ﻓ   رو  تا       ﻐﺗ    ﻟا  1-:  ﻔ   ﻟا   ﻪـﺗﺎﻧ   ﻣ       ﻟا    ـ   ﺗ    ـﺳ   ﻟا     ـ   ﻌﻟا    ﺋﺎـ   ﻟا    ـﻘﻔ  ـ         ﻌﻟا   ﻩ   ـﻫ   ﻲـﻓ   ﺎـــﻬ   ﻓ    ـــﻘﻔ   ﻓ     ــ   ر   ﺗ   ةر   ــ      ـــ     ﻌﻟا N 2 ,H 2 ,O 2   ــﻣ     ـــ   ﻧﻷاﻻﯾ   ـﻣ    ـﻣ   ـﻘ   ﻗر   ـﻘ     ـﺳ   ﺎـﻬ   ﻣ   ﻒـ     ﻧ  ةدر   ـﺻ   ﻲﻓ   لﺎـ   ﻣ  . ﺎــ     ﻟا    ــ   ﻌﻟاﻞــ   ﻗ    500  ﻌ   ـﻟ   ـﻘ     ﻗد   ﺎــ   ﺎﻘ  ت   ــﺟو    ــﺳ   ن   ــ      ﻣءﺎ   ﺣﻷا   ﻞ   ﻣ   ﻔﺳﻹاﯾ   ﻗ     ﻟا Jellyfish ﺎ         ﻔ   ﻟاو .2-  ﻟا Petrification   ــ     ﻔﺣ   ﺎــﻬ   ﻓ   وا   ــﺟﻷاب     ــ   ﺗ   ــ   ﻧ   ــ   ﺣ   تﺎــ   ﺋﺎ  ة   ــﻌ   ﻟ     ــ     ﻟا    ﺋاذ   ـ   ﺋﺎ  دا      ﻟا   ﻩﺎ   ﻟاتا   ـ   ﻓ   ﻞـﺧاد    ـﺳ   ﺗا   ـﺟﻷاﻬ   ﻓﺎـﺿأو   ﻲـ   ﻟا    ﺋﺎـ    ﻟ        ـ   ﻟا    ـ   ﻌ   ﻟا   ﻞـﻣا   ﻌﻟ   ة   ـﯾ   ﺟ   ـﻣوﺎﻘﻣ     ﻟ   ث  ا   ﻫ   ﻰ   نا     ﺣ   مﺎ   ﻋ   وا    ﻟا    ﻟاة   ﻟا   مﺎ   ﻌﻟﺎ  ف   ﻌ  Petrified Bone .  3  3- ﻼﺣﻹا : ﻲﻧ   ﻌ   ﻟا Mineral Replacement   ــ    تا   ـــ   ﻟا    ـــﻔ   ﺗﻼــﺣإ   ﻟا   ندﺎـــﻌ   ﻟا   ﻞـــ     ﻣ   ن   ـــﻌﻣ ـــ        ةر   ـــ     و   ﻲـــ   ﻟا    ﺋﺎـــ      ﻟ   ـــﻧ   ـــ     ﻣــﻌﻣ ـــ       ﻌ    ﯾﺎـــ     ﻟﺎ   ﻟا   ن  Calcification   ﯾﺎﻣ   ﻟو   ﻟا Dolomitization             ﻌ  ﺎ       ﻟا Silicification.  رﺎﺛآ  * ﺎ   ﺣﻷ :   ﻟا   ﻘﻟا Molds   ــﺛﻷاوا   تﺎــ   ﻧ  ) ﻲــ   ﻟا    ﺋﺎــ   ﻟا   ﻞــ   ﻫ   ﻪـ     ﯾ    ــﻟا    ــــﻟﺎﻗ   ﻰ   ـــــ  ﻪـــــﻟ   ﺣ   ﻲـــــ     ﻟا   دا   ـــــ     ﻟا   ﻲـــــﻓ  ( نا   ـــــ   ﺣ )Molds (   ــــﻗ   ﺋﺎـــــ    ﻟ   ﻲﺟرﺎـــــ   ﻟا   ﻞ   ـــــ   ﻟا    ـ   ـــ   ﻌ   ﻲ   ﻟاﻲﺟرﺎ   ﻟا    ﻟﺎﻘﻟا   ﻰ    External molds  ﻲ ﺧا   ـــﻟا   ﻞ   ــ     ﻟا    ـــ   ﻌ    ـــﻗﺎـــ     ﻗﻸﻟ   ــﻣ       ـــ     ﻟا   نﺎــ   وذ    ـــﻌ   ﻓ   ﻲــ     ﻟا    ﺋﺎــ   ﻟا    ـــ   ﺟا   ـــﺟﻷا     ــ     ﻟا    ﻟﺎﻗ   ﻰﻘ   ﯾ    ﺟرﺎ   ﻟاا     ﺟﻷا .    ﺧا   ﻟا   ﻊ   ﺎ   ﻟا Cast( جذ   ﻟا  )  ةر       ﻟا    ﻫ    ﺻﻷا     ﻣ   ةذ   ﺧﺄﻣ    ﻌﻟا     ﺎ   ﺎﻘ    ﻟا     ﻧأ   ﻟا   ﻘﻟا    ﻣ   ﻔ   ﻣ   ﻟا   ﻘﻟا   ﻸﻣ    ﻣ   ﺞ   ﺗ . ندﺎﻌ   ﻟﺎ    وأ   رﺎﺛﻵاﺎ   ﻟا )Tracks(  رﺎﺛآ   ﻲﻫا   ﻗﻷا      ﻗﺎ   ﺗ   وا   تﺎﻧا   ﻟا   ﻞ   ﻗ    ﻣ       ﻟاﺎ   ﺷﻷاﻬ           ﺗ   ﻞ   ﻗ   تﺎﻘ   ﻟا   تﺎ   ﺳر   ق   ﻓ .   4  )   ﻟﺎ   ﻟا Trails(  ﻪ ﺻﺎﻔﻣ   وا   ﻪ ﯾذ   وا   نا   ﻟا    ﺟ   رﺎﺛآ   ﻲﻫﺎ     ﺛأق   ﻓ   ﻪﻔﺣزﻬ         ﺗ   ﻞ   ﻗ   تﺎﻘ     ﻟا   تﺎ   ﺳر .      ﻔ   ﻟاتﺎ   ﻔﻟا Burrows and borings   ﺎ     ﻣ   ﻣ   وا   تﺎﻧا   ﻟا    ﺣو    ﻋ   ﺊﺑﺎوا   تﺎ   ﻓ   وا    ﻔﺣ     ﻞ  ن   ﺗﺎﻔﻧإ . : تا   ﻟا   ﺳار   د    ﻣ   ة   ﺋﺎﻔﻟا  1-  ﻓ   ﻌﻣ   ﺟ   ﻟ   ﻟا   تﺎﻘ    ﻟ   ﻲ     ﻟا    ﻌﻟا .  ﻣ   م   ﻗأ   ﺎ   ﻬﯾأ    أ   ﻲ   ﻟا   تﺎﻘ     ﻟا    ﻋ   ﻰ ﻋ   ف   ﻌ   ﻟا   .   ﺧﻷا    5  2-  ﻧرﺎﻘ   ﻟا    ﺟ   ﻟ   ﻟا   تﺎﻘ   ﻟا    ﺑ   ةﺎﻫﺎ   ﻟا   لﻼــﺧ    ــﻣ   ــ     ﺟ     ﻟ   ﻟا   تﺎــﻘ   ﻟا    ــ   ر    ــ    تﺎﻘ     ﻟا   ﻲﻓ   ةد     ﺟ   ﻟا   تا   ﻟا .       ﺟ   ﻟ   ﻟا  3-     ﻘﻟا   خﺎ   ﻟا   ﻰ ﻋ   ف   ﻌ   ﻟا       ــﻣ    ـﺳأةد   ــﺟ       ﻟا   ـ   ﻟا   تﺎــ   ﺋﺎ   ﻟا   ﻩﺎــ   ﻣ   ﻲـﻓ    ﺋﺎـ   ﻟا   خﺎـ       ﻟا   ﺢـﺿ   ﯾ       تا   ـ   ﻣ   ﻞ    ــ   ر   وا   ــ   ﻓاد   وا   ةدرﺎـ      ﺎــ   ﻣ   ﻞـ   ـ   ﻣ   ة     ـ   ﻔﻟا       ــ ﺗ   ﻲــــــﻓﻘ   ــــــ     ﻣتﺎ   رﺎــــــ   ﻟا   تﺎــــــ     ﻧ   د     ــــــﺟو   ﻞــــــ   ﻣ )Ferns  ﻫو  (. 4- ﻓا     ﻐ   ﻟا   ﻊ   ز     ﻟا   ﻰ ﻋ   ف   ﻌ   ﻟا :  تﺎـﻘ      ﻟ   ﻲـﻓا   ﻐ   ﻟا   ﻊـ   ز   ﺗ   ﻰـ ﻋ   ف     ـﻌ   ﻟا    ﺎ   ﻟا   ﻲﻓ   وا       ﺎ   ﻟا   ﻰ ﻋ       ﻟا   تﺎ   ﺋﺎ   ﻟا   ﻓ     ﻌﻣ   لﻼﺧ    ﻣ   ﻫو   تﺎﻌﻘ   ﻟا   وا   ر . 5- تاودﺄ  ﺎﻬﻣا   ﺳا :       دﺎ   ﻗا   ﻼـﺧ    ﻣ      ﻔ   ـ ﻟ   ـ ﻣﺎ     ﻟا   تﺎـﻘ   ﻟا    ـﯾ   ﺗ   ل   ـ     ﻏ   ـﻘ  تا   ـ   ﻟا    ـﻣ   دﺎﻔ   ـ          ﺣ   ندﺎـ   ﻌ   ﻟا   ﻰـ ﻋ    وﺎ   ﻟا   تﺎـﻘ   ﻟا   وا   زﺎـﻐﻟا . ة   ﺷﺎ   ﻣ  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks