Internet & Technology

22 pages
5 views

Francophonie dans le Monde

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Francophonie dans le Monde
Transcript
  • • • • • ISSN: 1302-6879 .. • 0', VUZUNCU VIL UNivERSiTESi SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI SAYI: 2 YIL: 2001  Yuzuncu YII Universitesi Sosyal Bilimler EnstitOsu Van-Turkiye ISSN: 1302-6879 Y YIN KURULU b 009. Dr. Recai KARAHAN Oye: Prof. Dr. Necmettin TOZLU Oye: 009. Dr. Muhsin MACiT Oye: Yrd. 009. Dr. Necdet SUBA$I Uye: Yrd. 009. Dr. Bekir KOCLAR Oye: Yrd. 009. Dr. Emin y OEMiRCi Uye: Yrd. 009. Dr. Osman AYTEKiN H KEM KURULU 1- Prof. Dr. Abdusselam ULUCAM 2- Prof. Dr. Hamza GONOOGOU 3- Prof. Dr . Necmettin TOZLU 4-Prof. Dr. Beyza BiLGiN 5- Prof. Dr. Bahatlin KOK 6- Prof. Dr. Ahmet iNAM 7-Prof. Dr. Turan KOC 8- Prof. Dr. Se9kin ERGiN 9- Prof. Dr. Kemal SANOIKCI 10- Prof. Dr. Bahatlin YEOiYILOIZ 11- Prof. Dr. Galib Alibala KERiMOV 12- Prof. Dr. Mikail Bayram 13- Prof. Dr. Onsal OZKA Y 14- 009. Dr. Mustafa OFLAZ 15- 009. Dr. Ramazan ALTINT A$ 16- 009. Dr . Recai KARAHAN 17- 009. Dr. Ahmet SALTIK 18- 009. Dr. Orhan KILIC 19- 009. Dr. Ahmet Emre BiLGiLi 20-009. Dr. Hasan BOYNUKARA 21- 009. Dr. Arif ONAL 22- 009. Dr. Niyazi USTA 23- 009 . Dr. Halil KOCA 24- 009. Dr. Rauf YILOIZ 25- Yrd. 009 . Dr. o KESici 26- Yrd. 009. Dr. Mustafa SARICA 27- Yrd. 009. Dr. Lutfiye OZOEMiR 28- Yrd. 009 . Dr. Osman AYTEKiN 29- Yrd. 009. Dr. Mehmet TOP 30- Yrd. 009. Dr. Mehmet CELiK Sosyal Bilimler EnstitUsO Oergisi   hakemli bir dergidir. Yazllann her tUrlO sorumlulu gu   yazarlanna aittir. Yazllann tamaml veya bir klsml, kaynak gosterilmeden iktibas edilemez.  YDzONcO YIL ONivERSiTESi SOSY AL BiLiMLER ENSTiTOSO DERGiSi SA VI: 2, YIL: 2001 i<;iNDEKiLER ALMAN DiLi ve EDEBiY ATI ANA BiLiMDALI Textsyntax Ar. Gor. Hiiseyin Karaca ................................................ . 1-9 Mekan, jnsan , Kafka ve $ato Ar. Gor.Sabri BALTA.................................................. 11-15 ARKEOLOJi ve SANAT TARiHi ANA BiLiM DALI SUrt 'teki Manastzr ve Kiliseler Yrd. 00<;. Dr. Ali BORAN Yrd. 00<;. Dr. Abdiilhamit TUFEKC;iOGLU ............. 17-39 Bitlis 'teki Dini Yapzlardan Ornekler Y rd. 00<;. Dr. Kadir PEKT a 41-49 Artvin 'in <:;evre Milzelerinde Bulunan Kultur Degerleri Yrd. 00<;. Dr. Osman AYTEKiN ................................. 51-63 Yukarz Camii / Akkoy-Denizli Yrd. 00<;. Dr. Kaslm iNCE........................................... 65-79 Bitlis'te Tespit Edilen jki Kitabe Ar. Gor. Giilsen ..................................................... 81-85 Eski Van $ehri ve Kalesindekl Tarihi Sarnu; Ogr Gor. セ 6ZTiJRK ................................... 87-113  II / i<;iNDEKiLER COGRAFY A ANA BiLiM DALI Van'da Gun Batzmz Nir;in Guzeldir? Yrd. D09. Dr. KESiCi .........   ...... ............ ....... 115-120 Patnos Kentinin Demografik ve Yapzsal Gelio$imine Etki Eden Faktorler Ozerine Bir Deneme Ar. Gar. Mehmet Zeydin YILDIZ ...... ...... .... ....... ...... 121-142 Edremit Kasabasl ve Gelio$mekte Olan Fonksiyonlarz Ar. Gar. Orhan DENiz.............................................. 143-175 EGiTiM BiLiMLERi ANA BiLiM DALI Mlszr Yuksekogretim Sistemi: Turkiye Yuksekogretim Sistemi ile Bir Karo$zlao$tlrma Yrd. D09. Dr. CemaJettin iPEK ................................. 177-201 Kavram Ogretiminin Egitim Programlarmm Amar;larzna Ulao$masma Katklsl Ar. Gar. r YESiL ..........................................   .... 203-216 FELSEFE VE DiN BiLiMLERi ANA BiLiM DALI Medreseyle Nereye Kadar Yrd. D09. Dr. ilhaD YILDIZ ....................................... 217-238 Gundelik Hayat ve Dinsellik Yrd. D09. Dr. Necdet SUBASI. .................................. · 239-267  SOSY AL BiLiMLER ENSTiTOSO DERGiSi III jslam Tarihinde Kadm Ggretimi ile ilgili BaZI Yakla$lmlar Yrd. Do<; Dr. セ GOZUTOK ................................ 269-301 Din 'e Ele$tirel Yakla$lmlar: Aydlnlanma ve Din Dr. Erdal BAYKAN .................................................... 303-316 FRANSIZ DiLi VE EDEBiY A TI ANA BiLiM DALI Francophonie dans Ie Monde Dr. Mehmet C;iC;EK ................................................... 317-333 Dilin Ggrenilmesi Ducrot TODOROV <;ev.: Okt. Giilsen TOROSDAG ................................. 335-341 iNGiLiz DiLi VE EDEBiYATI ANA BiLiM DALI George Bernard Shaw 'un "Plays Pleasant" ve " Man and Superman" Adlz Oyunlarmdaki Tema Dr. Nebahat YILMAZ .........................   .................... 343-352 SOSYOLoJi ANA BiLiM DALI Van iii Smlr Koyleri Uzerine Sosyolojik Bir Yakla$lm: Sorunlar ve C;oziim Gnerileri Yrd. Do<; Dr. Cahit BAGCI ....................................... 353-380 On Environmental Ethics Yrd. 00<;. Dr. HalilRahman AC;AR ...............   ...... 381-402
Related Documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x