Food & Beverages

6 pages
4 views

Effects of oxygen volumetric mass transfer coefficient and pH on lipase production by Staphylococcus warneri EX17

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
The principal objectives of this study were to evaluate the kinetics of lipase production by Staphylococcus warneri EX17 under different oxygen volumetric mass transfer coefficients (kLa) and pH conditions in submerged bioreactors, using glycerol (a
Transcript
  󰁂󰁩󰁯󰁴󰁥󰁣󰁨󰁮󰁯󰁬󰁯󰁧󰁹 󰁡󰁮󰁤 󰁂󰁩󰁯󰁰󰁲󰁯󰁣󰁥󰁳󰁳 󰁅󰁮󰁧󰁩󰁮󰁥󰁥󰁲󰁩󰁮󰁧 󰀲󰀰󰀰󰀹󰀬 󰀱󰀴󰀺 󰀵󰀷󰀱󰀭󰀵󰀷󰀶 󰁄󰁏󰁉󰀯󰀱󰀰󰀮󰀱󰀰󰀰󰀷󰀯󰁳󰀱󰀲󰀲󰀵󰀷󰀭󰀰󰀰󰀸󰀭󰀰󰀰󰀷󰀶󰀭󰀶 Effects of Oxygen Volumetric Mass Transfer Coefficient on Transglutaminase Production by Bacillus circulans   BL32 Claucia Fernanda Volken de Souza, Rafael Costa Rodrigues, and Marco Antônio Záchia Ayub 󰁆󰁯󰁯󰁤 󰁓󰁣󰁩󰁥󰁮󰁣󰁥 󰁡󰁮󰁤 󰁔󰁥󰁣󰁨󰁮󰁯󰁬󰁯󰁧󰁹 󰁉󰁮󰁳󰁴󰁩󰁴󰁵󰁴󰁥󰀬 󰁆󰁥󰁤󰁥󰁲󰁡󰁬 󰁕󰁮󰁩󰁶󰁥󰁲󰁳󰁩󰁴󰁹 󰁯󰁦 󰁒󰁩󰁯 󰁇󰁲󰁡󰁮󰁤󰁥 󰁤󰁯 󰁓󰁵󰁬 󰁓󰁴󰁡󰁴󰁥󰀬 󰁁󰁶󰀮 󰁂󰁥󰁮󰁴󰁯 󰁇󰁯󰁮󰃧󰁡󰁬󰁶󰁥󰁳󰀬 󰀹󰀵󰀰󰀰󰀬 󰁐󰀮󰁏󰀮 󰁂󰁯󰁸 󰀱󰀵󰀰󰀹󰀰󰀬 󰁚󰁃 󰀹󰀱󰀵󰀰󰀱󰀭󰀹󰀷󰀰󰀬 󰁐󰁯󰁲󰁴󰁯 󰁁󰁬󰁥󰁧󰁲󰁥󰀬 󰁒󰁓󰀬 󰁂󰁲󰁡󰁺󰁩󰁬 󰁁󰁢󰁳󰁴󰁲󰁡󰁣󰁴 󰁔󰁨󰁥 󰁥󰁦󰁦󰁥󰁣󰁴󰁳 󰁯󰁦 󰁯󰁸󰁹󰁧󰁥󰁮󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁩󰁮 󰁣󰁵󰁬󰁴󰁵󰁲󰁥󰁳 󰁯󰁦 _~Åáääìë ÅáêÅìä~åë  󰁂󰁌32 󰁯󰁮 󰁴󰁲󰁡󰁮󰁳󰁧󰁬󰁵󰁴󰁡󰁭󰁩󰁮󰁡󰁳󰁥 (󰁔󰁇󰁡󰁳󰁥) 󰁰󰁲󰁯󰁤󰁵󰁣󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁡󰁮󰁤 󰁣󰁥󰁬󰁬 󰁳󰁰󰁯󰁲󰁵󰀭󰁬󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁷󰁥󰁲󰁥 󰁳󰁴󰁵󰁤󰁩󰁥󰁤 󰁢󰁹 󰁶󰁡󰁲󰁹󰁩󰁮󰁧 󰁴󰁨󰁥 󰁡󰁧󰁩󰁴󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁳󰁰󰁥󰁥󰁤 󰁡󰁮󰁤 󰁴󰁨󰁥 󰁶󰁯󰁬󰁵󰁭󰁥 󰁯󰁦 󰁡󰁥󰁲󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮. 󰁋󰁩󰁮󰁥󰁴󰁩󰁣󰁳 󰁯󰁦 󰁣󰁵󰁬󰁴󰁩󰁶󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮󰁳 󰁨󰁡󰁳 󰁢󰁥󰁥󰁮 󰁳󰁴󰁵󰁤󰁩󰁥󰁤 󰁩󰁮 󰁢󰁡󰁴󰁣󰁨 󰁳󰁹󰁳󰁴󰁥󰁭󰁳 󰁵󰁳󰁩󰁮󰁧 󰁡 2 󰁌 󰁢󰁩󰁯󰁲󰁥󰁡󰁣󰁴󰁯󰁲, 󰁡󰁮󰁤 󰁴󰁨󰁥 󰁥󰁦󰁦󰁩󰁣󰁩󰁥󰁮󰁣󰁹 󰁯󰁦 󰁡󰁧󰁩󰁴󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁡󰁮󰁤 󰁡󰁥󰁲󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁷󰁡󰁳 󰁥󰁶󰁡󰁬󰁵󰁡󰁴󰁥󰁤 󰁴󰁨󰁲󰁯󰁵󰁧󰁨 󰁴󰁨󰁥 󰁯󰁸󰁹󰁧󰁥󰁮 󰁶󰁯󰁬󰁵󰁭󰁥󰁴󰁲󰁩󰁣 󰁭󰁡󰁳󰁳 󰁴󰁲󰁡󰁮󰁳󰁦󰁥󰁲 󰁣󰁯󰁥󰁦󰁦󰁩󰁣󰁩󰁥󰁮󰁴 (󰁫 󰁌 󰁡). 󰁉󰁴 󰁷󰁡󰁳 󰁡󰁤󰁯󰁰󰁴󰁥󰁤 󰁡 󰁴󰁷󰁯󰀭󰁳󰁴󰁡󰁧󰁥 󰁡󰁥󰁲󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁲󰁡󰁴󰁥 󰁣󰁯󰁮󰁴󰁲󰁯󰁬 󰁳󰁴󰁲󰁡󰁴󰁥󰁧󰁹󰀺 󰁦󰁩󰁲󰁳󰁴 󰁳󰁴󰁡󰁧󰁥 󰁴󰁯 󰁩󰁮󰁤󰁵󰁣󰁥 󰁢󰁩󰁯󰁭󰁡󰁳󰁳 󰁦󰁯󰁲󰁭󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮, 󰁦󰁯󰁬󰁬󰁯󰁷󰁥󰁤 󰁢󰁹 󰁡 󰁳󰁥󰁣󰁯󰁮󰁤 󰁳󰁴󰁡󰁧󰁥, 󰁩󰁮 󰁷󰁨󰁩󰁣󰁨 󰁣󰁥󰁬󰁬 󰁳󰁰󰁯󰁲󰁵󰁬󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁷󰁡󰁳 󰁳󰁴󰁩󰁭󰁵󰁬󰁡󰁴󰁥󰁤. 󰁁 󰁣󰁯󰁲󰁲󰁥󰁬󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁯󰁦 󰁔󰁇󰁡󰁳󰁥 󰁰󰁲󰁯󰁤󰁵󰁣󰀭󰁴󰁩󰁯󰁮, 󰁳󰁰󰁯󰁲󰁥󰁳 󰁦󰁯󰁲󰁭󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮, 󰁡󰁮󰁤 󰁯󰁸󰁹󰁧󰁥󰁮 󰁣󰁯󰁮󰁣󰁥󰁮󰁴󰁲󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁷󰁡󰁳 󰁥󰁳󰁴󰁡󰁢󰁬󰁩󰁳󰁨󰁥󰁤. 󰁕󰁮󰁤󰁥󰁲 󰁴󰁨󰁥 󰁢󰁥󰁳󰁴 󰁣󰁯󰁮󰁤󰁩󰁴󰁩󰁯󰁮󰁳 (500 󰁲󰁰󰁭󰀻 2 󰁶󰁶󰁭 󰁡󰁩󰁲 󰁦󰁬󰁯󰁷, 󰁦󰁯󰁬󰁬󰁯󰁷󰁥󰁤 󰁢󰁹 󰁮󰁯 󰁡󰁩󰁲 󰁳󰁵󰁰󰁰󰁬󰁹 󰁤󰁵󰁲󰁩󰁮󰁧 󰁳󰁴󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮󰁡󰁲󰁹 󰁰󰁨󰁡󰁳󰁥󰀻 󰁫 󰁌 󰁡 󰁯󰁦 33.7 󰁨 󲀓󰀱 ), 󰁔󰁇󰁡󰁳󰁥 󰁰󰁲󰁯󰁤󰁵󰁣󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁲󰁥󰁡󰁣󰁨󰁥󰁤 󰁡 󰁶󰁯󰁬󰁵󰁭󰁥󰁴󰁲󰁩󰁣 󰁰󰁲󰁯󰁤󰁵󰁣󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁯󰁦 589 󰁕/󰁌 󰁡󰁦󰁴󰁥󰁲 50 󰁨 󰁯󰁦 󰁣󰁵󰁬󰁴󰁩󰁶󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁡󰁮󰁤 󰁴󰁨󰁥 󰁥󰁮󰁺󰁹󰁭󰁥 󰁹󰁩󰁥󰁬󰁤 󰁷󰁡󰁳 906 󰁕/󰁧 󰁣󰁥󰁬󰁬󰁳. 󰁔󰁨󰁥󰁳󰁥 󰁶󰁡󰁬󰁵󰁥󰁳 󰁡󰁲󰁥 61% 󰁨󰁩󰁧󰁨󰁥󰁲 󰁴󰁨󰁡󰁮 󰁴󰁨󰁡󰁴 󰁯󰁢󰀭󰁴󰁡󰁩󰁮󰁥󰁤 󰁩󰁮 󰁳󰁨󰁡󰁫󰁥󰁲 󰁣󰁵󰁬󰁴󰁵󰁲󰁥󰁳 󰁡󰁮󰁤 󰁔󰁇󰁡󰁳󰁥 󰁰󰁲󰁯󰁤󰁵󰁣󰁴󰁩󰁶󰁩󰁴󰁹 󰁩󰁮󰁣󰁲󰁥󰁡󰁳󰁥󰁤 82%, 󰁷󰁨󰁥󰁮 󰁫 󰁌 󰁡 󰁶󰁡󰁲󰁩󰁥󰁤 󰁦󰁲󰁯󰁭 4.4 󰁴󰁯 33.7 󰁨 󲀓󰀱 . 󰁔󰁨󰁥 󰁭󰁡󰁸󰁩󰁭󰁡󰁬 󰁣󰁥󰁬󰁬 󰁣󰁯󰁮󰁣󰁥󰁮󰁴󰁲󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁩󰁮󰁣󰁲󰁥󰁡󰁳󰁥󰁤 󰁦󰁯󰁵󰁲 󰁴󰁩󰁭󰁥󰁳 󰁩󰁮 󰁲󰁥󰁬󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁴󰁯 󰁳󰁨󰁡󰁫󰁥󰁲 󰁣󰁵󰁬󰁴󰁵󰁲󰁥󰁳 󰁡󰁮󰁤 󰁴󰁨󰁥 󰁣󰁵󰁬󰁴󰁩󰁶󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁴󰁩󰁭󰁥 󰁦󰁯󰁲 󰁴󰁨󰁥 󰁨󰁩󰁧󰁨󰁥󰁳󰁴 󰁔󰁇󰁡󰁳󰁥 󰁡󰁣󰁴󰁩󰁶󰁩󰁴󰁹 󰁷󰁡󰁳 󰁲󰁥󰁤󰁵󰁣󰁥󰁤 󰁦󰁲󰁯󰁭 192 󰁨 󰁴󰁯 󰁪󰁵󰁳󰁴 50 󰁨. 󰁔󰁨󰁥󰁳󰁥 󰁲󰁥󰁳󰁵󰁬󰁴󰁳 󰁳󰁨󰁯󰁷 󰁴󰁨󰁥 󰁩󰁭󰁰󰁯󰁲󰁴󰁡󰁮󰁣󰁥 󰁯󰁦 󰁢󰁩󰁯󰁰󰁲󰁯󰁣󰁥󰁳󰁳 󰁤󰁥󰁳󰁩󰁧󰁮 󰁦󰁯󰁲 󰁴󰁨󰁥 󰁰󰁲󰁯󰁤󰁵󰁣󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁯󰁦 󰁭󰁩󰀭󰁣󰁲󰁯󰁢󰁩󰁡󰁬 󰁔󰁇󰁡󰁳󰁥, 󰁥󰁳󰁰󰁥󰁣󰁩󰁡󰁬󰁬󰁹 󰁣󰁯󰁮󰁣󰁥󰁲󰁮󰁩󰁮󰁧 󰁴󰁨󰁥 󰁯󰁸󰁹󰁧󰁥󰁮 󰁳󰁵󰁰󰁰󰁬󰁹 󰁯󰁦 󰁣󰁵󰁬󰁴󰁵󰁲󰁥󰁳 󰁡󰁮󰁤 󰁴󰁨󰁥 󰁩󰁮󰁤󰁵󰁣󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁯󰁦 󰁣󰁥󰁬󰁬 󰁳󰁰󰁯󰁲󰁵󰁬󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮. 󰂩 󰁋󰁓󰁂󰁂   hÉóïçêÇëW íê~åëÖäìí~ãáå~ëÉI ëéçêÉë Ñçêã~íáçåI 󰁂󰁡󰁣󰁩󰁬󰁬󰁵󰁳 󰁣󰁩󰁲󰁣󰁵󰁬󰁡󰁮󰁳  _iPO  , ~Éê~íáçåI ~Öáí~íáçåI îçäìãÉíêáÅ çñóÖÉå ã~ëë íê~åëÑÉê ÅçÉÑÑáÅáÉåí Eâ  i ~F INTRODUCTION 󰁔󰁲󰁡󰁮󰁳󰁧󰁬󰁵󰁴󰁡󰁭󰁩󰁮󰁡󰁳󰁥󰁳 (󰁔󰁇󰁡󰁳󰁥, 󰁅󰁃 2.3.2.13, γ 󰀭󰁧󰁬󰁵󰁴󰁡󰁭󰁹󰁬󰀭󰁰󰁥󰁰󰁴󰁩󰁤󰁥, 󰁡󰁮󰁤 󰁡󰁭󰁩󰁮󰁥󰀭 γ 󰀭󰁧󰁬󰁵󰁴󰁡󰁭󰁹󰁬 󰁴󰁲󰁡󰁮󰁳󰁦󰁥󰁲󰁡󰁳󰁥) 󰁢󰁥󰁬󰁯󰁮󰁧 󰁴󰁯 󰁴󰁨󰁥 󰁧󰁲󰁯󰁵󰁰 󰁯󰁦 󰁡󰁣󰁹󰁬󰀭󰁴󰁲󰁡󰁮󰁳󰁦󰁥󰁲󰁡󰁳󰁥󰁳, 󰁷󰁨󰁩󰁣󰁨 󰁣󰁡󰁴󰁡󰁬󰁹󰁺󰁥 󰁡󰁣󰁹󰁬󰀭󰁴󰁲󰁡󰁮󰁳󰁦󰁥󰁲 󰁲󰁥󰁡󰁣󰁴󰁩󰁯󰁮󰁳 󰁢󰁥󰁴󰁷󰁥󰁥󰁮 󰁡 γ 󰀭󰁣󰁡󰁲󰁢󰁯󰁸󰁹󰁡󰁭󰁩󰁮󰁥 󰁧󰁲󰁯󰁵󰁰 󰁯󰁦 󰁡 󰁰󰁥󰁰󰁴󰁩󰁤󰁥 󰁯󰁲 󰁰󰁲󰁯󰁴󰁥󰁩󰁮󰀭󰁢󰁯󰁵󰁮󰁤 󰁧󰁬󰁵󰁴󰁡󰁭󰁹󰁬 󰁲󰁥󰁳󰁩󰁤󰁵󰁥 (󰁡󰁣󰁹󰁬 󰁤󰁯󰁮󰁯󰁲󰁳) 󰁡󰁮󰁤 󰁡 󰁰󰁲󰁩󰁭󰁡󰁲󰁹 󰁡󰁭󰁩󰁮󰁯 󰁧󰁲󰁯󰁵󰁰 (󰁡󰁣󰁹󰁬 󰁡󰁣󰁣󰁥󰁰󰀭󰁴󰁯󰁲󰁳) 󰁯󰁦 󰁡 󰁶󰁡󰁲󰁩󰁥󰁴󰁹 󰁯󰁦 󰁳󰁵󰁢󰁳󰁴󰁲󰁡󰁴󰁥󰁳, 󰁩󰁮󰁣󰁬󰁵󰁤󰁩󰁮󰁧 󰁴󰁨󰁥 ε 󰀭󰁡󰁭󰁩󰁮󰁯 󰁧󰁲󰁯󰁵󰁰 󰁯󰁦 󰁬󰁹󰁳󰁩󰁮󰁥 󰁯󰁲 󰁬󰁹󰁳󰁹󰁬 󰁲󰁥󰁳󰁩󰁤󰁵󰁥󰁳 󰁩󰁮 󰁰󰁲󰁯󰁴󰁥󰁩󰁮󰁳, 󰁲󰁥󰁳󰁵󰁬󰁴󰁩󰁮󰁧 󰁩󰁮 󰁡󰁭󰁩󰁮󰁥 󰁩󰁮󰁣󰁯󰁲󰁰󰁯󰀭󰁲󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁯󰁲 󰁰󰁯󰁬󰁹󰁭󰁥󰁲󰁩󰁺󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁛1󰁝. 󰁉󰁮 󰁴󰁨󰁥 󰁡󰁢󰁳󰁥󰁮󰁣󰁥 󰁯󰁦 󰁡󰁭󰁩󰁮󰁥 󰁳󰁵󰁢󰀭󰁳󰁴󰁲󰁡󰁴󰁥󰁳, 󰁔󰁇󰁡󰁳󰁥 󰁣󰁡󰁴󰁡󰁬󰁹󰁳󰁥󰁳 󰁴󰁨󰁥 󰁤󰁥󰁡󰁭󰁩󰁤󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁯󰁦 󰁧󰁬󰁵󰁴󰁡󰁭󰁹󰁬 󰁲󰁥󰁳󰁩󰁤󰁵󰁥󰁳, 󰁤󰁵󰁲󰁩󰁮󰁧 󰁷󰁨󰁩󰁣󰁨 󰁷󰁡󰁴󰁥󰁲 󰁭󰁯󰁬󰁥󰁣󰁵󰁬󰁥󰁳 󰁡󰁲󰁥 󰁵󰁳󰁥󰁤 󰁡󰁳 󰁡󰁣󰁹󰁬 󰁡󰁣󰁣󰁥󰁰󰁴󰁯󰁲󰁳 󰁛2󰁝. 󰁔󰁨󰁥󰁳󰁥 󰁥󰁮󰁺󰁹󰁭󰁥󰁳 󰁡󰁲󰁥 󰁷󰁩󰁤󰁥󰁬󰁹 󰁤󰁩󰁳󰁴󰁲󰁩󰁢󰁵󰁴󰁥󰁤 󰁩󰁮 󰁶󰁡󰁲󰁩󰁯󰁵󰁳 󰁡󰁮󰁩󰁭󰁡󰁬 󰁯󰁲 󰁶󰁥󰁧󰁥󰁴󰁡󰁢󰁬󰁥 󰁴󰁩󰁳󰁳󰁵󰁥󰁳 󰁡󰁮󰁤 󰁢󰁯󰁤󰁹 󰁦󰁬󰁵󰁩󰁤󰁳, 󰁡󰁮󰁤 󰁡󰁲󰁥 󰁩󰁮󰁶󰁯󰁬󰁶󰁥󰁤 󰁩󰁮 󰁳󰁥󰁶󰁥󰁲󰁡󰁬 󰁢󰁩󰁯󰁬󰁯󰁧󰁩󰁣󰁡󰁬 󰁰󰁲󰁯󰁣󰁥󰁳󰁳󰁥󰁳, 󰁳󰁵󰁣󰁨 󰁡󰁳 󰁢󰁬󰁯󰁯󰁤 󰁣󰁬󰁯󰁴󰁴󰁩󰁮󰁧, 󰁷󰁯󰁵󰁮󰁤 󰁨󰁥󰁡󰁬󰁩󰁮󰁧, 󰁥󰁰󰁩󰁤󰁥󰁲󰁭󰁡󰁬 󰁫󰁥󰁲󰁡󰁴󰁩󰁮󰁩󰁺󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮, 󰁡󰁮󰁤 󰁳󰁴󰁩󰁦󰁦󰁥󰁮󰁩󰁮󰁧 󰁯󰁦 󰁴󰁨󰁥 󰁥󰁲󰁹󰁴󰁨󰁲󰁯󰁣󰁹󰁴󰁥 󰁭󰁥󰁭󰁢󰁲󰁡󰁮󰁥 󰁛3󰁝. 󰁔󰁇󰁡󰁳󰁥 󰁨󰁡󰁳 󰁢󰁥󰁥󰁮 󰁩󰁳󰁯󰁬󰁡󰁴󰁥󰁤 󰁦󰁲󰁯󰁭 󰁡󰁮󰁩󰁭󰁡󰁬 󰁴󰁩󰁳󰁳󰁵󰁥󰁳, * 󰁃󰁯󰁲󰁲󰁥󰁳󰁰󰁯󰁮󰁤󰁩󰁮󰁧 󰁡󰁵󰁴󰁨󰁯󰁲 󰁔󰁥󰁬󰀺 󰀫󰀵󰀵󰀭󰀵󰀱󰀭󰀳󰀳󰀰󰀸󰀭󰀶󰀶󰀸󰀵 󰁆󰁡󰁸󰀺 󰀫󰀵󰀵󰀭󰀵󰀱󰀭󰀳󰀳󰀰󰀸󰀭󰀷󰀰󰀴󰀸 󰁥󰀭󰁭󰁡󰁩󰁬󰀺 󰁭󰁡󰁺󰁡󰁹󰁵󰁢󰁀󰁵󰁦󰁲󰁧󰁳󰀮󰁢󰁲 󰁰󰁬󰁡󰁮󰁴󰁳, 󰁡󰁮󰁤 󰁭󰁩󰁣󰁲󰁯󰁯󰁲󰁧󰁡󰁮󰁩󰁳󰁭󰁳 󰁛4󰁝. 󰁍󰁩󰁣󰁲󰁯󰁢󰁩󰁡󰁬 󰁔󰁇󰁡󰁳󰁥󰁳 󰁡󰁲󰁥 󰁴󰁨󰁥 󰁭󰁯󰁳󰁴 󰁩󰁮󰁤󰁵󰁳󰁴󰁲󰁩󰁡󰁬󰁬󰁹 󰁩󰁭󰁰󰁯󰁲󰁴󰁡󰁮󰁴 󰁤󰁵󰁥 󰁴󰁯 󰁴󰁨󰁥󰁩󰁲 󰁰󰁲󰁯󰁰󰁥󰁲󰁴󰁩󰁥󰁳, 󰁳󰁵󰁣󰁨 󰁡󰁳 󰁣󰁡󰁬󰁣󰁩󰁵󰁭 󰁩󰁮󰁤󰁥󰁰󰁥󰁮󰁤󰁥󰁮󰁣󰁥, 󰁲󰁥󰁬󰁡󰁴󰁩󰁶󰁥󰁬󰁹 󰁬󰁯󰁷 󰁭󰁯󰁬󰁥󰁣󰁵󰁬󰁡󰁲 󰁷󰁥󰁩󰁧󰁨󰁴, 󰁡󰁮󰁤 󰁢󰁥󰁣󰁡󰁵󰁳󰁥 󰁴󰁨󰁥󰁹 󰁡󰁲󰁥 󰁥󰁸󰁣󰁲󰁥󰁴󰁥󰁤 󰁭󰁡󰁫󰁩󰁮󰁧 󰁦󰁯󰁲 󰁳󰁩󰁭󰁰󰁬󰁥 󰁳󰁥󰁰󰁡󰁲󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁡󰁮󰁤 󰁰󰁵󰁲󰁩󰁦󰁩󰁣󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁰󰁲󰁯󰁣󰁥󰁳󰁳󰁥󰁳 󰁛1,5󰁝. 󰁍󰁩󰁣󰁲󰁯󰁢󰁩󰁡󰁬 󰁔󰁇󰁡󰁳󰁥󰁳 󰁨󰁡󰁶󰁥 󰁭󰁡󰁮󰁹 󰁰󰁯󰁴󰁥󰁮󰁴󰁩󰁡󰁬 󰁡󰁰󰁰󰁬󰁩󰁣󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮󰁳 󰁩󰁮 󰁦󰁯󰁯󰁤 󰁰󰁲󰁯󰁣󰁥󰁳󰁳󰁩󰁮󰁧 󰁛6󰁝. 󰁁 󰁶󰁡󰁲󰁩󰁥󰁴󰁹 󰁯󰁦 󰁦󰁯󰁯󰁤 󰁰󰁲󰁯󰁴󰁥󰁩󰁮󰁳 󰁣󰁡󰁮 󰁨󰁡󰁶󰁥 󰁴󰁨󰁥󰁩󰁲 󰁦󰁵󰁮󰁣󰀭󰁴󰁩󰁯󰁮󰁡󰁬 󰁰󰁲󰁯󰁰󰁥󰁲󰁴󰁩󰁥󰁳 󰁡󰁬󰁴󰁥󰁲󰁥󰁤 󰁢󰁹 󰁔󰁇󰁡󰁳󰁥󰀭󰁭󰁥󰁤󰁩󰁡󰁴󰁥󰁤 󰁣󰁲󰁯󰁳󰁳󰀭󰁬󰁩󰁮󰁫󰁩󰁮󰁧 󰁛4󰁝. 󰁔󰁨󰁥󰁹 󰁣󰁡󰁮 󰁰󰁲󰁯󰁭󰁯󰁴󰁥 󰁰󰁲󰁯󰁴󰁥󰁩󰁮 󰁴󰁥󰁸󰁴󰁵󰁲󰁩󰁳󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁡󰁮󰁤 󰁧󰁥󰁬󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮, 󰁭󰁯󰁤󰁩󰁦󰁹 󰁳󰁯󰁬󰁵󰁢󰁩󰁬󰁩󰁴󰁹 󰁡󰁮󰁤 󰁮󰁵󰁴󰁲󰁩󰁴󰁩󰁯󰁮󰁡󰁬 󰁶󰁡󰁬󰁵󰁥, 󰁡󰁮󰁤 󰁩󰁭󰁰󰁲󰁯󰁶󰁥 󰁷󰁡󰁴󰁥󰁲󰀭󰁨󰁯󰁬󰁤󰁩󰁮󰁧 󰁣󰁡󰁰󰁡󰁣󰁩󰁴󰁹, 󰁥󰁬󰁡󰁳󰁴󰁩󰁣󰁩󰁴󰁹, 󰁡󰁮󰁤 󰁡󰁰󰁰󰁥󰁡󰁲󰁡󰁮󰁣󰁥 󰁛6󰁝. 󰁍󰁯󰁲󰁥󰁯󰁶󰁥󰁲, 󰁳󰁥󰁶󰁥󰁲󰁡󰁬 󰁷󰁯󰁲󰁫󰁳 󰁨󰁡󰁶󰁥 󰁳󰁨󰁯󰁷󰁮 󰁴󰁨󰁡󰁴 󰁔󰁇󰁡󰁳󰁥󰁳 󰁣󰁡󰁮 󰁢󰁥 󰁵󰁳󰁥󰁤 󰁩󰁮 󰁭󰁡󰁮󰁹 󰁯󰁴󰁨󰁥󰁲 󰁡󰁴󰁴󰁲󰁡󰁣󰁴󰁩󰁶󰁥 󰁮󰁯󰁮󰀭󰁦󰁯󰁯󰁤 󰁡󰁰󰁰󰁬󰁩󰁣󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮󰁳, 󰁳󰁵󰁣󰁨 󰁡󰁳 󰁰󰁨󰁡󰁲󰁭󰁡󰁣󰁥󰁵󰁴󰁩󰁣󰁡󰁬󰁳 󰁛󰀷󰁝, 󰁴󰁥󰁸󰁴󰁩󰁬󰁥󰁳 󰁛󰀸󰁝, 󰁩󰁭󰁭󰁯󰁢󰁩󰁬󰁩󰁺󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁯󰁦 󰁥󰁮󰁺󰁹󰁭󰁥󰁳 󰁛󰀹󰁝, 󰁦󰁯󰁲󰁭󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁯󰁦 󰁩󰁭󰀭󰁭󰁵󰁮󰁯 󰁣󰁯󰁮󰁪󰁵󰁧󰁡󰁴󰁥󰁳 󰁦󰁯󰁲 󰁅󰁌󰁉󰁓󰁁 󰁴󰁥󰁳󰁴󰁳 󰁛10󰁝, 󰁢󰁩󰁯󰁳󰁥󰁮󰁳󰁯󰁲󰁳 󰁛11󰁝, 󰁡󰁮󰁤 󰁴󰁩󰁳󰁳󰁵󰁥 󰁥󰁮󰁧󰁩󰁮󰁥󰁥󰁲󰁩󰁮󰁧 󰁛12󰁝. 󰁎󰁯󰁴󰁷󰁩󰁴󰁨󰁳󰁴󰁡󰁮󰁤󰁩󰁮󰁧 󰁩󰁴󰁳 󰁩󰁭󰁰󰁯󰁲󰁴󰁡󰁮󰁣󰁥, 󰁴󰁨󰁥 󰁭󰁩󰁣󰁲󰁯󰁢󰁩󰁡󰁬 󰁔󰁇󰁡󰁳󰁥 󰁯󰁢󰁴󰁡󰁩󰁮󰁥󰁤 󰁦󰁲󰁯󰁭 󰁓󰁴󰁲󰁥󰁰󰁴󰁯󰁶󰁥󰁲󰁴󰁩󰁣󰁩󰁬󰁬󰁩󰁵󰁭 󰁭󰁯󰀭󰁢󰁡󰁲󰁡󰁥󰁮󰁳󰁥 󰁩󰁳 󰁳󰁯 󰁦󰁡󰁲 󰁴󰁨󰁥 󰁯󰁮󰁬󰁹 󰁣󰁯󰁭󰁭󰁥󰁲󰁣󰁩󰁡󰁬 󰁳󰁯󰁵󰁲󰁣󰁥 󰁯󰁦 󰁔󰁇󰁡󰁳󰁥 󰁛13󰁝. 󰁉󰁮 󰁢󰁩󰁯󰁴󰁥󰁣󰁨󰁮󰁯󰁬󰁯󰁧󰁹󰀭󰁢󰁡󰁳󰁥󰁤 󰁩󰁮󰁤󰁵󰁳󰁴󰁲󰁩󰁡󰁬 󰁰󰁲󰁯󰁣󰁥󰁳󰁳󰁥󰁳, 󰁴󰁨󰁥 󰁣󰁵󰁬󰁴󰁵󰁲󰁥 󰁣󰁯󰁮󰁤󰁩󰁴󰁩󰁯󰁮󰁳 󰁨󰁡󰁶󰁥 󰁡 󰁣󰁲󰁩󰁴󰁩󰁣󰁡󰁬 󰁩󰁭󰁰󰁯󰁲󰁴󰁡󰁮󰁣󰁥 󰁢󰁥󰁣󰁡󰁵󰁳󰁥 󰁴󰁨󰁥󰁹 󰁡󰁦󰁦󰁥󰁣󰁴 󰁰󰁲󰁯󰁤󰁵󰁣󰁴 󰁣󰁯󰁮󰁣󰁥󰁮󰁴󰁲󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮, 󰁹󰁩󰁥󰁬󰁤, 󰁡󰁮󰁤 󰁶󰁯󰁬󰁵󰁭󰁥󰁴󰁲󰁩󰁣 󰁰󰁲󰁯󰁤󰁵󰁣󰁴󰁩󰁶󰁩󰁴󰁹. 󰁔󰁨󰁥  󰀵󰀷󰀲 󰁥󰁣󰁯󰁮󰁯󰁭󰁩󰁣󰁳 󰁯󰁦 󰁔G󰁡󰁳󰁥 󰁰󰁲󰁯󰁤󰁵󰁣󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁭󰁡󰁹 󰁢󰁥 󰁥󰁮󰁨󰁡󰁮󰁣󰁥󰁤 󰁢󰁹 󰁴󰁨󰁥 󰁯󰁰󰀭󰁴󰁩󰁭󰁩󰁺󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁯󰁦 󰁴󰁨󰁥 󰁣󰁵󰁬󰁴󰁵󰁲󰁥 󰁣󰁯󰁮󰁤󰁩󰁴󰁩󰁯󰁮󰁳 󰁩󰁮 󰁬󰁡󰁲󰁧󰁥󰀭󰁳󰁣󰁡󰁬󰁥 󰁰󰁲󰁯󰁣󰁥󰁳󰁳󰁥󰁳 󰁡󰁮󰁤 󰁴󰁨󰁥 󰁣󰁵󰁬󰁴󰁩󰁶󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁩󰁳 󰁡󰁦󰁦󰁥󰁣󰁴󰁥󰁤 󰁢󰁹 󰁭󰁥󰁤󰁩󰁵󰁭 󰁣󰁯󰁭󰁰󰁯󰁳󰁩󰁴󰁩󰁯󰁮, 󰁰󰁈, 󰁴󰁥󰁭󰁰󰁥󰁲󰁡󰁴󰁵󰁲󰁥, 󰁡󰁥󰁲󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮, 󰁡󰁮󰁤 󰁡󰁧󰁩󰁴󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁛14󰀭21󰁝. C󰁵󰁲󰁲󰁥󰁮󰁴󰁬󰁹, 󰁔G󰁡󰁳󰁥 󰁰󰁲󰁯󰁤󰁵󰁣󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁡󰁮󰁤 󰁩󰁴󰁳 󰁩󰁭󰁰󰁲󰁯󰁶󰁥󰁭󰁥󰁮󰁴 󰁨󰁡󰁶󰁥 󰁢󰁥󰁥󰁮 󰁣󰁯󰁮󰁤󰁵󰁣󰁴󰁥󰁤 󰁯󰁮󰁬󰁹 󰁩󰁮 󰁳󰁵󰁢󰁭󰁥󰁲󰁧󰁥󰁤 󰁣󰁵󰁬󰁴󰁵󰁲󰁥󰁳 󰁯󰁦 󰁓󰁴󰁲󰁥󰁰󰁴󰁯󰁶󰁥󰁲󰁴󰁩󰁣󰁩󰁬󰁬󰁩󰁵󰁭 󰁳󰁰. 󰁈󰁯󰁷󰁥󰁶󰁥󰁲, 󰁴󰁨󰁥 󰁯󰁰󰀭󰁴󰁩󰁭󰁩󰁺󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁯󰁦 󰁣󰁵󰁬󰁴󰁩󰁶󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁰󰁲󰁯󰁣󰁥󰁳󰁳󰁥󰁳 󰁦󰁲󰁯󰁭 󰁡 󰁷󰁩󰁤󰁥 󰁶󰁡󰁲󰁩󰁥󰁴󰁹 󰁯󰁦 󰁭󰁩󰁣󰁲󰁯󰀭󰁢󰁩󰁡󰁬 󰁔G󰁡󰁳󰁥󰁳 󰁷󰁯󰁵󰁬󰁤 󰁡󰁬󰁬󰁯󰁷 󰁦󰁯󰁲 󰁭󰁯󰁲󰁥 󰁥󰁸󰁴󰁥󰁮󰁳󰁩󰁶󰁥 󰁡󰁮󰁤 󰁥󰁦󰁦󰁥󰁣󰁴󰁩󰁶󰁥 󰁵󰁳󰁥 󰁯󰁦 󰁴󰁨󰁩󰁳 󰁥󰁮󰁺󰁹󰁭󰁥 󰁩󰁮 󰁦󰁯󰁯󰁤 󰁡󰁮󰁤 󰁮󰁯󰁮󰀭󰁦󰁯󰁯󰁤 󰁩󰁮󰁤󰁵󰁳󰁴󰁲󰁩󰁡󰁬 󰁡󰁰󰁰󰁬󰁩󰁣󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮󰁳 󰁛22󰁝. 󰁉󰁮 󰁡 󰁰󰁲󰁥󰁶󰁩󰁯󰁵󰁳 󰁷󰁯󰁲󰁫, 󰁷󰁥 󰁤󰁥󰁴󰁥󰁲󰁭󰁩󰁮󰁥󰁤 󰁴󰁨󰁥 󰁯󰁰󰁴󰁩󰁭󰁡󰁬 󰁣󰁵󰁬󰁴󰁵󰁲󰁥 󰁴󰁥󰁭󰀭󰁰󰁥󰁲󰁡󰁴󰁵󰁲󰁥 󰁡󰁮󰁤 󰁰󰁈 󰁦󰁯󰁲 󰁴󰁨󰁥 󰁰󰁲󰁯󰁤󰁵󰁣󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁯󰁦 󰁔G󰁡󰁳󰁥 󰁢󰁹  󰁂󰀮 󰁣󰁩󰁲󰁣󰁵󰁬󰁡󰁮󰁳  B󰁌32 󰁡󰁮󰁤 󰁯󰁢󰁳󰁥󰁲󰁶󰁥󰁤 󰁴󰁨󰁡󰁴 󰁴󰁨󰁥 󰁥󰁮󰁺󰁹󰁭󰁥 󰁩󰁳 󰁰󰁲󰁯󰁤󰁵󰁣󰁥󰁤 󰁤󰁵󰁲󰁩󰁮󰁧 󰁳󰁰󰁯󰁲󰁵󰀭󰁬󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁛23󰁝. 󰁓󰁩󰁮󰁣󰁥 󰁳󰁯󰁭󰁥 󰁲󰁥󰁳󰁥󰁡󰁲󰁣󰁨󰁥󰁳 󰁰󰁯󰁩󰁮󰁴 󰁴󰁯 󰁴󰁨󰁥 󰁰󰁯󰁳󰁳󰁩󰁢󰁬󰁥 󰁩󰁮󰁴󰁥󰁲󰀭󰁡󰁣󰁴󰁩󰁯󰁮󰁳 󰁢󰁥󰁴󰁷󰁥󰁥󰁮 󰁣󰁵󰁬󰁴󰁵󰁲󰁥 󰁯󰁸󰁹󰁧󰁥󰁮󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁡󰁮󰁤 󰁳󰁰󰁯󰁲󰁥󰁳 󰁦󰁯󰁲󰁭󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮, 󰁩󰁮 󰁴󰁨󰁩󰁳 󰁷󰁯󰁲󰁫 󰁷󰁥 󰁩󰁮󰁶󰁥󰁳󰁴󰁩󰁧󰁡󰁴󰁥 󰁴󰁨󰁥 󰁰󰁯󰁳󰁳󰁩󰁢󰁬󰁥 󰁲󰁯󰁬󰁥 󰁯󰁦 󰁡󰁥󰁲󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁡󰁮󰁤 󰁡󰁧󰁩󰁴󰁡󰀭󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁣󰁯󰁮󰁤󰁩󰁴󰁩󰁯󰁮󰁳, 󰁡󰁳 󰁭󰁥󰁡󰁳󰁵󰁲󰁥󰁤 󰁢󰁹 󰁴󰁨󰁥 󰁶󰁯󰁬󰁵󰁭󰁥󰁴󰁲󰁩󰁣 󰁯󰁸󰁹󰁧󰁥󰁮 󰁭󰁡󰁳󰁳 󰁴󰁲󰁡󰁮󰁳󰁦󰁥󰁲 󰁣󰁯󰁥󰁦󰁦󰁩󰁣󰁩󰁥󰁮󰁴 (󰁫 󰁌 󰁡), 󰁯󰁮 󰁴󰁨󰁥 󰁩󰁮󰁤󰁵󰁣󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁯󰁦 󰁣󰁥󰁬󰁬 󰁳󰁰󰁯󰁲󰁵󰁬󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁡󰁮󰁤 󰁔G󰁡󰁳󰁥 󰁰󰁲󰁯󰁤󰁵󰁣󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁢󰁹  󰁂󰀮 󰁣󰁩󰁲󰁣󰁵󰁬󰁡󰁮󰁳  B󰁌32 󰁩󰁮 󰁢󰁩󰁯󰁲󰁥󰁡󰁣󰁴󰁯󰁲 󰁣󰁵󰁬󰁴󰁵󰁲󰁥󰁳. MATERIALS AND METHODS   󰁍󰁡󰁴󰁥󰁲󰁩󰁡󰁬󰁳   󰁕󰁮󰁬󰁥󰁳󰁳 󰁯󰁴󰁨󰁥󰁲󰁷󰁩󰁳󰁥 󰁭󰁥󰁮󰁴󰁩󰁯󰁮󰁥󰁤, 󰁡󰁬󰁬 󰁣󰁨󰁥󰁭󰁩󰁣󰁡󰁬󰁳 󰁵󰁳󰁥󰁤 󰁷󰁥󰁲󰁥 󰁯󰁦 󰁡󰁮󰁡󰁬󰁹󰁴󰁩󰁣󰁡󰁬 󰁧󰁲󰁡󰁤󰁥 󰁡󰁮󰁤 󰁰󰁵󰁲󰁣󰁨󰁡󰁳󰁥󰁤 󰁦󰁲󰁯󰁭 󰁍󰁥󰁲󰁣󰁫 (D󰁡󰁲󰁭󰁳󰁴󰁡󰁤󰁴, G󰁥󰁲󰀭󰁭󰁡󰁮󰁹). 󰁎󰀭󰁣󰁡󰁲󰁢󰁯󰁸󰁹󰁢󰁥󰁮󰁺󰁯󰁹󰁬󰀭󰁌󰀭󰁧󰁬󰁵󰁴󰁡󰁭󰁩󰁮󰁹󰁬󰀭󰁧󰁬󰁹󰁣󰁩󰁮󰁥 (󰁎󰀭CB󰁚󰀭G󰁬󰁮󰀭G󰁬󰁹) 󰁷󰁡󰁳 󰁰󰁵󰁲󰁣󰁨󰁡󰁳󰁥󰁤 󰁦󰁲󰁯󰁭 󰁓󰁩󰁧󰁭󰁡 A󰁬󰁤󰁲󰁩󰁣󰁨 C󰁯., 󰁌󰁴󰁤. (󰁍󰁏, 󰁕󰁓A). 󰁍󰁩󰁣󰁲󰁯󰁯󰁲󰁧󰁡󰁮󰁩󰁳󰁭 󰁡󰁮󰁤 󰁍󰁡󰁩󰁮󰁴󰁥󰁮󰁡󰁮󰁣󰁥   A 󰁳󰁴󰁲󰁡󰁩󰁮 󰁯󰁦  󰁂󰀮 󰁣󰁩󰁲󰁣󰁵󰁬󰁡󰁮󰁳 , 󰁣󰁯󰁤󰁥󰁤 B󰁌32 󰁷󰁡󰁳 󰁵󰁳󰁥󰁤 󰁩󰁮 󰁴󰁨󰁩󰁳 󰁳󰁴󰁵󰁤󰁹. 󰁉󰁴 󰁨󰁡󰁳 󰁢󰁥󰁥󰁮 󰁲󰁥󰁣󰁥󰁮󰁴󰁬󰁹 󰁩󰁳󰁯󰁬󰁡󰁴󰁥󰁤 󰁦󰁲󰁯󰁭 󰁴󰁨󰁥 A󰁭󰁡󰁺󰁯󰁮 󰁥󰁮󰁶󰁩󰁲󰁯󰁮󰁭󰁥󰁮󰁴, 󰁡󰁮󰁤 󰁩󰁴󰁳 󰁩󰁳󰁯󰁬󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁡󰁮󰁤 󰁣󰁨󰁡󰁲󰁡󰁣󰁴󰁥󰁲󰁩󰁺󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁷󰁥󰁲󰁥 󰁤󰁥󰁳󰁣󰁲󰁩󰁢󰁥󰁤 󰁥󰁬󰁳󰁥󰁷󰁨󰁥󰁲󰁥 󰁛23,24󰁝. 󰁐󰁲󰁥󰁶󰁩󰁯󰁵󰁳󰁬󰁹 󰁴󰁯 󰁣󰁵󰁬󰁴󰁵󰁲󰁥, 󰁣󰁥󰁬󰁬󰁳 󰁷󰁥󰁲󰁥 󰁲󰁥󰁣󰁯󰁶󰁥󰁲󰁥󰁤 󰁦󰁲󰁯󰁭 󰁦󰁲󰁯󰀭󰁺󰁥󰁮 󰁳󰁴󰁯󰁣󰁫󰁳 󰁩󰁮 󰁧󰁬󰁹󰁣󰁥󰁲󰁯󰁬 󰁡󰁮󰁤 󰁷󰁥󰁲󰁥 󰁫󰁥󰁰󰁴 󰁡󰁴 4 󰁯 C 󰁯󰁮 󰁍󰁵󰁥󰁬󰁬󰁥󰁲󰀭󰁈󰁩󰁮󰁴󰁯󰁮 󰁡󰁧󰁡󰁲 󰁰󰁬󰁡󰁴󰁥󰁳. 󰁉󰁮󰁯󰁣󰁵󰁬󰁡 󰁐󰁲󰁥󰁰󰁡󰁲󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮   󰁉󰁮󰁯󰁣󰁵󰁬󰁡 󰁷󰁥󰁲󰁥 󰁰󰁲󰁥󰁰󰁡󰁲󰁥󰁤 󰁩󰁮 250 󰁭󰁌 E󰁲󰁬󰁥󰁮󰁭󰁥󰁹󰁥󰁲 󰁦󰁬󰁡󰁳󰁫󰁳 󰁦󰁩󰁬󰁬󰁥󰁤 󰁷󰁩󰁴󰁨 50 󰁭󰁌 󰁯󰁦 󰁌B 󰁭󰁥󰁤󰁩󰁵󰁭 󰁡󰁮󰁤 󰁩󰁮󰁯󰁣󰁵󰁬󰁡󰁴󰁥󰁤 󰁷󰁩󰁴󰁨 󰁡 󰁬󰁯󰁯󰁰󰁦󰁵󰁬󰁬 󰁦󰁲󰁯󰁭 󰁡 󰁳󰁴󰁯󰁣󰁫 󰁣󰁵󰁬󰁴󰁵󰁲󰁥. C󰁥󰁬󰁬󰁳 󰁷󰁥󰁲󰁥 󰁣󰁵󰁬󰁴󰁩󰁶󰁡󰁴󰁥󰁤 󰁡󰁴 100 󰁲󰁰󰁭, 30 󰁯 C 󰁦󰁯󰁲 18 󰁨. A󰁦󰁴󰁥󰁲 󰁴󰁨󰁩󰁳 󰁰󰁲󰁯󰁣󰁥󰁤󰁵󰁲󰁥, 10 󰁭󰁌 󰁯󰁦 󰁴󰁨󰁩󰁳 󰁣󰁵󰁬󰁴󰁵󰁲󰁥 󰁷󰁡󰁳 󰁴󰁲󰁡󰁮󰁳󰀭󰁦󰁥󰁲󰁲󰁥󰁤 󰁴󰁯 E󰁲󰁬󰁥󰁮󰁭󰁥󰁹󰁥󰁲 󰁦󰁬󰁡󰁳󰁫󰁳 (500 󰁭󰁌) 󰁣󰁯󰁮󰁴󰁡󰁩󰁮󰁩󰁮󰁧 100 󰁭󰁌 󰁭󰁥󰀭󰁤󰁩󰁵󰁭 (󰁍1), 󰁯󰁰󰁴󰁩󰁭󰁩󰁺󰁥󰁤 󰁩󰁮 󰁯󰁵󰁲 󰁰󰁲󰁥󰁶󰁩󰁯󰁵󰁳 󰁷󰁯󰁲󰁫 󰁛23󰁝, 󰁡󰁮󰁤 󰁣󰁯󰁭󰀭󰁰󰁯󰁳󰁥󰁤 󰁯󰁦 (󰁧/󰁌): 9.0, 󰁧󰁬󰁹󰁣󰁥󰁲󰁯󰁬; 2.0, 󰁳󰁵󰁣󰁲󰁯󰁳󰁥; 7.0, 󰁰󰁥󰁰󰁴󰁯󰁮󰁥; 1.0, 󰁴󰁲󰁹󰁰󰁴󰁯󰁮󰁥; 1.0, 󰁎󰁡 󰀲 󰁈󰁐󰁏 󰀴 ; 1.0, 󰁍󰁧󰁓󰁏 󰀴 󰂷 7󰁈 󰀲 󰁏; 󰁡󰁮󰁤 0.1, F󰁥󰁓󰁏 󰀴 󰂷 7󰁈 󰀲 󰁏, 󰁡󰁮󰁤 󰁩󰁮󰁣󰁵󰁢󰁡󰁴󰁥󰁤 󰁡󰁴 30 󰁯 C 󰁩󰁮 󰁡 󰁲󰁯󰁴󰁡󰁴󰁯󰁲󰁹 󰁳󰁨󰁡󰁫󰁥󰁲, 100 󰁲󰁰󰁭, 󰁵󰁮󰁴󰁩󰁬 󰁩󰁴 󰁲󰁥󰁡󰁣󰁨󰁥󰁤 󰁏D 1.0 (600 󰁮󰁭), 󰁡󰁮󰁤 󰁳󰁵󰁢󰁳󰁥󰁱󰁵󰁥󰁮󰁴󰁬󰁹 󰁩󰁮󰁯󰁣󰁵󰁬󰁡󰁴󰁥󰁤 󰁩󰁮󰁴󰁯 󰁴󰁨󰁥 󰁢󰁩󰁯󰁲󰁥󰁡󰁣󰁴󰁯󰁲. 󰁔󰁨󰁩󰁳 󰁰󰁲󰁯󰁣󰁥󰁤󰁵󰁲󰁥 󰁷󰁡󰁳 󰁵󰁳󰁥󰁤 󰁡󰁳 󰁴󰁨󰁥 󰁳󰁴󰁡󰁮󰁤󰁡󰁲󰁤 󰁩󰁮󰁯󰁣󰁵󰁬󰁵󰁭 󰁰󰁲󰁯󰁣󰁥󰁤󰁵󰁲󰁥 󰁦󰁯󰁲 󰁡󰁬󰁬 󰁥󰁸󰁰󰁥󰁲󰁩󰁭󰁥󰁮󰁴󰁳. 󰁂󰁩󰁯󰁲󰁥󰁡󰁣󰁴󰁯󰁲 󰁃󰁵󰁬󰁴󰁩󰁶󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁃󰁯󰁮󰁤󰁩󰁴󰁩󰁯󰁮󰁳  B󰁡󰁴󰁣󰁨 󰁣󰁵󰁬󰁴󰁩󰁶󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮󰁳 󰁷󰁥󰁲󰁥 󰁣󰁡󰁲󰁲󰁩󰁥󰁤 󰁩󰁮 󰁡 2 󰁌 󰁳󰁴󰁩󰁲󰁲󰁥󰁤 󰁴󰁡󰁮󰁫 󰁢󰁩󰁯󰁲󰁥󰁡󰁣󰀭󰁴󰁯󰁲 (B󰁩󰁯󰁳󰁴󰁡󰁴 B 󰁭󰁯󰁤󰁥󰁬, B. B󰁲󰁡󰁵󰁮 B󰁩󰁯󰁴󰁥󰁣󰁨 󰁉󰁮󰁴󰁥󰁲󰁮󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮󰁡󰁬, G󰁥󰁲󰀭󰁭󰁡󰁮󰁹) 󰁣󰁯󰁮󰁴󰁡󰁩󰁮󰁩󰁮󰁧 2 󰁌 󰁯󰁦 󰁭󰁥󰁤󰁩󰁵󰁭. 󰁔󰁨󰁥 󰁢󰁩󰁯󰁲󰁥󰁡󰁣󰁴󰁯󰁲 󰁷󰁡󰁳 󰁥󰁱󰁵󰁩󰁰󰁰󰁥󰁤 󰁷󰁩󰁴󰁨 󰁴󰁥󰁭󰁰󰁥󰁲󰁡󰁴󰁵󰁲󰁥, 󰁡󰁧󰁩󰁴󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮, 󰁡󰁥󰁲󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮, 󰁰󰁈 󰁣󰁯󰁮󰁴󰁲󰁯󰁬󰁬󰁥󰁲󰁳, 󰁡󰁮󰁤 󰁴󰁷󰁯 󰁒󰁵󰁳󰁨󰁴󰁯󰁮 󰁴󰁵󰁲󰁢󰁩󰁮󰁥󰁳 󰁷󰁩󰁴󰁨 󰁳󰁩󰁸 󰁦󰁬󰁡󰁴󰀭󰁢󰁬󰁡󰁤󰁥󰁳. 󰁔󰁨󰁥 󰁶󰁥󰁳󰁳󰁥󰁬 󰁷󰁡󰁳 󰁦󰁩󰁬󰁬󰁥󰁤 󰁷󰁩󰁴󰁨 1.9 󰁌 󰁯󰁦 󰁭󰁥󰁤󰁩󰁵󰁭 󰁍1, 󰁳󰁴󰁥󰁲󰁩󰁬󰁩󰁺󰁥󰁤 󰁢󰁹 󰁡󰁵󰁴󰁯󰁣󰁬󰁡󰁶󰁩󰁮󰁧 󰁡󰁴 121 󰁯 C 󰁦󰁯󰁲 20 󰁭󰁩󰁮, 󰁡󰁮󰁤 󰁩󰁮󰁯󰁣󰁵󰁬󰁡󰁴󰁥󰁤 󰁷󰁩󰁴󰁨 100 󰁭󰁌 󰁯󰁦 󰁡 1.0 󰁏D 󰁣󰁥󰁬󰁬 󰁳󰁵󰁳󰀭󰁰󰁥󰁮󰁳󰁩󰁯󰁮 󰁯󰁦 󰁰󰁲󰁥󰀭󰁩󰁮󰁯󰁣󰁵󰁬󰁵󰁭 󰁡󰁳 󰁤󰁥󰁳󰁣󰁲󰁩󰁢󰁥󰁤 󰁡󰁢󰁯󰁶󰁥. C󰁯󰁮󰁤󰁩󰁴󰁩󰁯󰁮󰁳 󰁯󰁦 󰁣󰁵󰁬󰁴󰁵󰁲󰁥 󰁷󰁥󰁲󰁥 30 󰁯 C, 󰁩󰁮󰁩󰁴󰁩󰁡󰁬 󰁰󰁈 8.5. D󰁩󰁳󰁳󰁯󰁬󰁶󰁥󰁤 󰁯󰁸󰁹󰁧󰁥󰁮 󰁣󰁯󰁮󰁣󰁥󰁮󰀭󰁴󰁲󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁯󰁦 󰁣󰁵󰁬󰁴󰁵󰁲󰁥󰁳 󰁷󰁡󰁳 󰁭󰁥󰁡󰁳󰁵󰁲󰁥󰁤 󰁵󰁳󰁩󰁮󰁧 󰁡 󰁰󰁯󰁬󰁡󰁲󰁯󰁧󰁲󰁡󰁰󰁨󰁩󰁣 󰁥󰁬󰁥󰁣󰀭󰁴󰁲󰁯󰁤󰁥 󰁡󰁮󰁤 󰁷󰁡󰁳 󰁥󰁸󰁰󰁲󰁥󰁳󰁳󰁥󰁤 󰁡󰁳 󰁰󰁥󰁲󰁣󰁥󰁮󰁴󰁡󰁧󰁥 󰁯󰁦 󰁏 󰀲  󰁳󰁡󰁴󰁵󰁲󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮. 󰁔󰁨󰁥 󰁯󰁸󰁹󰁧󰁥󰁮 󰁴󰁲󰁡󰁮󰁳󰁦󰁥󰁲 󰁲󰁡󰁴󰁥 󰁷󰁡󰁳 󰁳󰁴󰁵󰁤󰁩󰁥󰁤 󰁡󰁳 󰁴󰁨󰁥 󰁶󰁯󰁬󰁵󰁭󰁥󰁴󰁲󰁩󰁣 󰁯󰁸󰁹󰁧󰁥󰁮 󰁭󰁡󰁳󰁳 󰁴󰁲󰁡󰁮󰁳󰁦󰁥󰁲 󰁣󰁯󰁥󰁦󰁦󰁩󰁣󰁩󰁥󰁮󰁴 (󰁫 󰁌 󰁡). 󰁔󰁨󰁥 󰁥󰁳󰁴󰁩󰁭󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁯󰁦 󰁫 󰁌 󰁡 󰁷󰁡󰁳 󰁣󰁡󰁲󰀭󰁲󰁩󰁥󰁤 󰁯󰁵󰁴 󰁢󰁹 󰁴󰁨󰁥 󰁤󰁹󰁮󰁡󰁭󰁩󰁣 󰁧󰁡󰁳󰁳󰁩󰁮󰁧󰀭󰁯󰁵󰁴 󰁭󰁥󰁴󰁨󰁯󰁤 󰁛25󰁝. 󰁗󰁥 󰁩󰁮󰁶󰁥󰁳󰁴󰁩󰀭󰁧󰁡󰁴󰁥 󰁴󰁨󰁥 󰁥󰁦󰁦󰁥󰁣󰁴 󰁯󰁦 󰁡 󰁴󰁷󰁯󰀭󰁳󰁴󰁡󰁧󰁥 󰁳󰁴󰁲󰁡󰁴󰁥󰁧󰁹: 󰁴󰁨󰁥 󰁡󰁧󰁩󰁴󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁡󰁮󰁤 󰁡󰁥󰁲󰁡󰀭󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁲󰁡󰁴󰁥󰁳 󰁷󰁥󰁲󰁥 󰁳󰁥󰁴 󰁡󰁴 󰁤󰁩󰁦󰁦󰁥󰁲󰁥󰁮󰁴 󰁶󰁡󰁬󰁵󰁥󰁳, 󰁣󰁨󰁡󰁲󰁡󰁣󰁴󰁥󰁲󰁩󰁺󰁩󰁮󰁧 󰁤󰁩󰁦󰁦󰁥󰁲󰁥󰁮󰁴 󰁯󰁸󰁹󰁧󰁥󰁮 󰁴󰁲󰁡󰁮󰁳󰁦󰁥󰁲 󰁣󰁯󰁮󰁤󰁩󰁴󰁩󰁯󰁮󰁳: 4.4 󰁨 − 󰀱  (200 󰁲󰁰󰁭, 1 󰁶󰁶󰁭), 14.2 󰁨 − 󰀱  (400 󰁲󰁰󰁭, 1 󰁶󰁶󰁭), 17.2 󰁨 − 󰀱  (400 󰁲󰁰󰁭, 2 󰁶󰁶󰁭), 33.7 󰁨 − 󰀱  (500 󰁲󰁰󰁭, 2 󰁶󰁶󰁭), 35.2 󰁨 − 󰀱  (500 󰁲󰁰󰁭, 3 󰁶󰁶󰁭), 󰁡󰁮󰁤 39.3 󰁨 − 󰀱  (500 󰁲󰁰󰁭, 4 󰁶󰁶󰁭); 󰁦󰁯󰁬󰁬󰁯󰁷󰁥󰁤 󰁢󰁹 󰁮󰁯 󰁡󰁩󰁲 󰁳󰁵󰁰󰁰󰁬󰁹 󰁤󰁵󰁲󰁩󰁮󰁧 󰁴󰁨󰁥 󰁳󰁴󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮󰁡󰁲󰁹 󰁰󰁨󰁡󰁳󰁥, 󰁩󰁮 󰁯󰁲󰁤󰁥󰁲 󰁴󰁯 󰁳󰁴󰁩󰁭󰁵󰁬󰁡󰁴󰁥 󰁣󰁥󰁬󰁬 󰁳󰁰󰁯󰁲󰁥󰁳 󰁦󰁯󰁲󰁭󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮. 󰁓󰁡󰁭󰁰󰁬󰁥󰁳 󰁷󰁥󰁲󰁥 󰁰󰁥󰁲󰁩󰁯󰁤󰁩󰁣󰁡󰁬󰁬󰁹 󰁲󰁥󰁭󰁯󰁶󰁥󰁤 󰁡󰁬󰁯󰁮󰁧 󰁴󰁩󰁭󰁥 󰁯󰁦 󰁣󰁵󰁬󰁴󰁩󰁶󰁡󰀭󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁩󰁮 󰁯󰁲󰁤󰁥󰁲 󰁴󰁯 󰁤󰁥󰁴󰁥󰁲󰁭󰁩󰁮󰁥 󰁔G󰁡󰁳󰁥 󰁡󰁣󰁴󰁩󰁶󰁩󰁴󰁹, 󰁧󰁬󰁹󰁣󰁥󰁲󰁯󰁬 󰁡󰁮󰁤 󰁳󰁵󰁣󰁲󰁯󰁳󰁥 󰁣󰁯󰁮󰁣󰁥󰁮󰁴󰁲󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮󰁳, 󰁢󰁩󰁯󰁭󰁡󰁳󰁳, 󰁡󰁮󰁤 󰁮󰁵󰁭󰁢󰁥󰁲 󰁯󰁦 󰁳󰁰󰁯󰁲󰁥󰁳. 󰁁󰁮󰁡󰁬󰁹󰁴󰁩󰁣󰁡󰁬 󰁍󰁥󰁴󰁨󰁯󰁤󰁳   A󰁬󰁩󰁱󰁵󰁯󰁴󰁳 󰁯󰁦 󰁴󰁨󰁥 󰁣󰁵󰁬󰁴󰁵󰁲󰁥 󰁷󰁥󰁲󰁥 󰁣󰁥󰁮󰁴󰁲󰁩󰁦󰁵󰁧󰁥󰁤 󰁡󰁴 12,000 󰁧 󰁦󰁯󰁲 5 󰁭󰁩󰁮 󰁡󰁴 4 󰁯 C. 󰁔󰁨󰁥 󰁣󰁥󰁬󰁬󰀭󰁦󰁲󰁥󰁥 󰁳󰁵󰁰󰁥󰁲󰁮󰁡󰁴󰁡󰁮󰁴 󰁯󰁦 󰁴󰁨󰁥 󰁣󰁵󰁬󰁴󰁵󰁲󰁥 󰁭󰁥󰁤󰁩󰁵󰁭 󰁷󰁡󰁳 󰁵󰁳󰁥󰁤 󰁦󰁯󰁲 󰁴󰁨󰁥 󰁥󰁳󰁴󰁩󰁭󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁯󰁦 󰁥󰁮󰁺󰁹󰁭󰁥 󰁡󰁣󰁴󰁩󰁶󰁩󰁴󰁹, 󰁡󰁮󰁤 󰁦󰁯󰁲 󰁧󰁬󰁹󰁣󰀭󰁥󰁲󰁯󰁬 󰁡󰁮󰁤 󰁳󰁵󰁣󰁲󰁯󰁳󰁥 󰁣󰁯󰁮󰁣󰁥󰁮󰁴󰁲󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁤󰁥󰁴󰁥󰁲󰁭󰁩󰁮󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮󰁳. 󰁔󰁨󰁥 󰁣󰁯󰁬󰁯󰁲󰁩󰁭󰁥󰁴󰁲󰁩󰁣 󰁨󰁹󰁤󰁲󰁯󰁸󰁡󰁭󰁡󰁴󰁥 󰁰󰁲󰁯󰁣󰁥󰁤󰁵󰁲󰁥 󰁤󰁥󰁳󰁣󰁲󰁩󰁢󰁥󰁤 󰁢󰁹 G󰁲󰁯󰁳󰁳󰁯󰁷󰁩󰁣󰁺 󰁥󰁴 󰁡󰁬󰀮  󰁛26󰁝 󰁷󰁡󰁳 󰁵󰁳󰁥󰁤 󰁦󰁯󰁲 󰁔G󰁡󰁳󰁥 󰁡󰁣󰁴󰁩󰁶󰁩󰁴󰁹 󰁤󰁥󰁴󰁥󰁲󰁭󰁩󰁮󰁡󰀭󰁴󰁩󰁯󰁮. 󰁔󰁨󰁥 󰁣󰁥󰁬󰁬󰀭󰁦󰁲󰁥󰁥 󰁳󰁵󰁰󰁥󰁲󰁮󰁡󰁴󰁡󰁮󰁴 󰁷󰁡󰁳 󰁵󰁳󰁥󰁤 󰁦󰁯󰁲 󰁴󰁨󰁥 󰁥󰁳󰁴󰁩󰁭󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁯󰁦 󰁥󰁮󰁺󰁹󰁭󰁥 󰁡󰁣󰁴󰁩󰁶󰁩󰁴󰁹 󰁯󰁶󰁥󰁲 󰁴󰁨󰁥 󰁳󰁵󰁢󰁳󰁴󰁲󰁡󰁴󰁥 󰁣󰁡󰁲󰁢󰁯󰁢󰁥󰁮󰁺󰁯󰁸󰁹󰀭󰁌󰀭󰁧󰁬󰁵󰁴󰁡󰁭󰁩󰁮󰁹󰁬󰀭 󰁧󰁬󰁹󰁣󰁩󰁮󰁥. A 󰁣󰁡󰁬󰁩󰁢󰁲󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁣󰁵󰁲󰁶󰁥 󰁷󰁡󰁳 󰁰󰁲󰁥󰁰󰁡󰁲󰁥󰁤 󰁷󰁩󰁴󰁨 󰁌󰀭󰁧󰁬󰁵󰁴󰁡󰁭󰁩󰁣 󰁡󰁣󰁩󰁤 γ 󰀭󰁭󰁯󰁮󰁯󰁨󰁹󰁤󰁲󰁯󰁸󰁡󰁭󰁡󰁴󰁥. 󰁏󰁮󰁥 󰁥󰁮󰁺󰁹󰁭󰁡󰁴󰁩󰁣 󰁵󰁮󰁩󰁴 (󰁕) 󰁣󰁡󰁵󰁳󰁥󰁳 󰁴󰁨󰁥 󰁦󰁯󰁲󰁭󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁯󰁦 1 µ 󰁭󰁯󰁬 󰁨󰁹󰁤󰁲󰁯󰁸󰁡󰁭󰁩󰁣 󰁡󰁣󰁩󰁤/󰁭󰁩󰁮. G󰁬󰁹󰁣󰁥󰁲󰁯󰁬 󰁡󰁮󰁤 󰁳󰁵󰁣󰁲󰁯󰁳󰁥 󰁣󰁯󰁮󰁣󰁥󰁮󰁴󰁲󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮󰁳 󰁷󰁥󰁲󰁥 󰁤󰁥󰁴󰁥󰁲󰁭󰁩󰁮󰁥󰁤 󰁢󰁹 󰁈󰁐󰁌C 󰁷󰁩󰁴󰁨 󰁡 󰁲󰁥󰁦󰁲󰁡󰁣󰁴󰁩󰁶󰁥 󰁩󰁮󰁤󰁥󰁸 (󰁒󰁉) 󰁤󰁥󰁴󰁥󰁣󰁴󰁯󰁲 (󰁐󰁥󰁲󰁫󰁩󰁮 E󰁬󰁭󰁥󰁲 󰁓󰁥󰁲󰁩󰁥󰁳 200, 󰁕󰁓A) 󰁡󰁮󰁤 󰁡 󰁐󰁨󰁥󰁮󰁯󰁭󰁥󰁮󰁥󰁸 󰁒󰁈󰁍 󰁭󰁯󰁮󰁯󰁳󰁡󰁣󰁣󰁨󰁡󰁲󰁩󰁤󰁥 󰁣󰁯󰁬󰁵󰁭󰁮 (300 󰃗 7.8 󰁭󰁭), 󰁡󰁴 80 󰁯 C, 󰁵󰁳󰁩󰁮󰁧 󰁵󰁬󰁴󰁲󰁡󰁰󰁵󰁲󰁥 󰁷󰁡󰁴󰁥󰁲 󰁡󰁳 󰁥󰁬󰁵󰁴󰁩󰁮󰁧 󰁦󰁬󰁵󰁩󰁤, 󰁦󰁬󰁯󰁷 󰁯󰁦 0.6 󰁭󰁌/󰁭󰁩󰁮, 󰁡󰁮󰁤 󰁳󰁡󰁭󰁰󰁬󰁥 󰁶󰁯󰁬󰁵󰁭󰁥 󰁯󰁦 20 󰂵󰁌. 󰁔󰁨󰁥 󰁢󰁩󰁯󰁭󰁡󰁳󰁳 󰁣󰁯󰁮󰁣󰁥󰁮󰁴󰁲󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁷󰁡󰁳 󰁤󰁥󰁴󰁥󰁲󰁭󰁩󰁮󰁥󰁤 󰁡󰁳 󰁤󰁲󰁹 󰁣󰁥󰁬󰁬 󰁷󰁥󰁩󰁧󰁨󰁴. A󰁬󰁩󰁱󰁵󰁯󰁴󰁳 󰁯󰁦 󰁴󰁨󰁥 󰁣󰁵󰁬󰁴󰁵󰁲󰁥 󰁷󰁥󰁲󰁥 󰁣󰁥󰁮󰁴󰁲󰁩󰁦󰁵󰁧󰁥󰁤 󰁡󰁴 3,500 󰁧 󰁦󰁯󰁲 20 󰁭󰁩󰁮 󰁡󰁴 4 󰁯 C. C󰁥󰁬󰁬 󰁰󰁥󰁬󰁬󰁥󰁴 󰁷󰁡󰁳 󰁷󰁡󰁳󰁨󰁥󰁤 󰁴󰁷󰁩󰁣󰁥 󰁷󰁩󰁴󰁨 󰁣󰁯󰁬󰁤 󰁤󰁩󰁳󰁴󰁩󰁬󰁬󰁥󰁤 󰁷󰁡󰁴󰁥󰁲 󰁡󰁮󰁤 󰁣󰁥󰁬󰁬󰁳 󰁷󰁥󰁲󰁥 󰁤󰁲󰁩󰁥󰁤 󰁩󰁮 󰁰󰁲󰁥󰀭󰁷󰁥󰁩󰁧󰁨󰁥󰁤 󰁰󰁬󰁡󰁳󰁴󰁩󰁣 󰁴󰁵󰁢󰁥󰁳 󰁡󰁴 80 󰁯 C 󰁴󰁯 󰁡 󰁣󰁯󰁮󰁳󰁴󰁡󰁮󰁴 󰁷󰁥󰁩󰁧󰁨󰁴 󰁩󰁮 󰁶󰁡󰁣󰁵󰁵󰁭 󰁯󰁶󰁥󰁮󰁳. 󰁔󰁨󰁥 󰁮󰁵󰁭󰁢󰁥󰁲 󰁯󰁦 󰁳󰁰󰁯󰁲󰁥 󰁷󰁡󰁳 󰁭󰁥󰁡󰁳󰁵󰁲󰁥󰁤 󰁵󰁳󰁩󰁮󰁧 󰁴󰁨󰁥 󰁴󰁥󰁣󰁨󰁮󰁩󰁱󰁵󰁥 󰁤󰁥󰀭󰁳󰁣󰁲󰁩󰁢󰁥󰁤 󰁢󰁹 󰁍󰁡󰁮󰁳󰁯󰁵󰁲 󰁡󰁮󰁤 󰁍󰁩󰁬󰁬󰁩󰃨󰁲󰁥 󰁛27󰁝. A󰁬󰁩󰁱󰁵󰁯󰁴󰁳 󰁯󰁦 󰁴󰁨󰁥 󰁣󰁵󰁬󰁴󰁵󰁲󰁥 󰁷󰁥󰁲󰁥 󰁳󰁰󰁲󰁥󰁡󰁤 󰁯󰁮 󰁡󰁧󰁡󰁲 󰁮󰁵󰁴󰁲󰁩󰁥󰁮󰁴 󰁡󰁦󰁴󰁥󰁲 󰁨󰁥󰁡󰁴 󰁴󰁲󰁥󰁡󰁴󰁭󰁥󰁮󰁴 󰁡󰁴 80 󰁯 C 󰁦󰁯󰁲 10 󰁭󰁩󰁮. 󰁐󰁬󰁡󰁴󰁩󰁮󰁧 󰁷󰁡󰁳 󰁭󰁡󰁤󰁥 󰁡󰁦󰁴󰁥󰁲 󰁡 󰁳󰁥󰁲󰁩󰁡󰁬 󰁯󰁦 󰁤󰁥󰁣󰁩󰁭󰁡󰁬 󰁤󰁩󰁬󰁵󰁴󰁩󰁯󰁮󰁳 󰁩󰁮 󰁴󰁲󰁹󰁰󰁴󰁯󰁮󰁥 󰁳󰁡󰁬󰁴 󰁢󰁲󰁯󰁴󰁨 (1 󰁧/󰁌, 󰁴󰁲󰁹󰁰󰁴󰁯󰁮󰁥; 8.5 󰁧/󰁌, 󰁳󰁯󰁤󰁩󰁵󰁭 󰁣󰁨󰁬󰁯󰁲󰁩󰁤󰁥). 󰁐󰁬󰁡󰁴󰁥󰁳 󰁷󰁥󰁲󰁥 󰁩󰁮󰁣󰁵󰁢󰁡󰁴󰁥󰁤 󰁡󰁴 30 󰁯 C 󰁦󰁯󰁲 24 󰁨 󰁡󰁮󰁤 󰁴󰁨󰁥󰁮 󰁥󰁮󰁵󰁭󰁥󰁲󰁡󰁴󰁥󰁤. A󰁬󰁬 󰁴󰁨󰁥 󰁥󰁸󰁰󰁥󰁲󰁩󰁭󰁥󰁮󰁴󰁳 󰁩󰁮 󰁴󰁨󰁩󰁳 󰁲󰁥󰁳󰁥󰁡󰁲󰁣󰁨 󰁷󰁥󰁲󰁥 󰁣󰁡󰁲󰁲󰁩󰁥󰁤 󰁯󰁵󰁴 󰁩󰁮 󰁴󰁲󰁩󰁰󰀭󰁬󰁩󰁣󰁡󰁴󰁥󰁳. RESULTS AND DISCUSSION   A󰁣󰁣󰁯󰁲󰁤󰁩󰁮󰁧 󰁴󰁯 󰁶󰁡󰁲󰁩󰁯󰁵󰁳 󰁡󰁵󰁴󰁨󰁯󰁲󰁳, 󰁴󰁨󰁥 󰁳󰁰󰁯󰁲󰁵󰁬󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁰󰁲󰁯󰁣󰁥󰁳󰁳 󰁦󰁲󰁯󰁭  󰁂󰁩󰁯󰁴󰁥󰁣󰁨󰁮󰁯󰁬󰀮 󰁂󰁩󰁯󰁰󰁲󰁯󰁣󰁥󰁳󰁳 󰁅󰁮󰁧󰀮 󰀵󰀷󰀳   󰁆󰁩󰁧󰀮 󰀱󰀮 󰁃󰁵󰁬󰁴󰁩󰁶󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁯󰁦 _K ÅáêÅìä~åë 󰁂󰁌󰀳󰀲 󰁡󰁴 󰀲󰀰󰀰 󰁲󰁰󰁭󰀬 󰁩󰁮󰁩󰁴󰁩󰁡󰁬 󰁡󰁩󰁲 󰁳󰁵󰁰󰁰󰁬󰁹 󰁯󰁦 󰀱 󰁶󰁶󰁭 󰁵󰁰 󰁴󰁯 󰁴󰁨󰁥 󰁥󰁮󰁤 󰁯󰁦 󰁥󰁸󰁰󰁯󰁮󰁥󰁮󰁴󰁩󰁡󰁬 󰁧󰁲󰁯󰁷󰁴󰁨 󰁰󰁨󰁡󰁳󰁥 (󰁫 󰁌 󰁡   󰁯󰁦 󰀴󰀮󰀴 󰁨 − 󰀱 )󰀬 󰁦󰁯󰁬󰁬󰁯󰁷󰁥󰁤 󰁢󰁹 󰁮󰁯 󰁡󰁩󰁲 󰁳󰁵󰁰󰁰󰁬󰁹 󰁤󰁵󰁲󰁩󰁮󰁧 󰁴󰁨󰁥 󰁳󰁴󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮󰁡󰁲󰁹 󰁰󰁨󰁡󰁳󰁥󰀮 󰁇󰁬󰁹󰁣󰁥󰁲󰁯󰁬󰀬 ( □ )󰀻 󰁳󰁵󰁣󰁲󰁯󰁳󰁥󰀬 ( ∇ )󰀻 󰁣󰁥󰁬󰁬 󰁭󰁡󰁳󰁳󰀬 (  )󰀻 󰁡󰁮󰁤 󰁔󰁇󰁡󰁳󰁥 󰁡󰁣󰁴󰁩󰁶󰁩󰁴󰁹󰀬 (  )󰀮 󰁆󰁩󰁧󰀮 󰀲󰀮 󰁃󰁵󰁬󰁴󰁩󰁶󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁯󰁦 _K ÅáêÅìä~åë 󰁂󰁌󰀳󰀲 󰁡󰁴 󰀴󰀰󰀰 󰁲󰁰󰁭󰀬 󰁩󰁮󰁩󰁴󰁩󰁡󰁬 󰁡󰁩󰁲 󰁳󰁵󰁰󰁰󰁬󰁹 󰁯󰁦 󰀱 󰁶󰁶󰁭 󰁵󰁰 󰁴󰁯 󰁴󰁨󰁥 󰁥󰁮󰁤 󰁯󰁦 󰁥󰁸󰁰󰁯󰁮󰁥󰁮󰁴󰁩󰁡󰁬 󰁧󰁲󰁯󰁷󰁴󰁨 󰁰󰁨󰁡󰁳󰁥 (󰁫 󰁌 󰁡   󰁯󰁦 󰀱󰀴󰀮󰀲 󰁨 − 󰀱 )󰀬 󰁦󰁯󰁬󰁬󰁯󰁷󰁥󰁤 󰁢󰁹 󰁮󰁯 󰁡󰁩󰁲 󰁳󰁵󰁰󰁰󰁬󰁹 󰁤󰁵󰁲󰁩󰁮󰁧 󰁴󰁨󰁥 󰁳󰁴󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮󰁡󰁲󰁹 󰁰󰁨󰁡󰁳󰁥󰀮 󰁇󰁬󰁹󰁣󰁥󰁲󰁯󰁬󰀬 ( □ )󰀻 󰁳󰁵󰁣󰁲󰁯󰁳󰁥󰀬 ( ∇ )󰀻 󰁣󰁥󰁬󰁬 󰁭󰁡󰁳󰁳󰀬 (  )󰀻 󰁡󰁮󰁤 󰁔󰁇󰁡󰁳󰁥 󰁡󰁣󰁴󰁩󰁶󰁩󰁴󰁹󰀬 (  )󰀮  󰁂󰁡󰁣󰁩󰁬󰁬󰁵󰁳  󰁳󰁰󰁰. 󰁭󰁡󰁹 󰁢󰁥 󰁩󰁮󰁤󰁵󰁣󰁥󰁤 󰁢󰁹 󰁴󰁨󰁥 󰁡󰁢󰁳󰁥󰁮󰁣󰁥 󰁯󰁦 󰁯󰁸󰁹󰁧󰁥󰁮 󰁛28󰀭30󰁝. 󰁈󰁯󰁷󰁥󰁶󰁥󰁲, 󰁣󰁵󰁬󰁴󰁵󰁲󰁥󰁳 󰁯󰁦 󰁴󰁨󰁩󰁳 󰁢󰁡󰁣󰁴󰁥󰁲󰁩󰁵󰁭 󰁵󰁮󰁤󰁥󰁲 󰁡󰁮󰁯󰁸󰁩󰁣 󰁣󰁯󰁮󰁤󰁩󰀭󰁴󰁩󰁯󰁮󰁳 󰁷󰁩󰁬󰁬 󰁨󰁡󰁬󰁴 󰁢󰁩󰁯󰁭󰁡󰁳󰁳 󰁦󰁯󰁲󰁭󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁡󰁮󰁤 󰁡󰁦󰁦󰁥󰁣󰁴 󰁮󰁥󰁧󰁡󰁴󰁩󰁶󰁥󰁬󰁹 󰁔󰁇󰁡󰁳󰁥 󰁰󰁲󰁯󰁤󰁵󰁣󰁴󰁩󰁯󰁮, 󰁡󰁳 󰁩󰁴 󰁨󰁡󰁳 󰁢󰁥󰁥󰁮 󰁤󰁥󰁭󰁯󰁮󰁳󰁴󰁲󰁡󰁴󰁥󰁤 󰁢󰁹 󰁯󰁮󰁥 󰁥󰁸󰁰󰁥󰁲󰁩󰁭󰁥󰁮󰁴 󰁲󰁵󰁮 󰁢󰁹 󰁵󰁳 󰁡󰁴 400 󰁲󰁰󰁭 󰁡󰁮󰁤 0 󰁶󰁶󰁭 󰁡󰁩󰁲 (0% 󰁤󰁩󰁳󰁳󰁯󰁬󰁶󰁥󰁤 󰁯󰁸󰁹󰁧󰁥󰁮 󰁣󰁯󰁮󰁣󰁥󰁮󰀭󰁴󰁲󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮, 󰁲󰁥󰁳󰁵󰁬󰁴󰁳 󰁮󰁯󰁴 󰁳󰁨󰁯󰁷󰁮). 󰁏󰁮 󰁴󰁨󰁥 󰁯󰁴󰁨󰁥󰁲 󰁨󰁡󰁮󰁤, 󰁦󰁵󰁬󰁬󰁹 󰁯󰁸󰁹󰁧󰁥󰁮󰀭󰁡󰁴󰁥󰁤 󰁣󰁵󰁬󰁴󰁵󰁲󰁥󰁳 󰁯󰁦  󰁂󰀮 󰁣󰁩󰁲󰁣󰁵󰁬󰁡󰁮󰁳 󰁂󰁌32, 󰁷󰁨󰁩󰁬󰁥 󰁥󰁮󰁨󰁡󰁮󰁣󰁩󰁮󰁧 󰁢󰁩󰁯󰁭󰁡󰁳󰁳 󰁦󰁯󰁲󰁭󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮, 󰁷󰁩󰁬󰁬 󰁥󰁮󰁴󰁥󰁲 󰁳󰁴󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮󰁡󰁲󰁹 󰁰󰁨󰁡󰁳󰁥 󰁲󰁥󰁰󰁲󰁥󰁳󰁳󰁩󰁮󰁧 󰁣󰁥󰁬󰁬 󰁳󰁰󰁯󰁲󰁵󰁬󰁡󰀭󰁴󰁩󰁯󰁮, 󰁡󰁧󰁡󰁩󰁮 󰁣󰁡󰁵󰁳󰁩󰁮󰁧 󰁬󰁯󰁷 󰁰󰁲󰁯󰁤󰁵󰁣󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁯󰁦 󰁔󰁇󰁡󰁳󰁥. 󰁔󰁨󰁥󰁲󰁥󰁦󰁯󰁲󰁥, 󰁷󰁥 󰁩󰁮󰁶󰁥󰁳󰁴󰁩󰁧󰁡󰁴󰁥 󰁴󰁨󰁥 󰁥󰁦󰁦󰁥󰁣󰁴 󰁯󰁦 󰁶󰁡󰁲󰁩󰁯󰁵󰁳 󰁡󰁥󰁲󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁡󰁮󰁤 󰁡󰁧󰁩󰁴󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁣󰁯󰁮󰁤󰁩󰀭󰁴󰁩󰁯󰁮󰁳, 󰁷󰁨󰁩󰁣󰁨 󰁷󰁥󰁲󰁥 󰁥󰁶󰁡󰁬󰁵󰁡󰁴󰁥󰁤 󰁴󰁨󰁲󰁯󰁵󰁧󰁨 󰁴󰁨󰁥 󰁶󰁯󰁬󰁵󰁭󰁥󰁴󰁲󰁩󰁣 󰁯󰁸󰁹󰁧󰁥󰁮 󰁭󰁡󰁳󰁳 󰁴󰁲󰁡󰁮󰁳󰁦󰁥󰁲 󰁣󰁯󰁥󰁦󰁦󰁩󰁣󰁩󰁥󰁮󰁴 (󰁫 󰁌 󰁡), 󰁡󰁮󰁤 󰁩󰁮󰁤󰁵󰁣󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁯󰁦 󰁣󰁥󰁬󰁬 󰁳󰁰󰁯󰁲󰁵󰁬󰁡󰀭󰁴󰁩󰁯󰁮, 󰁢󰁹 󰁮󰁯 󰁡󰁩󰁲 󰁳󰁵󰁰󰁰󰁬󰁹 󰁤󰁵󰁲󰁩󰁮󰁧 󰁴󰁨󰁥 󰁳󰁴󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮󰁡󰁲󰁹 󰁰󰁨󰁡󰁳󰁥, 󰁯󰁮 󰁔󰁇󰁡󰁳󰁥 󰁰󰁲󰁯󰁤󰁵󰁣󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁢󰁹  󰁂󰀮 󰁣󰁩󰁲󰁣󰁵󰁬󰁡󰁮󰁳  󰁂󰁌32 󰁩󰁮 󰁢󰁩󰁯󰁲󰁥󰁡󰁣󰁴󰁯󰁲 󰁣󰁵󰁬󰁴󰁵󰁲󰁥󰁳. 󰁁 󰁴󰁷󰁯󰀭󰁳󰁴󰁡󰁧󰁥 󰁡󰁥󰁲󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁣󰁯󰁮󰁴󰁲󰁯󰁬 󰁳󰁴󰁲󰁡󰁴󰁥󰁧󰁹 󰁷󰁩󰁴󰁨 󰁢󰁩󰁯󰁭󰁡󰁳󰁳 󰁰󰁲󰁯󰁤󰁵󰁣󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁵󰁮󰁤󰁥󰁲 󰁴󰁨󰁥 󰁧󰁲󰁯󰁷󰁴󰁨 󰁣󰁯󰁮󰁤󰁩󰁴󰁩󰁯󰁮󰁳 󰁩󰁮 󰁴󰁨󰁥 󰁦󰁩󰁲󰁳󰁴 󰁳󰁴󰁡󰁧󰁥, 󰁦󰁯󰁬󰁬󰁯󰁷󰁥󰁤 󰁢󰁹 󰁡 󰁆󰁩󰁧󰀮 󰀳󰀮 󰁃󰁵󰁬󰁴󰁩󰁶󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁯󰁦 _K ÅáêÅìä~åë 󰁂󰁌󰀳󰀲 󰁡󰁴 󰀴󰀰󰀰 󰁲󰁰󰁭󰀬 󰁩󰁮󰁩󰁴󰁩󰁡󰁬 󰁡󰁩󰁲 󰁳󰁵󰁰󰁰󰁬󰁹 󰁯󰁦 󰀲 󰁶󰁶󰁭 󰁵󰁰 󰁴󰁯 󰁴󰁨󰁥 󰁥󰁮󰁤 󰁯󰁦 󰁥󰁸󰁰󰁯󰁮󰁥󰁮󰁴󰁩󰁡󰁬 󰁧󰁲󰁯󰁷󰁴󰁨 󰁰󰁨󰁡󰁳󰁥 (󰁫 󰁌 󰁡   󰁯󰁦 󰀱󰀷󰀮󰀲 󰁨 − 󰀱 )󰀬 󰁦󰁯󰁬󰁬󰁯󰁷󰁥󰁤 󰁢󰁹 󰁮󰁯 󰁡󰁩󰁲 󰁳󰁵󰁰󰁰󰁬󰁹 󰁤󰁵󰁲󰁩󰁮󰁧 󰁴󰁨󰁥 󰁳󰁴󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮󰁡󰁲󰁹 󰁰󰁨󰁡󰁳󰁥󰀮 󰁇󰁬󰁹󰁣󰁥󰁲󰁯󰁬󰀬 ( □ )󰀻 󰁳󰁵󰁣󰁲󰁯󰁳󰁥󰀬 ( ∇ )󰀻 󰁣󰁥󰁬󰁬 󰁭󰁡󰁳󰁳󰀬 (  )󰀻 󰁡󰁮󰁤 󰁔󰁇󰁡󰁳󰁥 󰁡󰁣󰁴󰁩󰁶󰁩󰁴󰁹󰀬 (  )󰀮 󰁆󰁩󰁧󰀮 󰀴󰀮 󰁃󰁵󰁬󰁴󰁩󰁶󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁯󰁦 _K ÅáêÅìä~åë 󰁂󰁌󰀳󰀲 󰁡󰁴 󰀵󰀰󰀰 󰁲󰁰󰁭󰀬 󰁩󰁮󰁩󰁴󰁩󰁡󰁬 󰁡󰁩󰁲 󰁳󰁵󰁰󰁰󰁬󰁹 󰁯󰁦 󰀲 󰁶󰁶󰁭 󰁵󰁰 󰁴󰁯 󰁴󰁨󰁥 󰁥󰁮󰁤 󰁯󰁦 󰁥󰁸󰁰󰁯󰁮󰁥󰁮󰁴󰁩󰁡󰁬 󰁧󰁲󰁯󰁷󰁴󰁨 󰁰󰁨󰁡󰁳󰁥 (󰁫 󰁌 󰁡   󰁯󰁦 󰀳󰀳󰀮󰀷 󰁨 − 󰀱 )󰀬 󰁦󰁯󰁬󰁬󰁯󰁷󰁥󰁤 󰁢󰁹 󰁮󰁯 󰁡󰁩󰁲 󰁳󰁵󰁰󰁰󰁬󰁹 󰁤󰁵󰁲󰁩󰁮󰁧 󰁴󰁨󰁥 󰁳󰁴󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮󰁡󰁲󰁹 󰁰󰁨󰁡󰁳󰁥󰀮 󰁇󰁬󰁹󰁣󰁥󰁲󰁯󰁬󰀬 ( □ )󰀻 󰁳󰁵󰁣󰁲󰁯󰁳󰁥󰀬 ( ∇ )󰀻 󰁣󰁥󰁬󰁬 󰁭󰁡󰁳󰁳󰀬 (  )󰀻 󰁡󰁮󰁤 󰁔󰁇󰁡󰁳󰁥 󰁡󰁣󰁴󰁩󰁶󰁩󰁴󰁹󰀬 (  )󰀮   󰁳󰁥󰁣󰁯󰁮󰁤 󰁡󰁮󰁯󰁸󰁩󰁣 󰁳󰁴󰁡󰁧󰁥 󰁷󰁡󰁳 󰁡󰁤󰁯󰁰󰁴󰁥󰁤. 󰁔󰁨󰁥 󰁫󰁩󰁮󰁥󰁴󰁩󰁣󰁳 󰁯󰁦 󰁣󰁥󰁬󰁬 󰁧󰁲󰁯󰁷󰁴󰁨, 󰁔󰁇󰁡󰁳󰁥 󰁰󰁲󰁯󰁤󰁵󰁣󰁴󰁩󰁯󰁮, 󰁡󰁮󰁤 󰁧󰁬󰁹󰁣󰁥󰁲󰁯󰁬 󰁡󰁮󰁤 󰁳󰁵󰁣󰁲󰁯󰁳󰁥 󰁣󰁯󰁮󰁳󰁵󰁭󰁰󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁢󰁹  󰁂󰀮 󰁣󰁩󰁲󰁣󰁵󰁬󰁡󰁮󰁳  󰁂󰁌32 󰁡󰁴 󰁫 󰁌 󰁡 󰁯󰁦 4.4, 14.2, 17.2, 󰁡󰁮󰁤 33.7 󰁨 − 󰀱 , 󰁦󰁯󰁬󰁬󰁯󰁷󰁥󰁤 󰁢󰁹 󰁴󰁨󰁥 󰁩󰁮󰁴󰁥󰁲󰁲󰁵󰁰󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁯󰁦 󰁡󰁩󰁲 󰁳󰁵󰁰󰁰󰁬󰁹 󰁤󰁵󰁲󰁩󰁮󰁧 󰁴󰁨󰁥 󰁳󰁴󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮󰁡󰁲󰁹 󰁰󰁨󰁡󰁳󰁥, 󰁡󰁲󰁥 󰁤󰁥󰁰󰁩󰁣󰁴󰁥󰁤 󰁩󰁮 󰁆󰁩󰁧󰁳. 1 󰁴󰁯 4, 󰁲󰁥󰁳󰁰󰁥󰁣󰁴󰁩󰁶󰁥󰁬󰁹. 󰁂󰁩󰁯󰁭󰁡󰁳󰁳 󰁣󰁯󰁮󰁣󰁥󰁮󰁴󰁲󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁡󰁮󰁤 󰁔󰁇󰁡󰁳󰁥 󰁰󰁲󰁯󰁤󰁵󰁣󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁢󰁹  󰁂󰀮 󰁣󰁩󰁲󰁣󰁵󰁬󰁡󰁮󰁳  󰁂󰁌32 󰁷󰁥󰁲󰁥 󰁳󰁴󰁲󰁯󰁮󰁧󰁬󰁹 󰁡󰁦󰁦󰁥󰁣󰁴󰁥󰁤 󰁢󰁹 󰁶󰁯󰁬󰁵󰁭󰁥󰁴󰁲󰁩󰁣 󰁯󰁸󰁹󰀭󰁧󰁥󰁮 󰁭󰁡󰁳󰁳 󰁴󰁲󰁡󰁮󰁳󰁦󰁥󰁲 󰁣󰁯󰁥󰁦󰁦󰁩󰁣󰁩󰁥󰁮󰁴 󰁩󰁮 󰁴󰁨󰁥 󰁲󰁡󰁮󰁧󰁥 󰁳󰁴󰁵󰁤󰁩󰁥󰁤. 󰁁󰁴 200 󰁲󰁰󰁭 󰁡󰁮󰁤 1 󰁶󰁶󰁭 (󰁫 󰁌 󰁡 󰁯󰁦 4.4 󰁨 − 󰀱 ), 󰁴󰁨󰁥 󰁣󰁥󰁬󰁬 󰁣󰁯󰁮󰁣󰁥󰁮󰁴󰁲󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁲󰁥󰁡󰁣󰁨󰁥󰁤 2.0 󰁧/󰁌 󰁡󰁮󰁤 󰁴󰁨󰁥 󰁭󰁡󰁸󰁩󰁭󰁵󰁭 󰁔󰁇󰁡󰁳󰁥 󰁰󰁲󰁯󰁤󰁵󰁣󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁷󰁡󰁳 󰁡󰁴 404 󰁕/󰁌   (󰁆󰁩󰁧. 1). 󰁕󰁮󰁤󰁥󰁲 󰁴󰁨󰁥󰁳󰁥 󰁣󰁯󰁮󰁤󰁩󰁴󰁩󰁯󰁮󰁳, 󰁴󰁨󰁥 󰁥󰁮󰁺󰁹󰁭󰁥 󰁰󰁲󰁯󰁤󰁵󰁣󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁷󰁡󰁳 10% 󰁨󰁩󰁧󰁨󰁥󰁲 󰁴󰁨󰁡󰁮 󰁴󰁨󰁡󰁴 󰁯󰁢󰁴󰁡󰁩󰁮󰁥󰁤 󰁩󰁮 󰁰󰁲󰁥󰁶󰁩󰁯󰁵󰁳 󰁲󰁥󰁳󰁵󰁬󰁴󰁳 󰁩󰁮 󰁳󰁨󰁡󰁫󰁥 󰁦󰁬󰁡󰁳󰁫. 󰁍󰁯󰁲󰁥 󰁩󰁭󰁰󰁯󰁲󰁴󰁡󰁮󰁴 󰁴󰁨󰁯󰁵󰁧󰁨, 󰁴󰁨󰁥 󰁩󰁮󰁣󰁵󰁢󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁴󰁩󰁭󰁥 󰁲󰁥󰁱󰁵󰁩󰁲󰁥󰁤 󰁦󰁯󰁲 󰁭󰁡󰁸󰁩󰁭󰁵󰁭 󰁔󰁇󰁡󰁳󰁥 󰁡󰁣󰁴󰁩󰁶󰁩󰁴󰁹 󰁷󰁡󰁳 󰁲󰁥󰁤󰁵󰁣󰁥󰁤 󰁦󰁲󰁯󰁭 192 󰁴󰁯 󰁯󰁮󰁬󰁹 60 󰁨 󰁯󰁦 󰁣󰁵󰁬󰁴󰁩󰁶󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮. 󰁗󰁨󰁥󰁮 󰁴󰁨󰁥 󰁣󰁯󰁮󰁤󰁩󰁴󰁩󰁯󰁮󰁳 󰁷󰁥󰁲󰁥 500 󰁲󰁰󰁭 󰁡󰁮󰁤 2 󰁶󰁶󰁭 (󰁫 󰁌 󰁡 󰁯󰁦 33.7 󰁨 − 󰀱 ), 󰁔󰁇󰁡󰁳󰁥 󰁰󰁲󰁯󰁤󰁵󰁣󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁡󰁮󰁤 󰁤󰁲󰁹 󰁣󰁥󰁬󰁬 󰁷󰁥󰁩󰁧󰁨󰁴 󰁲󰁥󰁡󰁣󰁨󰁥󰁤  󰀵󰀷󰀴 󰁔󰁡󰁢󰁬󰁥 󰀱󰀮 󰁉󰁮󰁦󰁬󰁵󰁥󰁮󰁣󰁥 󰁯󰁦 󰁫 󰁌 󰁡 󰁯󰁮 󰁣󰁵󰁬󰁴󰁩󰁶󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁰󰁡󰁲󰁡󰁭󰁥󰁴󰁥󰁲󰁳 󰁯󰁦 󰁧󰁲󰁯󰁷󰁩󰁮󰁧 󰁡󰁮󰁤 󰁔󰁇󰁡󰁳󰁥 󰁰󰁲󰁯󰁤󰁵󰁣󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁢󰁹 _K ÅáêÅìä~åë 󰁂󰁌32 󰁫 󰁌 󰁡 󰀨󰁨 − 󰀱 󰀩 󰁐󰁡󰁲󰁡󰁭󰁥󰁴󰁥󰁲 󰀴󰀮󰀴 󰀱󰀴󰀮󰀲 󰀱󰀷󰀮󰀲 󰀳󰀳󰀮󰀷󰂵 󰁭󰁡󰁸  󰀨󰁨 󰀭󰀱 󰀩 󰀰󰀮󰀴󰀸 󰀰󰀮󰀵󰀹 󰀰󰀮󰀷󰀶 󰀰󰀮󰀸󰀷󰁑 󰁳󰁴  󰀨󰁧󰀯󰁌 󰃗 󰁨󰀩 󰀰󰀮󰀵󰀰 󰀰󰀮󰀵󰀳 󰀰󰀮󰀶󰀱 󰀰󰀮󰀸󰀰󰁑 󰁰  󰀨󰁕󰀯󰁌 󰃗 󰁨󰀩 󰀷󰀮󰀴󰀸 󰀱󰀰󰀮󰀳󰀲 󰀱󰀱󰀮󰀱󰀸 󰀱󰀳󰀮󰀶󰀲󰁑 󰁸 󰀨󰁧󰀯󰁌 󰃗 󰁨󰀩 󰀰󰀮󰀱󰀰 󰀰󰀮󰀱󰀴 󰀰󰀮󰀱󰀹 󰀰󰀮󰀳󰀵󰁙 󰁐󰀯󰁳󰁴  󰀨󰁕󰀯󰁧 󰁳󰁵󰁢󰁳󰁴󰁲󰁡󰁴󰁥󰀩 󰀳󰀸󰀮󰀲󰀲 󰀴󰀵󰀮󰀰󰀱 󰀴󰀸󰀮󰀰󰀰 󰀵󰀶󰀮󰀰󰀴󰁙 󰁘󰀯󰁳󰁴  󰀨󰁧󰀯󰁧 󰁳󰁵󰁢󰁳󰁴󰁲󰁡󰁴󰁥󰀩 󰀰󰀮󰀲󰀴 󰀰󰀮󰀳󰀶 󰀰󰀮󰀴󰀷 󰀰󰀮󰀵󰀱󰁙 󰁐󰀯󰁘  󰀨󰁕󰀯󰁧 󰁣󰁥󰁬󰁬󰀩 󰀱󰀬󰀰󰀱󰀰 󰀱󰀬󰀰󰀱󰀷 󰀱󰀬󰀰󰀵󰀰 󰀱󰀬󰀰󰀹󰀱 µ 󰁭󰁡󰁸 󰀬 󰁭󰁡󰁸󰁩󰁭󰁡󰁬 󰁧󰁲󰁯󰁷󰁴󰁨 󰁲󰁡󰁴󰁥󰀻 󰁳󰁴󰀬 󰁴󰁯󰁴󰁡󰁬 󰁳󰁵󰁢󰁳󰁴󰁲󰁡󰁴󰁥 󰀨󰁧󰁬󰁹󰁅󰁥󰁲󰁯󰁬󰀬 󰁳󰁵󰁅󰁲󰁯󰁳󰁥󰀩󰀻 󰁑 󰁳󰁴 󰀬 󰁴󰁯󰁴󰁡󰁬 󰁳󰁵󰁢󰀭󰁳󰁴󰁲󰁡󰁴󰁥 󰁅󰁯󰁮󰁳󰁵󰁭󰁥󰁤󰀻 󰁑 󰁰 󰀬 󰁔󰁇󰁡󰁳󰁥 󰁰󰁲󰁯󰁤󰁵󰁅󰁴󰁩󰁶󰁩󰁴󰁹󰀻 󰁑 󰁸 󰀬 󰁢󰁩󰁯󰁭󰁡󰁳󰁳 󰁰󰁲󰁯󰁤󰁵󰁅󰁴󰁩󰁶󰁩󰁴󰁹󰀻 󰁙 󰁐󰀯󰁳󰁴 󰀬 󰁹󰁩󰁥󰁬󰁤 󰁅󰁯󰁥󰁦󰁦󰁩󰁅󰁩󰁥󰁮󰁴 󰁦󰁯󰁲 󰁔󰁇󰁡󰁳󰁥 󰁯󰁶󰁥󰁲 󰁴󰁯󰁴󰁡󰁬 󰁳󰁵󰁢󰁳󰁴󰁲󰁡󰁴󰁥󰀻 󰁙 󰁘󰀯󰁳󰁴 󰀬 󰁹󰁩󰁥󰁬󰁤 󰁅󰁯󰁥󰁦󰁦󰁩󰁅󰁩󰁥󰁮󰁴 󰁦󰁯󰁲 󰁢󰁩󰁯󰁭󰁡󰁳󰁳 󰁯󰁶󰁥󰁲 󰁴󰁯󰁴󰁡󰁬 󰁳󰁵󰁢󰁳󰁴󰁲󰁡󰁴󰁥󰀻 󰁙 󰁐󰀯󰁘 󰀬 󰁹󰁩󰁥󰁬󰁤 󰁅󰁯󰁥󰁦󰁦󰁩󰁅󰁩󰁥󰁮󰁴 󰁦󰁯󰁲 󰁔󰁇󰁡󰁳󰁥 󰁯󰁶󰁥󰁲 󰁢󰁩󰁯󰁭󰁡󰁳󰁳󰀻 󰁡󰁮󰁤 󰁹󰁩󰁥󰁬󰁤 󰁅󰁯󰁥󰁦󰁦󰁩󰁅󰁩󰁥󰁮󰁴󰁳 󰁷󰁥󰁲󰁥 󰁅󰁡󰁬󰁅󰁵󰁬󰁡󰁴󰁥󰁤 󰁵󰁳󰁩󰁮󰁧 󰁶󰁡󰁬󰁵󰁥󰁳 󰁯󰁦 󰁣󰀬 􀁣󰁴󰀬 󰁡󰁮󰁤 󐁣 󰀨󰁤󰁩󰁦󰁦󰁥󰁲󰁥󰁮󰁅󰁥 󰁢 Δ Δ Δ  󰁥󰀭󰁴󰁷󰁥󰁥󰁮 󰁭󰁡󰁸󰁩󰁭󰁡󰁬 󰁡󰁮󰁤 󰁩󰁮󰁩󰁴󰁩󰁡󰁬 󰁶󰁡󰁬󰁵󰁥󰁳󰀩󰀮 589 󰁕/󰁌   󰁡󰁮󰁤 4.0 󰁧/󰁌 (󰁆󰁩󰁧. 4). 󰁃󰁯󰁭󰁰󰁡󰁲󰁥󰁤 󰁴󰁯 󰁳󰁨󰁡󰁫󰁥 󰁦󰁬󰁡󰁳󰁫 󰁥󰁸󰀭󰁰󰁥󰁲󰁩󰁭󰁥󰁮󰁴󰁳, 󰁴󰁨󰁩󰁳 󰁣󰁵󰁬󰁴󰁵󰁲󰁥 󰁣󰁯󰁮󰁤󰁩󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁲󰁥󰁳󰁵󰁬󰁴󰁥󰁤   󰁩󰁮 󰁡󰁮 󰁩󰁭󰁰󰁲󰁯󰁶󰁥󰁤 󰁔󰁇󰁡󰁳󰁥 󰁶󰁯󰁬󰁵󰁭󰁥󰁴󰁲󰁩󰁣 󰁰󰁲󰁯󰁤󰁵󰁣󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁯󰁦 󰁡󰁰󰁰󰁲󰁯󰁸󰁩󰁭󰁡󰁴󰁥󰁬󰁹 61%, 󰁴󰁨󰁥 󰁣󰁥󰁬󰁬 󰁣󰁯󰁮󰁣󰁥󰁮󰁴󰁲󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁩󰁮󰁣󰁲󰁥󰁡󰁳󰁥󰁤 󰁦󰁯󰁵󰁲 󰁴󰁩󰁭󰁥󰁳 󰁡󰁮󰁤 󰁴󰁨󰁥 󰁣󰁵󰁬󰁴󰁩󰁶󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁴󰁩󰁭󰁥 󰁦󰁯󰁲 󰁴󰁨󰁥 󰁭󰁡󰁸󰁩󰁭󰁡󰁬 󰁔󰁇󰁡󰁳󰁥 󰁡󰁣󰁴󰁩󰁶󰁩󰁴󰁹 󰁷󰁡󰁳 󰁲󰁥󰁤󰁵󰁣󰁥󰁤 󰁦󰁲󰁯󰁭 192 󰁴󰁯 󰁯󰁮󰁬󰁹 50 󰁨. 󰁔󰁨󰁩󰁳 󰁔󰁇󰁡󰁳󰁥 󰁡󰁣󰁴󰁩󰁶󰁩󰁴󰁹 󰁩󰁳 󰁡󰁲󰁯󰁵󰁮󰁤 󰁴󰁷󰁯 󰁴󰁩󰁭󰁥󰁳 󰁨󰁩󰁧󰁨󰁥󰁲 󰁴󰁨󰁡󰁮 󰁴󰁨󰁥 󰁯󰁢󰁴󰁡󰁩󰁮󰁥󰁤 󰁢󰁹 󰁊󰁵󰁮󰁱󰁵󰁡 󰁥󰁴 󰁡󰁬󰀮  󰁛15󰁝, 󰁷󰁨󰁯 󰁳󰁨󰁯󰁷󰁥󰁤 󰁴󰁨󰁡󰁴 󰁓󰁴󰁲󰁥󰁰󰁴󰁯󰁶󰁥󰁲󰁴󰁩󰀭󰁣󰁩󰁬󰁬󰁩󰁵󰁭 󰁣󰁩󰁮󰁮󰁡󰁭󰁯󰁮󰁥󰁵󰁭 󰁨󰁡󰁤 󰁡 󰁰󰁥󰁡󰁫 󰁯󰁦 󰁔󰁇󰁡󰁳󰁥 󰁰󰁲󰁯󰁤󰁵󰁣󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁩󰁮 󰁡󰁰󰀭󰁰󰁲󰁯󰁸󰁩󰁭󰁡󰁴󰁥󰁬󰁹 175 󰁨 󰁯󰁦 󰁣󰁵󰁬󰁴󰁩󰁶󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁡󰁴 140 󰁲󰁰󰁭, 󰁩󰁮 󰁡 󰁣󰁵󰁬󰁴󰁵󰁲󰁥 󰁭󰁥󰀭󰁤󰁩󰁵󰁭 󰁡󰁬󰁳󰁯 󰁣󰁯󰁮󰁴󰁡󰁩󰁮󰁩󰁮󰁧 󰁧󰁬󰁹󰁣󰁥󰁲󰁯󰁬 󰁡󰁳 󰁣󰁡󰁲󰁢󰁯󰁮 󰁳󰁯󰁵󰁲󰁣󰁥. 󰁙󰁡󰁮 󰁥󰁴 󰁡󰁬󰀮  󰁛21󰁝 󰁲󰁥󰁰󰁯󰁲󰁴󰁥󰁤 󰁔󰁇󰁡󰁳󰁥 󰁰󰁲󰁯󰁤󰁵󰁣󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁢󰁹 󰁓󰁴󰁲󰁥󰁰󰁴󰁯󰁶󰁥󰁲󰁴󰁩󰁣󰁩󰁬󰁬󰁩󰁵󰁭 󰁭󰁯󰁢󰁡󰁲󰁡󰁥󰁮󰁳󰁥  󰁩󰁮 󰁢󰁩󰁯󰁲󰁥󰁡󰁣󰁴󰁯󰁲 󰁡󰁴 󰁤󰁩󰁦󰁦󰁥󰁲󰁥󰁮󰁴 󰁡󰁧󰁩󰁴󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁳󰁰󰁥󰁥󰁤󰁳 (250, 350, 󰁡󰁮󰁤 450 󰁲󰁰󰁭) 󰁡󰁮󰁤 󰁦󰁩󰁸󰁥󰁤 󰁡󰁥󰁲󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁲󰁡󰁴󰁥 󰁯󰁦 1 󰁶󰁶󰁭. 󰁔󰁨󰁥󰁹 󰁯󰁢󰁳󰁥󰁲󰁶󰁥󰁤 󰁨󰁩󰁧󰁨󰁥󰁳󰁴 󰁤󰁲󰁹 󰁣󰁥󰁬󰁬 󰁷󰁥󰁩󰁧󰁨󰁴 󰁡󰁮󰁤 󰁔󰁇󰁡󰁳󰁥 󰁡󰁣󰁴󰁩󰁶󰁩󰁴󰁹 󰁡󰁴 30 󰁨 󰁦󰁯󰁲 450 󰁲󰁰󰁭 󰁡󰁮󰁤 󰁡󰁴 40 󰁨 󰁦󰁯󰁲 350 󰁲󰁰󰁭, 󰁲󰁥󰁳󰁰󰁥󰁣󰁴󰁩󰁶󰁥󰁬󰁹. 󰁔󰁨󰁵󰁳, 󰁴󰁨󰁥󰁳󰁥 󰁡󰁵󰁴󰁨󰁯󰁲󰁳 󰁰󰁲󰁯󰁰󰁯󰁳󰁥󰁤 󰁡 󰁴󰁷󰁯󰀭󰁳󰁴󰁡󰁧󰁥 󰁡󰁧󰁩󰁴󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁳󰁰󰁥󰁥󰁤 󰁣󰁯󰁮󰁴󰁲󰁯󰁬 󰁳󰁴󰁲󰁡󰁴󰁥󰁧󰁹, 󰁩󰁮 󰁷󰁨󰁩󰁣󰁨 󰁴󰁨󰁥 󰁡󰁧󰁩󰁴󰁡󰀭󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁳󰁰󰁥󰁥󰁤 󰁷󰁡󰁳 󰁣󰁯󰁮󰁴󰁲󰁯󰁬󰁬󰁥󰁤 󰁡󰁴 450 󰁲󰁰󰁭 󰁩󰁮 󰁴󰁨󰁥 󰁦󰁩󰁲󰁳󰁴 24 󰁨 󰁯󰁦 󰁣󰁵󰁬󰁴󰁩󰀭󰁶󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁴󰁯 󰁦󰁡󰁣󰁩󰁬󰁩󰁴󰁡󰁴󰁥 󰁴󰁨󰁥 󰁣󰁥󰁬󰁬 󰁧󰁲󰁯󰁷󰁴󰁨, 󰁡󰁮󰁤 󰁴󰁨󰁥󰁮 󰁳󰁷󰁩󰁴󰁣󰁨 󰁩󰁴 󰁴󰁯 350 󰁲󰁰󰁭 󰁡󰁦󰁴󰁥󰁲 24 󰁨 󰁴󰁯 󰁥󰁮󰁨󰁡󰁮󰁣󰁥 󰁴󰁨󰁥 󰁔󰁇󰁡󰁳󰁥 󰁰󰁲󰁯󰁤󰁵󰁣󰁴󰁩󰁯󰁮. 󰁉󰁮 󰁴󰁨󰁥󰁳󰁥 󰁷󰁯󰁲󰁫󰁳 󰁨󰁯󰁷󰁥󰁶󰁥󰁲, 󰁫 󰁌 󰁡 󰁯󰁦 󰁣󰁵󰁬󰁴󰁵󰁲󰁥󰁳 󰁷󰁥󰁲󰁥 󰁮󰁯󰁴 󰁭󰁥󰁡󰁳󰁵󰁲󰁥󰁤 󰁡󰁮󰁤 󰁣󰁯󰁮󰁳󰁥󰀭󰁱󰁵󰁥󰁮󰁴󰁬󰁹 󰁣󰁯󰁭󰁰󰁡󰁲󰁩󰁳󰁯󰁮󰁳 󰁡󰁲󰁥 󰁤󰁩󰁦󰁦󰁩󰁣󰁵󰁬󰁴 󰁴󰁯 󰁢󰁥 󰁥󰁳󰁴󰁡󰁢󰁬󰁩󰁳󰁨󰁥󰁤. 󰁔󰁨󰁥 󰁧󰁲󰁯󰁷󰁴󰁨 󰁫󰁩󰁮󰁥󰁴󰁩󰁣󰁳 󰁤󰁥󰁴󰁥󰁲󰁭󰁩󰁮󰁡󰁮󰁴󰁳 󰁡󰁮󰁤 󰁣󰁯󰁮󰁶󰁥󰁲󰁳󰁩󰁯󰁮 󰁲󰁡󰁴󰁥 󰁰󰁡󰀭󰁲󰁡󰁭󰁥󰁴󰁥󰁲󰁳 󰁦󰁯󰁲 󰁴󰁨󰁥 󰁔󰁇󰁡󰁳󰁥 󰁰󰁲󰁯󰁤󰁵󰁣󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁢󰁹  󰁂󰀮 󰁣󰁩󰁲󰁣󰁵󰁬󰁡󰁮󰁳  󰁂󰁌32 󰁯󰁢󰀭󰁴󰁡󰁩󰁮󰁥󰁤 󰁦󰁯󰁲 󰁤󰁩󰁦󰁦󰁥󰁲󰁥󰁮󰁴 󰁯󰁸󰁹󰁧󰁥󰁮 󰁶󰁯󰁬󰁵󰁭󰁥󰁴󰁲󰁩󰁣 󰁭󰁡󰁳󰁳 󰁴󰁲󰁡󰁮󰁳󰁦󰁥󰁲 󰁣󰁯󰁥󰁦󰁦󰁩󰀭󰁣󰁩󰁥󰁮󰁴󰁳 󰁡󰁲󰁥 󰁰󰁲󰁥󰁳󰁥󰁮󰁴󰁥󰁤 󰁩󰁮 󰁔󰁡󰁢󰁬󰁥 1. 󰁔󰁨󰁥 󰁲󰁥󰁳󰁵󰁬󰁴󰁳 󰁩󰁮󰁤󰁩󰁣󰁡󰁴󰁥 󰁴󰁨󰁡󰁴 󰁡󰁳 󰁫 󰁌 󰁡 󰁩󰁮󰁣󰁲󰁥󰁡󰁳󰁥󰁳, 󰁢󰁯󰁴󰁨 󰁴󰁨󰁥 󰁤󰁲󰁹 󰁣󰁥󰁬󰁬 󰁷󰁥󰁩󰁧󰁨󰁴 󰁡󰁮󰁤 󰁔󰁇󰁡󰁳󰁥 󰁡󰁣󰁴󰁩󰁶󰁩󰁴󰁹 󰁩󰁮󰀭󰁣󰁲󰁥󰁡󰁳󰁥󰁤. 󰁔󰁨󰁥 µ 󰁭󰁡󰁸  󰁶󰁡󰁬󰁵󰁥 󰁷󰁡󰁳 󰁦󰁯󰁵󰁮󰁤 󰁴󰁯 󰁢󰁥 󰁨󰁩󰁧󰁨󰁥󰁳󰁴 󰁡󰁴 󰁫 󰁌 󰁡 󰁯󰁦 33.7 󰁨 − 󰀱  (0.87 󰁨 − 󰀱 ), 󰁤󰁥󰁭󰁯󰁮󰁳󰁴󰁲󰁡󰁴󰁩󰁮󰁧 󰁴󰁨󰁡󰁴 󰁴󰁨󰁩󰁳 󰁫 󰁌 󰁡 󰁶󰁡󰁬󰁵󰁥 󰁷󰁡󰁳 󰁦󰁡󰁶󰁯󰁲󰁡󰁢󰁬󰁥 󰁦󰁯󰁲 󰁣󰁥󰁬󰁬 󰁧󰁲󰁯󰁷󰁴󰁨 󰁣󰁯󰁭󰁰󰁡󰁲󰁥󰁤 󰁴󰁯 󰁴󰁨󰁥 󰁯󰁴󰁨󰁥󰁲 󰁫 󰁌 󰁡 󰁶󰁡󰁬󰁵󰁥󰁳. 󰁁󰁴 󰁴󰁨󰁩󰁳 󰁫 󰁌 󰁡 󰁴󰁨󰁥 󰁣󰁯󰁮󰁳󰁵󰁭󰁥󰁤 󰁳󰁵󰁢󰁳󰁴󰁲󰁡󰁴󰁥 (󰁑 󰁳󰁴  ) 󰁡󰁮󰁤 󰁢󰁩󰁯󰁭󰁡󰁳󰁳 󰁰󰁲󰁯󰁤󰁵󰁣󰁴󰁩󰁶󰁩󰁴󰁹 (󰁑 󰁘 ) 󰁷󰁥󰁲󰁥 󰁴󰁨󰁥 󰁨󰁩󰁧󰁨󰁥󰁳󰁴. 󰁁󰁮 󰁥󰁩󰁧󰁨󰁴󰀭󰁦󰁯󰁬󰁤 󰁩󰁮󰁣󰁲󰁥󰁡󰁳󰁥 󰁩󰁮 󰁫 󰁌 󰁡 󰁬󰁥󰁤 󰁴󰁯 󰁡 󰁴󰁷󰁯󰀭󰁦󰁯󰁬󰁤 󰁩󰁮󰁣󰁲󰁥󰁡󰁳󰁥 󰁩󰁮 󰁔󰁇󰁡󰁳󰁥 󰁰󰁲󰁯󰁤󰁵󰁣󰁴󰁩󰁶󰁩󰁴󰁹 (󰁑 󰁰 ). 󰁔󰁨󰁥󰁳󰁥 󰁦󰁩󰁮󰁤󰁩󰁮󰁧󰁳 󰁳󰁨󰁯󰁷 󰁴󰁨󰁡󰁴 󰁴󰁨󰁥 󰁩󰁮󰁡󰁤󰁥󰁱󰁵󰁡󰁴󰁥 󰁳󰁵󰁰󰁰󰁬󰁹 󰁯󰁦 󰁯󰁸󰁹󰁧󰁥󰁮 󰁴󰁯 󰁢󰁩󰁯󰁭󰁡󰁳󰁳 󰁵󰁮󰁴󰁩󰁬 󰁴󰁨󰁥 󰁳󰁴󰁡󰀭󰁴󰁩󰁯󰁮󰁡󰁲󰁹 󰁰󰁨󰁡󰁳󰁥 󰁩󰁳 󰁡 󰁣󰁲󰁩󰁴󰁩󰁣󰁡󰁬 󰁦󰁡󰁣󰁴󰁯󰁲 󰁴󰁯 󰁴󰁨󰁥 󰁰󰁲󰁯󰁤󰁵󰁣󰁴󰁩󰁶󰁩󰁴󰁹 󰁯󰁦 󰁔󰁇󰁡󰁳󰁥 󰁢󰁹  󰁂󰀮 󰁣󰁩󰁲󰁣󰁵󰁬󰁡󰁮󰁳  󰁂󰁌32 󰁩󰁮 󰁳󰁵󰁢󰁭󰁥󰁲󰁧󰁥󰁤 󰁣󰁵󰁬󰁴󰁩󰁶󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮󰁳. 󰁔󰁨󰁥 󰁨󰁩󰁧󰁨󰁥󰁳󰁴 󰁹󰁩󰁥󰁬󰁤 󰁣󰁯󰁥󰁦󰁦󰁩󰁣󰁩󰁥󰁮󰁴󰁳 󰁦󰁯󰁲 󰁔󰁇󰁡󰁳󰁥 󰁯󰁮 󰁳󰁵󰁢󰁳󰁴󰁲󰁡󰁴󰁥 (󰁙 󰁐󰀯󰁳󰁴  ), 󰁦󰁯󰁲 󰁣󰁥󰁬󰁬󰁳 󰁯󰁮 󰁳󰁵󰁢󰁳󰁴󰁲󰁡󰁴󰁥 (󰁙 󰁘󰀯󰁳󰁴  ), 󰁡󰁮󰁤 󰁦󰁯󰁲 󰁰󰁲󰁯󰁤󰁵󰁣󰁴 󰁯󰁮 󰁢󰁩󰁯󰁭󰁡󰁳󰁳 (󰁙 󰁐󰀯󰁘 ) 󰁷󰁥󰁲󰁥 󰁡󰁴 󰁴󰁡󰁩󰁮󰁥󰁤 󰁷󰁩󰁴󰁨 󰁫 󰁌 󰁡 󰁯󰁦 33.7 󰁨 − 󰀱 . 󰁔󰁨󰁥 󰁨󰁩󰁧󰁨󰁥󰁳󰁴 󰁙 󰁐󰀯󰁳󰁴   (56.04 󰁕/󰁧 󰁳󰁵󰁢󰀭 󰁆󰁩󰁧󰀮 󰀵󰀮 󰁓󰁰󰁥󰁣󰁩󰁦󰁩󰁣 󰁧󰁲󰁯󰁷󰁴󰁨 󰁲󰁡󰁴󰁥󰁳 (󰁯󰁰󰁥󰁮󰁥󰁤 󰁳󰁹󰁭󰁢󰁯󰁬󰁳) 󰁡󰁮󰁤 󰁔󰁇󰁡󰁳󰁥 󰁰󰁲󰁯󰁤󰁵󰁣󰀭󰁴󰁩󰁶󰁩󰁴󰁹 (󰁣󰁬󰁯󰁳󰁥󰁤 󰁳󰁹󰁭󰁢󰁯󰁬󰁳) 󰁡󰁬󰁯󰁮󰁧 󰁣󰁵󰁬󰁴󰁵󰁲󰁥 󰁴󰁩󰁭󰁥 󰁡󰁮󰁤 󰁤󰁩󰁦󰁦󰁥󰁲󰁥󰁮󰁴 󰁫 󰁌 󰁡󰀺 (  ,  ) 4.4 󰁨 − 󰀱 󰀻 (  ,  ) 14.2 󰁨 − 󰀱 󰀻 (  ,  ) 1󰀷.2 󰁨 − 󰀱 󰀻 󰁡󰁮󰁤 (  ,  ) 33.󰀷 󰁨 󰀭󰀱 . 󰁆󰁩󰁧󰀮 󰀶󰀮 󰁅󰁦󰁦󰁥󰁣󰁴󰁳 󰁯󰁦 󰁤󰁩󰁦󰁦󰁥󰁲󰁥󰁮󰁴 󰁯󰁸󰁹󰁧󰁥󰁮 󰁳󰁵󰁰󰁰󰁬󰁹 󰁳󰁴󰁲󰁡󰁴󰁥󰁧󰁩󰁥󰁳 󰁯󰁮 󰁳󰁰󰁯󰁲󰁥󰁳 󰁦󰁯󰁲󰀭󰁭󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁡󰁮󰁤 󰁔󰁇󰁡󰁳󰁥 󰁰󰁲󰁯󰁤󰁵󰁣󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁢󰁹 _K ÅáêÅìä~åë  󰁂󰁌32 󰁩󰁮 󰁢󰁡󰁴󰁣󰁨 󰁣󰁵󰁬󰁴󰁩󰁶󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮󰁳. 󰁫 󰁌 󰁡󰀺 (󰁁) 4.4 󰁨 − 󰀱  (200 󰁲󰁰󰁭, 1 󰁶󰁶󰁭)󰀻 (󰁂) 14.2 󰁨 − 󰀱  (400 󰁲󰁰󰁭, 1 󰁶󰁶󰁭)󰀻 (󰁃) 1󰀷.2 󰁨 − 󰀱  (400 󰁲󰁰󰁭, 2 󰁶󰁶󰁭)󰀻 (󰁄) 33.󰀷 󰁨 − 󰀱  (500 󰁲󰁰󰁭, 2 󰁶󰁶󰁭)󰀻 (󰁅) 35.2 󰁨 − 󰀱  (500 󰁲󰁰󰁭, 3 󰁶󰁶󰁭)󰀻 󰁡󰁮󰁤 (󰁆) 3󰀹.3 󰁨 − 󰀱  (500 󰁲󰁰󰁭, 4 󰁶󰁶󰁭). 󰁉󰁮 󰁡󰁬󰁬 󰁣󰁯󰁮󰁤󰁩󰁴󰁩󰁯󰁮󰁳, 󰁡󰁩󰁲 󰁳󰁵󰁰󰁰󰁬󰁹 󰁷󰁡󰁳 󰁳󰁵󰁰󰁰󰁲󰁥󰁳󰁳󰁥󰁤 󰁤󰁵󰁲󰁩󰁮󰁧 󰁴󰁨󰁥 󰁳󰁴󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮󰁡󰁲󰁹 󰁰󰁨󰁡󰁳󰁥. 󰁔󰁨󰁥 󰁭󰁡󰁸󰁩󰁭󰁡󰁬 󰁔󰁇󰁡󰁳󰁥 󰁳󰁰󰁥󰁣󰁩󰁦󰁩󰁣 󰁡󰁣󰁴󰁩󰁶󰁩󰁴󰁹 (󰁕/󰁧 󰁣󰁥󰁬󰁬) 󰁷󰁡󰁳 󰁣󰁯󰁮󰁳󰁩󰁤󰁥󰁲󰁥󰁤 󰁡󰁴 󰁴󰁨󰁥 󰁴󰁩󰁭󰁥 󰁷󰁨󰁥󰁲󰁥 󰁥󰁮󰁺󰁹󰁭󰁥 󰁡󰁣󰁴󰁩󰁶󰁩󰁴󰁹 󰁷󰁡󰁳 󰁴󰁨󰁥 󰁨󰁩󰁧󰁨󰁥󰁳󰁴.  󰁳󰁴󰁲󰁡󰁴󰁥) 󰁯󰁢󰁴󰁡󰁩󰁮󰁥󰁤 󰁷󰁩󰁴󰁨 󰁴󰁨󰁩󰁳 󰁫 󰁌 󰁡 󰁡󰁴 50 󰁨 󰁩󰁳 8% 󰁨󰁩󰁧󰁨󰁥󰁲 󰁴󰁨󰁡󰁮 󰁴󰁨󰁡󰁴 󰁯󰁢󰁳󰁥󰁲󰁶󰁥󰁤 󰁢󰁹 󰁔󰃩󰁬󰁬󰁥󰁺󰀭󰁌󰁵󰁩󰁳 󰁥󰁴 󰁡󰁬󰀮  󰁛5󰁝 󰁩󰁮 󰁡 󰁣󰁵󰁬󰁴󰁩󰁶󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁯󰁦 󰁓󰁴󰁲󰁥󰁰󰀭󰁴󰁯󰁶󰁥󰁲󰁴󰁩󰁣󰁩󰁬󰁬󰁩󰁵󰁭 󰁬󰁡󰁤󰁡󰁫󰁡󰁮󰁵󰁭 󰁡󰁴 48 󰁨 󰁵󰁮󰁤󰁥󰁲 150 󰁲󰁰󰁭, 󰁩󰁮 󰁡 󰁣󰁵󰁬󰁴󰁵󰁲󰁥 󰁭󰁥󰁤󰁩󰁵󰁭 󰁡󰁬󰁳󰁯 󰁣󰁯󰁮󰁴󰁡󰁩󰁮󰁩󰁮󰁧 󰁧󰁬󰁹󰁣󰁥󰁲󰁯󰁬 󰁡󰁳 󰁣󰁡󰁲󰁢󰁯󰁮 󰁳󰁯󰁵󰁲󰁣󰁥. 󰁆󰁩󰁧. 5 󰁳󰁨󰁯󰁷󰁳 󰁴󰁨󰁥 󰁲󰁥󰁬󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮󰁳󰁨󰁩󰁰 󰁢󰁥󰁴󰁷󰁥󰁥󰁮 󰁣󰁥󰁬󰁬 󰁧󰁲󰁯󰁷󰁴󰁨 󰁡󰁮󰁤 󰁔󰁇󰁡󰁳󰁥 󰁰󰁲󰁯󰀭󰁤󰁵󰁣󰁴󰁩󰁯󰁮. 󰁔󰁨󰁩󰁳 󰁩󰁳 󰁡 󰁣󰁯󰁮󰁦󰁩󰁲󰁭󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁴󰁨󰁡󰁴 󰁔󰁇󰁡󰁳󰁥 󰁰󰁲󰁯󰁤󰁵󰁣󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁢󰁹  󰁂󰀮 󰁣󰁩󰁲󰁣󰁵󰁬󰁡󰁮󰁳  󰁂󰁌32 󰁩󰁳 󰁡 󰁮󰁯󰁮󰀭󰁡󰁳󰁳󰁯󰁣󰁩󰁡󰁴󰁥󰁤 󰁰󰁲󰁯󰁤󰁵󰁣󰁴, 󰁤󰁥󰁰󰁥󰁮󰁤󰁥󰁮󰁴 󰁯󰁮 󰁣󰁥󰁬󰁬 󰁳󰁰󰁯󰁲󰁵󰁬󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮. 󰁆󰁩󰁧. 6 󰁳󰁨󰁯󰁷󰁳 󰁴󰁨󰁥 󰁥󰁦󰁦󰁥󰁣󰁴󰁳 󰁯󰁦 󰁤󰁩󰁦󰁦󰁥󰁲󰁥󰁮󰁴 󰁫 󰁌 󰁡 󰁯󰁮 󰁴󰁨󰁥 󰁳󰁰󰁯󰁲󰁥 󰁣󰁯󰁵󰁮󰁴󰁳 󰁡󰁮󰁤 󰁔󰁇󰁡󰁳󰁥 󰁰󰁲󰁯󰁤󰁵󰁣󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁢󰁹  󰁂󰀮 󰁣󰁩󰁲󰁣󰁵󰁬󰁡󰁮󰁳  󰁂󰁌32. 󰁔󰁨󰁥 󰁳󰁰󰁯󰁲󰁵󰁬󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁰󰁲󰁯󰁣󰁥󰁳󰁳 󰁩󰁮󰁩󰁴󰁩󰁡󰁴󰁥󰁤 󰁩󰁮 󰁴󰁨󰁥 󰁥󰁡󰁲󰁬󰁹 󰁳󰁴󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮󰁡󰁲󰁹 󰁰󰁨󰁡󰁳󰁥, 󰁦󰁯󰁲 󰁡󰁬󰁬 󰁣󰁵󰁬󰁴󰁵󰁲󰁥  󰁂󰁩󰁯󰁴󰁥󰁣󰁨󰁮󰁯󰁬󰀮 󰁂󰁩󰁯󰁰󰁲󰁯󰁣󰁥󰁳󰁳 󰁅󰁮󰁧󰀮 󰀵󰀷󰀵   󰁣󰁯󰁮󰁤󰁩󰁴󰁩󰁯󰁮󰁳 󰁥󰁶󰁡󰁬󰁵󰁡󰁴󰁥󰁤, 󰁡󰁮󰁤 󰁡󰁴 󰁴󰁨󰁥 󰁥󰁮󰁤 󰁯󰁦 󰁣󰁵󰁬󰁴󰁩󰁶󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮󰁳 100% 󰁯󰁦 󰁳󰁰󰁯󰁲󰁥󰁳 󰁷󰁥󰁲󰁥 󰁯󰁢󰁴󰁡󰁩󰁮󰁥󰁤. A󰁣󰁣󰁯󰁲󰁤󰁩󰁮󰁧 󰁴󰁯 N󰁩󰁣󰁨󰁯󰁬󰁳󰁯󰁮 󰁡󰁮󰁤 󰁓󰁥󰁴󰁬󰁯󰁷 󰁛31󰁝, 󰁵󰁮󰁤󰁥󰁲 󰁩󰁤󰁥󰁡󰁬 󰁣󰁯󰁮󰁤󰁩󰁴󰁩󰁯󰁮󰁳, 󰁴󰁨󰁥 󰁣󰁵󰁬󰁴󰁵󰁲󰁥 󰁷󰁩󰁬󰁬 󰁩󰁮󰁩󰁴󰁩󰁡󰁴󰁥 󰁳󰁰󰁯󰁲󰁵󰁬󰁡󰀭󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁡󰁴 󰁡 󰁣󰁥󰁬󰁬 󰁤󰁥󰁮󰁳󰁩󰁴󰁹 󰁯󰁦 󰁡󰁢󰁯󰁵󰁴 10 󰀸  󰁣󰁥󰁬󰁬󰁳/󰁭L, 󰁡󰁮󰁤 󰁴󰁹󰁰󰁩󰁣󰁡󰁬 󰁳󰁰󰁯󰁲󰁵󰀭󰁬󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁥󰁦󰁦󰁩󰁣󰁩󰁥󰁮󰁣󰁩󰁥󰁳 󰁷󰁩󰁬󰁬 󰁢󰁥 󰁩󰁮 󰁴󰁨󰁥 󰁲󰁡󰁮󰁧󰁥 󰁯󰁦 30󰁾100%. 󰁓󰁡󰁲󰀭󰁲󰁡󰁦󰁺󰁡󰁤󰁥󰁨 󰁡󰁮󰁤 N󰁡󰁶󰁡󰁲󰁲󰁯 󰁛30󰁝, 󰁳󰁴󰁵󰁤󰁹󰁩󰁮󰁧 󰁴󰁨󰁥 󰁥󰁦󰁦󰁥󰁣󰁴 󰁯󰁦 󰁯󰁸󰁹󰁧󰁥󰁮 󰁯󰁮 󰁴󰁨󰁥 󰁳󰁰󰁯󰁲󰁵󰁬󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁯󰁦  󰁂󰁡󰁣󰁩󰁬󰁬󰁵󰁳 󰁴󰁨󰁵󰁲󰁩󰁮󰁧󰁩󰁥󰁮󰁳󰁩󰁳 H14, 󰁲󰁥󰁰󰁯󰁲󰁴󰁥󰁤 󰁴󰁨󰁡󰁴 󰁴󰁨󰁥 󰁨󰁩󰁧󰁨󰁥󰁳󰁴 󰁲󰁡󰁴󰁥 󰁯󰁦 󰁳󰁰󰁯󰁲󰁵󰁬󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁷󰁡󰁳 󰁯󰁢󰁳󰁥󰁲󰁶󰁥󰁤 󰁩󰁮 󰁴󰁨󰁥 󰁡󰁢󰁳󰁥󰁮󰁣󰁥 󰁯󰁦 󰁯󰁸󰁹󰁧󰁥󰁮 󰁡󰁮󰁤 󰁴󰁨󰁥 󰁭󰁡󰁴󰁵󰁲󰁥 󰁳󰁰󰁯󰁲󰁥󰁳 󰁷󰁥󰁲󰁥 󰁴󰁨󰁥 󰁯󰁮󰁬󰁹 󰁰󰁯󰁰󰁵󰁬󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁰󰁲󰁥󰀭󰁳󰁥󰁮󰁴 󰁵󰁮󰁤󰁥󰁲 󰁴󰁨󰁩󰁳 󰁣󰁯󰁮󰁤󰁩󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁡󰁴 󰁴󰁨󰁥 󰁥󰁮󰁤 󰁯󰁦 󰁣󰁵󰁬󰁴󰁵󰁲󰁥. 󰁔󰁨󰁥 󰁨󰁩󰁧󰁨󰁥󰁳󰁴 󰁳󰁰󰁯󰁲󰁥 󰁦󰁯󰁲󰁭󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁡󰁮󰁤 󰁔G󰁡󰁳󰁥 󰁰󰁲󰁯󰁤󰁵󰁣󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁷󰁥󰁲󰁥 󰁯󰁢󰁴󰁡󰁩󰁮󰁥󰁤 󰁦󰁯󰁲 󰁫 󰁌 󰁡 󰁯󰁦 33.7 󰁨 − 󰀱 , 󰁷󰁨󰁩󰁣󰁨 󰁣󰁯󰁩󰁮󰁣󰁩󰁤󰁥󰁳 󰁷󰁩󰁴󰁨 󰁴󰁨󰁥 󰁨󰁩󰁧󰁨󰁥󰁳󰁴 󰁣󰁥󰁬󰁬 󰁣󰁯󰁮󰁣󰁥󰁮󰁴󰁲󰁡󰀭󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁯󰁢󰁴󰁡󰁩󰁮󰁥󰁤 󰁷󰁩󰁴󰁨 󰁴󰁨󰁩󰁳 󰁫 󰁌 󰁡   (F󰁩󰁧. 4). 󰁔󰁨󰁥󰁳󰁥 󰁲󰁥󰁳󰁵󰁬󰁴󰁳 󰁡󰁲󰁥 󰁩󰁮 󰁡󰁧󰁲󰁥󰁥󰁭󰁥󰁮󰁴 󰁷󰁩󰁴󰁨 󰁴󰁨󰁥 󰁩󰁮󰁶󰁥󰁳󰁴󰁩󰁧󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮󰁳 󰁰󰁥󰁲󰁦󰁯󰁲󰁭󰁥󰁤 󰁢󰁹 󰁚󰁨󰁵 󰁥󰁴 󰁡󰁬󰀮  󰁛17󰁝, 󰁷󰁨󰁯 󰁳󰁴󰁵󰁤󰁩󰁥󰁤 󰁴󰁨󰁥 󰁦󰁥󰁤󰀭󰁢󰁡󰁴󰁣󰁨 󰁦󰁥󰁲󰁭󰁥󰁮󰁴󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁰󰁲󰁯󰁣󰁥󰁳󰁳 󰁴󰁯 󰁭󰁩󰁣󰁲󰁯󰁢󰁩󰁡󰁬 󰁔G󰁡󰁳󰁥 󰁰󰁲󰁯󰁤󰁵󰁣󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁢󰁹 󰁓󰁴󰁲󰁥󰁰󰁴󰁯󰁶󰁥󰁲󰁴󰁩󰁣󰁩󰁬󰁬󰁩󰁵󰁭 󰁭󰁯󰁢󰁡󰁲󰁡󰁥󰁮󰁳󰁥 , 󰁲󰁥󰀭󰁰󰁯󰁲󰁴󰁥󰁤 󰁴󰁨󰁡󰁴 󰁢󰁩󰁯󰁭󰁡󰁳󰁳 󰁡󰁣󰁣󰁵󰁭󰁵󰁬󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁩󰁳 󰁥󰁳󰁳󰁥󰁮󰁴󰁩󰁡󰁬 󰁦󰁯󰁲 󰁥󰁮󰁺󰁹󰁭󰁥 󰁰󰁲󰁯󰀭󰁤󰁵󰁣󰁴󰁩󰁯󰁮. A󰁮󰁯󰁴󰁨󰁥󰁲 󰁩󰁭󰁰󰁯󰁲󰁴󰁡󰁮󰁴 󰁯󰁢󰁳󰁥󰁲󰁶󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁩󰁳 󰁴󰁨󰁥 󰁦󰁡󰁣󰁴 󰁴󰁨󰁡󰁴 󰁴󰁨󰁥 󰁭󰁡󰁸󰁩󰁭󰁡󰁬 󰁮󰁵󰁭󰁢󰁥󰁲 󰁯󰁦 󰁳󰁰󰁯󰁲󰁥󰁳 (󰁫 󰁌 󰁡 󰁡󰁴 33.7 󰁨 − 󰀱 ) 󰁷󰁡󰁳 15󰀭󰁦󰁯󰁬󰁤 󰁨󰁩󰁧󰁨󰁥󰁲 󰁴󰁨󰁡󰁮 󰁴󰁨󰁡󰁴 󰁦󰁯󰁲 󰁫 󰁌 󰁡 4.4 󰁨 − 󰀱 . 󰁔󰁨󰁥 󰁭󰁡󰁩󰁮 󰁯󰁢󰁳󰁥󰁲󰁶󰁡󰁢󰁬󰁥 󰁤󰁩󰁦󰁦󰁥󰁲󰀭󰁥󰁮󰁣󰁥 󰁢󰁥󰁴󰁷󰁥󰁥󰁮 󰁴󰁨󰁥󰁳󰁥 󰁴󰁷󰁯 󰁣󰁯󰁮󰁤󰁩󰁴󰁩󰁯󰁮󰁳 󰁭󰁡󰁹 󰁢󰁥 󰁴󰁨󰁥󰁩󰁲 󰁥󰁦󰁦󰁥󰁣󰁴 󰁯󰁮 󰁣󰁥󰁬󰁬 󰁧󰁲󰁯󰁷󰁴󰁨 󰁲󰁡󰁴󰁥󰁳: 󰁫 󰁌 󰁡 4.4 󰁨 − 󰀱  󰁨󰁡󰁤 µ 󰁭󰁡󰁸  = 0.476 󰁨 − 󰀱 , 󰁷󰁨󰁩󰁬󰁥 󰁦󰁯󰁲 󰁫 󰁌 󰁡 33.7 󰁨 − 󰀱  µ 󰁭󰁡󰁸  󰁷󰁡󰁳 0.872 󰁨 − 󰀱 . A󰁣󰁣󰁯󰁲󰁤󰁩󰁮󰁧 󰁴󰁯 G󰁯󰁬󰁤󰁢󰁥󰁲󰁧 󰁥󰁴 󰁡󰁬󰀮  󰁛32󰁝, 󰁦󰁡󰁳󰁴 󰁣󰁥󰁬󰁬 󰁧󰁲󰁯󰁷󰁴󰁨 󰁩󰁮 󰁢󰁡󰁴󰁣󰁨 󰁣󰁵󰁬󰁴󰁵󰁲󰁥󰁳 󰁳󰁵󰁰󰁰󰁯󰁲󰁴󰁥󰁤 󰁢󰁥󰁴󰁴󰁥󰁲 󰁳󰁰󰁯󰁲󰁵󰁬󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮. I󰁴 󰁩󰁳 󰁬󰁩󰁫󰁥󰁬󰁹 󰁴󰁨󰁡󰁴 󰁣󰁥󰁬󰁬󰁳 󰁧󰁲󰁯󰁷󰁩󰁮󰁧 󰁦󰁡󰁳󰁴 󰁣󰁯󰁮󰁴󰁡󰁩󰁮 󰁥󰁮󰁯󰁵󰁧󰁨 󰁥󰁮󰁥󰁲󰁧󰁹 󰁡󰁮󰁤 󰁯󰁴󰁨󰁥󰁲 󰁦󰁡󰁣󰁴󰁯󰁲󰁳 󰁮󰁥󰁣󰁥󰁳󰁳󰁡󰁲󰁹 󰁦󰁯󰁲 󰁳󰁰󰁯󰁲󰁵󰁬󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮, 󰁷󰁨󰁩󰁬󰁥 󰁳󰁬󰁯󰁷󰁬󰁹 󰁧󰁲󰁯󰁷󰁩󰁮󰁧 󰁣󰁥󰁬󰁬󰁳 󰁤󰁯 󰁮󰁯󰁴. 󰁓󰁯󰁭󰁥 󰁲󰁥󰁳󰁥󰁡󰁲󰁣󰁨󰁥󰁳 󰁨󰁡󰁶󰁥 󰁳󰁨󰁯󰁷󰁮 󰁴󰁨󰁡󰁴 󰁴󰁨󰁩󰁳 󰁥󰁮󰁺󰁹󰁭󰁥 󰁰󰁬󰁡󰁹󰁳 󰁡 󰁲󰁯󰁬󰁥 󰁩󰁮 󰁴󰁨󰁥 󰁡󰁳󰁳󰁥󰁭󰁢󰁬󰁹 󰁯󰁦 󰁴󰁨󰁥 󰁳󰁰󰁯󰁲󰁥 󰁣󰁯󰁡󰁴 󰁰󰁲󰁯󰁴󰁥󰁩󰁮󰁳 󰁯󰁦 󰁴󰁨󰁥 󰁧󰁥󰁮󰁵󰁳  󰁂󰁡󰁣󰁩󰁬󰁬󰁵󰁳 󰁳󰁰. 󰁛33󰀭35󰁝. A󰁣󰁣󰁯󰁲󰁤󰁩󰁮󰁧 󰁴󰁯 K󰁡󰁮󰁧 󰁥󰁴 󰁡󰁬 . 󰁛36󰁝, 󰁯󰁮󰁥 󰁲󰁥󰁡󰁳󰁯󰁮󰁡󰁢󰁬󰁥 󰁷󰁡󰁹 󰁴󰁯 󰁩󰁮󰁣󰁲󰁥󰁡󰁳󰁥 󰁳󰁰󰁯󰁲󰁥 󰁰󰁲󰁯󰁤󰁵󰁣󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁩󰁳 󰁴󰁯 󰁡󰁣󰁨󰁩󰁥󰁶󰁥 󰁨󰁩󰁧󰁨 󰁣󰁥󰁬󰁬 󰁤󰁥󰁮󰁳󰁩󰁴󰁹 󰁣󰁵󰁬󰁴󰁩󰁶󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁡󰁮󰁤 󰁳󰁵󰁢󰁳󰁥󰁱󰁵󰁥󰁮󰁴󰁬󰁹 󰁡󰁬󰁬󰁯󰁷 󰁳󰁰󰁯󰁲󰁵󰁬󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁴󰁯 󰁯󰁣󰁣󰁵󰁲. CONCLUSION   󰁔󰁨󰁥 󰁡󰁶󰁡󰁩󰁬󰁡󰁢󰁩󰁬󰁩󰁴󰁹 󰁯󰁦 󰁔G󰁡󰁳󰁥󰁳 󰁷󰁩󰁴󰁨 󰁡󰁰󰁰󰁲󰁯󰁰󰁲󰁩󰁡󰁴󰁥 󰁣󰁨󰁡󰁲󰁡󰁣󰁴󰁥󰁲󰁩󰁳󰁴󰁩󰁣󰁳 󰁦󰁯󰁲 󰁳󰁰󰁥󰁣󰁩󰁦󰁩󰁣 󰁩󰁮󰁤󰁵󰁳󰁴󰁲󰁩󰁡󰁬 󰁡󰁰󰁰󰁬󰁩󰁣󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮󰁳 󰁩󰁳 󰁳󰁴󰁩󰁬󰁬 󰁬󰁩󰁭󰁩󰁴󰁥󰁤 󰁡󰁮󰁤 󰁴󰁨󰁥 󰁩󰁭󰀭󰁰󰁲󰁯󰁶󰁥󰁭󰁥󰁮󰁴 󰁯󰁦 󰁔G󰁡󰁳󰁥 󰁰󰁲󰁯󰁤󰁵󰁣󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁣󰁯󰁮󰁴󰁩󰁮󰁵󰁥󰁳 󰁴󰁯 󰁢󰁥 󰁡󰁮 󰁩󰁭󰁰󰁯󰁲󰁴󰁡󰁮󰁴 󰁲󰁥󰁳󰁥󰁡󰁲󰁣󰁨 󰁴󰁯󰁰󰁩󰁣󰁳. 󰁔󰁨󰁥 󰁯󰁰󰁴󰁩󰁭󰁡󰁬 󰁤󰁥󰁳󰁩󰁧󰁮 󰁯󰁦 󰁰󰁲󰁯󰁣󰁥󰁳󰁳 󰁰󰁡󰁲󰁡󰁭󰁥󰁴󰁥󰁲󰁳 󰁩󰁳 󰁡 󰁲󰁥󰁬󰁥󰁶󰁡󰁮󰁴 󰁡󰁳󰁰󰁥󰁣󰁴 󰁴󰁯 󰁢󰁥 󰁣󰁯󰁮󰁳󰁩󰁤󰁥󰁲󰁥󰁤 󰁩󰁮 󰁴󰁨󰁥 󰁤󰁥󰁶󰁥󰁬󰁯󰁰󰁭󰁥󰁮󰁴 󰁯󰁦 󰁢󰁩󰁯󰁰󰁲󰁯󰀭󰁣󰁥󰁳󰁳󰁥󰁳. I󰁮 󰁴󰁨󰁩󰁳 󰁷󰁯󰁲󰁫 󰁷󰁥 󰁩󰁭󰁰󰁲󰁯󰁶󰁥󰁤 󰁔G󰁡󰁳󰁥 󰁰󰁲󰁯󰁤󰁵󰁣󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁢󰁹  󰁂󰀮 󰁣󰁩󰁲󰁣󰁵󰁬󰁡󰁮󰁳  BL32 󰁩󰁮 󰁢󰁩󰁯󰁲󰁥󰁡󰁣󰁴󰁯󰁲 󰁣󰁵󰁬󰁴󰁵󰁲󰁥󰁳 󰁢󰁹 󰁤󰁥󰁴󰁥󰁲󰁭󰁩󰁮󰁩󰁮󰁧 󰁴󰁨󰁥 󰁢󰁥󰁳󰁴 󰁡󰁥󰁲󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁡󰁮󰁤 󰁡󰁧󰁩󰁴󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁣󰁯󰁮󰁤󰁩󰁴󰁩󰁯󰁮󰁳 󰁡󰁮󰁤 󰁥󰁸󰁰󰁲󰁥󰁳󰁳󰁥󰁤 󰁴󰁨󰁩󰁳 󰁡󰁳 󰁴󰁨󰁥 󰁯󰁸󰁹󰁧󰁥󰁮 󰁶󰁯󰁬󰁵󰁭󰁥󰁴󰁲󰁩󰁣 󰁭󰁡󰁳󰁳 󰁴󰁲󰁡󰁮󰁳󰁦󰁥󰁲 󰁣󰁯󰁥󰁦󰁦󰁩󰁣󰁩󰁥󰁮󰁴 (󰁫 󰁌 󰁡), 󰁷󰁨󰁩󰁣󰁨 󰁩󰁳 󰁡 󰁳󰁣󰁡󰁬󰁩󰁮󰁧󰀭󰁵󰁰 󰁰󰁡󰁲󰁡󰁭󰁥󰁴󰁥󰁲. 󰁔󰁨󰁥 󰁲󰁥󰁳󰁵󰁬󰁴󰁳 󰁤󰁥󰁭󰁯󰁮󰁳󰁴󰁲󰁡󰁴󰁥󰁤 󰁴󰁨󰁡󰁴 󰁴󰁨󰁥 󰁯󰁰󰁴󰁩󰀭󰁭󰁡󰁬 󰁰󰁲󰁯󰁣󰁥󰁳󰁳 󰁣󰁯󰁮󰁤󰁩󰁴󰁩󰁯󰁮󰁳 󰁡󰁲󰁥 󰁤󰁩󰁦󰁦󰁥󰁲󰁥󰁮󰁴 󰁦󰁯󰁲 󰁢󰁩󰁯󰁭󰁡󰁳󰁳 󰁡󰁮󰁤 󰁳󰁰󰁯󰁲󰁥 󰁰󰁲󰁯󰁤󰁵󰁣󰁴󰁩󰁯󰁮. 󰁔󰁨󰁥󰁲󰁥󰁦󰁯󰁲󰁥, 󰁡 󰁴󰁷󰁯󰀭󰁳󰁴󰁡󰁧󰁥 󰁳󰁴󰁲󰁡󰁴󰁥󰁧󰁹, 󰁷󰁩󰁴󰁨 󰁢󰁩󰁯󰁭󰁡󰁳󰁳 󰁰󰁲󰁯󰁤󰁵󰁣󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁵󰁮󰁤󰁥󰁲 󰁡󰁥󰁲󰁯󰁢󰁩󰁣 󰁧󰁲󰁯󰁷󰁴󰁨 󰁣󰁯󰁮󰁤󰁩󰁴󰁩󰁯󰁮󰁳 󰁩󰁮 󰁴󰁨󰁥 󰁦󰁩󰁲󰁳󰁴 󰁳󰁴󰁡󰁧󰁥, 󰁦󰁯󰁬󰁬󰁯󰁷󰁥󰁤 󰁢󰁹 󰁡 󰁳󰁥󰁣󰁯󰁮󰁤 󰁡󰁮󰁯󰁸󰁩󰁣 󰁳󰁴󰁡󰁧󰁥 󰁦󰁯󰁲 󰁳󰁰󰁯󰁲󰁵󰁬󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁡󰁮󰁤 󰁔G󰁡󰁳󰁥 󰁩󰁮󰁤󰁵󰁣󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁷󰁡󰁳 󰁰󰁲󰁯󰁰󰁯󰁳󰁥󰁤 󰁩󰁮 󰁴󰁨󰁥 󰁰󰁲󰁥󰁳󰁥󰁮󰁴 󰁳󰁴󰁵󰁤󰁹. C󰁯󰁭󰁰󰁡󰁲󰁥 󰁴󰁯 󰁰󰁲󰁥󰀭󰁶󰁩󰁯󰁵󰁳 󰁳󰁨󰁡󰁫󰁥 󰁦󰁬󰁡󰁳󰁫 󰁥󰁸󰁰󰁥󰁲󰁩󰁭󰁥󰁮󰁴󰁳, 󰁴󰁨󰁥󰁳󰁥 󰁣󰁵󰁬󰁴󰁵󰁲󰁥 󰁣󰁯󰁮󰁤󰁩󰁴󰁩󰁯󰁮󰁳 󰁲󰁥󰀭󰁳󰁵󰁬󰁴󰁥󰁤   󰁩󰁮 󰁡 61% 󰁩󰁮󰁣󰁲󰁥󰁡󰁳󰁥 󰁩󰁮 󰁔G󰁡󰁳󰁥 󰁶󰁯󰁬󰁵󰁭󰁥󰁴󰁲󰁩󰁣 󰁰󰁲󰁯󰁤󰁵󰁣󰁴󰁩󰁯󰁮, 󰁦󰁯󰁵󰁲 󰁴󰁩󰁭󰁥󰁳 󰁨󰁩󰁧󰁨󰁥󰁲 󰁣󰁥󰁬󰁬 󰁣󰁯󰁮󰁣󰁥󰁮󰁴󰁲󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮, 󰁡󰁮󰁤 󰁴󰁨󰁥 󰁣󰁵󰁬󰁴󰁩󰁶󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁴󰁩󰁭󰁥 󰁦󰁯󰁲 󰁴󰁨󰁥 󰁭󰁡󰁸󰁩󰁭󰁡󰁬 󰁔G󰁡󰁳󰁥 󰁡󰁣󰁴󰁩󰁶󰁩󰁴󰁹 󰁷󰁡󰁳 󰁲󰁥󰁤󰁵󰁣󰁥󰁤 󰁦󰁲󰁯󰁭 192 󰁴󰁯 󰁯󰁮󰁬󰁹 50 󰁨. 󰁔󰁨󰁥󰁳󰁥 󰁲󰁥󰁳󰁵󰁬󰁴󰁳 󰁡󰁲󰁥 󰁩󰁭󰁰󰁯󰁲󰁴󰁡󰁮󰁴, 󰁢󰁥󰁣󰁡󰁵󰁳󰁥 󰁲󰁥󰁳󰁥󰁡󰁲󰁣󰁨󰁥󰁳 󰁯󰁮 󰁔G󰁡󰁳󰁥 󰁰󰁲󰁯󰁤󰁵󰁣󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁡󰁴 󰁢󰁩󰁯󰁲󰁥󰁡󰁣󰁴󰁯󰁲 󰁳󰁣󰁡󰁬󰁥 󰁡󰁲󰁥 󰁳󰁣󰁡󰁲󰁣󰁥. F󰁵󰁲󰁴󰁨󰁥󰁲 󰁳󰁴󰁵󰁤󰁩󰁥󰁳 󰁡󰁲󰁥 󰁧󰁲󰁡󰁮󰁴󰁥󰁤 󰁴󰁯 󰁳󰁣󰁡󰁬󰁥󰀭󰁵󰁰 󰁢󰁩󰁯󰁲󰁥󰁡󰁣󰁴󰁯󰁲 󰁷󰁯󰁲󰁫 󰁦󰁯󰁲 󰁔G󰁡󰁳󰁥 󰁰󰁲󰁯󰁤󰁵󰁣󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁢󰁹  󰁂󰀮 󰁣󰁩󰁲󰁣󰁵󰁬󰁡󰁮󰁳  󰁡󰁮󰁤 󰁴󰁨󰁥 󰁤󰁥󰁶󰁥󰁬󰁯󰁰󰁭󰁥󰁮󰁴 󰁯󰁦 󰁨󰁩󰁧󰁨 󰁣󰁥󰁬󰁬 󰁤󰁥󰁮󰁳󰁩󰁴󰁹 󰁣󰁵󰁬󰁴󰁩󰁶󰁡󰀭󰁴󰁩󰁯󰁮󰁳 󰁷󰁩󰁴󰁨 󰁳󰁰󰁥󰁣󰁩󰁡󰁬 󰁣󰁡󰁲󰁥 󰁯󰁮 󰁯󰁸󰁹󰁧󰁥󰁮 󰁳󰁵󰁰󰁰󰁬󰁹 󰁳󰁴󰁲󰁡󰁴󰁥󰁧󰁩󰁥󰁳. 󰁁󰁣󰁫󰁮󰁯󰁷󰁬󰁥󰁤󰁧󰁥󰁭󰁥󰁮󰁴 󰁔󰁨󰁥 󰁡󰁵󰁴󰁨󰁯󰁲󰁳 󰁷󰁩󰁳󰁨 󰁴󰁯 󰁴󰁨󰁡󰁮󰁫 CN󰁐󰁱 󰁡󰁮󰁤 CA󰁐E󰁓 󰁦󰁯󰁲 󰁴󰁨󰁥󰁩󰁲 󰁦󰁩󰁮󰁡󰁮󰁣󰁩󰁡󰁬 󰁳󰁵󰁰󰁰󰁯󰁲󰁴. 󰁒󰁥󰁣󰁥󰁩󰁶󰁥󰁤 A󰁰󰁲󰁩󰁬 29, 2008; 󰁡󰁣󰁣󰁥󰁰󰁴󰁥󰁤 A󰁵󰁧󰁵󰁳󰁴 7, 2009 REFERENCES   1. 󰁚󰁨󰁵, 󰁙., A. 󰁒󰁩󰁮󰁺󰁥󰁭󰁡, J. 󰁔󰁲󰁡󰁭󰁰󰁥󰁲, 󰁡󰁮󰁤 J. B󰁯󰁬 (1995) M󰁩󰀭󰁣󰁲󰁯󰁢󰁩󰁡󰁬 󰁴󰁲󰁡󰁮󰁳󰁧󰁬󰁵󰁴󰁡󰁭󰁩󰁮󰁡󰁳󰁥 󰀭 󰁡 󰁲󰁥󰁶󰁩󰁥󰁷 󰁯󰁮 󰁩󰁴󰁳 󰁰󰁲󰁯󰁤󰁵󰁣󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁡󰁮󰁤 󰁡󰁰󰁰󰁬󰁩󰁣󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁩󰁮 󰁦󰁯󰁯󰁤 󰁰󰁲󰁯󰁣󰁥󰁳󰁳󰁩󰁮󰁧.  󰁁󰁰󰁰󰁬󰀮 󰁍󰁩󰁣󰁲󰁯󰁢󰁩󰁯󰁬󰀮 󰁂󰁩󰁯󰁴󰁥󰁣󰁨󰀭󰁮󰁯󰁬󰀮 44: 277󰀭282. 2. N󰁩󰁥󰁬󰁳󰁥󰁮, 󰁐. M. (1995) 󰁒󰁥󰁡󰁣󰁴󰁩󰁯󰁮󰁳 󰁡󰁮󰁤 󰁰󰁯󰁴󰁥󰁮󰁴󰁩󰁡󰁬 󰁩󰁮󰁤󰁵󰁳󰁴󰁲󰁩󰁡󰁬 󰁡󰁰󰁰󰁬󰁩󰁣󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮󰁳 󰁯󰁦 󰁴󰁲󰁡󰁮󰁳󰁧󰁬󰁵󰁴󰁡󰁭󰁩󰁮󰁡󰁳󰁥. 󰁒󰁥󰁶󰁩󰁥󰁷 󰁯󰁦 󰁬󰁩󰁴󰁥󰁲󰁡󰁴󰁵󰁲󰁥 󰁡󰁮󰁤 󰁰󰁡󰁴󰁥󰁮󰁴󰁳. 󰁆󰁯󰁯󰁤 󰁂󰁩󰁯󰁴󰁥󰁣󰁨󰁮󰁯󰁬 . 9: 119󰀭156. 3. A󰁥󰁳󰁣󰁨󰁬󰁩󰁭󰁡󰁮󰁮, D. 󰁡󰁮󰁤 M. 󰁐󰁡󰁵󰁬󰁳󰁳󰁯󰁮 (1994) 󰁔󰁲󰁡󰁮󰁳󰁧󰁬󰁵󰁴󰁡󰁭󰁩󰀭󰁮󰁡󰁳󰁥: 󰁰󰁲󰁯󰁴󰁥󰁩󰁮 󰁣󰁲󰁯󰁳󰁳󰀭󰁬󰁩󰁮󰁫󰁩󰁮󰁧 󰁥󰁮󰁺󰁹󰁭󰁥 󰁩󰁮 󰁴󰁩󰁳󰁳󰁵󰁥󰁳 󰁡󰁮󰁤 󰁢󰁯󰁤󰁹 󰁦󰁬󰁵󰁩󰁤󰁳. 󰁔󰁨󰁲󰁯󰁭󰁢󰀮 󰁈󰁡󰁥󰁭󰁯󰁳󰁴󰁡󰁳󰁩󰁳  71: 402󰀭415. 4. K󰁵󰁲󰁡󰁩󰁳󰁨󰁩, C., K. 󰁙󰁡󰁭󰁡󰁺󰁡󰁫󰁩, 󰁡󰁮󰁤 󰁙. 󰁓󰁵󰁳󰁡 (2001) 󰁔󰁲󰁡󰁮󰁳󰁧󰁬󰁵󰀭󰁴󰁡󰁭󰁩󰁮󰁡󰁳󰁥: 󰁩󰁴󰁳 󰁵󰁴󰁩󰁬󰁩󰁺󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁩󰁮 󰁴󰁨󰁥 󰁦󰁯󰁯󰁤 󰁩󰁮󰁤󰁵󰁳󰁴󰁲󰁹. 󰁆󰁯󰁯󰁤 󰁒󰁥󰁶󰀮 󰁉󰁮󰁴󰀮 17: 221󰀭246. 5. 󰁔󰃩󰁬󰁬󰁥󰁺󰀭L󰁵󰁩󰁳, 󰁓., J. A. 󰁒󰁡󰁭󰃭󰁲󰁥󰁺, 󰁡󰁮󰁤 M. 󰁖󰃡󰁺󰁱󰁵󰁥󰁺 (2004) 󰁐󰁲󰁯󰁤󰁵󰁣󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁯󰁦 󰁴󰁲󰁡󰁮󰁳󰁧󰁬󰁵󰁴󰁡󰁭󰁩󰁮󰁡󰁳󰁥 󰁢󰁹 󰁓󰁴󰁲󰁥󰁰󰁴󰁯󰁶󰁥󰁲󰁴󰁩󰁣󰁩󰁬󰁬󰁩󰁵󰁭 󰁬󰁡󰁤󰁡󰁫󰁡󰁮󰁵󰁭  N󰁒󰁒L󰀭3191 󰁵󰁳󰁩󰁮󰁧 󰁧󰁬󰁹󰁣󰁥󰁲󰁯󰁬 󰁡󰁳 󰁣󰁡󰁲󰁢󰁯󰁮 󰁳󰁯󰁵󰁲󰁣󰁥.  󰁆󰁯󰁯󰁤 󰁔󰁥󰁣󰁨󰁮󰁯󰁬󰀮 󰁂󰁩󰁯󰁴󰁥󰁣󰁨󰁮󰁯󰁬󰀮 42: 75󰀭81. 6. M󰁯󰁴󰁯󰁫󰁩, M. 󰁡󰁮󰁤 K. 󰁓󰁥󰁧󰁵󰁲󰁯 (1998) 󰁔󰁲󰁡󰁮󰁳󰁧󰁬󰁵󰁴󰁡󰁭󰁩󰁮󰁡󰁳󰁥 󰁡󰁮󰁤 󰁩󰁴󰁳 󰁵󰁳󰁥 󰁦󰁯󰁲 󰁦󰁯󰁯󰁤 󰁰󰁲󰁯󰁣󰁥󰁳󰁳󰁩󰁮󰁧. 󰁔󰁲󰁥󰁮󰁤󰁳 󰁆󰁯󰁯󰁤 󰁓󰁣󰁩󰀮 󰁔󰁥󰁣󰁨󰁮󰁯󰁬󰀮 9: 204󰀭210. 7. B󰁥󰁲󰁮󰁡󰁲󰁤, B. K., 󰁓. 󰁔󰁳󰁵󰁢󰁵󰁫󰁵, 󰁡󰁮󰁤 󰁓. 󰁓󰁨󰁩󰁯󰁹󰁡 (1998) A󰁣󰁵󰁴󰁥 󰁴󰁯󰁸󰁩󰁣󰁩󰁴󰁹 󰁡󰁮󰁤 󰁧󰁥󰁮󰁯󰁴󰁯󰁸󰁩󰁣󰁩󰁴󰁹 󰁳󰁴󰁵󰁤󰁩󰁥󰁳 󰁯󰁦 󰁡 󰁭󰁩󰁣󰁲󰁯󰁢󰁩󰁡󰁬 󰁴󰁲󰁡󰁮󰁳󰀭󰁧󰁬󰁵󰁴󰁡󰁭󰁩󰁮󰁡󰁳󰁥.  󰁉󰁮󰁴󰀮 󰁊󰀮 󰁔󰁯󰁸󰁩󰁣󰁯󰁬󰀮  17: 703󰀭721. 8. C󰁯󰁲󰁴󰁥󰁺, J., 󰁐. L. 󰁒. B󰁯󰁮󰁮󰁥󰁲, 󰁡󰁮󰁤 M. G󰁲󰁩󰁦󰁦󰁩󰁮 (2004) A󰁰󰁰󰁬󰁩󰀭󰁣󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁯󰁦 󰁴󰁲󰁡󰁮󰁳󰁧󰁬󰁵󰁴󰁡󰁭󰁩󰁮󰁡󰁳󰁥󰁳 󰁩󰁮 󰁴󰁨󰁥 󰁭󰁯󰁤󰁩󰁦󰁩󰁣󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁯󰁦 󰁷󰁯󰁯󰁬 󰁴󰁥󰁸󰁴󰁩󰁬󰁥󰁳. 󰁅󰁮󰁺󰁹󰁭󰁥 󰁍󰁩󰁣󰁲󰁯󰁢󰁩󰁡󰁬 󰁔󰁥󰁣󰁨󰁮󰁯󰁬󰀮 34: 64󰀭72. 9. J󰁯󰁳󰁴󰁥󰁮, A., M. M󰁥󰁵󰁳󰁥󰁬, F. 󰁓󰁰󰁥󰁮󰁥󰁲, 󰁡󰁮󰁤 L. H󰁡󰁡󰁬󰁣󰁫 (1999) E󰁮󰁺󰁹󰁭󰁥 󰁩󰁭󰁭󰁯󰁢󰁩󰁬󰁩󰁺󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮  󰁶󰁩󰁡 󰁭󰁩󰁣󰁲󰁯󰁢󰁩󰁡󰁬 󰁴󰁲󰁡󰁮󰁳󰁧󰁬󰁵󰁴󰁡󰁭󰁩󰁮󰁡󰁳󰁥: 󰁡 󰁭󰁥󰁴󰁨󰁯󰁤 󰁦󰁯󰁲 󰁴󰁨󰁥 󰁧󰁥󰁮󰁥󰁲󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁯󰁦 󰁳󰁴󰁡󰁢󰁬󰁥 󰁳󰁥󰁮󰁳󰁩󰁮󰁧 󰁳󰁵󰁲󰁦󰁡󰁣󰁥󰁳.  󰁊󰀮  󰁍󰁯󰁬󰀮 󰁃󰁡󰁴󰁡󰁬󰀮 󰁂󰀺   󰁅󰁮󰁺󰁹󰁭󰀮  7: 57󰀭66. 10. J󰁯󰁳󰁴󰁥󰁮, A., M. M󰁥󰁵󰁳󰁥󰁬, 󰁡󰁮󰁤 F. 󰁓󰁰󰁥󰁮󰁥󰁲 (1998) M󰁩󰁣󰁲󰁯󰁢󰁩󰁡󰁬 󰁴󰁲󰁡󰁮󰁳󰁧󰁬󰁵󰁴󰁡󰁭󰁩󰁮󰁡󰁳󰁥󰀭󰁭󰁥󰁤󰁩󰁡󰁴󰁥󰁤 󰁳󰁹󰁮󰁴󰁨󰁥󰁳󰁩󰁳 󰁯󰁦 󰁨󰁡󰁰󰁴󰁥󰁮󰀭󰁰󰁲󰁯󰁴󰁥󰁩󰁮 󰁣󰁯󰁮󰁪󰁵󰁧󰁡󰁴󰁥󰁳 󰁦󰁯󰁲 󰁩󰁭󰁭󰁵󰁮󰁯󰁡󰁳󰁳󰁡󰁹󰁳.  󰁁󰁮󰁡󰁬󰀮 󰁂󰁩󰁯󰁣󰁨󰁥󰁭 . 258: 202󰀭208. 11. J󰃼󰁬󰁩󰁣󰁨󰁥󰁲, 󰁐., L. H󰁡󰁡󰁬󰁣󰁫, M. M󰁥󰁵󰁳󰁥󰁬, K. C󰁡󰁭󰁭󰁡󰁮󰁮, 󰁡󰁮󰁤 F. 󰁓󰁰󰁥󰁮󰁥󰁲 (1998)  󰁉󰁮 󰁳󰁩󰁴󰁵  󰁡󰁮󰁴󰁩󰁧󰁥󰁮 󰁩󰁭󰁭󰁯󰁢󰁩󰁬󰁩󰁺󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮 󰁦󰁯󰁲 󰁳󰁴󰁡󰁢󰁬󰁥 󰁯󰁲󰁧󰁡󰁮󰁩󰁣󰀭󰁰󰁨󰁡󰁳󰁥 󰁩󰁭󰁭󰁵󰁮󰁯󰁥󰁬󰁥󰁣󰁴󰁲󰁯󰁤󰁥󰁳.  󰁁󰁮󰁡󰁬󰀮 󰁃󰁨󰁥󰁭󰀮  70: 3362󰀭3367. 12. 󰁏󰁲󰁢󰁡󰁮, J. M., L. B. 󰁗󰁩󰁬󰁳󰁯󰁮, J. A. K󰁯󰁦󰁲󰁯󰁴󰁨, M. 󰁓. E󰁬󰀭K󰁵󰁲󰁤󰁩, 󰁔. M. M󰁡󰁵󰁬, 󰁡󰁮󰁤 D. A. 󰁖󰁯󰁲󰁰 (2004) C󰁲󰁯󰁳󰁳󰁬󰁩󰁮󰁫󰁩󰁮󰁧 󰁯󰁦 󰁣󰁯󰁬󰀭󰁬󰁡󰁧󰁥󰁮 󰁧󰁥󰁬󰁳 󰁢󰁹 󰁴󰁲󰁡󰁮󰁳󰁧󰁬󰁵󰁴󰁡󰁭󰁩󰁮󰁡󰁳󰁥.  󰁊󰀮 󰁂󰁩󰁯󰁭󰁥󰁤󰀮 󰁍󰁡󰁴󰁥󰁲󰀮 󰁒󰁥󰁳󰀮  68A: 756󰀭762. 13. A󰁲󰁲󰁩󰁺󰁵󰁢󰁩󰁥󰁴󰁡, M. J. (2007) 󰁔󰁲󰁡󰁮󰁳󰁧󰁬󰁵󰁴󰁡󰁭󰁩󰁮󰁡󰁳󰁥󰁳. 󰁰󰁰. 567󰀭581. I󰁮: J. 󰁐󰁯󰁬󰁡󰁩󰁮󰁡 󰁡󰁮󰁤 A. 󰁐. M󰁡󰁣C󰁡󰁢󰁥 (󰁥󰁤󰁳.).  󰁉󰁮󰁤󰁵󰁳󰁴󰁲󰁩󰁡󰁬 󰁅󰁮󰀭 󰁺󰁹󰁭󰁥󰁳󰀺 󰁓󰁴󰁲󰁵󰁣󰁴󰁵󰁲󰁥󰀬 󰁦󰁵󰁮󰁣󰁴󰁩󰁯󰁮󰀬 󰁡󰁮󰁤 󰁡󰁰󰁰󰁬󰁩󰁣󰁡󰁴󰁩󰁯󰁮󰁳󰀮 󰁓󰁰󰁲󰁩󰁮󰁧󰁥󰁲,
Related Documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x