Education

27 pages
276 views

Goç Psikolojisi.pdf

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Goç Psikolojisi.pdf
Transcript
  Göç Psikolojisi - Göçmen Gerçeğini Anlamlandırmaya Dönük Bir Sosyal Psikoloji Derlemesi - Meral Gezici Yalçın:  1975 yılında Ankara’da dünyaya gelen Gezici-Yalçın, 1997 yılında lisans eğitimini tamamladığı Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 2002’de sosyal psikoloji yüksek lisans derecesini almıştır. 2007 yılında Almanya’da, Marburg Üniversitesi Psikoloji Fakültesi Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı’nda “Almanya’da Yaşayan  Türkiyelilerin Kolektif Eylemleri” başlıklı tez çalışmasıyla doktorasını tamamlamıştır. 2014 Eylülü’nden beri Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. Türkiye’ye döndüğünden bu yana göç araştırmalarını sürdüren yazar, ilk göç deneyimini 2002 yılında yaşamıştır. Göç serüveni, doktora için gittiği Almanya’da on bir yıl kalacağını bilmeksizin başlamıştır. Doktorayı 2007 yılında tamamladıktan sonra İstanbul’da üç dönem muhtelif vakıf üniversitelerinde ders saat ücretli olarak çalışmıştır. Daha sonra  Almanya’ya geri dönmüştür. İkinci gidişinde, göçün başka bir yönüne tanıklık etmiştir: Evlendirilerek Almanya’ya götürülen gelinlerle ortak projeler gerçekleştirmiştir. 2013 yılından itibaren Türkiye’de yaşamaktadır. Bu kitap kendi göçünün tüm dönemlerine şahitlik etmiştir. Meral Gezici Yalçın’ın Aslı Vatansever’le birlikte kaleme aldığı “Ne Ders Olsa Veririz”  – Akademisyenin Vasıfsız İşçiye Dönüşümü   başlıklı kitabı İletişim Yayınları tarafından 2015 yılında yayımlanmıştır.  ph ar ma k  on yayıneviCumhuriyet Mah. Bayındır Sk.No: 27/29 (Aksoy Çarşısı)Kızılay-Ankara Tel: 0 530 7708498Sertika No: 26420 pharmakonkitap.compharmakonyayinevi@gmail.com Göç Psikolojisi Göçmen Gerçeğini Anlamlandırmaya DönükBir Sosyal Psikoloji Derlemesi  Meral Gezici YalçınPsikoloji Dizisi: 2 dizi editörü: Ekrem Düzenyayıma hazırlayan: Erkan Uzunkapak tasarımı: Nadir Çakırlogo tasarımı: Provoajans son okuma: Abdülbaki Güçlüsayfa tasarımı: Emiralp Emrebaskı: Pelin Ofset – 0312 3952580sertika no: 16157 ISBN 978-605-66432-5-5© Ph ar ma k  on Yayınevi & Meral Gezici-Yalçınbirinci basım: Ph ar ma k  on, Ankara, 2017  GÖÇ PSİKOLOJİSİ Göçmen Gerçeğini Anlamlandırmaya DönükBir Sosyal Psikoloji Derlemesi Meral Gezici Yalçın  Meral Gezici Yalçın Göç Psikolojisi ─ Göçmen Gerçeğini Anlamlandırmaya DönükBir Sosyal Psikoloji Derlemesi  ISBN 978-605-66432-5-5Ph ar ma k  on, Ekim 201 7 , Ankara, 204   sayfa(Psikoloji / Sosyal Psikoloji (Kuramları) / Göç Psikolojisi / Kültürle(n)me / Benlik-Kimlik-Sosyal Kimlik / Aidiyet / Ayrımcılık / Dışlama / Önyargı-Kalıpyargı / Yurt-Aile-Etnik Grup / Yoksunluk)
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks