Religion & Spirituality

24 pages
87 views

หล่ะมยิ้น : บทสะท้อนความคิดทางสังคม-เศรษฐกิจของพม่าจากยุคอาณานิคมถึงยุคหลังอาณานิคม.[Hl

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
หล่ะมยิ้น : บทสะท้อนความคิดทางสังคม-เศรษฐกิจของพม่าจากยุคอาณานิคมถึงยุคหลังอาณานิคม.[Hla Myint: Reflections on Socio-Economic thoughts in Burma from Colonial to Post-Colonial Period]. โดย ลลิตา (หิงคานนท์) หาญวงษ์.
Transcript
  II   หละมย น: บทสะทอนความคดทางสังคม-เศรษฐกจของพมาจากยคอาณานคมถงยคหลังอาณานคม II 151 หละมย น: บทสะทอนความคดทางสังคม-เศรษฐกจของพมา จากยคอาณานคมถงยคหลังอาณานคม Hla Myint: Reflections on Socio-Economic thoughts in Burma from Colonial to Post-Colonial Period ลลตา (หงคานนท) หาญวงษ* Lalita (Hingkanonta) Hanwong   วารสารสังคมศาสตร มหาวทยาลัยนเรศวร ปท   12  ฉบับท   1  (มกราคม-มถนายน 2559 ) Hanwong, L. H. (2016). 12(1): 151-174 Copyright © 2016  by Journal of Social Sciences, Naresuan University: JSSNU.All rights reserved * อาจารยประจาภาควชาประวัตศาสตร คณะมนษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทยาลัยมหาสารคาม จบการศกษาระดับ ปรญญาตร (เกยรตนยมอันดับสอง) ในสาขาวชาประวัตศาสตร จากคณะอักษรศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลัย ปรญญาโท  ในสาขา African/Asian History จาก School of Oriental and African Studies, University of London และปรญญาเอกในสาขา History จากสถาบันเดยวกัน ดวยวทยานพนธช อ The Police in Colonial Burma (2013)  152   ลลตา (หงคานนท) หาญวงษ บทคัดยอ  งานวจัยช นน ศกษาชวต แนวคด ผลงาน และอทธพลทางความคดของหละมย น (ค.ศ.1920-) ศาสตราจารยทางเศรษฐศาสตรเพ อการพัฒนาชาวพมา ตลอดจนภมหลังทางประวัตศาสตรเศรษฐกจและสังคม ของพมาในชวงปลายยคอาณานคมมาจนถงหลังไดรับเอกราชในป 1948 ประเดนสาคัญท งานวจัยน ม งศกษา คอ ภมหลังและประสบการณของหละมย น ซ งนับเปนนักวชาการ หรอ “เทคโนแครต” ร นแรกๆ ของพมาท   ไดรับการศกษาระดับสงในตางประเทศและถกคาดหวังใหกลับมาเปนกาลังหลักในกระบวนการพัฒนาประเทศ หลังสงครามโลกครั งท  2 น  ไดสะทอนการเมอง เศรษฐกจ และสังคมพมาในชวงเวลาดังกลาวอยางไรบาง  ผลการศกษาพบวา เทคโนแครตในกล มน มบทบาทไมมากนักในสังคมพมาหลังเอกราช หรอมบทบาท  ในชวงเวลาท จากัด ไมสามารถสรางแรงกระเพ อมตอนโยบายเศรษฐกจพมาในระยะยาวได ในสภาวะท รั ฐบาล ตองการขับเคล อนประเทศไปส แนวทางแบบสังคมนยม เนนบทบาทของรั ฐในการพัฒนาเศรษฐกจมากกวาจะ เปนบทบาทของเอกชน หละมย นนับเปนนักวชาการหัวกาวหนาและท ปรกษาทางเศรษฐกจของรัฐบาลท  เช อมั นในทฤษฎเศรษฐกจแบบเสร อันเปนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกจท ม งเปดโอกาสใหการลงทนของเอกชน ทั งในและนอกประเทศ เขาเช อมั นตามทฤษฎเศรษฐกจแบบปลอยใหทาของอดัม สมธ ท วาการพัฒนาทาง เศรษฐกจจะเกดข นไดอยางมประสทธภาพกตอเม อระบบเศรษฐกจมการแทรกแซงจากรั ฐในระดับท ต าหรอไมม เลย อยางไรกด แนวทางการพัฒนาของหละมย นกับรั ฐบาลของอนมความแตกตางกันอยางมาก จงทาใหบทบาท ของเทคโนแครตพมาโดยเฉพาะผ  เช ยวชาญทางเศรษฐกจมนอยกวาประเทศกาลังพัฒนาอ นๆ ในเอเชย ตะวันออกเฉยงใต ค�ส�คัญ : หละมย น, พมา, เศรษฐศาสตรการพัฒนา, เทคโนแครต  II   หละมย น: บทสะทอนความคดทางสังคม-เศรษฐกจของพมาจากยคอาณานคมถงยคหลังอาณานคม II 153  This research studies the life, thoughts, work and intellectual inuence of Hla Myint (1920 -), a prominent Burmese professor in development economics. It also examines the background of socio-economic history of Burma from the late colonial to the post-independ-ence period. The aim of the research is also to answer the question of to what extent the background and work of Hla Myint, one of Burma’s earliest “technocrats” who received higher education abroad and who was expected to become a major driving force in the process of post-war development, reects Burma’s politics, economy and society in the same period. It has been found that Burmese technocrats in the above mentioned period do not play a pivotal role in post-war Burmese society, owing to the government’s anticipation to lead Burma towards Socialism-that is to emphasize on the state’s role in driving the economy, rather than the private sector. Hla Myint is a progressive economist and economic advisor to the post-independence Burmese government. He believes in free trade economy according to Adam Smith’s laissez-faire economic theory, which stresses that economic development would be maximized with little government intervention or no intervention at all. However, Hla Myint’s and the government’s economic prospects differ so greatly, it leads to the undermined role of Burmese technocrats especially economic experts compared to other developing countries in Southeast Asia. Keywords :   Hla Myint, Burma, Development Economics, Technocrats Abstract  154   ลลตา (หงคานนท) หาญวงษ บทน ง  านวจัยเร อง “หละมย น: บทสะทอนความคดทางสังคม-เศรษฐกจของพมาจากยคอาณานคมถงยคหลัง อาณานคม” ช นน เปนสวนหน งของโครงการวจัยในชดโครงการ “ภมทัศนทางปญญาแหงประชาคม อาเซยน: เรยนร  เพ อเดนไปดวยกัน” ซ งไดรับทนสนับสนนจากสานักงานกองทนสนับสนนการวจัย (สกว.) ซ ง ความเปนมาและโจทยท สาคัญของงานวจัยน  มาจากขอสังเกตท วานับตั งแตปลายยคอาณานคมเร อยมาจนถง ปจจบัน พมามนักเศรษฐศาสตรชั นดจานวนหน งท มผลงานเปนท ประจักษและเปนท ยอมรับในระดับโลก ปรากฏการณน สวนทางกับกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกจในประเทศพมาในชวงเวลาเดยวกัน ซ งดาด งลงส  กนบ งของความลมเหลวและเบยดขับใหพมาเปนหน งในประเทศท ยากจนท สดในโลกในป 1987 จากการจัด อันดับขององคการสหประชาชาต นักเศรษฐศาสตรเหลาน สวนหน งกาวไปเปนศาสตราจารยทางเศรษฐศาสตร  ในสถาบันอดมศกษาระดับโลก บางสวนเปนฟนเฟองสาคัญในองคกรดานเศรษฐกจของโลก และท เหลอเปน ทั งผ  สอน นักวเคราะห และเปนนักเศรษฐศาสตรชั นนา ทามกลางนักเศรษฐศาสตรพมาในศตวรรษท  20 ผ  ท ม บทบาทโดดเดนและไดรับการยอมรับนับถอมากท สดคอ หละมย น (Hla Myint) อดตศาสตราจารยดานเศรษฐศาสตรและอธการบดมหาวทยาลัยยางก  ง และศาสตราจารยประจา London School of Economics (LSE) หละมย นเปรยบเสมอน “สะยาจ” (  Sayagyi  ) หรอ “อาจารย ใหญ” ท ม ไดเปนเพยงภาพแทนของเศรษฐกจ พมาท เคยเฟ องฟสดขดในศตวรรษท  19 แตยังเปนเสมอนสัญลักษณของความร งเรองของการศกษาขั นสงของ พมา ท เกดข นพรอมกับการสถาปนามหาวทยาลัยยางก  งในป 1920  งานวจัยน เปนงานวจัยเชงคณภาพ ระเบยบวธวจัยท นามาใชแบงเปน 2 สวน ไดแก การอานเอกสาร และการสัมภาษณบคคลท เก ยวของ ในสวนของเอกสารท ผ  วจัยนามาใช สวนใหญเปนหนังสอ ตารา และบทความ เก ยวกับทฤษฎทางเศรษฐศาสตรการพัฒนา และพัฒนาการทางเศรษฐกจของพมาตั งแตยคอาณานคมจนถง ปจจบัน ตลอดจนงานเขยนของหละมย นเอง และในสวนของการสัมภาษณ ผ  วจัยมโอกาสไดสัมภาษณ ศาสตราจารยหละมย น ณ บานพัก ใกลกับศนยราชการ ณ แจงวัฒนะ กรงเทพมหานคร หลายครั งตั งแตป  2012-2014 นอกจากน ยังมจดหมายโตตอบ โดยผ  วจัยสงผานจดหมายอเลกทรอนกส (e-mail) ไปหา ศาสตราจารยหละมย น ผานอ ธหะ (U Thiha) ผ  มศักด เปนหลาน ในขั นตอนการสารวจวรรณกรรม ผ  วจัยม  โอกาสไดเดนทางไปพมา และไดเขาเย ยมและสัมภาษณนักเศรษฐศาสตรคนสาคัญๆ ของพมา โดยเฉพาะ อ ข นหมองโญ (U Khin Maung Nyo) บรรณาธการวารสารทางวชาการดานเศรษฐศาสตรช อ World Economic Journal  (ตพมพเปนภาษาพมา) ซ งเปนผ  เปดพรมแดนทางความร   ใหผ  วจัยและไดเลาถงอทธพล ทางความคดท หละมย นมตอนักวชาการทางเศรษฐศาสตรในพมาปจจบัน ชวตของหละมย นนั นมไดมความ “หวอหวา” เฉกเชนนักวชาการ นักการเมอง หรอนักชาตนยมในร นเดยวกัน เน องจากเขาเกดในครอบครัว ชนชั นกลางท ครั งหน งเคยมั งคั งจากการคาท เฟ องฟสดขดในยคอาณานคม และใชเวลาสวนใหญ ในวัยหน มอย   ในตางประเทศ เขาจงม ไดเปนสวนหน งของขบวนการตอตานอาณานคมในพมาท สรางวรบรษนักชาตนยมข น มาหลายคน ไดแก นายพล อองซาน และ อน นอกจากน  จดเดนของหละมย นยังอย ท การเปนนักวชาการและ  II   หละมย น: บทสะทอนความคดทางสังคม-เศรษฐกจของพมาจากยคอาณานคมถงยคหลังอาณานคม II 155 เปนนักเศรษฐศาสตรท เช อมั นในทฤษฎเศรษฐศาสตรสกลคลาสสก ซ งขัดแยงกับปณธานของรั ฐบาลพมาในยค หลังเอกราชท เกลยดชังระบอบอาณานคมและม งกาจัดเสรนยมทางการคาออกไปเพ อปกปองคนพมารากหญา จากการเอารัดเอาเปรยบของนายทนตางชาต ดวยเหตน จงทาใหหละมย นมไดเปนท ร  จักในวงกวาง แตหาก กลาวถงผลงานในเชงวชาการ ในระดับประเทศ หละมย นนับเปนบคคลสาคัญทั งของภาควชาเศรษฐศาสตร และมหาวทยาลัยยางก  ง ดวยบทบาทของหัวหนาภาควชาเศรษฐศาสตร (ภาควชาในมหาวทยาลัยยางก  งมสถานะเทากับคณะของมหาวทยาลัยไทย) และอธการบดมหาวทยาลัยยางก  ง ในระดับนานาประเทศ หละมย น คอนักทฤษฎและนักวเคราะหท แสดงใหเหนจดเดนและจดดอยของทฤษฎเศรษฐศาสตรท  ไดรับการยอมรับทั ว  โลก ตั งแตทฤษฎของสมธท เปนแรงบันดาลใจใหเกดการปฏวัตทางการคาในย โรปตลอดศตวรรษท  19-20 มา จนถงทฤษฎการเตบโตทางเศรษฐกจสมัยใหมของรอสโทว  หละมย นเร มฉายแววการเปนนักวชาการชั นดมาตั งแตเปนนักเรยนในระดับมัธยมศกษาท เมองพะสม (Bassein) บานเกด ดวยความท เปนนักเรยนเรยนด อาจารยจงสนับสนนใหไปสอบเขาเรยนท ภาควชาเศรษฐศาสตร มหาวทยาลัยยางก  ง และเขาเรยนในระดับปรญญาตร ในป 1935 เม อมอายเพยง 15 ป ในรั ว มหาวทยาลัย เขาม โอกาสไดเรยนกับอาจารยตางชาตท เปนหัวแรงหลักในการพัฒนาหลักสตรและการขับเคล อน มหาวทยาลัยยางก  งในยคแรก เขาม โอกาสพบปะสนทนากับเจ.เอส. เฟอรนวอลล (J.S. Furnivall) และ เจ. รัสเซล แอนดรัส (J. Russell Andrus) อดตขาราชการอาณานคมของอังกฤษและปราชญคนสาคัญของพมา ยคอาณานคม และยังไดร าเรยนกับฮาร โร แบรนารเดลล  (Harro Bernardelli) นักเศรษฐศาสตรชาวออสเตรย อดตอาจารยประจา London School of Economics (LSE) เจาของบทความวาดวยทฤษฎเศรษฐศาสตรท  มช อเสยงอยาง “The Origin of Modern Economic Theory” (ตพมพ ในวารสาร Economic Record   ในป 1961) เม อสาเรจการศกษาจากมหาวทยาลัยยางก  ง หละมย นไดรับทนจากรั ฐบาลพมาให ไปเรยนตอในระดับ ปรญญาโทและเอก ณ LSE ภายใตการควบคมของ ฟรดรช ฮาเยค (Friedrich Hayek) ศาสตราจารยดาน เศรษฐศาสตรสายเสรนยมคลาสสค (Classical Liberalism) ผ  บกเบกทฤษฎทางการเงนและความเคล อนไหว ทางเศรษฐกจ เจาของรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร ในป 1974 (ค กับ Gunnar Myrdal) และ นักเศรษฐศาสตร คนสาคัญในตระกลออสเตรย (Austrian School)  แนวคดและทฤษฎของฮาเยคนับวามอทธพลตอความคดของหละมย นเปนอยางมาก เพราะนอกจาก จะทาใหหละมย นเช อมั นในทฤษฎเศรษฐศาสตรสกลคลาสสก ตามแนวทางของอดัม สมธ (Adam Smith) ท  เหนวาระบบตลาดเสรเปนกลไกท จะทาใหเกดความเจรญทางเศรษฐกจไดอยางยั งยนโดยเฉพาะในสังคมของ ประเทศกาลังพัฒนาแลว อทธพลจากเศรษฐศาสตรสกลออสเตรยยังทาใหเขาวเคราะหปรากฏการณตางๆ ใน ประเทศกาลังพัฒนาแบบรอบดาน โดยมองวาเศรษฐกจในประเทศกาลังพัฒนาแตละแหงมความแตกตางกัน ดังนั นการวเคราะหหรอคาดการณเศรษฐกจของประเทศเหลาน จงไมสามารถทาไดจากการเหมารวม (stereotyping) หรอจากการนาแบบจาลอง (model) แบบใดแบบหน งไปใช ในประเทศกาลังพัฒนาทกประเทศ ดังท นักเศรษฐศาสตรมักทากัน นักเศรษฐศาสตรท ดควรมความเปน “สหวทยาการ” และรอบร   ในศาสตรอ นๆ ทั งประวัตศาสตรและการเมองการปกครอง อกทั งพจารณาปรากฏการณท เกดข นเปนกรณๆ ไป (case by
Related Documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks