Sheet Music

53 pages
6 views

evaluatie psychosociale begeleiding bij mensen met kanker

of 53
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
evaluatie psychosociale begeleiding bij mensen met kanker
Transcript
    Evaluatie van psychosociale begeleiding bij mensen met kanker: Waardering, ervaren effecten en kwaliteit van leven.  Masterthesis Klinische en Gezondheidspsychologie Universiteit Utrecht  April 2009    Door:   N. van Leeuwen - 0413240 H. van Liempt - 0468460  Begeleiders:  Dr. E. R. Bossema Dr. A. Visser     In samenwerking met het Adamas Inloophuis te Nieuw-Vennep.       Het schilderij op de voorpagina is gemaakt door Lily Nieuwenhuizen, één van de oprichters van het Adamas Inloophuis te Nieuw-Vennep. 2  Abstract This evaluation study examines the appreciation and subjective effects of psychosocial support in the Netherlands by people who have (had) cancer. In addition, the relation  between appreciation, subjective effects and quality of life of the participants is examined. A questionnaire was completed by people who ended a form of psychosocial therapy (  N   = 41) or a psychosocial activity (  N   = 44). The questionnaire included parts of the European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire C30 (EORTC QLQ-C30) and the Client Satisfaction Questionnaire (CSQ). Participants were very content with the psychosocial support they received. This was related to the effects of the  psychosocial support they experienced, which in turn was related to the quality of life of the  participants. These results may influence the development and acceptance of psychosocial support in the Netherlands. Samenvatting In dit evaluatieonderzoek is onderzocht hoe psychosociale begeleiding in Nederland door mensen met kanker wordt gewaardeerd en wat de ervaren effecten zijn naar aanleiding hiervan. Tevens is onderzocht of er een relatie is tussen de waardering, ervaren effecten en kwaliteit van leven van de participanten. De onderzoeksgroep bestaat uit mensen die kanker hebben (gehad) en in het Adamas inloophuis te Nieuw Vennep een therapie (  N   = 41) of activiteit (  N   = 44) hebben afgerond. Zij hebben een evaluatievragenlijst ingevuld, waarvan  bepaalde onderdelen afkomstig zijn uit de European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire C30 (EORTC QLQ-C30) en de Client Satisfaction Questionnaire (CSQ). De deelnemers zijn erg tevreden met de psychosociale  begeleiding die zij hebben ontvangen. Dit hing samen met de door hen ervaren effecten van de psychosociale begeleiding. Deze effecten hangen vervolgens samen met de kwaliteit van leven van de deelnemers. Deze resultaten zouden van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling en acceptatie van psychosociale begeleiding in Nederland. 3  Inleiding Kanker is sinds 2008 doodsoorzaak nummer één in Nederland (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2009) en één op de drie mensen zal deze diagnose tijdens zijn of haar leven krijgen (Visser & van Noort, 2005). In de eerste tien maanden van vsrc jaar overleden er in  Nederland 33.9 duizend mensen aan kanker. Hoewel het risico om aan deze ziekte te overlijden sinds eind jaren tachtig gedaald is (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2009), verandert het leven van iemand die deze diagnose krijgt ingrijpend. Kanker heeft op ieder persoon een andere invloed, de psychosociale invloeden in dit onderzoek staan centraal. Warnars-Kleverlaan, Zwart en Mes (1998, p. 6) zeggen hierover: “Mensen die met kanker worden geconfronteerd gaan vaak door een crisis: hun wereld en leven veranderen indringend en veelal op dramatische wijze. Ieder mens beleeft het ziek zijn en de gevolgen ervan op een eigen manier. Algemeen geldt dat alles wat vanzelfsprekend was, niet langer meer vanzelfsprekend is. Verbijstering, paniek, verdriet, machteloosheid, angst en woede zijn hierbij normale reacties. Ongeacht aard en prognose, wordt kanker bijna altijd met aftakeling en dood geassocieerd.” Ook Janmaat, Kievit-Stijnen, Visser, Pet en Garssen (2008) geven aan dat de confrontatie met de diagnose kanker heftig is en stress en  psychische problemen kan veroorzaken. Steeds vaker blijkt dat mensen met de diagnose kanker behoefte hebben aan aanvullende zorgvormen, naast de reguliere medische behandeling die ze in het ziekenhuis ontvangen. Uit een lokaal en kleinschalig onderzoek in Friesland is gebleken dat 47% van de ondervraagde mensen met kanker gedurende of na de behandeling behoefte heeft aan  psychosociale begeleiding (Visser, Geluk & Breed, 2008). In eerder onderzoek van ongeveer 20 jaar geleden was dit 33% (Schrameijer & Brunenberg, 1992). Er lijkt dus onder mensen met kanker een groeiende behoefte aan begeleiding te zijn. Er zijn in Nederland diverse mogelijkheden voor psychosociale begeleiding voor mensen met kanker. Er kan hierbij onderscheid worden gemaakt tussen therapieën en activiteiten. Therapieën zijn gericht op het daadwerkelijk begeleiden van mensen met kanker, terwijl activiteiten vooral ondersteunend bedoeld zijn door de persoon ontspanning en rust te laten ervaren om zo diens kwaliteit van leven te verbeteren (Visser, Busch & Wysmans, 2004). Voorbeelden van therapieën zijn psycho-oncologische begeleiding, creatieve therapie en muziektherapie. Voorbeelden van activiteiten zijn massage, yoga en ‘nordic walking’. Het is echter soms onduidelijk welke zorgvormen nu beschouwd kunnen worden als therapie en welke alleen ondersteunend bedoeld zijn omdat er vaak sprake is van overlap. 4  Uit onderzoek bij aanbieders van psychosociale begeleiding in Nederland blijkt dat  psychosociale begeleiding door mensen met kanker hoog gewaardeerd wordt. Deelnemers aan verschillende therapieën en activiteiten waarderen deze over het algemeen met een hoog rapportcijfer (Visser, Faouzi & van Balen, 2006). De meerderheid van de patiënten geeft een hoge waardering aan de mogelijkheid om gedachten en problemen te delen met lotgenoten (Lindemalm, Strang & Lekander, 2005). Tevens blijken patiënten over het algemeen zeer tevreden te zijn met ervaringsgerichte groepen. Deze groepen zijn gericht op het ondersteunen van mensen met kanker waar ruimte wordt gecreëerd voor het uiten en exploreren van emoties, behoeften en vragen. Daarnaast geven veel deelnemers aan dat de  begeleiding hen heeft geholpen om beter met hun problemen om te gaan en zullen zij de  begeleiding die zij zelf hebben gehad aanbevelen aan anderen (Janmaat et al., 2008).  Naast dat er bij mensen met kanker behoefte is aan psychosociale begeleiding en dat het hoog gewaardeerd wordt, blijkt dat er ook belangrijke effecten ervaren worden op de kwaliteit van leven van de patiënten. Onderzoek door Visser, Geluk et al. (2008) bij  begeleidingsinstituut de Eik toont aan dat het contact niet alleen hoog gewaardeerd wordt, maar ook helpt bij het verminderen van negatieve gevoelens. Verschillende interventiestudies gericht op effecten van psychologische behandeling voor mensen met kanker rapporteren eveneens een significante vermindering van angst, stress, pijn, vermoeidheid en depressie (Andrykowski & Manne, 2006; la Cour, Josephsson, Tishelman, & Nyga, 2007; Gage et al., 2009; Lindemalm et al., 2005; Puig, Min Lee, Goodwin & Sherrard, 2006; Richardson, Babiak-Vazquez & Frenkel, 2008; Kievit-Stijnen, Visser, Garssen & Hudig, 2008; Wesa, Gubili & Cassileth, 2008). Men gaat beter met de ziekte om en het gevoel van zelfwaardering en controle over het eigen leven neemt toe. Soms ervaart men tevens een kwaliteitsverbetering binnen relaties (Visser, 2008). Meyer en Mark hebben in 1995 een meta-analyse uitgevoerd over 45 interventiestudies gericht op de effecten van psycho-oncologische zorg. Deze analyse includeerde een groot aantal cliënten, namelijk tussen de 940 en 2840. Uit de analyse blijkt dat therapie voor mensen met kanker positieve gevolgen heeft op diverse gebieden die samen te vatten zijn onder de noemer ‘verbetering in kwaliteit van leven’. Er kan daarbij gedacht worden aan een verbetering van stemming, toename van zelfwaardering, gevoel van controle, vermindering van psychische problemen (angst en spanning) en betere aanpassing aan de ziekte. Deze resultaten worden ook in andere studies naar psychosociale begeleiding gevonden (Wesa et al., 2008; Gage et al., 2009; Lindemalm et al., 2005; Visser & Op ´t Hoog, 2008). Daarnaast worden in een overzichtsartikel van Manne en Andrykowski (2006) 5
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x