History

528 pages
271 views

Kırım Savaşı Emperyal Güçlerin Dünya Savaşı Pratiği

of 528
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Bu eser, tarihin büyük devletlerinin kitlesel orduları nasıl seferber edebildiği ve bu çerçevede orduları sadece savaş sahasına sürmekten çok öte kompleks bir organizasyon yapısını gerektiren savaş lojistiğinin işlerliği sorunsalından yola çıkarak
Transcript
  EMPERYAL GÜÇLERİN DÜNYA SAVAŞI PRATİĞİ Mehmet ÇETİN KIRIM SAVAŞI  KIRIM SAVAŞI: EMPERYAL GÜÇLERİN DÜNYA SAVAŞI PRATİĞİ Mehmet Çetin ERI Kitaplar No: 4ISBN 978-601-7805-05-0 Yayınevi Avrasya Araştırma Enstitüsü. AlmaliAvdanı, Mametova 48, 050004, Almatı, KazakistanTel:+7 (727) 279 97 94 Faks: +7 (727) 279 24 26www.eurasian-research.orge-mail: info@eurasian-research.org Dağıtım Avrasya Araştırma Enstitüsü. AlmaliAvdanı, Mametova 48, 050004, Almatı, Kazakistan Dizayn Merkez Repro Basım Yayın Ltd. Şti, Ankara, Türkiye Baskı LeaderOset Printing, Almatı, Kazakistan1. Baskı: Aralık 2016, AlmatıBu kitapta ifade edilen görüşler yazarın kendi görüşleri olup Enstitü’nün yayın politikasını yansıtmamaktadır. © Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü (ERI), 2016. Tüm haklar saklıdır. Kitap içinde hiçbir sayfa, grak ve diğer unsurlar yayınevinden izin alınmaksızın ve kaynak gösterilmeksizin kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya her ne şekilde olursa olsun yayınlanamaz ve kullanılamaz.  3 SUNUŞ Kırım, gerek tarihî gerekse coğrafî anlamda Türk – İslam kültürünün önemli bir kavşak noktasını teşkil etmektedir. Bölge, uzun dönemler boyunca Orta Asya Türk tarihinin Avrupa uzantısı olarak Türk medeniyetinin kuzey batı kanadında tamamlayıcı bir kül-tür alanını meydana getirmiştir. 13. yüzyılda Altın Orda devletinde İslamiyet’in kabu-lü ile birlikte bölge Türk – İslam sentezinin yeni bir yoğunlaşma odağı haline gelmiştir. 16. yüzyılın başında Altın Orda devletinin yıkılmasının ardından onun yerini alan Kırım Hanlığı üç asır boyunca Türk kültürü ile İslam kültürünün mirasçısı olarak varlığını sürdürmüştür. Buna karşın 18. yüzyılın sonunda Osmanlı Devleti’nin kaybettiği ilk Müslüman toprak parçası olarak Rusların eline geçmiştir. Bu durum bölgesel anlamda Kırım coğrafyasında olduğu kadar genel anlamda Türk – İslam tarihinde de keskin bir kopuşa sebebiyet vermiştir. Buna karşın Kafkaslar ile birlikte Kırım halkının Osmanlı İmparatorluğu’na olan bağlılığı ve istiklal imgelemi her zaman canlı kalmıştır. Pek çok anlamda ilklerin savaşı olarak nitelendirebileceğimiz Kırım Savaşı, sonuçları itibariyle bu imgeleme yönelik beklentileri boşa çıkaran önemli bir adım olmuştur. Bu savaş ile birlikte hem Osmanlı Devleti, Kırım ve Kafkasya’yı tekrar kendisine bağ-layabilme ümidini kaybetmiş hem de Rusya’nın bölgesel politikaları merkeziyetçi bir dönüşüm geçirmiştir. Beraberinde Osmanlı topraklarına ve ileride herhangi bir teh-like potansiyeli içermemek üzere Rusya’nın kıraç topraklarına doğru çok sayıda göç dalgasına sebebiyet veren bu politik dönüşüm günümüze kadar gelen süreçte Kırım coğrafyasında meydana gelen gelişmelerin de dayanak noktasıdır. Bu tarihsel arka plan ışığında Kırım Savaşı’nda Osmanlı Ordusu’nun lojistiğine yönelik olan bu çalışma savaş öncesi Avrasya’daki eko-politik ve jeo-stratejik süreçlerin ana hatları ile birlik-te savaş sonrasındaki süreçlerin ipuçlarını vermektedir. Ayrıca sunduğu çok boyutlu analiz ile dönemsel anlamda Türk tarihinin önemli bir parçasını oluşturan Osmanlı Devleti’nin iktisadi, siyasi ve toplumsal alanlarına farklı perspektierden bakabilme imkanı tanımaktadır. Üstelik yakın zamanda Ukrayna’da meydana gelen gelişmeler ile birlikte konu tekrar güncellik kazanmıştır. Bu durum çalışmanın literatürdeki önemini ve literatüre ya-pacağı potansiyel katkıyı da arttırmaktadır. Geniş bir arşiv havuzundan beslenerek oluşturulan çalışma savaş öncesi dönemin kritik noktalarına temas ederek sadece Os-manlı tarihine değil, aynı zamanda Avrupa iktisadi ve siyasi tarihine ilişkin kapsayıcı bir temel sağlamaktadır. Avrupa devletler sisteminde I. Dünya Savaşı’na kadar gide-cek bir ayrışmaya yol açan çok devletli ve çok cepheli böyle bir savaş kuşkusuz günü-müz gelişmeleri açısından da birçok kodu içerisinde barındırmaktadır. Savaş sanatı-na ilişkin lojistik ikmal süreçlerini detaylandıran böyle bir çalışmadan dolayı yazara teşekkürlerimi iletir; iktisat tarihi ile birlikte savaş tarihi alanında çalışmalar yapan uzmanlara olduğu kadar tarihe merakı olan herkese faydalı olacağını ümit ederim. Prof. Dr. Musa YILDIZ Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı
Related Documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x