Screenplays & Play

82 pages
100 views

Feministička proučavanja istorije srpskog društva i književnosti. Da li stvaramo novu „crnu pedagogiju ? [Feminist research of history of Serbian society and history of Serbian literature. Are we creating a new black pedagogy ?], p.75

of 82
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
U ovom radu baviću se savremenim feminističkim proučavanjem istorije srpskog društva i književnosti iz druge polovine 19.veka. Ukazaću na probleme isključivanja drugog roda i favorizovanja pamćenja kulture vlastite rodne grupe, što je zapravo
Transcript
  NEKO JE REKAO FEMINIZAM? FEMINISTIČKA TEORIJA U SRBIJI DANAS (KNJIGA APSTRAKATA) Urednice:Adriana ZaharijevićKatarina Lončarević Univerzitet u Beogradu Fakultet političkih nauka University of BelgradeFaculty of Political Sciences Univerzitet u BeograduInstitut za filozofiju i društvenu teoriju University of BelgradeInstitute for Philosophy and Social Theory  1 NEKO JE REKAO FEMINIZAM? FEMINISTIČKA TEORIJA U SRBIJI DANAS (KNJIGA APSTRAKATA) Urednice:Adriana ZaharijevićKatarina Lončarević Univerzitet u Beogradu Fakultet političkih nauka University of BelgradeFaculty of Political Sciences Univerzitet u BeograduInstitut za filozofiju i društvenu teoriju University of BelgradeInstitute for Philosophy and Social Theory  NEKO JE REKAO FEMINIZAM? FEMINISTIČKA TEORIJA U SRBIJI DANAS   (KNJIGA APSTRAKATA) Urednice: Adriana Zaharijević i Katarina Lončarević Izdavači: Institut za lozoju i društvenu teoriju Univerziteta u BeograduKraljice Natalije 45, 11000 BeogradFakultet političkih nauka Univerziteta u BeograduJove Ilića 165, 11000 Beograd Za izdavače: Petar Bojanić (Institut za lozoju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu)Dragan Simić (Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu) Programski odbor: Adriana Zaharijević (Institut za lozoju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu)Katarina Lončarević (Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu)Vladislava Gordić Petković (Filozofski fakultet i ACIMSI: Centar za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu)Ana Kolarić (Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu)Sanja Milutinović Bojanić (Centar za napredne studije Jugoistočne Evrope Sveučilišta u Rijeci)Amila Ždralović (Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu) Dizajn: Nikola Stevanović Slog i prelom: Nikola Stevanović Štampa: ATC Beograd Tiraž: 100 Godina: 2018ISBN 978-86-6425-040-5Objavljivanje ove knjige pomogla je fondacija Rekonstrukcija Ženski fondwww.rwfund.org  2 Beograd, Institut za lozoju i društvenu teoriju, 8–11. februar 2018.Knjiga apstrakata Neko je rekao feminizam? Feministička teorija u Srbiji danas   rezultat je istoimene naučne konferencije održane u Beogradu od 8. do 11. februara 2018. godine, u organizaciji Instituta za lozoju i društvenu teoriju i Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu.  3 SADRŽAJ Program konferencije ................................................................9Apstrakti ............................................................................21 Zorana Antonijević (Univerzitet u Novom Sadu, ACIMSI: Centar za rodne studije) Nekoliko nevidljivih saveznika: muškarci i feminizam u Srbiji  ...........................23Margareta Bašaragin   (OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Subotica) Jezik kao političko sredstvo ne_diskriminatorne prakse:  jedno shvatanje roda u nemačkom jeziku profesx Lan Hornšajt  ........................24 Kristina Bojanović (Univerzitet Donja Gorica, Podgorica)  Agir-femme/parler-femme : o jeziku i jezikom polne razlike  .............................25 Marija Bulatović   (Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet) Stefan Milutinović   (Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet) Nove  – juče, danas, sutra  .............................................................26 Jelena Ćeriman (Univerzitet u Beogradu, Institut za lozoju i društvenu teoriju) Porodica i roditeljstvo u savremenoj Srbiji: Ko tu kri(ti)zira?  .............................27 Ervina Dabižinović   (Univerzitet u Novom Sadu, ACIMSI: Centar za rodne studijeANIMA–Centar za žensko i mirovno obrazovanje, Kotor) Naših dvadeset i sedam godina aktivizma ............................................28 Milena Dragićević Šešić   (Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti) Rada Drezgić   (Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti) Sećanje i rod: naučne i kulturne prakse  ...............................................29 Tatjana Đurić Kuzmanović   (Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu) Feministička ekonomija u postsocijalističkoj Srbiji  .....................................31Emilia Epštajn (Muzej afričke umetnosti, Beograd) Tragom feminističkog postupka na primeru Muzeja afričke umetnosti u Beogradu  ................................................32
Related Documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x