Travel

19 pages
3 views

LAYERS

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Photography has perhaps never been more layered as it is today – it combines miscellaneous genres, approaches, even realities; it parasitizes on other media, and experiments with formats, techniques and methods of adjusting. It offers unusual visual
Transcript
  VRSTVY RSTVY LAYERS AYERS  6 7 Fotografia asi nikdy nebola vrstevnatejšia , ako  je dnes — kombinuje rôznorodé žánre, prístupy, ba dokonca reality, parazituje na iných médiách, experimentuje s formátmi, technikami a spôsobmi adjustácie. Ponúka netradičné vizuálne zážitky, estetické výzvy, núti nás prehodnocovať doteraj-šie znalosti a predstavy o fotografickom obraze a nanovo si klásť otázky: čo dnes môžeme nazývať fotografiou? Čoho záznamom sa stala a ako na ňu máme reagovať? Projekt VRSTVY RSTVY  predstavuje len niektoré z vrstiev   súčasnej fotografie, a to najmä tie, ktorých vznik umožnili digitálne médiá. V štruktúre výsta-vy budeme sledovať postupný rozklad tradičných atribútov fotografie, zmenu v chápaní fotografickej reprezentácie či stále dominantnejšiu prítomnosť virtuálnej reality v procese vzniku aj recepcie diela. Každý z autorov pristupuje k fotografii osobitým spôsobom a to vo všetkých jej rovinách.  PETROSLAV BEROWSKY ETROSLAV BEROWSKY  v projekte Odtlačok pamäte   narúša zdanlivú schopnosť fotografie byť vierohodnou pripomienkou určitej udalosti a zároveň spochybňuje funkciu pamäte ako takej. Základom série sú klasické čiernobiele negatívy, nafotografované počas road tripu v roku 2001. Berowsky ich o takmer 10 rokov neskôr naskenoval, aby z nich navrstvil   „nové“ zážitky. To, že ide o koláž, pri prvom pohľade nie je badateľné — Berowsky totiž vytvára simuláciu hneď v dvoch rovinách: významovej (falošné spomienky) aj for-málnej (nápodoba klasickej čiernobielej fotografie). VRSTVYLAYERS LAYERS AYERS VRSTVY RSTVY Photography has perhaps never been more layered  as it is today — it combines miscellaneous genres, approaches, even realities; it parasitizes on other media, and experiments with formats, techniques and methods of adjusting. It offers unusual visual experiences, forces us to reconsider our existing knowledge and ideas about photographic image, and ask ourselves anew: what can we call photo-  graphy today? What has it become recording of, and how should we respond to it?  e LAYERS AYERS  project represents just some of the layers  of contemporary photography, namely those that were made possible by digital media. e structure of this exhibition will focus on the gra- dual disintegration of photography’s traditional attributes, changes in understanding photographic representation, or the ever more dominant presen- ce of virtual reality in the process of creation and reception of the work. Every author has its own, unique approach to photography on all of its levels. In the Memory print  project, PETROSLAV ETROSLAV BEROWSKY EROWSKY  disturbs photography’s apparent ability to be a credible recording of a certain event, while at the same time challenging the function of memory as such. is series is based on classi- cal black-and-white negatives taken during a road trip in 2001. Almost 10 years later, Berowsky scan- ned them in order to layers  new ‘experience’ from them. At first sight, it is not evident this is a collage — Berowsky is creating a simulation on two levels at once: the level of meaning (false memories), and  8 9 LAYERS AYERS VRSTVY RSTVY the formal level (imitation of classical black-and- -white photography). e logical inconsistencies that force us to reconsider the srcinal interpretati- on of the image are discovered by the audience only at a more closer look.  LUCIA STRÁŇAIOVÁ UCIA STRÁ AIOVÁ  has prepared a si- milar visual experiment. She invites the audience to a private meeting with photography in a darke- ned room. I would like to fall in love with You  , she calls unto them. Despite adjusting on the lightbo-  xes, the final image is revealed only gradually as the eyes get slowly accustomed to the darkness. us, the photography stops being a snapshot, a recording of a moment, but becomes a space- -time medium, also with regard to its srcin.Stráňaiová works with various layers  of reality, which she superimposes in order to create a so- called intimate fiction. She employs this principle also in her Collages  series. Because of their con- tent, the pictures that are actually too ordinary are somehow unsettling — however, spectators not always find out the reason for this puzzling feeling. is way, Stráňaiová analyses not only the boun- daries of the photographic image itself, but also searches for the limits of its emotional impact.  PETER CIBÁK ETER CIBÁK  also deals with analysing the photographic medium and its position within the contemporary visual culture. In his Event Horizon  project, he uses a computer simulation technology to respond to the ‘framing’, being one of photography’s manipulation tools. By means Logické nezrovnalosti, ktoré nútia prehodnotiť pôvodnú interpretáciu obrazu, odhaľuje divákaž pri sústredenejšom skúmaní. Podobný vizuálny experiment pripravilaaj LUCIA STRÁŇAIOV UCIA STRÁ AIOVÁ . Diváka pozýva nasúkromné stretnutie s fotografiou do zatemnenej miestnosti. I would like to fall in love with You , volá na neho. Napriek adjustácii na lightboxoch  je výsledný obraz odkrývaný postupne, ako si oči zvykajú na tmu. Fotografia tak prestáva byť „momentkou“, záznamom okamihu, ale stáva sa časovo-priestorovým médiom. A to aj v rovine svojho vzniku. Stráňaiová totiž pracuje s viacerými vrstvami   reality, ktoré prekrýva, aby vytvorilatzv. intímnu fikciu. S týmto princípom pracuje aj v sérii Koláže  . Svojím obsahom až príliš obyčajné zábery niečím znepokojujú — divák však nie vždy odhalí príčinu tohto zneistenia. Stráňaiová takanalyzuje nie len hranice samotného fotografické-ho obrazu, ale zaujímajú ju aj limity jeho emocio-nálneho pôsobenia. Analýzou fotografického média a jeho posta-venia v súčasnej vizuálnej kultúre sa zaoberá aj PETER CIBÁ ETER CIBÁK . V projekte Horizont udalostí  pomocou technológie počítačovej simulácie reaguje na „výrez“ ako na jeden z manipulatívnych nástrojov fotografie. Cez 3D modeláciu známeho záberu Eddieho Adamsa, umožňuje divákovi, vidieť situáciu z alternatívnej perspektívy a položiť si otázku: stala by sa fotografia ikonickou, aj keby udalosť zachytávala z iného uhla pohľadu?
Related Documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x