History

2 pages
33 views

Els Unal, quatre generacions de fotògrafs , a Revista de Girona, núm. 304, 2017, pp. 66-67

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
El 1924 es va inaugurar a la Biblioteca Popular de Valls la més gran exposició bibliogràfica que s’ha organitzat mai a la capital de l’Alt Camp. Entre les peces exposades destacaven tres petites fotografies. Les més antigues que es coneixen dels
Transcript
  66 >   revista de girona 304 dossier   ELS PRIMERS FOTÒGRAFS DE LES COMARQUES GIRONINES Els Unal, quatre generacions de fotògrafs Una història de la fotografia de més de 120 anys El 1924 es va inaugurar a la Biblioteca Popular de Valls la més gran expo-sició bibliogràfica que s’ha organitzat mai a la capital de l’Alt Camp. Entre les peces exposades destacaven tres petites fotografies. Les més antigues que es coneixen dels castells dels Xiquets de Valls. Una d’elles anava fir-mada per la llegenda impresa «Unal Hermos. Fotógrafos». S’han datat d’abans de 1862. Amb aquestes fotografies comença la llegenda. o és la primera vegada que en una publicació periòdi-ca de Girona es parla dels Unal. Tampoc en serà l’úl-tima. Els Unal són massa importants per a la història de la fotografia per caure en l’oblit. Unal és un gentilici que gairebé no necessita adjectivar-se perquè sempre s’associa a la professió de fotògraf, i en aquesta terra s’acostuma a tancar el cer-cle afegint-hi un localitzador geogràfic: els Unal de Girona. Una llarga història Dels Unal cal parlar-ne sempre en plural, perquè ja la primera generació dels que es van dedicar a la fotografia eren tres ger-mans: Joan, Octavi i Amís Unal d’Alà, tots ells nascuts a Barcelona. La nissaga foto-gràfica abraça fins a quatre generacions, amb més de cent vint anys dedicats a la fotografia. Pràcticament des dels orígens dels retrats en paper fins a la seva extinció a les portes de la fotografia digital. Hauríem d’evitar, però, afegir una ciutat darrere del nom d’aquests fotògrafs com hem fet tantes  vegades. Els Unal no són només patrimoni de Girona, on òbviament van tenir l’etapa comercial més esplendorosa i fotogràfica-ment més brillant. Els Unal també són de Barcelona, de Figueres, de Molins de Rei i d’altres poblacions catalanes en les quals  van fer més curta l’estada, o en les quals només van fer-hi passada com a fotògrafs ambulants: Vilafranca del Penedès, Tarra-gona, Palamós, Blanes, el Masnou i tantes altres poblacions que potser anirem co-neixent amb el temps. Què tenen en comú els estudis fo-togràfics anomenats El Fénix (Figueres), Fotografía Ibérica (Barcelona), Gran Fo-tografía del Liceo (Barcelona), Fotografía Universal (Girona), Electro Fotográfico (Girona) i Fotografía Ideal (Girona)? Que al darrere hi havia, si més no, un Unal. Deixeu-me fer justícia i anomenar-los un per un. Primera generació: Joan, Octavi i  Amís Unal Alà, el pal de paller d’aquesta aventura. Segona generació: Octavi i Emili Unal Ricomà. Tercera generació: Isidre i Octavi Unal Anchelergues. Quarta genera-ció: Octavi Unal Teixidor. Dissortadament JEP MARTÍ BAIGET >  Text N Els Unal són massa importants per a la història de la fotografia per caure en l’oblit >> Octavi Unal Ricomà.>>  Amís Unal d’Alà, c. 1910. INSPAI. Diputació de GironaAjuntament de Girona. CRDI (Fotografia Unal)  revista de girona 304   >  67 no sabem quin paper hi van tenir les es-poses respectives, en l’activitat de les ga-leries fotogràfiques dels Unal, però molt m’equivocaria si pensés que no hi tenien res a veure. Observadors privilegiats En els cent setanta-vuit anys d’història de la fotografia, la professió de fotògraf ha passat de pares a fills en innombrables ocasions. Els Esplugas, els Cantó, els Are-ñas, els Audouard, els… Ens cansaríem si haguéssim de llistar els casos en què això es produeix. La relació es reduiria nota-blement si haguéssim de centrar-la en tres generacions. La nissaga dels Unal n’abraça quatre, de generacions. És a dir, que han protagonitzat com a retratistes i documen-talistes gairebé el 70 % de la història de la fotografia del nostre país. Els Unal són una de les poques nissagues de fotògrafs retratistes catalans de galeria comercial que ens permeten recórrer la història de la fotografia des de la seva radical transformació comercial amb l’arribada de la targeta de visita, fins a la industrialització dels processos fotogràfics a què han estat lligats els estudis i galeries a partir de la segona meitat del segle 󰁸󰁸. Des d’aquells fotògrafs que controlaven tot el procés de la fotografia en el seu propi taller, fins a les botigues de fotogra-fia dels anys vuitanta del segle passat, en les quals progressivament van anar desapareixent els laboratoris propis i es va passar a dependre dels laboratoris industrials, a les portes de la revolu-ció digital. Entremig van  veure i viure el naixement de processos nous, la in-troducció de les plaques de vidre com a negatius, els papers albuminats, l’aparició de les plaques seques al gelatinobro-mur, l’expansió i el declivi de la fotografia estereos-còpica comercialitzada com a record, l’arribada del negatiu de plàstic, la substitució del blanc i negre pel color, l’expan-sió de la fotografia entre els aficionats, fets als quals van contribuir decisivament els laboratoris dels retratistes de galeria com els dels Unal. Jep Martí Baiget  és arxiver i historiador de la fotografia. La nissaga fotogràfica abraça fins a quatre generacions. Pràcticament des dels orígens dels retrats en paper fins a la seva extinció a les portes de la fotografia digital >> Fotografia Unal, sota les voltes de la plaça del Vi, 1931-1936. A  j   unt   am ent   d  e G i  r  on a. C R D I   (   F  ot   o gr  af  i   a U n al   )    >> Castells dels Xiquets de Valls a Vilafranca, el 1862.  U n al  H  er m an o s.R  e pr  o d  u c  c i   ó P  er  e C  at   al   à P i   c 
Related Documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x